• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Schaduw-arresten I en II

  Schaduw-arresten I en II

  HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 511 m.nt. ThWvV en HR 14 oktober
  1986, NJ 1987, 564 (Artt. 55 en 311 Sr, 27 Sv en 28 Politiewet
  (oud))

  ‘s Nachts signaleerden verbalisanten in een auto twee bekenden en
  besloten die auto te gaan volgen. Toen even later deze auto ergens
  werd geparkeerd en de inzittenden vertrokken, bleven de
  verbalisanten deze auto in de gaten houden. Enkele uren later zagen
  zij drie personen weer in de auto stappen en besloten zij die auto
  wederom te volgen. Enkele minuten later kwam bij hen een bericht
  binnen van een inbraak, welke had plaatsgevonden in een winkel nog
  geen 250 meter van de plaats waar de auto die zij hadden
  geobserveerd, had gestaan. De achtervolging werd ingezet.

  Rechtsvraag:
  1. Is het beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar
  ministerie wegens onrechtmatigheid van het schaduwen (in strijd met
  art. 1 Sv, zodat daaruit voortgevloeid bewijs als vruchten van het
  onrechtmatig handelen dienen mee te vallen) ten onrechte, althans
  onvoldoende gemotiveerd verworpen? De rechtbank is van oordeel dat
  geen enkele rechtsregel zich verzet tegen het schaduwen van
  verdachte zoals i.c. is gebeurd; O., dat de rechtbank voorts van
  oordeel is dat het dat het ten laste gelegde op heterdaad is
  ontdekt en de aanhouding derhalve niet onrechtmatig is gebeurd
  (…). Het hof verwerpt eveneens het beroep op onrechtmatigheid van
  het schaduwen en voegt nog enkele overwegingen toe ten aanzien van
  de ten spoedigste voorgeleiding van verdachte. De Hoge Raad komt
  tot het volgende oordeel: (…) Terecht hebben de rechtbank en het
  hof het beroep op onrechtmatigheid van voormeld schaduwen
  verworpen. Daarbij hebben zij kennelijk – en terecht – geoordeeld,
  dat dit schaduwen niet het karakter van opsporing had en derhalve
  niet kon worden aangemerkt als strafvordering in de zin van art. 1
  Sv. De in de toelichting van dit middel opgeworpen vraag of dit
  schaduwen ingevolge enige wettelijke bepaling was toegestaan, moet
  bevestigend worden beantwoord, aangezien blijkens de door de
  rechtbank en het hof vastgestelde omstandigheden het schaduwen in
  het onderhavige geval geschiedde binnen het kader van de in art. 28
  Politiewet (oud, is nu art. 2 Politiewet 1993, red.)
  omschreven algemene taak van de politie om te zorgen voor – o.m. –
  de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. De voorts in het
  middel vervatte klacht, dat de rechtbank en het hof bij hun oordeel
  dat geen rechtsregel zich verzet tegen het schaduwen zoals dit te
  dezen is geschied geen rekening hebben gehouden met het bepaalde in
  art. 8 EVRM, treft reeds hierom geen doel, omdat de verbalisanten
  blijkens hun tot het bewijs gebezigde relaas zich hebben beperkt
  tot waarnemingen van hetgeen in het openbaar geschiedde. (…)
  Uit het hiervoren onder 6.1 bedoelde relaas (het bij de politie
  bekend zijn, gaan volgen, waarna melding inbraak en inzetten
  achtervolging, red.)
  heeft het hof kunnen afleiden, dat op het
  ogenblik waarop tot aanhouding van de verdachte werd overgegaan een
  redelijk vermoeden in de zin van het eerste lid van art. 27 Sv.
  bestond, dat de verdachte zich te zamen en in vereniging met (..)
  had schuldig aan de inbraak (…) (NJ 1987, 511)

  Rechtsvraag:
  Op het verweer voor het hof dat er bij de arrestatie van rekwirant
  geen redelijke verdenking aanwezig was, is niet uitdrukkelijk
  beslist.
  Hoge Raad: De omstandigheid dat de verdenking in de zin van art. 27
  Sv pas na de melding van de inbraak ontstond neemt niet weg dat de
  verbalisanten
  a. ook tijdens het daaraan voorafgaande observeren van de Renault
  en de in hun relaas bedoelde personen in de rechtmatige uitoefening
  van hun functie handelden, namelijk ter uitvoering van de in art.
  28 Politiewet omschreven taak, en

  b. hetgeen zij tijdens dit observeren hadden waargenomen mede in
  aanmerking konden nemen bij de beantwoording van de vraag of ten
  aanzien van M., Van A. en W. een redelijk vermoeden van daderschap
  kon worden aangenomen ter zake van de omstreeks 04.35 uur gemelde
  inbraak. (NJ 1987, 564) In de conclusie van advocaat-generaal
  Meijers wordt overigens nog opgemerkt dat over een eventuele
  schending van het recht op eerbiediging van de privacy is in geen
  van beide feitelijke instanties door of namens verzoeker iets
  aangevoerd. (…) Het (middel) moet reeds hierom falen, omdat
  zodanig beroep niet met vrucht voor het eerst in cassatie kan
  worden gedaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken