• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – II.1. De discussie over de definitie in Nederland

  II.1. De discussie over de definitie in Nederland

  Ook voor Nederland geldt dat de geschiedenis van de discussie
  over de definitie van georganiseerde criminaliteit nog moet worden
  geschreven. Links en rechts is er wel een aanzet gegeven, maar het
  verhaal is nog verre van volledig (Beetstra et al., 1994).
  Zeker wanneer men in een analyse van die geschiedenis een koppeling
  wil aanbrengen tussen de definitie van georganiseerde criminaliteit
  en het beleid dat in functie van een definitie is gevoerd, valt er
  veel voor te zeggen in de onderhavige geschiedenis een cesuur aan
  te brengen in het najaar van 1990, en meer bepaald in de maand
  oktober van dat jaar, toen in Den Haag de Dutch American
  Conference on Organized Crime
  plaatsvond. Onder invloed van
  deze conferentie werd weliswaar niet direct de officile definitie
  van georganiseerde criminaliteit bijgesteld, maar werd wel het
  beleid ingrijpend aangepast. Terwijl voordien de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit vanuit een repressief,
  strafrechtelijk, perspectief was opgebouwd, werd vanaf dat moment
  erkend dat er ook behoefte was aan preventief – bestuurlijke
  maatregelen om het probleem te beheersen. De bijdragen van de leden
  van New York State Organized Crime Task Force aan de genoemde
  conferentie lieten immers zien dat een eenzijdig repressieve aanpak
  op den duur niet voldoende effect kan sorteren (Fijnaut en Jacobs,
  1991).

  II.1.1. Tegen een mafiose onderwereld

  Het lijdt geen twijfel dat in de loop van de jaren zeventig het
  beeld van de zware criminaliteit, zeker in de ogen van politie en
  justitie, ingrijpend veranderde. De analyse die in het kader van
  dit onderzoeksproject is gemaakt van de situatie in Amsterdam, laat
  hierover ook geen misverstand bestaan. Waar de ontvoering van
  Caransa (1977) en de overvallen van de Denkers, een groep afkomstig
  uit de Kinkerbuurt in die stad, wezen op een aanzienlijke
  verharding van de beroepscriminaliteit, daar gaven de
  ontwikkelingen in de internationale drugshandel, in de organisatie
  van (il)legale gokspelen en in de vrouwenhandel voedsel aan de
  gedachte dat ook in Nederland de georganiseerde criminaliteit
  grotere proporties aan het aannemen was. Het is evenwel de
  Rotterdamse commissaris van politie Blaauw (1974) geweest die als
  eerste heeft geprobeerd de confrontatie met dit groeiend probleem
  onder woorden te brengen. Deze beweerde in 1974 dat georganiseerde
  misdaad naar Amerikaans model (in de vorm van de cosa nostra, CF)
  in Nederland niet bestaat, maar dat hierom niet mocht worden
  ontkend dat er wel professionele criminele organisaties of benden
  actief waren, met name in de drugshandel, de
  (vracht)autodiefstallen, de overvallen en afpersingen, en de
  illegale jeneverstokerijen. Het feit dat deze georganiseerde
  criminaliteit voorkwam, weet Blaauw aan de onmacht van de politie.
  En dus lag het voor de hand in welke richting binnenlands naar een
  oplossing van het probleem moest worden gezocht: uitbouw van de
  operationele recherche (met inlichtingendiensten, observatieteams,
  etc.), strakkere landelijke cordinatie van de
  opsporingsonderzoeken, bijscholing van het recherchepersoneel, en
  verdergaande inschakeling van de douane en de koninklijke
  marechaussee. Uit latere analyses van de ontwikkeling van het
  Nederlandse politie-apparaat, is gebleken dat dit programma ook
  metterdaad is uitgevoerd (Nuijten-Edelbroek, 1985; Fijnaut,
  1985a).

  Rondom 1980 bleek – in de discussie over de toepassing van
  infiltratie als methode om georganiseerde criminaliteit te
  bestrijden – dat vooraanstaande recherchechefs als Blaauw hun visie
  op de aard, omvang en
  ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit in Nederland
  hadden bijgesteld. Nu bracht Blaauw naar voren (1980) dat ook in
  Nederland de georganiseerde criminaliteit, en speciaal de handel in
  verdovende middelen, aan het opschuiven was in Amerikaanse
  richting: deze handel is een vorm van georganiseerde criminaliteit
  die zo langzamerhand te vergelijken is met de Amerikaanse
  Mafia-structuur. Waarom hij in de loop der jaren zijn visie op het
  probleem had bijgesteld, gaf Blaauw niet met zoveel woorden aan.
  Maar blijkens het betrokken artikel was hij gaandeweg steeds meer
  onder de indruk geraakt van de grote hoeveelheden drugs die ook via
  Nederland werden verhandeld, van de steeds meer geraffineerde
  methoden die belangrijke buitenlandse en binnenlandse
  drugshandelaren gebruikten om hun waren op de (Nederlandse) markt
  te brengen, en van de importante hoeveelheden geld die in de
  internationale drugshandel werden verdiend. Zijn Amsterdamse
  collega Sietsma (1980) ging in deze discussie niet zover in op het
  probleem van de georganiseerde criminaliteit als Blaauw deed, maar
  uit zijn bewoordingen viel op te maken dat hij diens mening deelde
  dat de drugshandel in Nederland voor een deel in handen van
  misdaadsyndicaten was gevallen. Voor Blaauw was het hoe dan ook
  hoog tijd om nu de tegenaanval in te zetten en niet te
  wachten totdat de tegenstander al zoveel terreinwinst heeft geboekt
  dat hij nauwelijks meer terug te dringen is. Dit hield voor hem
  opnieuw een heel pakket maatregelen in, varirend van de
  aanscherping van de Opiumwet en de financile aanpak van
  drugshandelaren tot de strakkere regionale aansturing van de
  opsporingsonderzoeken en opbouw van een landelijk gegevensbestand
  omtrent de drugshandel. Zoals deze opsomming laat zien,
  beantwoorden de maatregelen in kwestie helemaal aan zijn gewijzigde
  visie op wat in Nederland de georganiseerde criminaliteit is. Deze
  bestaat niet langer uit een samenstel van min of meer professionele
  bendes die illegale activiteiten ontplooien, maar wordt gevormd
  door misdaadsyndicaten die het hebben hebben gemunt op illegale
  beheersing van delen van de samenleving.

  Men kan niet zeggen dat deze politile visie op de evolutie van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland en op het beleid dat
  ter bestrijding ervan zou moeten worden gevoerd, veel weerklank
  kreeg. Sterker: noch in de media, noch in de wetenschap werd zij
  opgepakt. De maatschappelijke discussie bleef als het ware steken
  op het punt van de infiltratie, zijnde ook op dat moment de meest
  omstreden methode om tegen de internationale drugshandel in het
  geweer te komen. Ook van de kant van de criminologie kwam er zo
  direct helemaal geen respons. Georganiseerde criminaliteit bleef
  voor veel criminologen toen nog vooral een buitenlands fenomeen,
  ondanks de signalen dat zij ook in eigen land verder tot
  ontwikkeling zou kunnen komen (o.a. Fijnaut, 1984, 1985b). Alleen
  het WODC-onderzoek naar diverse vormen van sociale fraude,
  bijvoorbeeld in de sfeer van de bouwnijverheid, raakte aan de
  problemen die door Blaauw waren opgeworpen (Berghuis en Paulides,
  1983; Berghuis, Van Duyne en Essers, 1985). In dit onderzoek werd
  immers ook gesignaleerd dat een aantal traditionele
  beroepsmisdadigers landelijke netwerken in de
  financieel-economische sfeer aan het formeren was die soms wel iets
  weg hadden van misdaadsyndicaten.

  In het beleidsplan Samenleving en criminaliteit dat de
  toenmalige minister van Justitie, F. Korthals Altes, in 1985
  presenteerde, werd niet alleen gewezen op de problematiek van de
  sterk stijgende kleine criminaliteit maar werd ook onomwonden
  gesteld dat Nederland lang goeddeels gevrijwaard was gebleven van
  het probleem van de georganiseerde criminaliteit, maar dat nu ook
  in eigen land een grootschalige en in de samenleving gewortelde
  onderwereld dreigde te ontstaan. Deze criminaliteit viel niet
  helemaal te scheiden van andere vormen van zware criminaliteit,
  zoals grote bankfraudes en ernstige milieudelicten, maar hiervan te
  onderscheiden was zij wel: de handel in verdovende middelen
  vervulde een spilfunctie binnen de georganiseerde criminaliteit,
  maar ook het illegale gokken, de prostitutie, de wapenhandel, de
  koppelbazerij en de BV-fraude speelden een belangrijke rol. In dit
  plan werden dus – zonder theoretische omwegen – de georganiseerde
  criminaliteit waarover Blaauw en Sietsma spraken, en de fraude
  waarnaar Berghuis c.s. onderzoek hadden gedaan, op n noemer
  gebracht. Hoe al deze criminaliteit precies moest worden
  gedefinieerd, werd buiten evenwel beschouwing gelaten. Abrupt werd
  in het plan gesteld dat de bestrijding van deze (vormen van)
  georganiseerde criminaliteit – anders dan in het geval van de
  zogenaamde kleine criminaliteit – exclusief een taak van
  politie en justitie is. En dus werd – helemaal in de geest van
  Blaauw’s ideen – een vrij omvangrijk arsenaal aan op repressie
  afgestemde middelen voorgesteld om het grote gevaar te keren
  (Fijnaut, 1988; Korthals Altes, 1989).

  Het was – merkwaardig genoeg – de toepassing van de
  misdaadanalyse die keer op keer aantoonde hoe wankel de
  theoretische en empirische basis van het gevoerde beleid was.
  Binnen de werkgroep-Gonsalves, die in 1987 werd gevormd om te
  bepalen langs welke weg en onder wiens verantwoordelijkheid de
  organisatie van politie en justitie zou worden aangepast met het
  oog op een meer effectieve bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit, was men het erover eens geworden dat deze
  criminaliteit de volgende kenmerken vertoont: omvangrijke fraude-
  en milieuzaken, omvangrijke invoer en handel in narcotica,
  georganiseerde overvallen); – intrinsiek ernstige vormen van
  criminaliteit met een wettelijke navenante strafbedreiging
  (voorbeelden:
  meerdere plaatsen gepleegd;
  – samenhang tussen de gepleegde feiten, al dan niet op
  verschillende strafrechtelijke terreinen liggend en op
  kenmerken.
  – de daders of dadergroepen gaan veelal planmatig te werk; de
  organisatiestructuur vertoont vaak hirarchische In de praktijk
  bleek deze omschrijving echter moeilijk te hanteren en was de
  begripsverwarring groot. Volgens de projectgroep misdaadanalyse die
  in januari 1988 werd opgericht – met vertegenwoordigers van de
  korpsen Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, het korps
  rijkspolitie en de CRI – om een landelijk, kwantitatief overzicht
  te geven van criminele groeperingen, was het noodzakelijk om een
  onderscheid te maken tussen groepscriminaliteit en georganiseerde
  criminaliteit (Slort, 1988). Ideaaltypisch gesproken ging het bij
  groepscriminaliteit om een groep criminelen die zich over
  een bepaalde periode beroepsmatig en professioneel bezighoudt met
  het plegen van een bepaald delict. Zulk een groep kent wel een
  taakverdeling maar niet noodzakelijkerwijze een hirarchische
  structuur, zij heeft geen intern sanctiesysteem en haar
  voortbestaan is afhankelijk van een of meer kernleden. Haar doel is
  geldelijk gewin en zij kan dit behalen zonder met andere groepen te
  moeten concurreren, laat staan een economische monopoliepositie te
  moeten nastreven. Een dergelijke groep wordt verder gekenmerkt door
  de volgende punten: zij pleegt in beginsel maar n delictsoort, de
  gelden die dit oplevert worden door haar slechts aangewend voor de
  financiering van een royale levensstijl en van nieuwe
  gelijksoortige delicten, en zij poogt haar misdaden zo
  professioneel mogelijk uit te voeren. Wat de levensduur van zulk
  een groep betreft: zij opereert op middellange (ongeveer n jaar) of
  lange termijn. In het geval van georganiseerde criminaliteit
  doelde de werkgroep op een criminele groepering die meerdere
  delicten pleegt, hirarchisch is opgebouwd, een intern
  sanctiesysteem kent en blijft voortbestaan, ook als er n of meer
  kernleden wegvallen. Het doel van een groepering als deze is niet
  slechts geldelijk gewin, maar economische macht, en uiteindelijk
  een monopoliepositie in een bepaalde markt, waarbij strijd met
  concurrerende groeperingen kan worden geleverd ofwel
  (stilzwijgende) afspraken met hen kunnen worden gemaakt. De
  middelen waarvan een dergelijke groepering zich bedient, zijn
  intimidatie en geweld (naar binnen en naar buiten) en corruptie,
  maar daarnaast ook infiltratie in het bedrijfsleven om dekmantels
  voor de eigen illegale activiteiten te kunnen maken, en het
  verwerven van invloed op politici om hun besluitvorming te kunnen
  benvloeden. Tenslotte is een criminele groepering in de sfeer van
  de georganiseerde criminaliteit altijd op lange termijn – een groot
  aantal jaren – actief.

  Deze definities zijn ook metterdaad gehanteerd bij de opmaak van
  de eerste landelijke analyse van georganiseerde criminaliteit en
  interregionale groepscriminaliteit, met dien verstande dat nu
  opeens groepscriminaliteit en georganiseerde criminaliteit niet
  meer als twee tegengestelde vormen van zware criminaliteit werden
  beschouwd, maar als twee vormen van zware criminaliteit die in
  elkaar’s verlengde liggen (Georganiseerde criminaliteit etc.,
  1988). Immers, midden in deze analyse werd bepaald dat aan een
  groep het label van georganiseerde criminaliteit kan worden
  gehangen wanneer zij aan vijf criteria voldoet (hierarchische
  struktuur, toepassing van sancties, investering van crimineel
  vermogen in legale activiteiten, intimidatie of corruptie van
  overheidsfunctionarissen of medewerkers van legale bedrijven, en
  het begaan van meerdere delicten), en vervolgens werd voor alle in
  kaart gebrachte groepen/groeperingen (uiteindelijk 189) vastgesteld
  in welke mate zij aan deze criteria beantwoordden. Uit deze
  operatie bleek dat er 3 groeperingen aan alle 5 criteria voldeden,
  17 aan 4, 18 aan 3, 54 aan 2, 61 aan 1, en 36 aan 0. Maar wat
  betekende dit nu? Dat er naast de 3 volwaardige
  georganiseerde-misdaad-groepen 17, 18, 54 respectievelijk 61
  groepen waren die, een beetje of een beetje veel, ook tot de
  georganiseerde criminaliteit moesten worden gerekend, of (juist)
  niet? In het desbetreffende rapport wordt deze vraag niet
  beantwoord. En zodoende werd de begripsverwarring die de
  projectgroep nu juist had willen tegengaan door
  groepscriminaliteit duidelijk te onderscheiden van
  georganiseerde criminaliteit, in stand gehouden door haar
  eigen verwarringstichtende analyse van de verzamelde gegevens.

  In de tijd dat aan de hiervoorgenoemde analyse werd gewerkt,
  startte ook het WODC een empirisch onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. De resultaten van dit onderzoek
  verschenen in 1990 onder de titel Misdaadondernemingen;
  ondernemende misdadigers in Nederland
  (Van Duyne, Kouwenberg en
  Romeijn, 1990). Deze studie handelt over 19
  verdovende-middelen-zaken en 21 gevallen van bedrijfsmatige
  misdaad. Zoals dit onderscheid al aangeeft wordt in dit onderzoek
  kennelijk met een heel ander begrip van georganiseerde
  criminaliteit gewerkt dan in de landelijke politie-analyse. Welk
  begrip dit is, wordt in het betrokken rapport niet direct en
  expliciet naar voren gebracht. In het begin van hun rapport geven
  de onderzoekers immers aan dat zij geen definitie wensen te geven
  van wat georganiseerde misdaad is, maar dat zij zich enkel hebben
  willen afvragen: Hoe gaan ondernemende misdadigers door middel van
  misdaadondernemingen op de voor hen winstgevende markten te werk?.
  Uit het vervolg van het verhaal kan echter duidelijk worden
  opgemaakt dat de onderzoekers impliciet wel degelijk een definitie
  van georganiseerde misdaad hanteren, namelijk de wat tautologische
  definitie dat deze misdaad de misdaad is zoals die wordt
  georganiseerd door de ondernemers/ondernemingen die zij hebben
  onderzocht. Hoe deze misdaad er concreet
  uitziet of in welke opzichten zij zich onderscheidt van andere
  vormen van misdaad, weigeren de onderzoekers ook in abstracto aan
  te geven: Wij zullen deze term evenwel als een open soortnaam
  hanteren, zonder dat er verder verwezen wordt naar een verschijnsel
  met een aantal ondubbelzinnig omschreven kenmerken. Deze open
  opstelling brengt natuurlijk met zich dat met name in de sector van
  de bedrijfsmatige misdaad van alles en nog wat wordt ondergebracht:
  handel met afvalstoffen, flessentrekkerij, EG-fraude, BTW-fraude,
  illegaal gokken, bankovervallen, vervalsingen, etcetera. Zij heeft
  dus tot gevolg dat de term georganiseerde misdaad eigenlijk elke
  betekenis verliest, althans geen enkele specifieke, onderscheidende
  en dus beperkende betekenis meer heeft. Alle misdaad die wordt
  bedreven door misdadige ondernemers, is georganiseerde misdaad,
  ongeacht de aard van hun misdaad, ongeacht de aard van hun
  onderneming. Het enige dat werkelijk telt, is dat ook de
  misdaadondernemer met het oog op zijn winsten als een rationele
  ondernemer te werk moet gaan, dat wil zeggen dat ook hij vanuit
  zijn economische nis rekening moet houden met de evolutie van de
  criminele markt waarop hij actief is en organisatorisch moet
  inspelen op deze marktevolutie. Na het vorenstaande kan het geen
  verwondering wekken dat op het einde van de jaren tachtig de
  begripsverwarring met betrekking tot georganiseerde criminaliteit
  ten top steeg. Deze criminaliteit kon kennelijk evengoed betrekking
  hebben op hirarchisch georganiseerde groeperingen die zich met
  geweld en corruptie een weg banen naar duurzame machtsposities in
  bepaalde economische sectoren als op groepjes gewiekste
  flessentrekkers en overvallers die bendegewijze gedurfde acties
  uitvoeren.

  II.1.2. Een keerpunt in de discussie: het
  Randstad-initiatief

  Hiervoor werd reeds meerdere keren aangegeven dat in de jaren
  zeventig en tachtig Amerika voortdurend een rol heeft gespeeld in
  de discussie over zowel de definitie als de aard, omvang en
  ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit, als over
  (on)wenselijkheden en (on)mogelijkheden bij haar bestrijding. Keer
  op keer viel het waarnemers echter op dat de vergelijking met
  Amerika dikwijls nogal mank liep omdat de situatie in dat land te
  oppervlakkig, te onvolledig of te eenzijdig werd voorgesteld.
  Vooral om dit probleem te verhelpen werd in 1988-1989 door enkele
  mensen het initiatief genomen om een aantal leden van de New York
  State Organized Crime Task Force naar Nederland te halen en hen
  hier rechtstreeks te laten discussiren met politiemensen,
  onderzoekers en officieren van justitie. Dit initiatief mondde uit
  in de Dutch-American Conference on Organized Crime die in
  oktober 1990 plaatsvond in Den Haag (Fijnaut en Jacobs, 1991). De
  toenmalige directeur van de Task Force, Goldstock, onderstreepte
  dat traditioneel de cosa nostra als de harde kern van de
  georganiseerde criminaliteit wordt beschouwd. Om de functie van de
  syndicaten van deze criminele groepering te typeren vergeleek hij
  ze met regeringen: providing services, allocating resources and
  territories, and settling disputes, zowel in de sfeer van de
  levering van illegale goederen en diensten, als in die van de
  illegale activiteiten binnen legale economische branches. Andere
  medewerkers van de Task Force (Mass, Jacobs) lieten vooral zien wat
  men zich bij dit laatste moet voorstellen. Aan de hand van analyses
  van de rol die cosa nostra-families spelen in onder meer de
  bouwnijverheid en de textielnijverheid, toonden zij aan dat deze
  syndicaten die functie maar kunnen vervullen omdat zij in zulke
  nijverheden machtsposities hebben opgebouwd en bereid zijn deze
  posities met (dreiging met) geweld te verdedigen. Wel voegde
  Goldstock aan hun uiteenzettingen toe dat er nu syndicaten opdoemen
  die nog lang niet de positie van de cosa nostra-families hebben
  bereikt, bijvoorbeeld Chinese tongs, drugs-gangs binnen zwarte
  minderheidsgroepen, motorbendes en Russische criminele groepen.
  Impliciet en expliciet gaf hij dus met deze opsomming aan dat ook
  in de Verenigde Staten de georganiseerde criminaliteit geen
  monolitisch maar een zr heterogeen verschijnsel is.

  De wijze waarop van Nederlandse zijde de georganiseerde
  criminaliteit in eigen land werd geportretteerd, sloot in zekere
  zin op deze laatste vaststelling aan. Uit de voordrachten van Van
  Baarle, Bovenkerk en Van Duyne kon immers worden afgeleid dat
  volgens hen ook hier deze criminaliteit zeer uiteenlopende
  gedaanten aanneemt – gaande van hirarchisch gestructureerde
  criminele groeperingen (Van Baarle), via de penose van Amsterdam
  (Bovenkerk), tot allerhande oplichters en smokkelaars (Van Duyne).
  Onbedoeld reproduceerden zij dus met z’n allen de uiterst
  verwarrende discussie zoals die zich tot dan toe in Nederland over
  (de definitie van) georganiseerde criminaliteit had ontwikkeld.
  Maar hoe verschillend deze auteurs de Nederlandse situatie ook
  typeerden, zij waren het erover eens dat die op wezenlijke punten
  nog steeds afweek van die in de Verenigde Staten, althans wat de
  harde kern van de georganiseerde criminaliteit, de cosa nostra,
  betreft. Geen van hen onderkende hier groeperingen die er in
  organisatorisch opzicht uitzien als de beruchte families, laat
  staan dat een van hen de gedachte verdedigde dat criminele groepen
  hier machtsposities in nijverheden hebben opgebouwd die ook maar in
  de verte doen denken aan die van de Italiaanse syndicaten in New
  York. Wel onderstreepte deze en gene dat het niet altijd eenvoudig
  is om grenzen te trekken tussen illegale activiteiten van criminele
  groepen en hun legale bedrijvigheid, en dat sommige van deze
  groepen er wel in slagen zich over langere tijd te handhaven in een
  bepaalde economische branche.

  Niettemin spraken de Amerikaanse ervaringen met de bestrijding
  van georganiseerde criminaliteit de
  deelnemers aan deze conferentie zr aan. Aan de ene kant de ervaring
  dat de Italiaanse georganiseerde criminaliteit in de Verenigde
  Staten haar sterkte niet in de laatste plaats te danken heeft aan
  de traditionele zwakte van het repressieve optreden ertegen
  (Jacobs), en dat, toen er eenmaal – in de jaren tachtig – wel fors
  werd opgetreden met de hulp van nieuwe middelen als direct
  afluisteren en getuigenbescherming, succes niet uitbleef: de
  organisatie van een belangrijk aantal families werd grondig
  gedestabiliseerd (zie ook Jacobs, 1994). Aan de andere kant de
  ervaring dat via een strafrechtelijke aanpak wel heel wat kan
  worden bereikt, maar dat een blijvend succes slechts kan worden
  verzekerd wanneer deze aanpak wordt gecompleteerd met een samenstel
  van preventief-bestuurlijke maatregelen. Het voorbeeld aan de hand
  waarvan deze nieuwe visie op de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit door Thacher II werd uitgedragen, is het voorbeeld
  van de inspectie die in 1989-1990 in New York werd opgericht om in
  elk geval de scholenbouw uit de greep van de cosa nostra te
  halen.

  Mede onder invloed van de resultaten van deze conferentie
  besloten de korpschefs van gemeentepolitie te Amsterdam, Den Haag
  en Rotterdam en het hoofd CRI in het begin van 1991 om zich nader
  te beraden op de aanpak van de zware/georganiseerde criminaliteit
  in het randstedelijk gebied van Nederland. Dit beraad mondde in
  maart 1991 uit in de zogenoemde Randstad-notitie. Uitgangspunt in
  deze notitie is dat er nog steeds belangrijke verschillen bestaan
  tussen de georganiseerde criminaliteit in de Verenigde Staten en
  die in Nederland, maar dat er niettemin van mag worden uitgegaan
  dat ook in Nederland een deel van de georganiseerde misdaad zich
  zal ontwikkelen in de richting van criminele organisaties zoals die
  in de Verenigde Staten en in Itali al langer zijn ingeburgerd.
  Waakzaamheid is dus geboden, temeer omdat door gebrek aan inzicht
  in de situatie de neiging bestaat om het probleem van deze misdaad
  enerzijds te marginaliseren en anderzijds als een overschatting van
  politie en justitie af te doen. Een van de eerste dingen die zou
  moeten gebeuren, is dan ook de vergroting van het inzicht in de
  evolutie van deze misdaad door middel van intensieve
  strafrechtelijke onderzoeken en wetenschappelijke studies. Maar
  tezelfdertijd is het nodig om de visie op georganiseerde
  criminaliteit en haar bestrijding bij te stellen. Ten eerste kan
  deze criminaliteit niet los worden gezien van de zogenoemde
  veel-voorkomende criminaliteit (de drugs related crime hangt
  rechtstreeks samen met de werking van grote criminele
  organisaties). Dit betekent dat de politile bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit niet alleen een zaak is van de
  recherche (hoe nodig haar revitalisering ook is) maar ook moet
  worden ingebed in de basis-politiezorg. Ten tweede is het niet
  wenselijk dat politie en justitie de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit monopoliseren. Ook het bestuur moet
  hierbij een belangrijke rol gaan spelen door het treffen van
  structurele preventieve maatregelen. Met andere woorden: de
  bestrijding moet integraal en gentegreerd gebeuren. Ten derde werd
  aangegeven dat om allerhande redenen de betrokkenheid van het
  openbaar ministerie bij belangrijke strafrechtelijke onderzoeken
  zou moeten worden vergroot, vooral ook in de
  orinterings-/aanvangsfase van zulke onderzoeken. De ideen waarop
  dit initiatief berustte, werden in belangrijke mate overgenomen in
  het landelijk beleid ten aanzien van georganiseerde criminaliteit
  zoals dit in 1992 onder druk van de Tweede Kamer werd
  geformuleerd.

  II.1.3. Tegen criminele ontwrichting van de
  samenleving

  Het kabinet Lubbers-Kok dat in 1989 aantrad, maakte aanvankelijk
  van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit gn groot
  punt. Het beste bewijs hiervan vormt het beleidsplan Recht in
  beweging
  waarin dit onderwerp slechts marginaal aan de orde
  wordt gesteld (Recht etc., 1990). Er wordt geconstateerd dat mede
  dankzij bijzondere financieringsregelingen bovenlokale
  rechercheteams van de grond zijn gebracht en dat, om de opsporing
  van groepscriminaliteit meer armslag te bieden, wetsvoorstellen
  zullen worden ingediend betreffende het gebruik van moderne
  afluisterapparatuur, de strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen en de ontneming van crimineel opgebouwde
  vermogens. In het parallelle beleidsplan van het openbaar
  ministerie, Strafrecht met beleid (1990), wordt wel wat
  dieper op het probleem ingegaan. Uitgaande van de gedachte dat
  criminele organisaties dankzij hun illegaal verworven vermogen
  binnen een of meer sectoren van onze maatschappij een blijvende
  machtspositie kunnen veroveren en haar zodoende ernstig kunnen
  ontwrichten, wordt geponeerd dat de rechtsstaat voor de opgave
  staat deze bedreigende ontwikkeling te keren met alle middelen die
  de rechtsstaat ten dienste staan, zowel repressieve (volledige
  benutting van alle bestaande strafvorderlijke middelen, ruimere
  mogelijkheden om communicatie te onderscheppen, meer
  opsporingscapaciteit en meer gekwalificeerde recherche) als
  preventieve (wetgeving tegen fraude). De Tweede Kamer vond het
  regeringsbeleid echter niet voldoende en drong er bij de
  behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie voor
  1992 via een motie op aan met een beleidsplan inzake de aanpak van
  de georganiseerde criminaliteit te komen. Ter uitvoering van deze
  motie publiceerden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
  in september 1992 de nota De georganiseerde criminaliteit in
  Nederland; Dreigingsbeeld en plan van aanpak
  . Zij slaan in dit
  plan een geheel andere toon aan dan in Recht in beweging. De
  grondtoon is nu dat er van de hedendaagse criminele organisaties
  een dreiging uitgaat voor de
  Nederlandse samenleving die vanwege de vergaande economische en
  morele implicaties zeer ernstig (moet) worden genomen. Weliswaar
  voldoen nog slechts enkele organisaties aan alle criteria –
  verschillende vormen van criminaliteit, hirarchische verhoudingen,
  interne sancties, witwassen van crimineel geld, samenwerking met
  financile en juridische deskundigen enerzijds en legale bedrijven,
  waaronder banken, anderzijds, corruptieve contacten met
  overheidsfunctionarissen – die gelden voor de bepaling van
  georganiseerde criminaliteit, maar er zijn duidelijke aanwijzingen
  dat organisaties die grosso modo tot dit type behoren ook in
  Nederland geen uitzonderlijk verschijnsel meer zijn. Deze
  organisaties zijn zowel actief in de drugshandel, de prostitutie,
  het gokken, en de wapenhandel als in de sfeer van de fraude,
  bijvoorbeeld olie- en milieu-fraude. Maar hier blijft het niet bij.
  Afgezien van de materile en financile schade die deze organisaties
  aanrichten, bestaat het gevaar dat zij zich geleidelijk innestelen
  in de legale bovenwereld, met alle corrumperende invloeden op de
  Nederlandse samenleving vandien. Hierbij gaat het niet alleen om de
  corruptie van ambtenaren en de erosie van de ethiek in de kring van
  de vrije beroepen, maar juist ook om de herinvestering van
  criminele vermogens in op zichzelf legale sectoren als de bouw, de
  horeca, de autobranche en de vuilverwerkingsindustrie, waardoor er
  een bedreigende symbiose kan ontstaan tussen de wettige bovenwereld
  en misdaadondernemers (…) die tot marktontwrichting kan
  leiden.

  De herkomst van dit beeld van de georganiseerde criminaliteit
  valt vrij gemakkelijk te traceren. In de kern gaat het nog steeds
  terug op het beeld dat reeds in Samenleving en criminaliteit
  oppervlakkig werd geschetst en dat later in 1990 door Van Duyne
  et al. met een open definitie van georganiseerde
  criminaliteit aan de hand van een aantal voorbeelden werd
  geconcretiseerd. Binnen deze ruime definitie zit echter als het
  ware een enge definitie van het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit opgesloten. Eng geformuleerd wordt immers gezegd dat
  dit probleem uit twee basiscomponenten bestaat: enerzijds de
  criminele organisaties die voldoen aan de criteria die in 1988 door
  de projectgroep misdaadanalyse werden geformuleerd om te kunnen
  spreken van georganiseerde criminaliteit, en anderzijds de
  machtsposities die zulke organisaties volgens de Organized Crime
  Task Force van New York kunnen opbouwen in legale sectoren van de
  economie. En in dergelijke organisaties schuilt – volgens de nota –
  de grootste dreiging voor onze samenleving. De invloed van de
  Dutch-American Conference on Organized Crime deed zich evenwel ook
  gevoelen in de aanpak die werd voorgesteld om de georganiseerde
  criminaliteit te bestrijden. Immers, onomwonden wordt gesteld dat
  met strafrechtelijke interventies alln deze criminaliteit niet kan
  worden teruggedrongen en dat er, net als in de Verenigde Staten –
  zie het voorbeeld van de bouwnijverheid in New York -, zal moeten
  worden gekozen voor een gentegreerde bestuurlijke en
  strafrechtelijke aanpak van bepaalde vormen van georganiseerde
  criminaliteit. Het zou in dit kader te ver voeren om hier alle
  maatregelen en voornemens op te sommen die in het beleidsplan aan
  de orde komen. Een belangrijk deel hiervan slaat op de preventieve
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit: doorlichting van het
  overheidsbeleid op de (onbedoelde) creatie van
  gelegenheidsstructuren, analyse van de kwetsbare sectoren van het
  bedrijfsleven, vergroting van de weerbaarheid van het openbaar
  bestuur en verhoging van zijn inzet bij het weren van criminele
  organisaties uit bepaalde diensten- en goederensectoren door middel
  van de niet-verlening van vergunningen, samenwerking met het
  bedrijfsleven en de vrije beroepen bij het bepalen van de grenzen
  voor contacten met criminele organisaties, etcetera. De voorstellen
  die op het vlak van de strafrechtelijke bestrijding worden gedaan,
  klinken bekender in de oren: intensivering van het overleg tussen
  het openbaar ministerie en politie, vorming van bovenlokale
  rechercheteams, versterking van de informatie-uitwisseling tussen
  de reguliere en bijzondere politiediensten, vergroting van de
  deskundigheid bij openbaar ministerie en rechter-commissariaat,
  uitbreiding internationale samenwerking, enzovoort. In mei 1993
  werd er een aparte projectgroep geformeerd die de uitvoering van
  dit kolossale programma moest bewaken, zoniet zelf ter hand moest
  nemen (Cordinatiestructuur etc., 1993).

  Tot een rustige uitvoering van dit beleid, laat staan een
  grondige evaluatie ervan, is het niet gekomen. In het bijzonder het
  uitbreken van de IRT-affaire en alles wat hierop is gevolgd, heeft
  dit onmogelijk gemaakt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat als
  gevolg hiervan het hele project in duigen is gevallen. Er is verder
  gebouwd aan de zes nieuwe interregionale rechercheteams, er worden
  contacten met het bedrijfsleven gelegd en er zijn initiatieven
  genomen in de sfeer van de bestuurlijke preventie, bijvoorbeeld in
  Amsterdam ter bescherming van de middelen die zijn gemoeid met de
  aanleg van de Noord-Zuid-metrolijn. Bovendien is er de afgelopen
  jaren ook onderzoeksmatig een en ander gebeurd. Er zijn door
  politie en justitie, verenigd in het Cordinerend Beleidsoverleg
  (CBO), nieuwe landelijke analyses vervaardigd. Onderzoekers hebben
  geprobeerd min of meer actuele algemene beelden van de situatie te
  vervaardigen. Voorts zijn op onderdelen allerhande gevalsstudies
  verricht die meer in de diepte laten zien wat (de bestrijding van)
  georganiseerde criminaliteit voorstelt. Voor een reconstructie van
  de discussie over de definitie van georganiseerde criminaliteit is
  het niet nodig hier al de bedoelde geschriften de revue te laten
  passeren. Met het oog hierop volstaat het om alleen die publikaties
  in ogenschouw te nemen waarin deze discussie expliciet is gevoerd.
  Voor het overige moet worden verwezen maar de deelrapporten: veel
  van de recente literatuur is daarin verwerkt. Algemeen gesproken
  kan worden gezegd dat in de voorbije jaren in de onderhavige
  discussie niet veel
  vooruitgang is geboekt, in die zin dat de verschillen in de
  definitie van georganiseerde criminaliteit kleiner zijn geworden of
  zijn verdwenen. Omdat enerzijds meer onderzoekers belangstelling
  hebben gekregen voor het onderwerp en anderzijds politie en
  justitie meer overtuigd raakten van het nut van wetenschappelijke
  bijstand, waren er wel voortdurend mensen die pleitten voor een
  meer uniforme definitie van het verschijnsel, maar pogingen om op
  dit punt een zekere consensus te bereiken, moeten als mislukt
  worden beschouwd. De meningen zijn steevast verdeeld gebleven (Van
  den Eshof en Wiebrens, 1993; Van den Eshof en Vegter, 1994;
  Hoogenboom, 1994). Hoezeer de opvattingen nog steeds uiteenlopen
  kan het beste worden gellustreerd aan de hand van enkele
  voorbeelden.

  In de landelijke politie-analyses die sedert die van 1988 zijn
  vervaardigd (in 1991, 1993 en 1995) heeft men grosso modo
  vastgehouden aan het doel, de onderzoeksmethode en dus ook aan de
  bijbehorende definitie van georganiseerde criminaliteit zoals die
  in de analyse van 1988 zijn gehanteerd. Dit wil zeggen dat keer op
  keer is geprobeerd om middels een enqute bij de politiekorpsen de
  groepen/groeperingen te inventariseren die zich in meer of mindere
  mate schuldig maken aan georganiseerde criminaliteit. Dat op deze
  manier het probleem van die criminaliteit wordt verengd tot het
  aantal, de activiteiten en de organisatiegraad van de
  groepen/groeperingen in kwestie, realiseerde men zich wel, maar nam
  men – zogezegd om niet in een nutteloze definitiestrijd terecht te
  komen – op de koop toe (Van der Heijden, 1993). De enige
  belangrijke, hier relevante, verandering die deze landelijke
  inventarisatie in de afgelopen jaren heeft ondergaan, betreft het
  aantal criteria. Werden voor de analyse van 1988 slechts 5 criteria
  gehanteerd om de organisatiegraad van groepen (en dus hun rangorde
  in de georganiseerde criminaliteit) te bepalen, sedert de analyse
  van 1991 worden er 8 criteria toegepast. Naast de hiervoor al
  genoemde vijf ook nog: het gebruik van dekmantelfirma’s, de (lange)
  termijn waarop de criminele activiteiten zich uitstrekken en het
  gebruik van geweld tegen personen uit het criminele milieu.

  Tegenover deze benadering van het probleem stelde Bovenkerk
  (1992) voor om niet uit te gaan van daders en organisaties maar van
  de illegale functies die moeten worden vervuld om economie en
  samenleving draaiende te houden. Deze functies zijn tweerlei: 1) de
  voorziening in de maatschappelijke behoefte aan illegale goederen
  en diensten, en 2) de voorziening in een voorlopige oplossing van
  door de politiek niet goed geregelde of verwaarloosde problemen.
  Voorbeelden van het eerste zijn er traditioneel te kust en te keur:
  drugs(handel), (exploitatie van) prostitutie, (verboden) gokspelen.
  Bij het tweede kan worden gedacht aan bescherming tegen afpersing
  in de horeca en aan koppelbazerij in de tuinbouw of de (illegale)
  textielnijverheid. Het voordeel van deze benadering is, volgens
  Bovenkerk, dat zij het beter mogelijk maakt om bijvoorbeeld
  georganiseerde criminaliteit te onderscheiden van
  beroepscriminaliteit (die in vergelijking slechts persoonlijke
  behoeften vervult). Verder biedt zij een meerbelovend
  oplossingsperspectief dan de puur strafrechtelijke aanpak van
  individuele misdadigers of groepen daarvan. Georganiseerde
  criminaliteit kan alleen maar effectief worden bestreden wanneer de
  achterliggende behoeften hetzij worden teruggedrongen, hetzij op
  een andere manier worden vervuld.

  De beide benaderingen zijn, zoals in hoofdstuk III nog zal
  worden uiteengezet, eerder complementair dan onderling strijdig.
  Dit ligt anders bij de tegenstelling die hiervoor al eerder is
  gesignaleerd, namelijk die tussen de ruime en de enge definitie van
  georganiseerde criminaliteit. Immers naarmate de reikwijdte van
  deze definitie ruimer of enger is, wordt het onderzoeksobject
  groter of kleiner. Wat dit concreet betekent kan worden
  gedemonstreerd aan de hand van de meer recente geschriften van Van
  Duyne en Fijnaut. Waar de eerstgenoemde zich in het hiervoor
  besproken boek Misdaadondernemingen zich niet wilde inlaten
  met de definitie-discussie, daar laat hij zich in zijn
  vervolgrapportage Het spook en de dreiging van de georganiseerde
  misdaad
  (1995) wel uit over de definitie die door hem wordt
  gehanteerd. Dit blijkt de definitie te zijn zoals die door de
  Duitse politie wordt gehanteerd. Waarom deze definitie en geen
  andere? Lezing van het rapport geeft de reden duidelijk aan: die
  dekt het best wat de auteur in zijn vorige boek ook al rekende tot
  georganiseerde misdaad, zowel dus de handel in verboden drugs als
  allerhande vormen van fraude (nu ook wel als bedrijfsmatige misdaad
  betiteld) en de gewone criminaliteit van zware jongens. Wat houdt
  deze definitie dan in? In de vertaling van Van Duyne:
  Georganiseerde misdaad is het op winst of op macht gerichte
  stelselmatig plegen van strafbare feiten, die ieder voor zich of
  tezamen van aanmerkelijke betekenis zijn, wanneer meer dan twee
  deelnemers gedurende langere tijd of een onbepaalde tijd met
  verdeling van arbeid samenwerken, door gebruik te maken van:

  a. bedrijfsmatige of daarop gelijkende structuren;
  b. geweld of andere voor intimidatie geschikte middelen, of
  benvloeding van de politiek, media, openbaar bestuur, justitie of
  bedrijfsleven.
  Het zal duidelijk zijn dat deze definitie een zr ruime omschrijving
  van georganiseerde criminaliteit omvat, z ruim dat tal van vormen
  van criminaliteit die noch in West-Europa nch in Noord-Amerika ooit
  in verband zijn gebracht met georganiseerde criminaliteit, nu
  opeens allemaal onder deze noemer worden gebracht. Allicht wordt de
  georganiseerde criminaliteit dan opeens een probleem dat in tal van
  Duitse, vooral journalistieke
  publikaties als gigantisch wordt omschreven (Roth en Frey, 1992;
  Leyendecker, Rickelman en Bnisch, 1992; Peters, 1994).
  In de schets van de aard en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in de Lage Landen die Fijnaut heeft toegevoegd aan
  (de Nederlandse vertaling van) de Duitse bestseller van Roth en
  Frey: Die Verbrecher-Holding; Das vereinte Europa im Griff der
  Mafia
  (1992), wordt meer dan eens nadrukkelijk afstand genomen
  van de Duitse benadering van het probleem (Fijnaut, 1994).
  Uitgangspunt van deze situatieschets zijn de vormen van
  georganiseerde misdaad die in de beleidsnota van 1992, De
  georganiseerde criminaliteit in Nederland; Dreigingsbeeld en plan
  van aanpak
  , speciaal worden genoemd: drugshandel,
  vrouwenhandel, illegaal gokken en illegale textielnijverheid. Bij
  hun bespreking wordt telkens weer beklemtoond dat het niet opgaat
  om ze zonder onderscheid op de grote hoop van de georganiseerde
  criminaliteit te gooien. Niet alle drugshandel kan zomaar als
  georganiseerde criminaliteit worden betiteld. Zo’n etiket past
  slechts bij bepaalde groepen, organisaties, families: die duurzaam
  van aard zijn, strak worden geleid, een uitgekiende taakverdeling
  kennen, grof geweld hanteren tegen interne en externe opponenten,
  allerlei beschermingsmaatregelen nemen tegen overheidsoptreden, hun
  inkomsten investeren, in Nederland of elders, in andere, legale
  ondernemingen, etcetera. Zo is het ook met de vrouwenhandel: veel
  gevallen van vrouwenhandel kunnen onmogelijk onder de
  georganiseerde criminaliteit worden gerangschikt, maar er zijn
  bendes die deze handel op zo’n manier bedrijven dat er zonder meer
  wl van georganiseerde criminaliteit kan worden gesproken. En wat de
  illegale textielnijverheid betreft wordt opgeworpen dat het nog
  maar de vraag is of hier sprake is van georganiseerde
  criminaliteit. In sommige opzichten heeft de illegaliteit die in
  deze sector bestaat, wel iets van deze criminaliteit (de
  aanwezigheid van een zwarte markt, de betrokkenheid van legale
  ondernemingen, enzovoort) maar op beslissende punten wijkt zij toch
  zeer af van wat als het meest typische van georganiseerde
  criminaliteit moet worden gezien, namelijk dat de groepen,
  organisaties, in kwestie bereid zijn om met corruptie en geweld een
  machtspositie in die nijverheid te veroveren respectievelijk te
  verdedigen. Hierna zal stap voor stap de definitie van
  georganiseerde criminaliteit worden ontwikkeld die in het
  onderhavige onderzoek is gehanteerd. Het enige dat hier – ter
  afronding – nog kan worden opgemerkt, is dat na het voorgaande wel
  duidelijk is waarom de werkgroep-Van Traa en in haar kielzog de
  Enqutecommissie zoveel belang hecht(te) aan de kwestie van de
  definitie van georganiseerde criminaliteit. Omdat deze
  criminaliteit inderdaad zo verschillend wordt gedefinieerd, wordt
  het probleem dat zij vormt, ook heel verschillend gesteld, en is
  het dus verre van eenvoudig om te bepalen hoever de overheid moet
  kunnnen gaan om dit probleem aan te pakken. En dit temeer omdat er
  nog nooit op grond van een welbepaalde definitie systematisch
  onderzoek naar de aard en omvang van het probleem is gedaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken