• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – II.2. De definitie van georganiseerde criminaliteit in dit onderzoek

  II.2. De definitie van georganiseerde criminaliteit in dit
  onderzoek

  Door georganiseerd te werken zijn mensen in staat grote
  prestaties te leveren. Georganiseerd staat voor doelgerichte
  samenhandeling en rationele arbeidsdeling. Het is niet overdreven
  om te stellen dat het huidige peil van welvaart zonder de inbreng
  van informele en formele organisaties nooit zou zijn bereikt. Het
  begrip georganiseerde criminaliteit drukt treffend de ongerijmdheid
  uit dat deze functionele samenwerkingsvorm tegelijkertijd ook
  bedreigend kan zijn voor de samenleving. De samenleving
  wordt met haar eigen wapens bestreden.

  In deze zin is de betekenis van het begrip georganiseerde
  criminaliteit helder. Maar het is echter erg dubbelzinnig wanneer
  het onderworpen wordt aan een empirische analyse. Want wat betekent
  georganiseerde criminaliteit eigenlijk? In de voorgaande paragraaf
  is reeds naar voren gekomen dat het begrip bijzonder rekbaar is.
  Sommigen definiren het begrip zo eng dat alleen de misdadige
  activiteiten van syndicaten er onder worden begrepen. Het bekendste
  voorbeeld hiervan is de definitie van de Amerikaanse Task Force on
  Organized Crime (1967) die de georganiseerde criminaliteit
  beschreef als een hechte hirarchische organisatie van Italiaanse
  origine, die in feite een staat in de staat is gaan vormen.
  Blijkens deze definitie wordt georganiseerde criminaliteit
  gelijkgesteld aan de mafia. Anderen hanteren een veel ruimere
  definitie. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde Duitse
  BKA-definitie, die zeer uiteenlopende criminele groepen en
  misdrijven tot de georganiseerde criminaliteit rekent, zoals
  belastingfraudes door wettige bedrijven, terroristische acties van
  politieke bewegingen en de handel in uitheemse diersoorten of
  drugs. Een dergelijke definitie die zo veel verscheidenheid aan
  criminaliteit met zulke uiteenlopende maatschappelijke
  impact omspant, is naar onze mening onbruikbaar voor zowel
  de wetenschappelijke analyse van georganiseerde criminaliteit als
  voor de juridische normering van opsporingsmethoden in de strijd
  tegen deze criminaliteit. In deze paragraaf wordt hierom een
  begripsomschrijving van georganiseerde criminaliteit ontwikkeld die
  aan de ene kant veel meer criminele groepen omvat dan alleen de
  mafia, maar aan de andere kant specifiek is en zodoende een goed
  onderscheidend vermogen heeft. Het is deze definitie die ten
  grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek.

  II.2.1. Het object van de definitie

  Het begrip georganiseerde criminaliteit geeft, wanneer het
  letterlijk wordt opgevat, een kwalificatie aan de gepleegde
  strafbare feiten; het is criminaliteit die georganiseerd wordt
  gepleegd. In sommige definities wordt op deze insteek
  voortgeborduurd door de aard van de criminaliteit en de pleegwijze
  centraal te stellen. Vele andere definities bevatten een mixture
  van de kenmerkende eigenschappen van daders en misdaden. Bij het
  overzien van het slagveld van de definitiestrijd kan echter ook
  worden overwogen of het niet zinvoller zou zijn georganiseerde
  criminaliteit te definiren in termen van de functies die zij
  vervult. Een aantal auteurs heeft hiervoor gepleit. Dat is hiervoor
  al voor Nederland aangegeven, bij de bespreking van de opvattingen
  van Bovenkerk. Maar ook in het buitenland zijn er onderzoekers,
  zoals Bersten, die de voorkeur geven aan deze benadering. Zijn
  voorstel is om uit te gaan van de illegale functies die door de
  georganiseerde criminaliteit worden vervuld om de economie en de
  samenleving als geheel draaiende te houden. Volgens Bersten zou
  georganiseerde criminaliteit dan gedefinieerd kunnen worden als the
  field of transactions materially connected to market in illegal
  goods and services (1990, p. 55). In de eerste plaats kan hierbij
  worden gedacht aan het voorzien in maatschappelijke behoeften aan
  illegale goederen en diensten, zoals drugs of illegale gokspelen.
  In de tweede plaats aan het inspelen op belangen die door de
  overheid (politie, bestuur) onvoldoende worden behartigd.
  Voorbeelden hiervan zijn protectie in de horeca, koppelbazerij in
  de tuinbouw en malafiditeit in de chemische afvalverwerking. Deze
  wijze van definiring doet weliswaar recht aan de maatschappelijke
  inbedding van de georganiseerde criminaliteit, maar overdrijft de
  functionele aspecten ervan. Immers ook al voorziet georganiseerde
  criminaliteit in bepaalde behoeften, tegelijkertijd veroorzaakt zij
  ook schade. Illegaliteit in de chemische afvalverwerking is
  misschien op de korte termijn een oplossing voor afvalproducenten,
  op de langere termijn bezien blokkeert het illegale optreden van
  afvalverwerkers een gezonde marktontwikkeling op dit terrein.
  Bovendien is er naast de functionele georganiseerde criminaliteit,
  ook veel criminaliteit die overwegend parasitair of disfunctioneel
  is, zoals afpersing, subsidiefraude en gedwongen protectie.

  Op grond van deze overwegingen zijn wij tot de conclusie gekomen
  dat het beter is om de functies van de georganiseerde criminaliteit
  niet als het object van de definitie te kiezen. Dit betekent
  uiteraard niet dat er geen aandacht zou zijn voor haar functies.
  Een onderzoek, dat vertrekt vanuit de daders of de daden zal op een
  gegeven moment onherroepelijk tot de vraag leiden welke behoeften
  en belangen met de illegale activiteiten worden gediend. En, zoals
  in de voorgaande paragraaf ook is onderstreept, zal uit een analyse
  van georganiseerde criminaliteit die vertrekt vanuit deze behoeften
  en belangen zonder twijfel de vraag voortkomen welke de groepen
  zijn die met hun criminele activiteiten hierop inspelen. Wij hebben
  er bij de definitie van georganiseerde criminaliteit dus voor
  gekozen om de daders centraal te stellen. Niet de aard van het
  misdrijf is bepalend; niet alle handel in drugs is per definitie
  georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit
  onderscheidt zich van andere vormen van criminaliteit in de
  opstelling van de plegers. Zij zijn in een aantal opzichten
  bereid en in staat verder te gaan dan andere misdrijfplegers. Dit
  onderscheid zal in onze definitie tot uitdrukking worden
  gebracht.

  II.2.2. De inhoud van de definitie

  Zoals gesteld brengt het begrip georganiseerde criminaliteit de
  dreiging van het verschijnsel voor de samenleving goed onder
  woorden. Het op georganiseerde wijze plegen van misdrijven
  impliceert een zekere mate van doelgerichtheid, regelmaat,
  rationaliteit in gedragkeuzes, arbeidsdeling en duurzaamheid. Dit
  brengt onvermijdelijk met zich mee dat de misdrijven stelselmatig
  worden gepleegd, met oplopende schade voor de samenleving.

  Gewoonlijk wordt georganiseerde criminaliteit overwegend
  geassocieerd met de levering van illegale goederen en diensten op
  zwarte markten (prostitutie, drugs, gokken en dergelijke). Even
  belangrijk zijn echter die vormen van georganiseerde criminaliteit
  waarbij illegale activiteiten worden ontplooid om in legale
  bedrijfstakken geld te verdienen (afpersing, fraude). En tenslotte
  mag niet uit het oog worden verloren dat groepen zich ook nog aan
  andere vormen van criminaliteit kunnen schuldig maken, zoals
  kidnapping of subsidiefraude.

  De verschijningsvormen van de gepleegde misdrijven en de schade
  kunnen dus uiteenlopen. En zodoende kunnen ook de economische en
  financile machtsposities die de plegers van de betrokken misdrijven
  eventueel weten op te bouwen, aanzienlijk variren. Maar de kern en
  de dreiging van de georganiseerde criminaliteit bestaat uit iets
  anders dan de aard van de criminaliteit en de omvang van de
  teweeggebrachte schade. Dit kan als volgt worden toegelicht. In het
  geval van georganiseerd sociaal handelen ontstaan intern
  verdichtingen en afgrenzingen naar buiten. Naarmate een
  samenwerkingsverband tussen misdrijfplegers hechter is, is het
  beter in staat de invloed van formele sociale controle (politie,
  fiscus, lokaal bestuur) te
  neutraliseren. Meer nog dan de schade die georganiseerde
  criminaliteit teweegbrengt, is dit vermogen om zich effectief
  teweer te stellen, wat in het ultieme geval kan leiden tot de
  vorming van een staatje binnen de staat, bedreigend voor het
  democratisch gehalte van de samenleving. Plegers van georganiseerde
  criminaliteit onderscheiden zich op dit punt van andere
  misdrijfplegers. Zij zijn bereid en in staat om hun positie met
  verregaande middelen te verdedigen, waarbij het gebruik van geweld
  tegenover personen uit eigen kring of tegen politie en justitie,
  het meest in het oog springt.

  Hierom kan onze definitie van georganiseerde criminaliteit het
  best als volgt worden geformuleerd. Er is sprake van
  georganiseerde criminaliteit indien groepen die primair gericht
  zijn op illegaal gewin systematisch misdaden plegen met ernstige
  gevolgen voor de samenleving, en in staat zijn deze misdaden op
  betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door
  de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door
  middel van
  corruptie uit te schakelen.

  Deze definitie bestaat dus uit drie belangrijke onderdelen: a)
  groepen, primair gericht op illegaal gewin, b) systematisch
  misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving, c) in
  staat zich op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen. Hoewel
  deze drie onderdelen in het geval van georganiseerde criminaliteit
  onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, worden zij hieronder
  afzonderlijk toegelicht. Per onderdeel van de definitie zal worden
  aangegeven welke vormen van criminaliteit als gevolg van deze
  definitie hier niet tot de georganiseerde criminaliteit
  worden gerekend.

  a. Groepen, primair gericht op illegaal gewin

  Een belangrijk verschil met de definitie van georganiseerde
  criminaliteit die door de Task Force on Organized Crime (1967) werd
  gehanteerd, is dat in deze definitie weinig eisen worden gesteld
  aan de omvang of de aard van de samenwerkingsverbanden. Deze
  behoeven niet de hirarchische structuur en de uitgebalanceerde
  taakverdeling te hebben die vaak aan mafiasyndicaten worden
  toegeschreven. Tot groepen rekenen wij ook de knooppunten in
  sociale netwerken waartussen een rudimentaire taakverdeling
  bestaat. In het deelrapport over de rol van autochtone groepen
  worden deze cliques genoemd. Zoals in dit deelrapport wordt
  aangetoond, kunnen de samenwerkingspatronen binnen dergelijke
  cliques en tussen deze cliques en de grotere netwerken van personen
  met wie incidenteel wordt samengewerkt, sterk uiteenlopen. In het
  ene geval is de groep enkelvoudig, in het andere geval meervoudig
  samengesteld. In enkelvoudig samengestelde groepen is de
  samenwerking geconcentreerd rond bijvoorbeeld de exploitatie van n
  drugslijn, waarbij de leider zich intensief met planning,
  uitvoering en controle bemoeit. Bij het andere type werken de
  betrokkenen naast elkaar aan verschillende projecten en stuurt de
  baas op afstand aan. In de analyses van autochtone en allochtone
  groepen komen ook de verschillen in de cohesie van de groepen tot
  uitdrukking. In sommige gevallen berust de samenwerking op een
  zakelijke grondslag. In veel andere gevallen is familiale, etnische
  of sociale verwantschap de belangrijke basis waarop samenwerking en
  groepscohesie berusten. Hoewel de definitie veel variteit in
  groepen toestaat, bevat de extensie van dit definitie-onderdeel
  (primair gericht op illegaal gewin) evenwel een belangrijke
  inperking.

  In de eerste plaats worden door het benadrukken van gewin
  politiek genspireerde misdrijven of misdrijven die uitsluitend
  worden begaan om politieke macht te verwerven, uitgesloten.
  Dergelijke politieke misdrijven zijn van een volstrekt ander
  karakter en kaliber dan misdrijven die uit winststreven worden
  gepleegd. Deze constatering is op zichzelf al voldoende reden om
  beide typen misdrijven definitorisch te onderscheiden. Bovendien
  wordt op deze wijze expliciet gemaakt dat georganiseerde
  criminaliteit in enkele opzichten overeenkomsten vertoont met
  gewone commercile organisaties. Weliswaar met enige overdrijving,
  maar kernachtig formuleert Potter dit als volgt: Organized crime is
  simply entrepeneurial activity that happens to be illegal (1994, p.
  124).

  In de tweede plaats ligt in de definitie de beperking besloten
  tot groepen die primair (met het oog) op het illegale
  optreden zijn (op)gericht. Het georganiseerde handelen, de
  organisatie, is instrumenteel voor het op illegale wijze verwerven
  van vermogen. Dit ligt anders bij organisatiecriminaliteit, waarvan
  sprake is als leden van een op zich legale organisatie misdrijven
  plegen in het kader van de uitoefening van hun reguliere taken (Van
  de Bunt, 1992). Een voorbeeld hiervan is het plegen van valsheid in
  geschrifte om ten behoeve van de winstmarges meer
  woningbouwsubsidie te verkrijgen. Plat gezegd komt het er op neer
  dat hier drugsbendes worden onderscheiden van in se legale
  ondernemingen die illegaal bijklussen. Hiervoor is een goede reden
  aan te voeren. Wat Potter zojuist namelijk losjes omschreef als de
  ondernemersactiviteit die happens to be illegal, heeft een grote
  doorwerking op de wijze waarop criminele samenwerkingsverbanden
  zijn ingericht. Vanwege het illegale karakter van het produkt, de
  dienst, en de bijbehorende activiteiten, is ook het bestaan van de
  groep als geheel illegaal. Alles is als het ware doortrokken van
  deze illegaliteit: niemand heeft een rechtspositie, er kan geen
  reclame worden gemaakt, conflicten kunnen niet via de rechter
  worden uitgevochten. Kortom: wat behoort tot de gewone facetten van
  het zakenleven, is onbestaanbaar in het leven van criminele
  ondernemers. Dezen zullen bij het aangaan, uitvoeren en controleren
  van hun zakelijke transacties op andere
  wijze te werk moeten gaan dan legale ondernemers. Zij zullen met de
  handicap van de illegaliteit moeten zien te overleven, en niet in
  de laatste plaats dienen te voorkomen dat zij in het vaarwater van
  politie en justitie verzeild raken. Vanwege deze verschillen in
  handelwijzen is het van groot belang georganiseerde criminaliteit
  te onderscheiden van organisatiecriminaliteit. Hoe groot dit
  onderscheid analytisch ook is, in de praktijk komen er op een
  aantal gebieden natuurlijk grensgevallen voor. Een voorbeeld
  hiervan leveren enkele zaken op van malafide afvalverwerkers die
  weliswaar als ondernemers een bonafide verleden hadden, maar
  gaandeweg meer naar de illegaliteit zijn afgegleden. In het rapport
  over fraude en witwassen wordt aan de hand van een casus een andere
  variant vermeld, namelijk van een bonafide onderneming, waarbinnen
  zich een harde kern van illegaal ondernemerschap bevond.

  Het uitsluiten van organisatiecriminaliteit impliceert niet dat
  er geen aandacht zou zijn voor misdaden die typerend zijn voor de
  white collar-wereld. De insteek op de activiteiten van daders
  brengt met zich dat op voorhand geen enkele vorm van criminaliteit
  wordt uitgesloten. Ook beleggingsfraude of belastingfraude kan
  georganiseerde criminaliteit zijn, indien de plegers, de werkwijzen
  en de gevolgen van deze delicten voldoen aan de elementen van onze
  definitie. Het nu te behandelen tweede onderdeel van de definitie
  heeft betrekking op deze gevolgen.

  b. Systematisch misdrijven plegen met ernstige gevolgen voor
  de samenleving

  Ernstige misdrijven hebben niet zonder meer ernstige gevolgen
  voor de samenleving. Dit geldt evenzo voor systematisch gepleegde
  misdrijven. Een incidentele ontvoering, het exploiteren van een
  kleine hashlijn of systematisch gepleegde fietsendiefstallen
  worden, met andere woorden, niet tot de georganiseerde
  criminaliteit gerekend. Uiteraard is deze afgrenzing arbitrair en
  subjectief; wanneer kan van ernstige gevolgen worden gesproken? Wij
  hebben er vanaf gezien om deze ondergrens te specificeren. Met dit
  onderdeel van de definitie wordt alleen onderstreept dat
  georganiseerde criminaliteit zich niet slechts tegen personen
  keert, maar ook floreert ten koste van markten of de samenleving
  als geheel. Uiteraard worden door georganiseerde criminaliteit
  belangen van concrete personen en organisaties ernstig geschaad.
  Maar in veel gevallen hebben sommige categorien van personen of
  organisaties ook baat bij het optreden van criminele organisaties
  op bepaalde markten. Dit geldt bijvoorbeeld voor drugverslaafden of
  bedrijven die bereid zijn elektronica onder de marktprijs te
  verkopen (BTW-fraude). Voor alle genoemde gevallen geldt echter dat
  de markt of de samenleving als geheel slachtoffer is. Grootschalige
  BTW-fraude kan een markt geheel ontwrichten, waardoor een sanering
  plaatvindt waarbij alleen de malafide ondernemers overleven.
  Drugshandel creert naast een volksgezondheidsprobleem vooral een
  economisch probleem; misdaadgeld wordt in de legale economie
  gesluisd, hetgeen tot ongewenste prijsopdrijvingen of ongewenste
  machtsconcentraties kan leiden.

  In de kern gezegd staat georganiseerde criminaliteit voor een
  ongebreideld streven naar materieel gewin. Bij de realisering van
  dit streven wordt ten aanzien van tegenstanders en slachtoffers dan
  ook geen respect opgebracht voor fundamentele menselijke waarden.
  Typisch voor georganiseerde criminaliteit is dan ook dat degenen
  die haar bedrijven, gedurig in staat n bereid zijn geweld en
  intimidatie toe te passen op lastige concurrenten in de markten
  waarop zij actief zijn. In het deelrapport over de situatie in
  Amsterdam worden enkele gevallen van vrouwenhandel beschreven
  waarin de genadeloze exploitatie van anderen ten behoeve van het
  eigen materieel gewin pregnant naar voren komt.

  Uiteraard geldt dit onderdeel van de definitie niet exclusief
  voor georganiseerde criminaliteit. Er zijn ook andere vormen van
  criminaliteit, bijvoorbeeld organisatiecriminaliteit, die ernstige
  gevolgen voor de samenleving hebben. Het verschil evenwel is dat in
  het geval van georganiseerde criminaliteit de drie elementen
  gelijktijdig aanwezig zijn: illegaal gewin, ernstige gevolgen en
  afscherming.

  c. In staat zich op betrekkelijk effectieve wijze af te
  schermen

  Georganiseerde criminaliteit vervult onder bepaalde
  omstandigheden functies voor personen en zelfs binnen branches. In
  het deelrapport over fraude en witwassen wordt een onderscheid
  gemaakt tussen parasitaire en symbiotische fraudes. Deze laatste
  vorm van fraude geeft, zo blijkt, aan criminele groepen een zekere
  mate van bescherming. Deze groepen zijn door hun relaties met het
  reguliere bedrijfsleven in staat om zich op betrekkelijk effectieve
  wijze af te schermen van politie en justitie. Op deze wijze kan de
  positie van de georganiseerde criminaliteit in verregaande mate
  worden geconsolideerd. In zijn schets van de georganiseerde
  criminaliteit in de bouwwereld in New York, maakt Anechiarico
  duidelijk dat de georganiseerde criminaliteit haar positie daar in
  de gegeven omstandigheden niet met behulp van steekpenningen, laat
  staan door de toepassing van geweld, maar dankzij haar
  functie weet te bestendigen. De georganiseerde criminaliteit
  staat daar borg voor de effectieve regulering van marktverhoudingen
  (1991, p. 98). Maar deze rol van betrekkelijk
  vreedzame regulator mag niet verhullen dat georganiseerde
  criminaliteit slechts bestaat bij de gratie van de afwezigheid van
  effectief overheidsgezag. Op het moment dat de overheid of het
  bedrijfsleven zelf het verloren terrein weer zou willen heroveren,
  zal de regulator zich van een grimmiger kant laten zien. Wat voor
  het optreden van georganiseerde criminaliteit in branches geldt,
  geldt ook voor de regulering van de interne verhoudingen in
  criminele groepen. Loyaal en bestendig lidmaatschap loont; de
  individuele leden delen mee in de winsten en hun families worden in
  geval van detentie goed verzorgd. Maar ook deze zorg mag niet
  verhullen dat aan het lidmaatschap ook plichten zijn verbonden, die
  op straffe van zware sancties niet mogen worden verzaakt.

  Wanneer, met andere woorden, de positie van de groep van
  buitenaf of van binnenuit in gevaar wordt gebracht, manifesteert
  zich een eigenschap die altijd al latent aanwezig was, namelijk de
  bereidheid om geweld of corruptie te gebruiken om de eigen belangen
  te verdedigen. In de wetenschappelijk literatuur over
  georganiseerde criminaliteit worden deze eigenschappen dikwijls als
  typerend en onderscheidend gezien ten opzichte van andere vormen
  van criminaliteit (Fijnaut 1990, p. 90). Abadinsky stelt in zijn
  boek over de verschillen en overeenkomsten tussen professionele
  misdaad en georganiseerde criminaliteit dat professionals steunen
  op hun deskundigheid, terwijl het succes van georganiseerde
  misdadigers bovenal afhankelijk is van hun bereidheid en vermogen
  om andere personen te intimideren en zonodig fysiek geweld tegen
  hen te gebruiken (1983, p. 166).

  In talrijke definities van georganiseerde criminaliteit wordt
  uitsluitend gesproken van de aanwezigheid van intern
  gerichte dreiging met of toepassing van geweld. Een recent Brits
  rapport over georganiseerde criminaliteit noemt bijvoorbeeld als
  kenmerk van georganiseerde criminaliteit: involving some form of
  internal discipline amongst the group, including use of violence
  and intimidation (Home Affairs Committee, 1995, p.(x). Deze
  dreiging met geweld tegen de eigen leden staat echter vaak in het
  teken van beveiliging van de groep tegen het optreden van politie
  en justitie. Zo beschouwd is intern geweld slechts een
  verschijningsvorm van een algemener kenmerk van georganiseerde
  criminaliteit, namelijk de bereidheid en het vermogen om
  verregaande methoden toe te passen om illegale activiteiten af te
  schermen tegen de overheid. Sommige van deze methoden richten zich
  tegen de eigen leden, andere richten zich meer rechtstreeks tegen
  de overheid. In het scala van deze methoden (voortaan:
  contrastrategien) moet onderscheid gemaakt worden tussen defensieve
  en offensieve contrastrategien. Defensieve contrastrategien hebben
  betrekking op de wijzen waarop groepen hun illegale optreden
  proberen te verheimelijken tegenover concurrenten en de overheid.
  De maatregelen die hiertoe worden getroffen variren van de
  voortdurende wisseling van auto’s om mogelijke politile observatie
  te bemoeilijken tot het intimideren van getuigen of vermeende
  informanten. In feite maakt elke geroutineerde misdrijfpleger in
  meer of mindere mate gebruik van een of meer van dergelijke
  afschermingsmethoden. Kenmerkend voor de georganiseerde
  criminaliteit is de bereidheid (en het vermogen) om
  offensieve contrastrategien tegen de overheid te gebruiken.
  Het gaat er hier niet langer om het eigen optreden te
  verheimelijken tegenover de overheid, maar om het overheidsoptreden
  zelf actief te bestrijden. Hierbij kan ook een aantal vormen
  worden onderscheiden. In de eerste plaats kan worden gepoogd de
  effectiviteit van de overheid te ondermijnen door functionarissen
  uit te schakelen door middel van corruptie of door intimidatie dan
  wel toepassing van geweld. In de tweede plaats kunnen invloedrijke
  derden (naast vrije-beroepsbeoefenaars kunnen dit bijvoorbeeld
  wetenschapsbeoefenaren, bestuurders, en dergelijke zijn) worden
  gebruikt om tegenwicht te bieden tegen mogelijk overheidsoptreden.
  In het deelrapport over fraude en witwassen wordt een voorbeeld
  gegeven van een hoogleraar die gunstige informatie verstrekt over
  de handelwijzen van een bevriende hoofdverdachte in een criminele
  groepering. Tenslotte kunnen onderdelen van de overheid als gevolg
  van de inschakeling van de media opzettelijk in diskrediet worden
  gebracht. Hiervan worden enkele voorbeelden beschreven en wel in
  het rapport over de situatie in Amsterdam. Zoals eerder al is
  gesteld schuilt in dit vermogen van de georganiseerde criminaliteit
  om zich effectief te verweren tegen de overheid uiteindelijk de
  grootste bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat. In haar
  meest extreme vorm kan georganiseerde criminaliteit zo succesvol
  zijn in het uitschakelen van het overheidsgezag dat zij in feite
  een staat in de staat vormt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken