• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 5.2. De luchthaven Schiphol

  5.2. De luchthaven Schiphol

  In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat drugsmokkelaars
  ook het vliegtuig als transportmiddel inzetten om hun illegale waar
  naar de plaats van bestemming te (laten) vervoeren. Het aantal
  koeriers dat op Schiphol met drugs (meestal cocane) wordt
  aangehouden, is een indicatie voor de omvang van het gebruik door
  drugsmokkelaars van een internationaal vliegveld. De hoeveelheid in
  beslag genomen drugs is een andere aanwijzing voor de omvang en de
  aard van de smokkel van drugs.

  De vraag die wij ons kunnen stellen is of criminele groepen op
  Schiphol zich beperken tot het meeliften op
  de legale goederenen personenstroom, of dat, in het andere uiterste
  geval, zij macht over de luchthaven Schiphol uitoefenen of daartoe
  pogingen ondernemen. Voor de beantwoording van deze belangwekkende
  vraag hanteren wij hetzelfde stramien als in .5.1, toen wij de
  betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit in de haven
  Rotterdam vaststelden. Daaraan voorafgaand wordt in de volgende
  paragraaf een kort moment stil gestaan bij de beveiliging van
  Schiphol en de politiezorg daar, omdat de organisatie daarvan
  enerzijds de speelruimte aangeeft voor de georganiseerde misdaad en
  anderzijds de kijk op de aard en de omvang van georganiseerde
  misdaad ter plekke mede bepaalt.

  5.2.1. De beveiliging

  Vanaf 1 januari 1994 is na lang touwtrekken in bestuurlijk en
  justitieel Nederland door de Koninklijke Marechaussee de
  politiezorg overgenomen van het toenmalige korps rijkspolitie
  Dienst Luchtvaart. De Koninklijke Marechaussee, een onderdeel van
  defensie, was al op Schiphol aanwezig in het kader van de
  grensbewaking. De overgang van de rijkspolitie naar de Koninklijke
  Marechaussee heeft geleid tot het vertrek van veel politiemensen
  naar elders in Nederland, mede omdat de militaire cultuur
  (discipline) van de Marechaussee hen niet goed paste. Het vertrek
  heeft geleid tot een verlies aan expertise. In het bijzonder is in
  de overgangssituatie veel ervaring en kennis van de opsporing en de
  bestrijding van de georganiseerde misdaad verloren gegaan. Daardoor
  was de leiding gedwongen veel nieuw, maar onervaren
  opsporingspersoneel aan te trekken. Het moge duidelijk zijn dat de
  justitile dienst het meeste te lijden heeft gehad van en door dit
  vertrek en dat daardoor het zicht op wat zich op Schiphol afspeelt,
  sinds die tijd is afgenomen.

  De Marechaussee heeft drie belangrijke taken op Schiphol te
  vervullen: de beveiliging van de burgerluchtvaart, de
  basispolitiezorg en de grensbewaking. De beveiliging van Schiphol
  gebeurt in nauwe samenwerking met de particuliere
  beveiligingsdiensten. Een particuliere beveiligingsdienst (Securop)
  is ingeschakeld om de ruimbagage door te lichten, voor het
  fouilleren van passagiers, voor het houden van profile
  checks
  van passagiers en om toezicht te houden op het
  schoonmaakpersoneel. De Marechaussee surveilleert in het kader van
  de politiezorg in het gebied, neemt aangiftes op van slachtoffers
  van criminaliteit, houdt zich bezig met de bestrijding van
  zakkenrollerij en van diefstallen van bagage van en uit auto’s,
  enzovoorts. De grensbewakingstaak betreft de controle van
  reisdocumenten van in-, door- en uitreizende passagiers (in 1993
  werden 7.584 mensen Nederland weer uitgezet; in 1994: 7.863) en
  voert pre-boarding controles uit om te voorkomen dat
  passagiers zonder geldige reisdocumenten op Schiphol aankomen. In
  de periode van februari tot december 1994 zijn op 185 vluchten op
  deze wijze in het buitenland controles uitgevoerd die tot 476
  weigeringen van personen hebben geleid. De Marechaussee gaat er
  vanuit dat deze pre-boarding checks een preventieve werking
  hebben omdat in diezelfde periode 525 personen na het bekend worden
  van die checks niet meer voor de reis met het vliegtuig zijn komen
  opdagen (terwijl zij al in het bezit waren van een geldig
  ticket).

  De justitile dienst wordt vrijwel geheel in beslag genomen door
  de bestrijding van de smokkel van drugs. De aandacht gaat uit naar
  drugskoeriers en naar de eventuele medeplichtigen die werkzaam zijn
  op de luchthaven.

  Om de burgerluchtvaart beter te kunnen beveiligen is niet elk
  deel van het terrein van Schiphol voor iedereen toegankelijk. Er
  zijn speciale beschermde gebieden die slechts door personen die in
  het bezit zijn van een zogenaamd Schipholpasje mogen worden
  betreden. Bagagemedewerkers, schoonmakers, cateringpersoneel,
  bewakingspersoneel of technici beschikken over een pasje om in deze
  gebieden hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Op Schiphol hebben
  ongeveer 20.000 mensen zo’n pasje. Daarnaast zijn er 25.000
  oproepkrachten die bij ziekte, vakantie of vrije dagen het
  reguliere personeel vervangen. In een continu bedrijf als Schiphol
  moet namelijk altijd vervangend personeel aanwezig zijn. Deze
  vervangers zijn ook in het bezit van zo’n Schipholpas.

  Voor criminele groepen is het, of het nu om drugssmokkel of
  mensensmokkel gaat, aantrekkelijk om zulke pasjes in bezit te
  krijgen of mensen met zo’n pasje voor hun karretje te spannen.
  Criminele groepen kunnen dat onder andere doen door eigen mensen op
  de luchthaven te stationeren om de smokkel zo soepel mogelijk, dat
  wil zeggen zonder controles, te laten verlopen. De pasjes zijn
  derhalve zeer gewild. Tot voor een aantal jaren kon iedereen die
  dat voor zijn of haar werk nodig had, een Schipholpas aanvragen en
  vrijwel altijd direct in ontvangst nemen. Tegenwoordig wordt iedere
  nieuwe aanvraag gescreend op onder andere criminele contacten. Van
  alle aanvragen wordt ongeveer 2 tot 3% afgewezen omdat er van zulke
  contacten sprake zou zijn. In veel gevallen zijn het familieleden
  of partners van bij de politie bekende drugshandelaren of van
  anderen uit het criminele milieu die een baan op Schiphol ambiren.
  Ongeveer 10% van de aanvragers trekt de sollicitatie in wanneer
  bekend wordt gemaakt dat zij nader zullen worden onderzocht.
  Bijzondere aandacht in deze procedure voor het verkrijgen van
  toegangspassen voor de beveiligde gebieden krijgt het personeel van
  luchtvaartmaatschappijen (bemanning, technici, onderhoudsmonteurs),
  van de verladers, personeel van de
  vrachtafhandeling, schoonmaakmedewerkers en alle nieuwe
  uitzendkrachten. De Marechaussee wil in de toekomst een pool van
  gecontroleerde uitzendkrachten, omdat zij deze groep werknemers
  zeer gevoelig acht voor benvloeding of infiltratie door criminele
  organisaties.

  5.2.2. Medewerking aan smokkel

  Uit de bespreking van de dossiers over criminele groepen die hun
  smokkelactiviteiten van drugs, mensen of andere goederen via
  Schiphol laten lopen, is duidelijk geworden dat hulp van het
  personeel op deze luchthaven (van binnenuit) in die gevallen meer
  regel dan uitzondering was. Die medewerking heeft niet zozeer met
  Schiphol alleen van doen, maar is een verschijnsel waarmee
  vliegvelden overal in de wereld te maken kunnen hebben of krijgen.
  De aard van uit te voeren werkzaamheden in het luchtvervoer maakt
  dat luchthavens in de wereld kwetsbaar zijn voor georganiseerde
  misdaad en wel om de volgende redenen: andere illegale goederen te
  smokkelen of om de groepsleden daarmee snel te verplaatsen; –
  criminele groepen maken gebruik van de transport- en
  overslagfaciliteiten van een luchthaven om drugs of daar tijdelijk
  opgeslagen. Deze waardevolle goederen vormen een aantrekkelijk
  doelwit voor criminele – veel goederen van waarde worden per
  vliegtuig vervoerd. Deze komen aan op een luchthaven en worden
  groepen. Omdat de vrachten niet in afgesloten containers, maar los
  op pallets zijn verpakt, is het vrij eenvoudig goederen te stelen
  door mensen die werkzaam zijn op de luchthaven (vergelijk hiermee
  de havendiefstallen van 25 jaar terug (Hoekema, 1973);

  en met zo min mogelijke vertraging worden afgehandeld. Indien
  bepaalde schakels in die afhandeling niet – de snelheid van
  handelen op een luchthaven is hoog. Alles, of het nu goederen of
  personen zijn, moet snel goed functioneren, strandt de stroom van
  goederen of van mensen ergens in die afhandelingsketen. Elke
  vertraging tast het imago van een vliegveld aan en maakt het voor
  vervoerders minder aantrekkelijk om daar te landen;

  groepen in staat zijn hun mensen in zo’n keten te plaatsen dan
  kan de smokkel van drugs of mensen buiten de – de afhandelingsketen
  is door de druk snel te moeten werken zo kort mogelijk gemaakt.
  Wanneer criminele controles om gebeuren (Soms is het al met drie of
  vier mensen mogelijk een hele keten te regelen: een persoon in land
  van vertrek die de drugs in het vliegtuig plaatst, een die de
  goederen in ontvangst neemt en een die de smokkelwaar door de
  douane en grensbewaking sluist). Het maakt veel uit of een
  criminele groep het personeel van drie schijven
  (afhandelingspunten) moet controleren door geweld, chantage of
  corruptie of van tien schijven. Of dit op Schiphol het geval is,
  zal hierna worden besproken; mogelijk voor criminele groepen daar
  in onder te duiken;

  – de grote drukte op een luchthaven als gevolg van het massale
  vervoer van mensen en goederen maakt het bewakingsinstanties
  vrijwel onmogelijk alles en iedereen te controleren;
  – de drukte en de snelheid waarmee een en ander moet worden
  afgewerkt, maakt het voor opsporings- en criminele groepen gebruikt
  als ontmoetingsplaats en als plaats om hun handel te regelen. –
  vliegvelden (in transitoruimtes, lounges, hotels, en dergelijke)
  worden door internationaal opererende Kijken wij in het bijzonder
  naar Schiphol, dan kunnen de volgende sectoren als kwetsbaar voor
  infiltratie door criminele groepen worden aangemerkt:

  1. de schoonmaaksector. Personeel van schoonmaakbedrijven kan
  met de Schipholpas in principe op veel, zo niet alle terreinen van
  de luchthaven komen. Zij zijn dus in staat drugs of gesmokkelde
  mensen in ontvangst te nemen en buiten het luchthavengebied te
  brengen. Schoonmaakbedrijven en hun personeelsleden vormen derhalve
  een doelwit voor criminele groepen die op de een of andere manier
  medewerking van binnenuit nastreven;

  2. de catering. Het personeel van de catering van vliegtuigen en
  van de horeca op Schiphol kan met een pasje op zeer veel plaatsen
  komen. Zij zijn dus voor criminele groepen interessant om
  bijvoorbeeld drugs uit vliegtuigen te halen voor er controles
  plaatsvinden of deze daar juist in te plaatsen vlak voor het
  vertrek, enzovoort;

  3. bagage-afhandelingssector of de vrachtloodsen. Degenen die op
  deze plaatsen werkzaam zijn, kunnen in principe de smokkel van
  illegale goederen begeleiden door de smokkelwaar op te vangen en
  buiten de opsporingsdiensten om naar de expeditie brengen;

  4. de expeditie is kwetsbaar omdat via de expeditie allerlei
  smokkelwaar snel naar de plaats van bestemming kan worden
  gebracht;
  5. vliegtuigbemanningen. Deze personeelsleden hebben veelal een
  bijzondere status. Zij worden in afzonderlijke doorgangen
  gecontroleerd, kennen de wegen en de mensen op veel luchthavens en
  zijn dus bruikbaar om drugs of andere illegale goederen te
  smokkelen;

  6. de beveiligingssector. De particuliere beveiliging en de
  reguliere opsporings- en bewakingsdiensten als douane, AID en
  Koninklijke Marechaussee zijn kwetsbaar omdat door chantage, geweld
  of corruptie zij door
  criminele groepen kunnen worden ingeschakeld voor criminele
  activiteiten. Juist omdat bijna alle controles door mensen uit deze
  sector moeten worden verricht, is hun medewerking aantrekkelijk
  voor criminele groepen. De vraag die vervolgens aan de orde is, is
  of criminele groepen er in zijn geslaagd zich in te nestelen op de
  luchthaven Schiphol. Om deze vraag te beantwoorden kijken wij –
  zoals we hiervoor ook voor de Rotterdamse haven hebben gedaan –
  onder andere naar aanwijzingen voor grootschalige diefstallen,
  afpersingen, protecties, ontvoeringen of liquidaties van
  leidinggevenden of ander personeel. Daarnaast wordt bekeken of
  sprake is van corruptie bij het personeel van opsporings- en
  bewakingsdiensten op Schiphol dan wel of ander personeel op de
  luchthaven te maken heeft met de smokkel van illegale produkten of
  mensen. Er zijn geen aanwijzingen dat vakbonden in Nederland op
  welke manier ook worden benvloed door of in de greep zijn van
  criminele organisaties (zie het deelrapport van Bruinsma over de
  bouwnijverheid). Er zijn geen politile of andere berichten bekend
  waaruit naar voren komt dat eigenaren en/of bedrijfsleiders te
  maken hebben met afpersingspraktijken, opgedrongen protectie,
  ontvoeringen en/of liquidaties. Er zijn wel aanwijzingen dat
  personeel van Schiphol door diverse figuren worden benaderd om voor
  hen bepaalde werkzaamheden te verrichten zoals het meenemen van
  pakjes op vluchten, het brengen van goederen naar de beveiligde
  gebieden, het buiten Schiphol brengen van gestolen waar, het uit de
  bagagekelders weghalen van koffers of tassen. In de meeste gevallen
  worden dergelijke verzoeken gemeld aan de autoriteiten, maar daarop
  bestaat uiteraard geen volledig zicht. Omdat deze verzoeken
  vergezeld gaan van het aanbieden van geld en vrijwel nooit door
  middel van (het dreigen met) geweld worden afgedwongen, kan niet
  worden gesproken van afpersing of intimidatie. Uiteraard kan dat
  laatste niet uitgesloten worden geacht, maar de informatie wijst
  niet in die richting en zeker niet in de richting van het
  veelvuldig voorkomen van deze praktijken.

  Schiphol heeft wel te maken met vrachtdiefstallen. Zoals eerder
  al in .3.2 is gemeld wordt er vracht gestolen. In 1994 werden 66
  aangiften van vrachtdiefstallen genoteerd. In drie grote
  recherchezaken naar diefstallen van goederen was personeel van de
  luchthaven betrokken. In de eerste zaak werden in 1994 twee
  KLM-medewerkers aangehouden die ervan werden verdacht horloges en
  andere kostbare goederen te hebben gestolen. De horloges en parfums
  waren afkomstig van trolleys met tax-freeprodukten die
  gewoonlijk in vliegtuigen tijdens de reis aan passagiers worden
  verkocht. De daders maakten gebruik van de toegangspas van de
  luchthaven Schiphol om bij de vliegtuigen te komen en van
  schaarwagens om de trolleys uit de vliegtuigen te halen. In totaal
  waren zeven andere KLM-medewerkers bij de heling en de verkoop van
  deze gestolen goederen betrokken. In de tweede zaak werden door
  vier mannen in negen diefstallen in totaal 2.694 harddiskschijven
  van pallets gestolen. Deze harddiskschijven werden geleverd aan
  computerbedrijven die op hun beurt legaal deze harde schijven aan
  klanten doorverkochten. De verdachten in de leeftijd van rond de
  dertig jaar waren in het bezit van wapens (maar er is door de
  Marechaussee geen geweld geconstateerd) en besteedden hun
  opbrengsten aan dure auto’s, horloges en een uitbundig
  uitgaansleven. In de derde zaak werd door personeel ter plekke van
  pallets die in vrachtloodsen stonden opgeslagen, goederen gestolen.
  Een KLM-loodsmedewerker was de hoofdverdachte.

  De zaken die hier zijn besproken, en andere berichten bevestigen
  dat beeld, laten zien dat deze diefstallen niet door criminele
  groepen van buitenaf worden georganiseerd en uitgevoerd, maar door
  personeel (al dan niet samen met anderen) dat de verleiding niet
  kan weerstaan. Van systematische en op grote schaal uitgevoerde
  diefstallen van goederen van de luchthaven door criminele groepen
  in of buiten Schiphol zijn, voorzover de kennis reikt, geen sporen
  aangetroffen.

  In hoeverre criminele groepen actief zijn op de luchthaven is al
  eerder besproken in dit deelrapport. De diverse
  opsporingsonderzoeken die de afgelopen periode hebben gedraaid
  maken duidelijk, dat drugs en mensen worden gesmokkeld door
  criminele groepen die medewerking hebben van personeel van de
  luchthaven. De indruk daarbij is dat op Schiphol niet de leiding
  van deze criminele organisaties actief is. Veeleer is sprake van
  criminele activiteiten die door (tijdelijke) ondergeschikte
  medeplichtigen en door groepsleden uit de lagere echelons worden
  ontplooid. In de meeste overige gevallen zijn het individuen en
  kleine handelaars die hun handel op zeer kleine schaal uitvoeren
  door persoonlijk of met hulp van een koerier een paar kilo cocane
  te smokkelen. Van illegale mensenhandel is een soortgelijk beeld te
  schetsen. Ook daar is te zien dat de organisatoren op de
  achtergrond niet in beeld komen, maar dat voornamelijk handlangers
  en medeplichtigen uit de lagere echelons van criminele organisaties
  zichtbaar actief zijn. Het aangeboden materiaal overziend, kan
  worden gesteld dat de georganiseerde misdaad zich geen vaste plaats
  op Schiphol heeft verworven en zeker geen macht over de luchthaven
  heeft veroverd. Wel wordt op allerhande manieren getracht personeel
  in te schakelen als hulp bij de smokkel van illegale goederen en
  mensen. En daarmee zijn wij bij de beantwoording van de laatste
  vraag van deze paragraaf gekomen, namelijk of er
  corruptiepraktijken bekend zijn van werknemers van de bedrijven op
  Schiphol, politiefunctionarissen, douaniers, particuliere bewakers,
  schoonmakers, enzovoorts.

  Om dit na te gaan hebben wij een groot aantal landelijke en
  lokale politieberichten, dossiers en
  Rijksrecherchegegevens nagegaan. Een willekeurige greep uit de
  betrouwbare politieberichten Noot , dossiers,
  jaarverslagen van de Koninklijke Marechaussee,
  rijksrechercherapporten uit de afgelopen vijf jaren: handlangers
  buiten het gebied;

  – een groep KLM-medewerkers uit de bagagekelder nam koffers met
  drugs van de band en bracht die naar tegen enkele leden van de
  Koninklijke Marechaussee en (2) van betrokkenheid in 31 gevallen
  van – volgens het officile jaarverslag over het jaar 1993
  Noot is melding gemaakt van (1) vier
  corruptie-onderzoeken Schipholmedewerkers bij criminele
  activiteiten;

  • een Surinaamse criminele organisatie had voor de smokkel van
   cocane de medewerking van twee douaniers;
  • in 1990 is een douanier aangehouden in verband met de smokkel
   van drugs;
  • in een periode van vijf maanden in 1994-1995 zijn door het
   Sluisteam bijna 60 personen die werkzaam zijn op Schiphol verdacht
   van actieve medewerking aan mensensmokkel;

  westen van het land;
  – drie politiemensen van de Dienst Luchtvaart werkten als
  uitsmijter en portier bij horecagelegenheden in het Marechaussee.
  De functionaris zorgde in zijn vrije tijd voor een stempel om
  voorlopige visa te verlengen. Na – een Surinaamse mensensmokkelaar
  werkte via een dubieus reisbureau samen met een lid van Koninklijke
  een rijksrecherche-onderzoek is de functionaris geschorst;

  criminele groep bestaande, uit woonwagenbewoners;
  – een Schipholmedewerker werd aangehouden tijdens het plaatsen van
  drugs in een vliegtuig voor een om naar Nederland te smokkelen;
  – een criminele groep uit Suriname maakte gebruik van
  Schipholmedewerkers om cocane buiten de douane

  • een criminele organisatie had douaniers omgekocht om cocane uit
   Suriname naar Nederland te smokkelen;
  • diverse medewerkers en bemanningsleden van een
   luchtvaartmaatschappij waren betrokken bij de smokkel van
   cocane;

  en beschikte over een pasje voor het betreden van de beveiligde
  gebieden; – een eerder oneervol ontslagen luchthavenpolitieman
  werkte in zijn nieuwe functie als bewaker op Schiphol goederen als
  tv’s, audio-apparatuur en leren jasjes in een horecagelegenheid.
  Het lid van de Marechaussee – een douane-ambtenaar en een lid van
  de Koninklijke Marechaussee verkochten drugs en diverse gestolen
  was tevens werkzaam als portier bij een disco;

  dat deze groep gebruik maakte van twee leden van de Koninklijke
  Marechaussee, een douanier en een – een opsporingsonderzoek van een
  regiokorps naar een grote autochtone criminele groep bracht aan het
  licht medewerkster bij de douane. Zij werden er allen van verdacht
  koeriers voor deze groep op Schiphol op te vangen en naar buiten te
  begeleiden. Bovendien bestond in dat tactische onderzoek de
  verdenking dat twee douanemedewerkers informatie over het
  opsporingsonderzoek aan de criminele organisatie doorspeelden;
  leverde geen concrete zaak op;

  – een rijksrecherche-onderzoek naar een douanier die ervan werd
  verdacht op Schiphol cocane te smokkelen Surinaamse herkomst,
  waarnaar de rijksrecherche onderzoeken heeft ingesteld. (Voor meer
  informatie hierover – naast deze gevallen waren er andere zaken met
  betrekking tot leden van de Koninklijke Marechaussee van wordt
  verwezen naar de deelrapporten van Bovenkerk en Fijnaut over de
  Surinaamse connectie en over de Amsterdamse situatie in deze reeks
  studies.)

  De besproken gevallen geven aan dat op Schiphol, in vergelijking
  met de haven Rotterdam, medewerking van binnenuit aan criminele
  groepen een grotere rol speelt en de omvang daarvan ook groter is.
  Hoewel de werkelijke omvang van criminele contacten en
  medeplichtigheid van betrokken personeel, bewakingsdiensten,
  douaniers en leden van de Koninklijke Marechaussee om begrijpelijke
  redenen niet feitelijk kan worden vastgesteld, kan op grond van de
  hier gepresenteerde voorvallen, die slechts op een deel van het
  aantal berichten en zaken zijn gebaseerd, worden vastgesteld dat op
  Schiphol medewerking aan criminele groepen vaker dan incidenteel
  plaats vindt. Het blijkt dat Schiphol in een aantal sectoren en op
  meer plaatsen poreus is. Het aantal van bijna 60 personeelsleden
  die het Sluisteam in zijn jonge bestaan heeft getraceerd, wijst op
  een meer dan incidentele medewerking aan smokkelactiviteiten.
  Hierbij moet niet worden vergeten dat wil mensensmokkel
  plaatsvinden, dat nooit onzichtbaar kan gebeuren. Mensen kun je
  niet verstoppen. Van de smokkel van drugs kan worden aangenomen dat
  drugs ongemerkt via de legale goederenstroom door de controles
  kunnen slippen. Illegale immigranten moeten worden opgevangen en
  onopgemerkt naar buiten worden geloodst. Deze handelingen kunnen
  nooit door vreemdelingen die rechtstreeks vanuit elders in de
  wereld worden aangevlogen, zelfstandig worden uitgevoerd. Hulp van
  medeplichtigen die de weg kennen en weten hoe en waar illegale
  passagiers naartoe moeten, is onmisbaar.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken