• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.5. De bouwnijverheid

  V.5. De bouwnijverheid

  In ons land is de bouwnijverheid een economische sector waar
  veel geld in omgaat. Criminele groepen zouden in deze sector dus
  met racketeering een vaste bron van inkomsten kunnen
  aanboren. De sector is in elk geval erg gevoelig voor een
  dergelijke illegale praktijk. Standaardisering van complete
  projecten is in de bouwnijverheid vrijwel onmogelijk. Er moet ter
  plekke worden gebouwd. Bovendien is het bouwproces uiterst
  arbeidsintensief waardoor de kosten per produktie-eenheid erg hoog
  liggen. In de bouwnijverheid moet personeel trouwens altijd naar de
  bouwplaats worden gebracht in tegenstelling tot andere
  bedrijfstakken die hun produktie naar gebieden met goedkopere
  arbeidskrachten kunnen verplaatsen. Haar kwetsbaarheid wordt nog
  verhoogd door de grote onderlinge concurrentie. Verder moeten
  bouwondernemers altijd onder grote tijdsdruk werken. De
  bouwnijverheid is ook zeer gefragmenteerd en flexibel. Het grote
  aantal bouwbedrijven biedt aan ruim 330.000 mensen werk. De meeste
  bedrijven hebben nauwelijks zelf personeel in dienst en bestaan
  relatief kort. Dit korte bestaan wordt mede in de hand gewerkt door
  de snelheid waarmee kan worden teruggekeerd in de bouwnijverheid.
  Het is in Nederland vrij eenvoudig met een nieuwe onderneming tot
  de bouwnijverheid toe te treden (personeel, kennis en
  kapitaalgoederen zijn makkelijk in te huren of via een katvanger te
  koop). Het aantal faillissementen in de bouwnijverheid is dan ook
  groter dan in andere bedrijfstakken. Volgens een recente analyse
  (Corten, 1994) is 36% van de nieuwe ondernemingen binnen drie jaar
  failliet. De belangrijkste reden hiervan is het gebrek aan eigen
  vermogen of kapitaal. In hoeverre er ook sprake is van frauduleuze
  faillissementen is niet duidelijk.

  Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren dat
  bouwondernemers erg afhankelijk zijn van het aanbod van opdrachten.
  Zij moeten, om die te verwerven, zich vaak onderwerpen aan een
  openbare aanbestedingsprocedure die een scherpe calculatie van de
  kosten vereist. Discontinuteit in opdrachten houdt telkens weer
  gevaar in voor het voortbestaan van een bouwbedrijf. Juist in een
  periode tussen twee opdrachten is een bedrijf kwetsbaar.

  In de bouwnijverheid is er een hoog dark number van de
  gepleegde werkgeversfraudes. Hierdoor is het niet alleen moeilijk
  een compleet beeld van dit soort criminaliteit te schetsen, maar
  blijven ook de daders buiten het zicht van onderzoekers. In de
  dossiers die het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) ter beschikking
  heeft gesteld, blijken vooral de eigenaren en boekhouders de
  verdachten te zijn. De grote moeilijkheid voor zowel
  wetenschapsbeoefenaren als opsporingsambtenaren is echter dat op
  basis van deze schaarse gegevens niet kan worden vastgesteld of
  criminele groepen deze fraudes in scene hebben gezet of dat de
  aannemers en de boekhouders slechts als speelbal hebben gefungeerd.
  Het is echter zo dat vrijwel alle werkgeversfraudes betrekking
  hebben op de arbeidskosten. Door middel van fraude met
  G-rekeningen, van illegale tewerkstelling van personeel en andere
  wordt per jaar voor miljoenen aan de bedrijfsfondsen en aan de
  belastingen onttrokken. Deze vormen van criminaliteit wijzen
  evenwel allemaal op organisatiecriminaliteit om het hoofd boven
  water te houden in een sterk concurrerende markt dan op illegale
  activiteiten van criminele groepen. Het feit dat koppelbazen de
  laatste jaren weer actief zijn geworden, doet aan deze vaststelling
  niets af. Koppelbazerij komt inderdaad weer voor in het oosten van
  het land, in Brabant en in Limburg. Maar – zo moet
  daaraan direct worden toegevoegd – deze koppelbazen zijn allen
  actief op de Duitse (en soms Belgische) markt. In de Nederlandse
  bouwnijverheid zijn koppelbazen niet of nauwelijks bedrijvig. De
  Wet Ketenaansprakelijkheid blijkt een succesvol wapen tegen
  koppelbazen te zijn geweest. Door deze wet is het in ieder geval de
  hoofdaannemers minder aantrekkelijk gemaakt in te gaan op zeer
  verleidelijke aanbiedingen van dubieuze tussenpersonen of
  koppelbazen. Op deze wijze wordt ook voorkomen dat ongewild
  criminele groepen het bedrijf worden binnengelaten.

  Ook langs andere weg is nagegaan of er sprake is van infiltratie
  van de bouwnijverheid door criminele groepen. En wel door te
  onderzoeken of aannemers het slachtoffer worden van afpersing,
  brandstichting, bommeldingen en bomaanslagen, van systematische
  diefstal van bouwmaterialen en gereedschappen, van fysiek geweld,
  van ontvoeringen en liquidaties. Dit alles gebeurt namelijk in
  landen waar de bouwnijverheid wel door de georganiseerde
  criminaliteit wordt gecontroleerd. Maar in Nederland zijn hiervoor
  geen aanwijzingen gevonden. Deze conclusie wordt mede ondersteund
  door de analyse van de dossiers van de 25 regiokorpsen en van het
  SFB en andere politile gegevens. Deze analyse toont aan dat in
  Nederland in de bouwnijverheid ook geen buitenlandse of allochtone
  criminele groepen actief zijn. Noch de Italiaanse mafia, noch
  Chinese triades, noch Japanse yakuza-groepen, die in hun land van
  herkomst alle zeer actief zijn in de bouwnijverheid, zijn hier
  aangetroffen. Maar er zijn ook geen Marokkaanse, Turkse,
  Colombiaanse, Surinaamse/Antilliaanse, Nigeriaanse, Ghanese,
  Joegoslavische en Russische netwerken of groepen in de Nederlandse
  bouwnijverheid gesignaleerd. En de studies die in Amsterdam,
  Enschede, Nijmegen en Arnhem werden verricht, hebben geen ander
  resultaat opgeleverd.

  Het probleem kan ook nog van een andere kant worden onderzocht,
  namelijk de kant van de vakbonden. In Nederland hebben de vakbonden
  een belangrijke en legitieme positie in de samenleving verworven
  als belangenbehartigers van de werknemers. Deze positie is
  voornamelijk verkregen door een jarenlange coperatieve opstelling
  ten opzichte van de overheid en de werkgevers in Nederland, zonder
  overigens de eigen verantwoordelijkheid en de eigen belangen uit
  het oog te verliezen. De vakbonden, ook die in de bouwnijverheid
  actief zijn, hebben geen gewelddadige historie achter zich. Er
  bestaat een hoge organisatiegraad van de beide bouwbonden van het
  FNV en het CNV. Meer dan de helft van alle bouwvakkers in Nederland
  zijn lid van een van deze bonden. Maar in tegenstelling tot hun
  Amerikaanse collega’s zijn Nederlandse bouwvakkers niet
  afhankelijk van vakbonden om een baan te krijgen. Ook verzorgen de
  vakbonden in Nederland niet de opleiding van vakmensen waardoor zij
  niet kunnen optreden als leveranciers van arbeiders met vakkennis.
  Voorts is de organisatie van Amerikaanse vakbonden heel anders dan
  die van de vakbonden in Nederland: de vakbonden zijn hier niet
  georganiseerd naar het type werk, dus niet gefragmenteerd, en zij
  zijn, in tegenstelling tot de bonden in de VS, aan een sterke,
  interne democratische controle onderworpen. Zij hebben verder ook
  geen financile belangen in de bouwnijverheid. Niettemin is het
  belangrijk om hier te stellen dat er ook geen feiten bekend zijn
  geworden die wijzen op bedreiging van vakbondsbestuurders of
  kaderleden in Nederland door criminele groepen. Ontvoeringen,
  liquidaties, bomaanslagen en afpersingen zijn verschijnselen
  waarvan de Nederlandse vakbonden de laatste vijf jaar nimmer
  slachtoffer zijn geworden. Vakbondsbestuurders zijn niet per
  definitie gevrijwaard van corruptie, maar dat er in Nederland
  corrupte vakbondsbestuurders zijn, is uiterst onwaarschijnlijk,
  zeiden al degenen die hieromtrent zijn genterviewd.

  Op grond van bovenstaande overwegingen en empirische
  aanwijzingen kan worden geconcludeerd dat in Nederland geen sprake
  is van enige betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit bij
  de bouwnijverheid. Deze algemene conclusie laat de kwetsbaarheid
  van de bouwnijverheid voor criminele groepen onverlet. De bouw
  heeft een groot aantal kenmerken die haar kwetsbaar maken voor
  infiltratie door de georganiseerde criminaliteit. Die kenmerken
  bepalen in hoge mate evenwel ook de mogelijkheden voor
  organisatiecriminaliteit die, zoals wij hebben gezien, vaker
  voorkomt dan de officile cijfers aangeven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken