• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Onvolledig dossier

  Onvolledig dossier

  Hof Amsterdam 4 februari 1993, NJ 1994, 113
  Rechtsvraag:
  Door de verdediging is opgeworpen dat een groot aantal
  processen-verbaal van de activiteiten die in dezen zouden hebben
  plaatsgevonden (pseudokopen) ontbreken, waardoor toetsing daarvan
  door de rechter niet naar behoren mogelijk zou zijn. Tevens stelt
  de verdediging de verantwoordelijkheid van de officier van justitie
  voor
  pseudo-koop en under cover activiteiten aan de
  kaak.

  Het hof stelt voorop dat er thans van kan en moet worden
  uitgegaan dat alle processen-verbaal die van de pseudokoop in deze
  zaak zijn opgemaakt, in het dossier zijn gevoegd. Voorzover de
  daarop betrekking hebbende overwegingen van de rechtbank, moet
  worden begrepen dat ook zij uitgaat van de volledigheid van het
  dossier, maar dat haars inziens ten onrechte niet van alle
  activiteiten van de
  pseudo-koop proces-verbaal is opgemaakt,
  oordeelt het hof als volgt: In zijn algemeenheid vindt in het recht
  geen steun het standpunt dat opsporingsambtenaren gehouden zijn tot
  het opmaken van een proces-verbaal van iedere verrichting of
  bevinding in het kader van de opsporing van – mogelijk gepleegde
  -strafbare feiten op straffe van niet ontvankelijkheid van het
  openbaar ministerie in de vervolging van (…). Aanvaardbaar moet
  worden geacht dat het opmaken van een proces-verbaal of het
  inzenden daarvan aan de officier van justitie achterwege
  blijft

  voorzover de betrokken verrichting of bevinding relevantie mist
  (als voorbeeld wordt art. 125h lid 1 Sv genoemd, red.)
  . (…)
  Weliswaar is het uiteindelijk niet aan de opsporingsambtenaren
  bedoeld om de bedoelde relevantie te bepalen, doch dat neemt niet
  weg dat dezen zich in de eerste plaats daarover een oordeel hebben
  te vormen. De enkele omstandigheid dat de rechter tot een ander
  oordeel komt kan niet zonder meer leiden tot een
  niet-ontvankelijkheidheid van het openbaar ministerie, (…).
  Omtrent het vorenoverwogene zou wellicht anders dienen te worden
  geoordeeld indien aannemelijk is dat het opmaken van proces-verbaal
  achterwege is gebleven met de bedoeling opsporingsactiviteiten aan
  controle te onttrekken, doch dat daarvan in het onderhavige geval
  sprake zou zijn is niet aannemelijk geworden (…) geeft geen grond
  voor de veronderstelling dat de opsporingsactiviteiten niet
  rechtmatig zijn verricht, of achterwege laten van proces-verbaal om
  enig andere reden is geschied dan dat naar het oordeel van de
  opsporingsambtenaren een aantal van hun activiteiten voor het
  onderzoek zonder betekenis was.

  2. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de officier van
  justitie overweegt het hof dat het dan ook niet aannemelijk is te
  achten dat de officier van justitie in deze niet zijn
  verantwoordelijkheid zou hebben genomen en dat hij niet zou zijn
  geconsulteerd op de daartoe geigende momenten. In dit verband
  verdient aandacht dat geen rechtsregel meebrengt dat de officier
  belast is met de dagelijkse leiding van pseudokoopactiviteiten en
  dat hij bij voortduring en ononderbroken gang van zaken op de
  hoogte zou moeten worden gesteld, indien die activiteiten haar
  normale en voorziene gang gaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken