• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Tallon-arrest

  Samenvattingen

  Infiltratie

  Tallon-arrest

  HR 4 december 1979, NJ 1980, 356 m.nt ThWvV
  (Artt. 29.2 Sv, 47 Sr, 2 en 10 Opiumwet)
  Twee beambten van de
  DEA infiltreerden in het drugmilieu.
  Daar deden zij zich voor als (mede)criminelen en (mede) handelaren
  in verdovende middelen, om in overleg met hun chef en in
  samenwerking met de plaatselijke politie en de plaatselijke
  officier van justitie op een later tijdstip tot aanhouding van T.
  over te gaan.

  Rechtsvragen:
  1. Rechtmatigheid van het met behulp van infiltranten verkregen
  bewijsmateriaal? HR: Hetgeen het Hof heeft vastgesteld omtrent de
  wijze waarop de (…) verklaringen van de getuigen (infiltranten,
  red.)
  zijn verkregen, behoefde niet aan het gebruik van die
  verklaring als bewijsmiddel in de weg te staan, nu eveneens door
  het Hof feitelijk is vastgesteld dat de verdachte door het optreden
  van evengenoemde getuigen niet is gebracht tot andere handelingen
  dan die waarop zijn opzet reeds was gericht. Deze
  standaardoverweging met betrekking tot de rechtmatigheid van
  infiltratie wordt in de literatuur het Tallon-criterium genoemd.
  Het opzetbegrip blijkt niet te zijn gericht op een concreet
  strafbaar feit, maar ziet juist op die daadwerkelijke bereidheid om
  handelend op te treden zodra de gelegenheid zich voordoet (generiek
  opzet wordt verondersteld bij een als handelaar bekend staande
  persoon). AG Mok is van mening dat tevens aan de eisen van
  proportionaliteit en subsidiariteit getoetst dient te worden. In
  deze uitspraak wordt echter (nog) niet expliciet aan deze criteria
  getoetst. Het betoog bij het hof, dat de infiltranten op grond van
  art. 29 lid 2 Sv de verdachte hadden moeten waarschuwen, faalt
  omdat art. 29 lid 2 slechts van toepassing is op het verhoor van de
  verdachte door een rechter of door een ambtenaar en omdat noch dit
  artikel noch enig daaraan ten grondslag liggend beginsel een
  waarschuwingsplicht legt op degene die, gelijk H. en B., als
  zogenaamde infiltrant of agent-provocateur met opsporingsambtenaren
  en met de officier van justitie samenwerkt (…). 2. Behoren de bij
  het onderzoek begane onjuistheden (uitlokken, medeplegen strafbare
  feiten (art. 47 Sr)) te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het
  OM?

  HR: Het middel berust op de stelling dat, indien
  opsporingsambtenaren gedekt door het openbaar ministerie, het
  strafbare feit waarvoor wordt vervolgd uitlokken of medeplegen, het
  openbaar ministerie in zijn vervolging niet ontvankelijk zou
  behoren te worden geacht. Deze stelling vindt evenwel – in haar
  algemeenheid – geen steun in het recht

  Bijzonderheden:
  Tot dan toe werd deze opsporingsmethode om tactische redenen
  verborgen gehouden. Dit kon, doordat zij veelal leidde tot
  aanhouding op heterdaad van verdachten met belastend materiaal bij
  zich (zoals in geval van pseudokoop). Vrijwel altijd vloeide
  daaruit een bekentenis voort, zodat de voorgeschiedenis van die
  aanhouding, welke uit een oogpunt van bewijsvoering dan haar belang
  verloren had, niet meer in het proces-verbaal van het
  opsporingsonderzoek werd opgenomen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken