• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Ramola

  Ramola

  Rechtbank Rotterdam, 16 mei 1995 (afkorting van Rabo Money
  Laundry) en gerechtshof ‘s-Gravenhage 27 december 1995 (niet
  gepubliceerd).
  Het onderzoek in de
  Ramola-zaak is begonnen na een melding
  (in januari 1993, nogmaals medio 1993) van ongebruikelijke
  wisseltransacties (Wet
  MOT) door de Rabobank in Utrecht.
  Aanvankelijk startte het onderzoek te Utrecht, maar op grond van
  aanwijzingen dat het geld werd ingezameld bij een aantal
  Rotterdamse adressen werd het onderzoek overgenomen door de
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Mede op basis van (in)directe
  verbanden tussen bezochte panden en verdovende middelen werd op 10
  juni 1993 een gerechtelijk vooronderzoek geopend. In de loop der
  tijd werd het gerechtelijk vooronderzoek steeds meer uitgebreid tot
  andere verdachten en panden.

  Ter terechtzitting is het volgende gebleken:
  Tijdens het verhoor (24 maart 1995) door de
  rechter-commissaris
  van het hoofd RCID Rotterdam-Rijnmond, In ‘t Veld, deelde
  deze desgevraagd mede dat in deze zaak door een
  informant
  van de politie viermaal herone en cocane was aangekocht. Dit op
  initiatief van de
  RCID en na vooraf verkregen toestemming
  van officier van justitie, R. de Groot. Aan hem zijn ook de
  processen-verbaal met betrekking tot de aankopen toegezonden. Deze
  bevonden zich niet in het dossier (zelfs helemaal niets
  hierover).

  Rechtsvraag:
  Is het openbaar ministerie niet ontvankelijk in zijn opvolging,
  indien gehandeld wordt in strijd met de infiltratie-richtlijn
  door
  infiltratie proactief in te zetten, alsmede door de
  niet-naleving van de verslagleggingsverplichting zodat controle
  feitelijk onmogelijk is en niet vastgesteld kan worden of het
  Tallon-criterium in acht is genomen.

  De rechtbank gelastte echter dat uiterlijk op 6 april 1995 de
  processen-verbaal met betrekking tot de aankopen (mogelijk
  geanonimiseerd maar wel met maximale duidelijkheid) zouden worden
  overlegd. Het op 7 april overhandigde proces-verbaal van In ‘t
  Veld, relateerde kort en in algemene termen de vier vooraankopen.
  Op 10 april werden R. de Groot en op 20 april In ‘t Veld als
  getuigen ter terechtzitting gehoord. Omstreeks 11 april zijn door
  de officier vier processen-verbaal (geanonimiseerd)
  opgemaakt.

  Uit het onderzoek ter terechtzitting is onder meer het
  volgende gebleken: Vanwege het zeer gesloten karakter van deze
  Marokkaanse criminele organisatie (familiebanden) was gekozen voor
  een (betrouwbare en geregistreerde)
  informant die tot
  criminele organistie toegang had. De door hem verzamelde informatie
  zou het tactisch onderzoek gaan sturen. Van te voren was duidelijk
  dat vanwege de inzet van deze
  informant nooit openheid van
  zaken zou kunnen worden gegeven over de aankopen (bedoeld voor
  CID-informatie, niet als bewijs). De hoeveelheid van de aankopen
  betrof tekens dezelfde orde van grootte (niet zeer gering). De

  informant ontving een beloning in geld en werd er opgewezen dat
  hij niet mocht uitlokken. De runners hebben steeds na een aankoop
  over de gang van zaken proces-verbaal en/of CID-rapport opgemaakt.
  De
  CID-officier is steeds ingelicht.

  De rechtbank over de voorliggende situatie (samengevat):
  I. Algemeen vonnis (12 verdachten) met betrekking tot de handel in
  drugs. Grondprincipe van strafvordering is de openbaarheid van de
  opsporingshandelingen en de daarmee verkregen resultaten. Deze
  openheid dient ertoe dat alle rechtstreeks bij het strafproces
  betrokkenen kunnen nagaan welke onderzoeksmethoden zijn toegepast,
  of die mochten worden toegepast en of die op de juiste wijze zijn
  toegepast. Het betreft in casu aankopen van verdovende middelen die
  gedaan zijn tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en met het doel
  om ten behoeve van dat onderzoek informatie te verkrijgen. Het
  betreft derhalve een opsporingsmethode die ingrijpend van aard is
  (vanwege het opsporingsapparaat zijn misdrijven gepleegd). Ongeacht
  de benaming van deze methode (vooraankoop/pseudokoop) dient een
  dergelijke gang van zaken volledig door de rechter te worden
  getoetst (aan proportionalitiet/subsidiariteit en het
  Tallon-criterium). Het feit dat in casu de aankopen niet voor het
  bewijs worden gebruikt heft in beginsel de noodzaak van toetsing
  niet op. Die toetsing is alleen mogelijk indien voldoende inzicht
  wordt verstrekt. Verwezen wordt naar aanbeveling in de
  Richtlijn
  infiltratie 1991 om bij voorkeur een
  politiefunctionaris te gebruiken en een
  pseudo-koop niet te
  hanteren voor CID-doeleinden. Besloten is (door het openbaar
  ministerie) dat niet tot openbaarmaking kon worden overgegaan omdat
  de identiteit van de
  informant dan zou worden prijsgegeven
  hetgeen zijn leven in gevaar zou brengen. Daarmee werd echter
  volledige toetsing van deze methode onmogelijk gemaakt. Met name
  ontbreekt de nodige informatie om te kunnen toetsen of aan het
  Tallon-criterium is voldaan.

  Daarbij speelt volgens de rechtbank beantwoording van vragen
  als wanneer en van welke persoon(en) heeft de
  informant
  gekocht? Wat was er op dat moment bekend over de betrokkenheid
  van de verkoper bij de handel in verdovende middelen? Feitelijke
  gang van zaken bij de verkopen? Mogelijkheid vrijwillig terugtreden
  voor de verkoper? Heeft de verkoper door deze aankopen de smaak te
  pakken gekregen? een rol.

  Door het onvoldoende informatie verstrekken en het besluit in het
  geheel geen melding te maken van het gebruik van deze methode heeft
  het openbaar ministerie op zodanige wijze gehandeld in strijd met
  de goede procesorde dat het de niet-ontvankelijkheid over zichzelf
  afroept.

  Resultaten van het onderzoek ter terechtzitting met betrekking
  tot de aankopen waren dermate mager dat de rechtbank, als zij als
  minder zware sanctie op de gevolgde onderzoeksmethode en het niet
  verschaffen van openheid daarover zou hebben gekozen voor het
  uitsluiten van bepaalde onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen,
  daartoe niet in staat is, daar volstrekt niet duidelijk is kunnen
  worden welke bewijsmiddelen wel en welke niet voor uitsluiting in
  aanmerking zouden komen. (..) Het openbaar ministerie is niet
  ontvankelijk, voor zover dit betrekking heeft op feiten die een
  relatie kunnen hebben met de aankopen door de informant in die zin
  dat het mogelijk is dat het opzet van de verdachte ten aanzien van
  die feiten is gevormd door het optreden van de informant. I.c.
  betreft dit alle aan de verdachte(n) ten laste gelegde feiten. II.
  Algemeen vonnis met betrekking tot de geldwisselaars (zes
  personen): In casu is aan de verdachte (kortgezegd) heling en
  deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Bij deze
  feiten speelt de vraag of de opzet van de verdachte reeds was
  gericht op de aankoop van verdovende middelen geen rol, derhalve
  kan evenmin sprake zijn van een eventuele benvloeding van de opzet
  van de verdachte door de aankopen van de informant. Toetsing aan
  het Tallon-criterium is derhalve i.c. niet relevant, aangezien
  wanneer hieraan niet zou zijn voldaan, dit in deze strafzaak niet
  zou leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.
  Ook van bewijsuitsluiting als sanctie behoeft om dezelfde reden
  geen sprake te zijn. Ook het feit dat aanvankelijk geheel geen
  informatie over de aankopen was verschaft (dit berustte namelijk op
  het onjuiste uitgangspunt dat informatie in het geheel niet
  relevant was) behoeft niet tot niet ontvankelijkheid van het
  openbaar ministerie te leiden. Met betrekking tot de geldwisselaars
  vonden dus wel veroordelingen plaats. Gerechtshof:

  In hoger beroep komt het gerechtshof te Den Haag (27 december
  1995, niet gepubliceerd) tot een andere eindconclusie: ten onrechte
  heeft de rechtbank de officier van justitie in zijn vervolging
  niet-ontvankelijk verklaard. Het hof wijst de zaak terug naar de
  rechtbank voor verdere afdoening. Het hof deelt overigens de
  kritiek van de rechtbank op de handelwijze van het openbaar
  ministerie, maar acht de bezwaren in dit specifieke geval in
  onderdelen en tezamen niet z ernstig, dat niet-ontvankelijkheid
  behoort te volgen. Het hof onderscheidt twee type bezwaren. Het ene
  type is dat van de integriteit van de strafrechtspleging, een
  belang dat in een meer verwijderd verband van de verdachten staat.
  Het hof acht deze bezwaren groot, maar de omstandigheden van het
  geval voldoende zwaarwichtig om van de infiltratierichtlijnen af te
  wijken. Die omstandigheden zijn gelegen in de uitzonderlijke omvang
  van de geldtransacties, die uit een navenante uitzonderlijke omvang
  van drugshandel zouden kunnen voorkomen, met alle nevengevolgen
  vandien; het gebrekkige resultaat van de reeds ingezette
  opsporingsmiddelen; het kennelijke gebrek aan professionele
  infiltranten; de lange duur van het onderzoek; de wat betreft zijn
  betrouwbaarheid positieve ervaringen die men al met de informant
  had, die bovendien ook zelf de risico’s van zijn handelen op de
  koop zal hebben genomen; het beperkt aantal aankopen dat men heeft
  verricht, de zorgvuldige begeleiding van de informant; en het feit
  dat drugs uit de markt zijn gehaald en vernietigd, welk laatste
  feit de ernst van het door de overheid gepleegde misdrijf
  aanzienlijk relativeert.

  Het andere type bezwaren betreft de controleerbaarheid van
  gegevens, waartegen de verdachte zich moeilijk kan verdedigen. Het
  hof merkt volledigheidshalve op dat geen omstandigheden aannemelijk
  zijn geworden, die tot de conclusie zouden moeten leiden dat door
  de toepassing van de methode grondrechten van de verdachte zijn
  geschonden. Weliswaar is verder veel oncontroleerbaar, maar aan de
  hand van de verklaringen van de CID-officier en CID-chef is wel
  controleerbaar dat de aankopen niet hebben gestrekt tot het
  verkrijgen van bewijs.

  Dat betekent, aldus het hof, dat de verdachte wordt aangesproken
  op feiten, die niet direct met die aankopen in verband staan. Hij
  zal zich dus niet hebben te verantwoorden voor andere handelingen
  dan die waartoe hij mogelijkerwijs is uitgelokt of die rechtstreeks
  met die vooraankopen in verband staan. Voor die handelingen wordt,
  tot het tegendeel blijkt, steeds een afzonderlijk wilsbesluit
  verondersteld. De vooraankoop, bezien vanuit het perspectief van de
  mogelijk uitgelokte eerste verkoop, impliceert niet vanzelfsprekend
  dat volgende wilsbesluit. Derhalve moet aannemelijk worden dat de
  verdachte door toedoen van de politie onlosmakelijk in het
  drugsmilieu is beland en dat hij daardoor geen andere keus had dan
  het feit te begaan, wil zijn beroep op de niet-ontvankelijkheid een
  kans maken. Dat door de gewraakte handelingen de verdenking kan
  zijn gerezen, acht het hof niet een omstandigheid waarvan gezegd
  kan worden dat jegens de verdachte sprake is geweest van een
  zodanige ernstige schending van procesrecht dat hij niet vervolgd
  kan worden. Ernstig acht het hof dat politie en justitie niet
  onmiddellijk opening van zaken hebben gegeven. Het mag volgens het
  hof, niet zo zijn dat geheel en al van de verdediging afhankelijk
  is of kennis wordt verkregen van
  een toegepaste opsporingsmethode. Het hof verbindt in dit geval
  daar geen consequenties aan omdat volstrekt niet aannemelijk is
  geworden dat de gegevens achter zijn gehouden om de rechter te
  misleiden, maar veeleer gezocht moet worden in het op zichzelf te
  respecteren en niet onbegrijpelijke feit dat men de informant heeft
  willen afschermen. Het achterhouden van processen-verbaal wordt in
  de infiltratielijn mogelijk gemaakt, indien bewijs op andere wijze
  kan worden geleverd, terwijl in het in casu niet om bewijs gaat.
  Bovendien is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep voldoende –
  voor juist te houden – informatie verstrekt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken