• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 4.3. De luchthaven Schiphol

  4.3. De luchthaven Schiphol

  4.3.1. De aard en omvang van smokkel van drugs

  Om het opsporen van drugsdelicten in de passagierslijn beter te
  organiseren is een samenwerkingsverband met de naam Schipholteam
  opgericht bestaande uit leden van de Marechaussee en de douane post
  surveillance Hoofddorp. Dit team heeft ook tot taak de nationale en
  internationale opsporingsinstanties assistentie te verlenen. Het
  team bestaat uit twee teamleiders, twee cordinatoren en 24
  rechercheurs. De hoeveelheden onderschepte drugs zijn op Schiphol
  beduidend lager dan in Rotterdam, voornamelijk in verband met het
  feit dat containersmokkel in grotere hoeveelheden plaatsvindt. Werd
  in Rotterdam in 1994
  ruim 188.000 kilo aangetroffen, in Schiphol werd ruim 2.000 kilo
  drugs onderschept. Kijken wij naar de soorten drugs die worden
  ontdekt dan komt het volgende beeld naar voren.
  Op Schiphol werd in het jaar 1994 ruim 705 kilogram
  marihuana in beslag genomen (in 1993: 1.068) kg. Vergeleken
  met de enorme hoeveelheden die in de Rotterdamse haven in
  containers worden aangetroffen vallen deze kilo’s in het niet. Dit
  bevestigt de veronderstelling dat in geval van marihuana, mede door
  de omvang, vervoer over zee de meest gekozen vervoersvorm is. De
  aangetroffen marihuana is afkomstig van landen als Nigeria en
  Jamaica. In 1994 waren in 51 van de 66 smokkelzaken met betrekking
  tot marihuana vluchten uit Nigeria betrokken. De meeste
  aanhoudingen vinden plaats in de maanden april/mei en oktober en
  december. In totaal zijn 35 (in 1993: 77) personen aangehouden
  waarvan 12 Engelsen, 8 Nigerianen, 7 Nederlanders en 2 Jamaicanen.
  De hashsmokkel via Schiphol kan worden vergeleken met die
  van marihuana. In 1994 werd 496 kilo in beslag genomen (in 1993:
  1.543 kg). De landen waarvan de hash afkomstig is, zijn Marokko,
  India en Pakistan. Er zijn in 1994 59 (in 1993: 69) verdachten
  aangehouden: uit Duitsland (11), Engeland (11), Marokko (10) en
  Nederland (5).

  Het grote aantal aangehouden verdachten rechtvaardigt de
  veronderstelling dat het hier gaat om gebruikers die vanuit hun
  vakantieland softdrugs voor eigen gebruik importeren dan wel om
  kleine handelaars die zelf per vliegtuig kleine hoeveelheden
  importeren. Voor de veronderstelling dat grote georganiseerde
  criminele groepen bij deze vormen van smokkel zijn betrokken, zijn
  geen aanwijzingen gevonden. De heronesmokkel via Schiphol
  blijkt volgens een analyse van het Schipholteam voor het merendeel
  te gaan om transito naar elders in de wereld. Het waren
  voornamelijk transitoreizigers die met herone werden aangetroffen.
  De 95.5 kilo die de Marechaussee en de douane in 1994 (in 1993: 78
  kg) hebben ontdekt waren afkomstig van Pakistan, Turkije en
  Nigeria. Opvallend is dat geen Chinezen werden aangehouden, terwijl
  deze groep actief bij de smokkel per vliegtuig is betrokken (zie
  het rapport van Fijnaut over Chinese triades). De 29 aangehouden
  verdachten (1993: 31) zijn voornamelijk Nederlanders (5),
  Nigerianen (5), Turken (4) en Duitsers (4). De meeste aanhoudingen
  vonden plaats in de maanden februari, mei en augustus. Op grond van
  de hoeveelheid inbeslaggenomen cocane en het aantal
  aangehouden verdachten kan worden gesteld dat voor wat betreft
  Schiphol cocane de meest gesmokkelde drug is. In totaal werd in
  1994.782 kilo (1993: 914 kg) in beslaggenomen, met als topmaanden
  juli, augustus en september (de vakantiemaanden). De cocane is
  afkomstig van Colombia, de Nederlandse Antillen en Suriname. Er
  zijn 210 verdachten aangehouden (1993: 277). De meesten zijn
  Antillianen (44), Nederlanders van Surinaamse herkomst (30) en
  Surinamers (17), Engelsen (13) en Colombianen (12). In 44 gevallen
  heeft het Schipholteam de cocane gecontroleerd afgeleverd,
  waarvan slechts in n zaak binnen Nederland en in de overige
  gevallen naar Europese landen Noot . In 1993 bedroeg dit
  aantal gecontroleerde doorleveringen 22 zendingen, waarvan 14
  zendingen met een onbekende hoeveelheid cocane en n met 107 kilo.
  Bij marihuana werd eenmaal gecontroleerd doorgeleverd (ruim 1.800
  kilo) en twee keer met onbekende hoeveelheid; bij hash betrof het
  een zending van 600 kg en drie zendingen waarvan de omvang onbekend
  was.

  De meeste aangehouden verdachten zijn koeriers die in opdracht
  van criminele groepen in de bronlanden of uit Nederland cocane op
  of in hun lichaam of in hun bagage meenemen. Meestal gaat het per
  keer om niet meer dan een paar kilo (maximaal zes). Het
  Schipholteam heeft meer tactische opsporingsonderzoeken verricht
  naar de groepen die voor deze smokkel verantwoordelijk kunnen
  worden gesteld. Antilliaanse en Surinaamse groepen en personen
  vormen hiervan de hoofdmoot. In .4.3.1.3 worden deze groepen nader
  bestudeerd aan de hand van ons analyseschema.

  4.3.1.1. De smokkel via koeriers
  Veel internationaal opererende criminele groepen maken gebruik van
  koeriers om de drugs per vliegtuig naar de plaats van bestemming te
  brengen. Deze drugs zijn vrijwel altijd harddrugs als cocane en
  herone omdat de winsten ook bij kleine hoeveelheden nog
  aantrekkelijk zijn. Een paar kilo levert op straat al snel
  tienduizenden guldens op. De kosten die moeten worden gemaakt, de
  vergoeding voor de koeriers, de vliegtickets en de verblijfskosten,
  zijn daarmee vergeleken laag. Bovendien wordt het risico van
  ontdekking in zijn geheel gelegd bij de koerier waardoor de
  criminele groep, afgezien van het verlies van de drug, buiten schot
  blijft. Tegen een relatief lage vergoeding worden de
  strafrechtelijke risico’s door de koerier gedragen. Dat die
  risico’s veelal zeer hoog zijn, is onlangs in de zaak van een
  Nederlandse zakenman in Singapore weer gebleken. De volgende casus
  geeft een doorsnee geval in Nederland aan. Het voorbeeld is
  afkomstig uit een dossier van een van de regiokorpsen van
  Nederland. Het betreft een zaak van twee Nederlandse koeriersters
  die met zes kilo cocane werden aangehouden op Schiphol.Op een
  verjaardagsfeestje werd een van beide vrouwen (midden twintig) door
  een onbekende aangesproken met het verzoek iets te smokkelen. In
  ruil daarvoor kregen de vrouwen f.7.000,- en een gratis 10-daagse
  vliegreis naar de Antillen aangeboden. Bij belangstelling moesten
  zij een bepaald semanummer bellen. De ene vrouw vroeg bedenktijd en
  overlegde de maand daarna
  met haar vriendin. Het geld en de reis waren uiteindelijk
  aantrekkelijker dan de eventuele risico’s. Na contact te hebben
  gezocht werden zij op een openbare plaats door dezelfde persoon
  benaderd en vervolgens naar een hen onbekende woning gebracht waar
  zij van een ander instructies kregen. De datum van de reis werd
  vastgelegd en zij ontvingen geld voor tickets. Naast de 10-daagse
  vliegreis werd ook een hotel geboekt. Na aankomst werden de twee
  vrouwen op het vliegveld afgehaald door een onbekende die hen met
  een busje naar het hotel bracht. Na een aantal dagen werden zij in
  het hotel door een onbekend meisje benaderd die hen meedeelde dat
  zij ‘s avonds op een bepaalde plaats moesten zijn voor verdere
  afspraken. Daar kregen zij te horen dat zij op hun hotelkamer
  moesten blijven omdat hen daar aangepaste kleding zou worden
  gebracht. De cocane diende onder de geprepareerde kleding op het
  lichaam te worden bevestigd. De terugreis geschiedde onder
  begeleiding op afstand. Deze begeleiding diende ter controle van
  beide dames. In de aankomsthal in Schiphol werden de vrouwen
  benaderd door een hen onbekende man die voor vervoer naar Amsterdam
  zorg droeg. Daar kregen zij op een werderom onbekend adres het
  restant van het hun beloofde geld en werd de cocane van hun lichaam
  verwijderd.

  Uit dit voorbeeld blijkt wel dat koeriers door criminele groepen
  worden gebruikt, of beter gezegd misbruikt, om de cocane of een
  andere drug te smokkelen. Het is vrijwel uitgesloten dat zij deel
  uitmaken van de smokkelende criminele groep. Alle
  voorzorgsmaatregelen zijn er op gericht de koerier zo min mogelijk
  te laten weten. Zij krijgen steeds met wisselende personen te maken
  die hun deelopdrachten geven en informatie verstrekken hoe in
  bepaalde situaties te handelen. De kennis die zij krijgen is
  gefragmenteerd en wordt door de organisatie bewust beperkt
  gehouden. Voor het werken met koeriers worden meerdere groepsleden
  ingeschakeld: voor de werving, de opdrachtgever in het land van
  werving, voor de betalingen en afspraken voor het transport, het
  controleren van de koeriers en het waken voor politie-infiltratie,
  de opvang in land van verzending, de opdrachten aldaar, de
  overdracht van de drugs, de begeleiding op het vliegveld en de
  begeleiding tijdens de vlucht, de opvang in Nederland, de
  uitbetaling. Smokkel door middel van koeriers is voor criminele
  groepen derhalve een arbeidsintensieve aangelegenheid.

  Er zijn vijf soorten smokkelmethoden waarvan koeriers die per
  vliegtuig reizen zich bedienen: 1. De slikkers, die cocane in de
  vorm van bolletjes inslikken. De cocane verlaat het lichaam langs
  natuurlijke weg;

  2. de duwers, die de cocane anaal dan wel vaginaal
  vervoeren.
  Voor methode 1 en 2 geldt dat deze moeilijk door de
  opsporingsinstanties te ontdekken is. Meestal is de hoeveelheid
  gesmokkelde drugs niet erg groot (tot 1 2 kilo).
  3. Drugs kunnen via speciaal geprepareerde kleding en ondergoed op
  het lichaam van koeriers worden gesmokkeld. Bijvoorbeeld door
  middel van een luier of een spijkerbroek; daarnaast wordt de herone
  of cocane ook wel direkt op het lichaam geplakt;

  4. in de bagage (koffers of handbagage) van de koeriers;
  5. drugssmokkel door de bemanning van vliegtuigen (piloten,
  werktuigbouwkundige, purser, sterwardess, en dergelijke). Omdat zij
  minder aan inspecties worden onderworpen en het controlerend
  personeel na verloop van tijd vaak persoonlijk kennen, lopen zij
  minder kans op luchthavens te worden aangehouden. Een aantal
  aanhoudingen op Schiphol van piloten, stewardessen en pursers in de
  afgelopen jaren heeft de opsporingsdiensten overigens weer op deze
  smokkelvariant attent gemaakt.

  Er bestaat geen wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden
  en de kenmerken van drugskoeriers, met uitzondering van de
  publikatie van Janssen (1994, p. 56-60). Zij rapporteert over een
  klein aantal Latijnsamerikaanse koeriersters die in Nederland zijn
  gedetineerd in de Bijlmerbajes. De meeste koeriersters komen uit
  Colombia en zijn of tussen de twintig en dertig jaar f tussen de
  veertig en de vijftig jaar oud, zij zijn veelal ongehuwd of gehuwd
  geweest, laag geschoold en hadden in het verleden voor hun detentie
  ooit wel eigen handeltjes in kleding of stoffen gehad. De
  Marechaussee heeft een beperkte analyse gemaakt van een aantal,
  niet representatieve, zaken waarin koeriers zijn aangehouden
  (Koninklijke Marechaussee, 1994). Er zijn 27 koeriers onderzocht om
  na te gaan of er speciale herkenbare eigenschappen hebben. Onder
  deze 27 koeriers, aangehouden in de periode van 1 januari 1994 tot
  en met augustus 1994, zijn 22 mannen en 5 vrouwen. De gemiddelde
  leeftijd was bijna 30 jaar, met als jongste 18 jaar en als oudste
  51 jaar. Bijna al deze koeriers vlogen met de KLM. Dit zegt
  overigens meer over de selectieve controle van de Marechaussee dan
  van de keuze van de koeriers voor een bepaalde maatschappij. Van de
  aangehouden koeriers vervoerde de grote meerderheid cocane en een
  klein deel herone. Cannabisprodukten werden niet aangetroffen.
  Twaalf vervoerden de drugs oraal, vier vaginaal, twee anaal en twee
  koeriers plakten bolletjes op hun lichaam. Van de aangehouden
  koeriers waren er slechts negen op doorvlucht naar andere
  bestemmingen. Koeriers werken vaak
  met tween en met een voor hen onbekende controleur die de smokkel
  in de gaten houdt en voorkomt dat de koerier verdwijnt met de
  drugs. Verdere achtergrondkenmerken werden niet onderzocht. De
  Engelse luchthavenpolitie van Heathrow onderzocht 55 Engelse zaken
  voor de Marechaussee. Opvallend bij dat onderzoek was dat het
  hierbij in de meeste gevallen cannabis betrof; 16 keer betrof het
  cocane. De meeste koeriers slikten (33x), gevolgd door anaal
  vervoer (19x). De meeste koeriers hebben weinig bagage bij zich en
  hebben een beroep dat niet bij de reis en de bestemming past
  respectievelijk zijn zonder beroep. De Engelse luchthavenpolitie
  pretendeert aan het gedrag van mensen betrokkenheid bij
  drugssmokkel te herkennen. Uit het feit dat de Engelsen India als
  meest voorkomende bronland noemen, Engelse staatsburgers de
  grootste groep aangehoudenen vormen en het de smokkel van cannabis
  betreft, kan worden afgeleid dat het voornamelijk gaat om
  gebruikers die voor eigen gebruik drugs meenemen. Professionele
  koeriers lijken in het Engelse onderzoek op Heatrow niet voor te
  komen.

  Dit laatste geldt ook voor de opsporingsdiensten op Schiphol.
  Behalve het gebruik van honden die zijn getraind op de herkenning
  van drugs, worden de observaties van passagiers uit bronlanden nog
  altijd op grond van intutie (verwoord in instructies) uitgevoerd.
  Zenuwachtig kijkende passagiers, of passagiers die wachten op
  onbekenden kunnen wijzen op drugsmokkel. Er is een Profilingsysteem
  van tickets, maar dat is zo ruim dat heel veel passagiers daaronder
  vallen (Koninklijke Marechaussee, 1995).

  Professionele criminele organisaties wisselen voortdurend van
  type koerier. Op grond van hun ervaringen met de opsporing zullen
  zij steeds een ander type koerier inzetten: de ene keer een jonge
  vrouw, dan weer een zakenman en het liefst hele gezinnen met kleine
  kinderen.

  4.3.1.2. De smokkel via vrachten en bagage
  Een andere smokkelmethode met betrekking tot cocane via Schiphol is
  het verstoppen van cocane tussen legale vrachten of in koffers van
  onwetende passagiers of van medeplichtigen. In principe alle
  soorten vracht kunnen bij de smokkel worden gebruikt. Zo werd op
  Schiphol een groep Surinamers aangehouden omdat zij tussen groenten
  een jaar lang cocane hadden gesmokkeld. Bovenkerk (1995, p. 167)
  beschreef op grond van het levensverhaal van Bettien M. onder
  andere hoe bedrijven worden ingeschakeld voor de smokkel van
  drugs:

  1. volkomen legale bedrijven die door criminele groepen,
  overigens zonder dat de bedrijfsleiding dat weet, worden gebruikt
  om drugs te verbergen tussen de vrachten van deze bedrijven; 2.
  legale bedrijven die door de eigenaren of bedrijfsleiding welbewust
  worden gebruikt voor smokkel (het voorbeeld van de groentehandel
  hiervoor);

  3. illegale bedrijven waarvan de winsten worden gebruikt om
  speciale legale faades op te bouwen; 4. volkomen illegale bedrijven
  die door criminele groepen zijn opgericht om te kunnen smokkelen.
  De grote hoeveelheden vracht die dagelijks op Schiphol aankomen
  maken een intensieve controle op de aanwezigheid van drugs vrijwel
  onmogelijk. De snelheid waarmee de goederen het terrein van
  Schiphol af moeten om te worden getransporteerd naar de afnemer,
  maakt het heel moeilijk voor de opsporingsinstanties alle vracht te
  inspecteren. De ervaring leert wel dat vrachten uit bepaalde landen
  of voor bepaalde bedrijven drugsgevoeliger zijn. De frequentie en
  de intensiteit van de inspecties zijn daarop wel afgestemd. Meestal
  bestaat de controle uit inspectie met drugshonden, maar die zijn
  niet langer dan 4 tot 5 uur per dag beschikbaar.

  Naast smokkelwaar tussen legale vracht kunnen drugs in de bagage
  van passagiers worden verborgen. Daarvoor hebben criminele groepen
  hulp nodig van binnenuit. Koffers van onwetende passagiers moeten
  in het land van vertrek worden opengemaakt om de drugs te plaatsen.
  Onwetende passagiers houden voor smokkelaars altijd een risico in,
  omdat nooit bekend is wat zij gaan doen, waar zij naar toegaan en
  hoe zij moeten worden gevolgd. Daarom wordt vaker een andere
  werkwijze toegepast. Op naam van passagiers die geen of heel weinig
  bagage hebben, wordt een koffer op de band gezet waarin drugs zijn
  verstopt. De koffer krijgt een vals bagagelabel en
  identificatienummer en wordt van een opvallende sticker voorzien.
  In het land van bestemming wordt de koffer door een andere
  medewerker van de groep van de band gehaald en met behulp van een
  pasje buiten de douane om naar buiten gebracht. Deze manier van
  smokkelen houdt wel in dat er luchthavenpersoneel op minimaal twee
  vliegvelden voor de smokkelaars werkzaam moeten zijn (zie verder
  hoofdstuk 5).

  4.3.1.3. Dossieranalyse: criminele groepen
  De dossiers van de Koninklijke Marechaussee die voor dit
  deelonderzoek ter beschikking zijn gesteld, maken na het nodige
  lees- en analysewerk duidelijk dat slechts de onderkant van de
  criminele netwerken door de
  Marechaussee (en vroeger de rijkspolitie) kan worden getraceerd.
  Het betreffen voornamelijk tactische opsporingsonderzoeken naar
  koeriers en medeplichtigen die werkzaam zijn op Schiphol en
  diensten verlenen aan criminele groepen. De criminele groepen die
  op de achtergrond aan de touwtjes trekken en de transporten
  organiseren blijven vrijwel altijd buiten het zicht van de
  Marechaussee. Dit zegt minder over de werkwijze van de Marechaussee
  (al heeft die er wel mee te maken), dan over de werkwijze van
  criminele groepen. Leidende figuren in die groepen of netwerken
  verzorgen nooit transporten maar laten dat over aan tijdelijk
  ingehuurde koeriers of kwetsbare personen met vitale functies op
  een vliegveld, waardoor met hun medewerking de smokkel soepel kan
  verlopen.

  De smokkel die de rijkspolitie en later de Marechaussee in het
  vizier krijgt, betreft voornamelijk cocane. De verdachten zijn
  vrijwel allemaal Surinamers en Antillianen. De verdachte
  medeplichtigen hebben dezelfde achtergrond. Dit beeld komt overeen
  met dat wat Bovenkerk en Fijnaut in hun deelrapport over etnische
  en buitenlandse groepen hebben geschreven. De koeriers en het
  luchthavenpersoneel worden in een aantal gevallen aangestuurd
  vanuit het land van oorsprong en wel door mensen uit het leger en
  de politie en in een klein aantal gevallen door in Nederland
  actieve criminele groepen. Vrijwel alle opgespoorde smokkellijnen
  op Schiphol lopen vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen, die
  de cocane vanuit Colombia ontvangen. In vrijwel alle dossiers van
  de luchthaveninstanties en die van de regiokorpsen wordt melding
  gemaakt van corrupte douaniers, ambtenaren, inladers,
  luchthavenpersoneel en personeel van luchtvaartmaatschappijen
  uit deze twee bronlanden. Op de achtergrond zijn criminele
  groepen actief die verder onzichtbaar blijven voor de Marechaussee
  en de rijkspolitie. Een meer gedetailleerde kijk op de dossiers
  levert het volgende beeld op. Van de vijf dossiers van de
  Koninklijke Marechaussee die gaan over drugs smokkelende criminele
  groepen was er een ongeschikt voor dit deelrapport omdat het een
  zaak betreft van een groep Amsterdammers (13 mannen en vrouwen) en
  een Italiaan die cocane per auto smokkelden naar Itali. Schiphol
  had daarmee geen directe relatie. De andere dossiers betreffen
  allemaal zaken van Surinamers en Antillianen die cocane via
  Schiphol naar Nederland importeerden. En zaak speelde in 1992. De
  betreffende groep bestond uit acht Ghanezen en drie Surinamers die
  betrokken waren bij de smokkel van meerdere kilo’s cocane. De
  mannen waren in de leeftijd tussen de 22 en 39 jaar. Een Ghanees
  organiseerde vanuit Amsterdam de smokkel. De feitelijke regie vond
  plaats vanuit Suriname waar werd bepaald wanneer en hoeveel cocane
  werd gesmokkeld. De groep werkte met zes koeriers die de drugs
  vanuit Suriname of de Antillen (Aruba) meenamen en met een aantal
  Ghanezen die op Schiphol als schoonmaker of -maakster werkzaam
  waren. De laatsten verzorgden de opvang van de koeriers en het
  buiten Schiphol brengen van de cocane en de koeriers. De zaak kwam
  aan het rollen toen een Ghanese schoonmaakster met twee koeriers
  bij toeval door een particuliere beveligingsbeambte op een
  beschermd deel van het terrein op Schiphol werd aangetroffen
  terwijl alleen zij over een pas beschikte. Met deze pas kon zij
  deuren naar buiten openen. Bij een andere vlucht uit Suriname kon
  van deze groep een Surinamer worden aangehouden komende uit
  Paramaribo die in de aankomsthal 11 kilo cocane overhandigde aan
  een vrouw met een drie-jarig kind.

  In een zaak uit 1993 en 1994 speelde een KLM-loodsmedewerker van
  Surinaamse origine een hoofdrol Noot . Met behulp van
  twee Surinaamse medeplichtigen van 30 en 35 jaar oud smokkelde hij
  vanuit Curaao diverse kilo’s cocane. De cocane werd verstopt in een
  houten kist die door de verzender werd gemerkt. De loodsmedewerker
  haalde de kist van de pallet en bracht de drugs naar een handlanger
  buiten de luchthaven. In hetzelfde jaar werden tussen groenten, die
  uit Suriname naar Nederland werden gemporteerd, hoeveelheden cocane
  ontdekt. Achteraf bleek het te gaan om geregelde zendingen uit
  Suriname naar Surinaamse toko’s in Amsterdam. De winkels haalden de
  groenten op en moesten op een parkeerplaats langs de snelweg
  parkeren, waar medeplichtigen de cocane tussen de groenten vandaan
  haalden. Onbekend is wie de cocane in Suriname tussen de groenten
  plaatste. In Amsterdam zijn verscheidene Surinamers aangehouden in
  de leeftijd van rond de vijfendertig jaar oud.

  Een grote zaak kwam recentelijk in het nieuws toen de
  Marechaussee een smokkellijn vanuit Zuid-Amerika naar Amsterdam
  oprolde. De groep bestond uit een aantal Surinamers werkzaam in de
  KLM-bagagekelder op Schiphol en in Suriname en Curaao. Veel leden
  hadden antecendenten op het gebied van verdovende middelen. De
  koffers met cocane werden gemerkt verzonden vanuit die landen en in
  Nederland uit de bagageruimte verwijderd. In totaal schat de
  Koninklijke Marechaussee dat ongeveer 1.500 kilo cocane Nederland
  is binnengesmokkeld in zendingen van 15 kilo per keer. De methodiek
  was dat de koffer met cocane werd ingecheckt op naam van een
  passagier die geen bagage had. Dat viel niemand op en ook de
  betreffende passagier wist van niets aangezien de koffer tijdig van
  de band werd gehaald. De koffer kon worden herkend aan bepaald
  vrachtlabel. In andere gevallen werd met postzakken gewerkt of met
  koeriers (familieleden op vakantiereis). De groep smokkelaars had
  diverse medeplichtigen in de genoemde landen. De hoofdrolspeler op
  Schiphol beschikte over diverse corrupte contacten te Suriname,
  Curaao en Colombia. De cocane werd betrokken van het Medellnkartel.
  Per schip werd de cocane van Colombia naar Curaao vervoerd, alwaar
  de drugs in een hotel werden opgeslagen. Een enkele keer werd via
  Miami gevlogen om geen aandacht te trekken. In Curaao was een
  corrupte douanier voor de groep werkzaam en een medewerkster aan
  de
  incheckbalie (die wist welke passagier geen of weinig bagage bij
  zich had). Verder hielpen transportmedewerkers en familieleden die
  in de catering van een luchtvaartmaatschappij werkzaam waren. De
  groep had de hele vrachtketen vanuit Curaao tot op Schiphol in haar
  greep doordat overal medeplichtigen meewerkten zodat de drugs op
  cruciale momenten buiten de controle van politie en particuliere
  beveiliging kon blijven. Geweld werd niet geschuwd om groepsleden
  in het gareel te houden. Een groepslid dat voor zichzelf een
  smokkellijn wilde beginnen werd op hardhandige wijze afgestraft.
  Eenmaal buiten Schiphol werd de koffer naar een parkeerplaats
  gebracht, waar een handlanger van de groep die de bagage van de
  vliegtuigbemanningen afhandelde, de coke overnam. Vervolgens werd
  een deel van de cocane naar coffeeshops in Amsterdam gebracht dan
  wel naar Rotterdam. De verdiensten werden onder andere besteed aan
  het kopen van onroerend goed in Suriname of het daar laten bouwen
  van een woning. Verder werden mooie auto’s gekocht en werd met de
  opbrengsten een uitbundige levensstijl gevoerd. Uit de
  beschrijvingen van de analyse kan worden opgemaakt dat de zaken
  vooral betrekking hebben op verdachten die op Schiphol werkzaam
  zijn. Het gaat om smokkel van cocane. Schipholpersoneel speelt een
  ondergeschikte rol. De regie achter de schermen vindt vanuit
  Suriname plaats. De groepen maken gebruik van corrupte
  medeplichtigen die toegang hebben tot bepaalde gebieden en kennis
  hebben van de faciliteiten die de luchthaven biedt.

  4.3.2. De aard en omvang van mensensmokkel
  Noot

  De smokkel van mensen is voor criminele groepen aantrekkelijk om
  meer redenen. De betalingen die van wanhopige mensen kunnen worden
  verlangd zijn aanzienlijk. Doorgaans leggen mensen tussen de 5.000
  en 20.000 gulden neer om naar een land te worden gesmokkeld. De
  pakkans van smokkelaars is internationaal gezien zeer laag en de
  straffen die op mensensmokkel staan zijn bescheiden te noemen. (In
  Nederland is het fenomeen mensensmokkel aan de Koninklijke
  Marechaussee toegewezen in het kader van haar grensbewakingstaak.)
  Mensensmokkel vindt niet alleen via Schiphol plaats, maar ook via
  de weg per auto(bus). Van de totale omvang van mensensmokkel schat
  de Koninklijke Marechaussee dat een klein deel daarvan via Schiphol
  gaat.

  In een aantal gevallen worden illegalen eerst naar luchthavens
  in andere landen gevlogen om vervolgens via de weg Nederland binnen
  te komen. De Koninklijke Marechaussee heeft het Sluisteam op
  Schiphol opgericht dat de aard en de omvang van de mensensmokkel in
  het eerste jaar (1994) waarin de wet in werking is getreden in
  kaart heeft proberen te brengen (1995). Het team bestaat uit leden
  van de Marechaussee en de douane.

  Het Sluisteam geeft in zijn rapportage over 1994 aan dat op
  grote schaal mensensmokkel heeft plaats gevonden. Per dag werden
  ongeveer 10 tot 25 mensen illegaal Schiphol binnengesluisd (vandaar
  de naam van het team). De landen waarvan de illegalen afkomstig
  zijn, zijn China, het voormalig Joegoslavi, Roemeni, Ghana, Zare,
  Indonesi, Filippijnen, Rusland, Peru, Iran, Irak, Pakistan en
  India. De smokkel van mensen is niet alleen gericht op binnenkomst
  in Nederland, maar ook op vervoer door Nederland naar Canada en de
  Verenigde Staten. Schiphol fungeert in dat geval als transitohaven.
  Het Sluisteam heeft thans 775 personen in het politieregister
  opgenomen die op de een of andere manier iets met mensensmokkel te
  maken hebben. Ongeveer 325 daarvan zijn actief geweest op Schiphol.
  In een periode van 5 maanden (1 oktober 1994 tot en met 28 februari
  1995) zijn er door het rechercheteam 169 (waarvan 85% op Schiphol)
  onderzoeken verricht die hebben geleid tot 34 aanhoudingen. Tegen
  17 verdachten is het onderzoek nog gaande.

  Bij de Marechaussee is een groep bekend die in Twente actief was
  op het gebied van mensensmokkel. Deze groep heeft ook een tak die
  zich met de import van marihuana heeft beziggehouden (zie het
  deelrapport over de lokale situatie in Enschede). Het betrof een
  Pakistaan die samen met een groep andere Pakistaanse Sikhs uit
  India via Nederland over land en vervolgens per vliegtuig naar
  Engeland, de Verenigde Staten of Canada transporteerde. De
  asielzoekers waren afkomstig uit Duitsland, Belgi en Nederland. Zij
  betaalden flinke prijzen om naar het land van bestemming te worden
  gebracht. Voor het transport van illegalen kreeg de groep
  assistentie van personeel op Schiphol. Vanuit Sikhtempels in
  Rotterdam en Keulen werden valse en vervalste paspoorten naar
  Schiphol gebracht en ter plekke overhandigd aan de illegalen; of
  zij werden ook gebruikt om tickets te kopen en vluchten te boeken.
  Vanuit de lounge van Schiphol werden de Sikhs naar de vliegtuigen
  begeleid. Enkele groepsleden beschikten over een luchthavenpasje
  waardoor zij ongestoord in de beschermde gebieden van Schiphol
  konden komen. Zij begeleidden de Sikhs buiten de paspoortcontrole
  om. Onduidelijk is hoe de criminele groep was georganiseerd en wat
  de kenmerken van de leden waren. Behalve op deze ene groep heeft de
  Koninklijke Marechaussee weinig zicht op criminele groepen die
  achter de mensensmokkel zitten. Zo is geen enkele Chinese groep bij
  het rechercheteam bekend, terwijl uit diverse
  rapportages van de regiokorpsen in Nederland naar voren komt dat
  Chinezen zich actief met mensensmokkel zouden bezighouden om hen
  als illegale arbeidskrachten in de keukens van de Chinese
  restaurants in te zetten (zie het deelrapport van Fijnaut in
  verband met de Chinese groepen). De omstandigheden waaronder
  illegale Chinezen moeten werken zijn erbarmelijk en het kan jaren
  duren voordat zij hun schuld aan de criminele groepen hebben
  terugbetaald. Ook worden zij als verklikker ingezet om Chinese
  restauranthouders af te persen. In Duitsland is door het
  Bundeskriminalamt meer onderzoek verricht naar groepen die zich met
  mensensmokkel bezig houden (Sieber en Bgel, 1993). Om de smokkel
  van mensen te kunnen regelen moeten criminele groepen beschikken
  over een logistiek netwerk. Dit netwerk van medeplichtigen heeft
  men nodig om de vluchtelingen of de vrouwen voor de prostitutie te
  ronselen, om de reisroute uit te stippelen en te organiseren, het
  transport en de begeleiding van de reis, om de benodigde
  reispapieren, persoonsdocumenten te leveren en om de illegalen in
  het land van bestemming onder te brengen. Minimaal zijn ongeveer 10
  personen betrokken bij elk transport. Ieder lid vervult daarin een
  vaste rol en heeft een bepaalde taak uit te voeren. De meeste
  betrokkenen hebben geen vaste plaats in de groep maar verlenen,
  tegen een aantrekkelijke vergoeding, hand- en spandiensten aan de
  groep (denk hierbij aan kelners, portiers, taxichauffeurs, en
  dergelijke). De mensensmokkel wordt in het algemeen georganiseerd
  door groepen die uit hetzelfde land als de gesmokkelden afkomstig
  zijn. De werving van vrouwen voor de prostitutie vindt vaak in
  bordelen plaats onder prostituees, of in clubs, bars en discotheken
  waarbij hen een goede en goed betaalde baan voorgespiegeld wordt
  waarmee zij aan de armoede kunnen ontkomen. Het betreft zowel
  vrouwen die wetenschap hebben van wat hen te wachten staat, als
  vrouwen die hiermee volledig onbekend zijn. Eenmaal in Nederland of
  een ander westers land worden zij gedwongen in de prostitutie te
  werken. In Oost-Europa zijn zelfs voor de werving van vrouwen
  speciale bureaus voor dit doel in het leven geroepen. Sommige
  bureaus functioneren voor de buitenwereld als huwelijksbureau. Niet
  zelden gaat achter een huwelijksbureau, im- en exportbedrijf of een
  reisbureau een dekmantelbedrijf schuil van waaruit de smokkel wordt
  georganiseerd. Vluchtelingen bereikt men via mond-op-mond-reclame.
  Via contacten in hotels of reisagentschappen en opvangcentra kan
  men met de hulp van handlangers naar de organisatie worden
  gebracht.

  Mensensmokkel gaat altijd gepaard met andere strafbare feiten.
  Er wordt gebruik gemaakt van vervalste documenten, de handel
  daarin, er worden blanco reisdocumenten verhandeld en in een aantal
  gevallen worden tevens drugs gesmokkeld. Veelal gebeurt dat laatste
  in opdracht van de criminele groep als bijzondere voorwaarde om
  door deze groep Nederland binnen te worden gesmokkeld.

  Elke groep heeft de beschikking over een vervalser van
  reispapieren en andere bescheiden. Meestal zijn zij autodidact. Om
  de benodigde visa in ontvangst te nemen moet het paspoort van de
  gesmokkelde worden afgegeven om te worden vervalst of om de
  vereiste visa bij corrupt ambassadepersoneel te krijgen. Illegalen
  die een strafblad hebben moeten zich een geheel nieuwe identiteit
  aanmeten. Verder zijn er transporteurs en koeriers actief. De
  laatsten zorgen ervoor dat de paspoorten op de juiste plaats
  terecht komen en bij de juiste persoon. Transporteurs verzorgen de
  reis als chauffeur in het geval de reis per auto(bus) gaat en als
  begeleider wanneer het vliegtuig wordt gekozen. De route en het
  transportmiddel worden zo gekozen dat wordt voldaan aan twee
  voorwaarden. De aankomst in het land van bestemming moet met zo min
  mogelijk controlepunten gepaard gaan en de reis moet lonend zijn
  voor de criminele groep (veel mensen tegelijk + weinig reistijd +
  lage kosten). Om de grenscontroleurs om de tuin te leiden worden
  retourtickets gekocht. De doorvoer naar een ander land dan
  bijvoorbeeld Nederland gaat als volgt. Een lid van de groep koopt
  een enkele reis naar een willekeurige stad in de VS. De illegaal
  krijgt een retourticket. In de transitruimte wisselen de illegaal
  en het groepslid hun boardingkaart en ticket uit.

  In het land van bestemming worden de illegalen door de criminele
  groep opgevangen en vervolgens naar plaatsen elders (woningen,
  hotels) gebracht. De opvang verloopt met de minste risico’s wanneer
  de illegalen door personeel van een luchthaven buiten de controles
  om van het vliegveld kunnen worden gesluisd. Hulp van binnenuit
  heeft als voordeel dat (1) medeplichtigen beschikken over een pas
  die hun aanwezigheid op verschillende plekken op de luchthaven
  mogelijk maakt, (2) zij kennen de procedures en controles, en (3)
  zij zijn goed thuis in het land van bestemming en de plaats van
  aankomst.

  Uit de analyse van het BKA komt naar voren dat handelaren in de
  praktijk niet of nauwelijks solistisch opereren (Sieber en Bgel,
  1993). Vrijwel altijd zijn er meer daders bij betrokken. Weliswaar
  geeft een persoon bij aanhouding op heterdaad aan alleen te hebben
  gehandeld, maar daaraan mag weinig realiteitswaarde worden
  toegekend. In ieder geval reist men altijd in groepen, met
  vervalste of valse papieren. Soms worden mensen bewust
  achtergelaten in de internationale ruimte (zonder papieren en
  zonder de taal machtig te zijn) of worden illegalen wel met
  papieren op het vliegtuig gezet, maar worden de papieren tijdens de
  reis vernietigd. Als de illegale smokkel mislukt, dan wordt vrijwel
  zeker asiel aangevraagd. De criminele groep heeft de illegalen
  daarop voorbereid en hen enige informatie gegeven hoe te handelen
  wanneer zij voortijdig worden ontdekt.

  Luchtvaartmaatschappijen zijn in het kader van een verscherpt
  asielbeleid tegenwoordig verplicht de papieren
  van passagiers grondig op hun geldigheid te controleren op straffe
  van een hoge geldboete. Door een scherpere controle bij het
  inchecken, voor vertrek vanaf Schiphol, wordt het moeilijker zonder
  goede papieren te reizen. Hiermee trachten de autoriteiten te
  voorkomen dat mensen via Schiphol naar andere landen worden
  doorgesluisd. Het is onbekend wat de aard en de omvang van deze
  vorm van mensensmokkel is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken