• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Hugo

  Hugo

  HR 2 november 1993, nr. 94.851 en DD 24 (1994) 94.110 (94.851)
  p. 306-308 (ook wel fronstore Mertrans) In het kader van een
  onderzoek naar een internationaal vanuit Colombia opererende groep
  Zuidamerikanen, die zich op grote schaal zou bezig houden met het
  vervoer van grote hoeveelheden cocane en marihuana naar
  West-Europa, is door het Bundeskriminalamt te Wiesbaden Duitsland
  (BKA) een transport- en opslagonderneming genaamd Mertrans
  opgericht. Deze onderneming werd gedreven door politie-ambtenaren
  van het BKA, met name A 253 en A 256, welke laatste als eigenaar
  van de onderneming te boek stond. De reden van oprichting was
  gelegen in de mogelijkheid cocane en marihuana, in afwachting van
  verdere distributie naar diverse Europese landen (waaronder
  Nederland), op te slaan en zodoende de afnemers van verdovende
  middelen te achterhalen.

  Een centrale rol binnen Mertrans speelde de
  burger-informant/infiltrant Hugo die goede contacten onderhield met
  de Colombiaanse groep en voor Mertrans naar buiten toe de contacten
  legde en verzorgde met afnemers. Via een zekere G. werden financile
  eisen gesteld met betrekking tot de opslag van verdovende middelen
  aan de Colombianen. Daarop werd Mertrans benaderd door Martin (dit
  is de verdachte M.) en volgden diverse telefoongesprekken tussen
  Martin en Hugo. Afgesproken werd dat bij een ontmoeting op 6
  november 1990 in Venlo Martin f.500.000 zou geven en de aflevering
  (van 125 kilo cocane) zou plaatsvinden op 12 november 1990, wederom
  te Venlo. Zulks geschiedde onder begeleiding van het BKA en de
  Nederlandse Justitie (voor samenwerking met het BKA had de officier
  van Justitie te Roermond toestemming gegeven), waarna M. en de
  medeverdachte de partij overgaven aan medeverdachte G. voor verder
  vervoer naar Amsterdam. Daarna zijn verdachte en verschillende
  medeverdachten nog op diezelfde dag aangehouden.

  Rechtsvragen:
  Door de raadsman is ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd
  dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard
  omdat:
  1. bij de onderhavige pseudo-actie is het
  proportionaliteitsbeginsel niet in acht genomen; 2. idem met
  betrekking tot het subsidiariteitsbeginsel;
  3. het Tallon-criterium is geschonden;
  4. het openbaar ministerie onvoldoende toezicht op de onderhavige
  pseudo-actie heeft uitgeoefend. Het hof verwerpt het beroep
  (samenvatting p. 26-29):
  ad 1. Gelet op de aard en omvang van de op te sporen criminele
  gedragingen – georganiseerde internationale handel in met name
  cocane op grote schaal – kon worden gekozen voor pseudo-transactie.
  Bij een in dergelijke gevallen noodzakelijke nauwe internationale
  samenwerking tussen politie en justitie wordt terecht – mits
  voldoende controleerbaar en mits personen niet gebracht worden tot
  andere handelingen dan waarop hun opzet reeds was gericht – gebruik
  gemaakt van dit soort onconventionele opsporingsmethoden. ad 2. Het
  is een feit van algemene bekendheid dat conventionele
  opsporingsmethoden over het algemeen ontoereikend zijn als het gaat
  om het opsporen van een zo ernstige en over het algemeen goed
  georganiseerde vorm van criminaliteit als de internationale handel
  in hard drugs; het lag in casu niet voor de hand dat andere, minder
  ingrijpende opsporingsmethoden tot hetzelfde resultaat zouden
  hebben geleid. ad 3. Geenszins is aannemelijk geworden dat
  verdachte door de tussenpersonen tot andere handelingen is gebracht
  dan die waarop zijn opzet reeds was gericht, nu verdachte in zijn
  contact met die tussenpersonen steeds het initiatief heeft genomen
  en heeft gehouden, terwijl niemand hem de mogelijkheid onthield
  vrijwillig terug te treden.

  ad 4. De stelling van de raadsman dat een dergelijke
  buitenlandse actie moet voldoen aan Nederlandse regels kan in zijn
  algemeenheid niet worden aanvaard. Indien in de Duitse fase
  handelingen zijn verricht die naar Nederlands-recht volstrekt
  ontoelaatbaar zijn dan kan dit leiden tot onrechtmatig verkregen
  bewijs, niet tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.
  Alle activiteiten in Nederland zijn ontplooid met toestemming en
  onder toezicht van het openbaar ministerie, waarbij niet
  aannemelijk is geworden dat hierbij is gehandeld in strijd met in
  Nederland geldende maatstaven.

  De Hoge Raad: Aldus overwegende heeft het hof, zonder blijk te
  geven van een onjuiste rechtsopvatting het verweer op toereikende
  gronden verworpen. Het hof heeft feitelijk en niet onbegrijpelijk
  vastgesteld dat sprake was van gecontroleerd afleveren van onder
  meer cocane. In dat oordeel ligt besloten dat omtrent de verkoop
  van de cocane overeenstemming is bereikt tussen anderen dan
  personen behorende tot of optredende namens het BKA of de
  Nederlandse politie, terwijl naar ‘s hofs feitelijke en niet
  onbegrijpelijke vaststelling de verdachte door het optreden van A
  253 en A 256 en Hugo niet is gebracht tot andere handelingen dan
  waarop zijn opzet reeds was gericht (…).

  Rechtsvraag:
  Hugo is in geen enkele fase van de procedure door de politie of
  enige rechterlijke instantie gehoord, terwijl de verdediging
  meermalen een verzoek hiertoe heeft gedaan. Mogen de verklaring(en)
  van Hugo dan niet voor het bewijs gebruikt worden?

  De verklaring(en) van Hugo (een Vermerk van het
  Bundeskriminalamt) droeg(en) met name bij aan het bewijs van de
  opzet (met balineras werd in de telefoongesprekken tussen Hugo en
  Martin cocane bedoeld (verdachte wist dus dat het om cocane ging).
  HR: Deze verklaring van Hugo moet dus worden aangemerkt als een
  verklaring van een getuige als bedoeld in art. 6, derde lid onder
  d, EVRM. Nu de verdediging – ondanks haar verzoek om Hugo ter
  terechtzitting te dagvaarden of op te roepen – niet in enigerlei
  stadium van het geding in de gelegenheid is geweest om die getuige,
  wiens identiteit niet bekend is, vragen te stellen en diens
  betrouwbaarheid te doen toetsen, had het hof – in aanmerking
  genomen dat niet gezegd kan worden dat de bewezenverklaring voor
  wat betreft het door het hof bewezengeachte opzet in belangrijke
  mate berust op bewijs uit andere, niet anonieme, bron – meernoemde
  Vermerk niet tot het bewijs mogen bezigen. Hieraan doet niet af dat
  het hof (..) het verzoek van de raadsman om Hugo als getuige ter
  terechtzitting op te roepen heeft afgewezen omdat, naar ‘s hofs
  oordeel, uitgesloten was dat deze daaraan gevolg zou geven. De
  bewezenverklaring is derhalve niet naar de eis der wet met redenen
  omkleed. Bijzonderheden:

  Voor de eerste maal werden pseudo-verkoop (door het hof
  pseudo-actie genoemd) en frontstore ter toetsing aan de Hoge Raad
  voorgelegd. Toetsing vond plaats aan de hand van de criteria die
  voor een gewone infiltratie gelden.

  Een medeverdachte van M. een zekere Y. is met betrekking tot dit
  laatste punt (de afwijzing ‘Hugo’ als getuige in zijn zaak te horen
  in weerwil van het bepaalde in art. 6 lid 1 en 3 (d) EVRM) gaan
  klagen bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens (18
  mei 1995, 24384/94 niet gepubliceerd) Noot. De Europese
  Commissie ziet hierin geen schending van genoemd artikel, onder
  meer niet omdat ook het
  openbaar ministerie niet in de gelegenheid is geweest Hugo te horen
  (equality of arms), Hugo zich in Duitsland bevond en het
  niet bereid was naar Nederland te komen en het de auditu
  bewijs op zichzelf niet ontoelaatbaar is, mits gesteund door ander
  bewijs (zoals in casu het geval). In zijn geheel genomen acht de
  commissie de procedure niet in strijd met het
  fair-trial-beginsel van art. 6 EVRM.Observatie


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken