• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – V-Mann David

  V-Mann David

  HR 17 januari 1984, NJ 1984, 405 m.nt. ThWvV en Ars Aequi 1984,
  33 (P.J. Blaauw) Een Duitse informant David die werkt voor de
  politie te Frankfurt, ontmoet in Frankfurt een Engelssprekende
  Nederlandse vrouw en een Filipijnse jongen. Via haar wordt hij, in
  verband met de aanschaf van herone, in contact gebracht met Luuk K.
  te Rotterdam, die hem op zijn beurt (na het tonen van een monster)
  weer in contact brengt met twee Turken die elke hoeveelheid willen
  (en blijkbaar kunnen) leveren. Op dat moment wordt door de politie
  te Frankfurt telefonisch contact opgenomen met de politie te
  Rotterdam. Rechtsvragen:

  1. Naar aanleiding van verweer in lagere instanties dat het
  openbaar ministerie niet ontvankelijk diende te worden verklaard
  vanwege het niet dekken van de opsporingshandelingen van V-Mann
  David (Lockspitzel) in het buitenland overweegt het Hof onder
  meer:

  dat immers vooreerst de enkele omstandigheid dat een informant
  als genoemde David reeds is opgetreden voordat de Nederlandse
  justitie zijn activiteiten kon controleren, er niet aan de weg
  stond hem alsnog in te schakelen, mits zorgvuldig wordt nagegaan of
  het optreden van de informant in de voorafgaande periode aan de in
  Nederland geldende maatstaven daaromtrent heeft voldaan. Met een
  beroep op het Tallon-arrest wordt in het eerste middel van cassatie
  verdedigd dat het openbaar ministerie slechts ontvankelijk is,
  indien de opsporingsambtenaar (in dit geval een Duitse informant)
  in zijn optreden gedekt wordt door het openbaar ministerie en dat
  het Hof derhalve de verwerping van het verweer dienaangaande niet
  naar de eisen van de wet met redenen heeft omkleed.

  HR: In ‘s Hofs overweging (…) ligt besloten dat het openbaar
  ministerie het optreden van David, voorzover dat heeft plaatsgehad
  voordat diens activiteiten door de Nederlandse justitie konden
  worden gecontroleerd, achteraf heeft gedekt, na te hebben
  onderzocht of dat optreden heeft voldaan aan de in Nederland te
  dien
  aanzien geldende maatstaven. Het middel dat berust op de stelling
  dat het Hof niet zou zijn ingegaan op het verweer dat het optreden
  van de informant David niet door het openbaar ministerie gedekt is,
  faalt dus reeds bij gebrek aan feitelijke grondslag.

  2. Uit de inhoud van de gebezigde middelen zou niet kunnen
  worden afgeleid dat verdachte door het optreden van David niet is
  gebracht tot een andere handeling dan die waarop zijn opzet reeds
  was gericht. De Hoge Raad oordeelt dat de gevolgtrekking die door
  het hof naar aanleiding van een verklaring ter terechtzitting in
  hoger beroep wordt gemaakt, niet onbegrijpelijk is en geen blijk
  geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Dit wordt door het middel
  voorts bestreden met stellingen van feitelijke aard (zoals: dat
  verdachte nimmer eerder met dergelijke praktijken had ingelaten
  etc., red.)
  , waarvoor evenwel in cassatie geen plaats is.

  Bijzonderheden:
  De controle op het optreden van de informant ligt in feite bij de
  politie en het openbaar ministerie. Als de rechter over de feiten
  beslist dat niet aannemelijk is geworden dat die controle heeft
  gefaald is dat oordeel in cassatie onaantastbaar. Praktisch
  gesproken is er maar een manier om het vermoeden dat die controle
  deugdelijk is geweest te ondergraven. Dat is door materiaal aan te
  dragen waaruit kan blijken, dat de verdachte uitgelokt is tot het
  verrichten van handelingen die hij niet reeds voornemens was te
  ondernemen.(noot ThWvV) Overigens gingen in de V-Mann David-zaak
  twee verdachten wel vrijuit in verband met de afwezigheid van een
  crimineel verleden. In deze zaak kon dit in cassatie niet meer
  worden getoetst vanwege de feitelijke aard van dit verweer.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken