• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Illegaal gokken

  Illegaal gokken

  HR 4 januari 1994, NJ 1994, 294 (DD 24 (1994) 94.185 (95. 607 E)
  p. 430.
  (Artt.1a en 30b Wet op de Kansspelen)
  Verbalisanten (politile infiltranten A 119 en A 127) mengden zich
  in het spelende publiek in een casino en deden zelf mee aan de
  spellen om illegale gokactiviteiten te kunnen gadeslaan en
  opsporen.. Rechtsvraag:

  Voldeed de opsporing van illegale gokactiviteiten door middel
  van
  infiltratie aan de eisen van proportionaliteit en
  subsidiariteit?
  Onder meer is namens de verdachte aangevoerd dat de feiten als
  onderhavige, welke worden bedreigd met een gevangenisstraf van
  maximaal twee jaar, nimmer door middel van
  infiltratie mogen
  worden opgespoord in verband met strijdigheid met de beginselen van
  proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij werd een beroep gedaan
  op de beleidsuitgangspunten voor pseudokoop (Staatscourant 4
  december 1985, 236) en de criteria zoals door de Hoge Raad
  ontwikkeld, in het bijzonder met betrekking tot de subsidiariteit.
  Het hof overweegt hieromtrent: dat overtredingen van Wet op de
  Kansspelen (..) voor een deel slechts kunnen worden geconstateerd
  op het moment dat de diverse spelsoorten daadwerkelijk worden
  gespeeld; (…) dat derhalve met het oog op de bewijsvoering aan de
  opsporing bijzondere eisen worden gesteld (…) dat het hof voor
  wat betreft het subsidiariteitsbeginsel van oordeel is dat, gelet
  op de aard van de strafbare gedragingen, niet aannemelijk is
  geworden dat toepassing van andere meer gebruikelijke
  opsporingstechnieken tot hetzelfde resultaat zouden hebben geleid
  (…) dat met betrekking tot het proportionaliteitsbeginsel (…)
  niet kan worden gesteld dat de aard en ernst van de vermoedelijke
  strafbare gedragingen het inzetten van infiltranten niet zouden
  kunnen dragen;

  Dat het van algemene bekendheid kan worden verondersteld dat
  zich in het kader van illegale casino-activiteiten, waarbij vaak
  grote geldbedragen in het geding zijn, ernstige criminele
  randgebeurtenissen kunnen afspelen, hetgeen in de onderhavige zaak
  bevestigd is door het feit dat onder een van de speeltafels een
  doorgeladen vuurwapen werd aangetroffen.

  HR: Het door het hof (…) vastgestelde optreden van de
  verbalisanten (A 119 en A 127) bestond uit het ter plaatse
  uitvoeren van
  observaties en het zich begeven tussen het
  spelende publiek en het zelf deelnemen aan
  spel-activiteiten.

  Anders dan in het middel kennelijk wordt aangenomen kan
  voormeld – door het hof als infiltratie aangeduid – optreden niet
  worden beschouwd als een pseudokoop in de gebruikelijke betekenis
  van het woord, waaraan niet kan afdoen dat voormelde verbalisanten
  in de tot het bewijs gebezigde processen-verbaal pseudokopers
  worden genoemd.(…)

  Bij beoordeling of een bepaalde werkwijze voldoet aan de eis
  van proportionaliteit is niet alleen de ernst van de desbetreffende
  feiten van belang maar ook de wijze waarop en de mate waarin ten
  behoeve van opsporing en vervolging van die feiten wordt opgetreden
  in het criminele milieu. Niet valt in te zien – gelet op de aard
  van deze delicten – waarom de gebezigde opsporingsmethode als
  ongebruikelijk zou moeten worden beschouwd en er andere, meer
  gebruikelijke methoden zijn waarvan redelijkerwijs voldoende
  resultaat zou mogen worden verwacht. Bijzonderheden: Zie in gelijke
  zin HR DD 90.324 waarbij pseudohuurders werden ingezet ten behoeve
  van de opsporing van de verhuur van (illegale) videobanden. Een
  delict waarop derhalve een maximum straf van slechts zes maanden
  gevangenisstraf is gesteld (art. 31 Auteurswet 1912).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken