• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.6. De afvalverwerkingsbranche

  V.6. De afvalverwerkingsbranche

  De afvalverwerkingsbranche heeft zich in Nederland in relatief
  korte tijd kunnen ontwikkelen van een marginale bezigheid tot een
  krachtige economische sector. De omzet is groot. Er valt veel geld
  te verdienen aan de restanten van de welvaartsmaatschappij. Afval
  is een inelastisch goed waardoor de afvalbedrijven in zekere zin
  zelf de prijs voor de verwerking kunnen bepalen. Het milieubeleid
  van de Nederlandse overheid heeft aan de ene kant geleid tot het
  opschroeven van de eisen die aan de verwerking van afval worden
  gesteld en aan de andere kant heeft het een verregaande vorm van
  zelfregulering en privatisering in de hand gewerkt, zonder dat er
  is gezorgd voor een adequaat controlesysteem. Bepaalde condities in
  de afvalverwerkingsbranche hebben zich jarenlang redelijk
  ongestoord kunnen ontwikkelen waardoor een gelegenheidsstructuur is
  ontstaan die een voedingsbodem voor zware milieu-criminaliteit
  vormt. Een van deze condities is dat er veel overheidsinstanties
  bij zijn betrokken die door de branche-organisaties en handige
  afvalverwerkers tegen elkaar worden
  uitgespeeld. Verder is de afvalmarkt sterk in beweging. De
  kleinere, van oudsher familiale bedrijven ondervinden steeds
  grotere concurrentie van kapitaalkrachtige bedrijven, die proberen
  monopolieposities in de gehele keten te verkrijgen. Hoe meer
  onderdelen van die keten een bedrijf in bezit heeft, des te groter
  zijn de winstkansen voor dat bedrijf en des te moeilijker is het
  door de overheid te controleren. De grote bedrijven zullen de
  kleinere na verloop van tijd ook uit de markt drukken omdat de
  afvalverwerking aan steeds hogere milieu-eisen moet voldoen. Die
  eisen hebben immers tot gevolg dat steeds grotere investeringen
  nodig zijn om adequate verwerkingsinstallaties te laten bouwen.

  Er zijn in deze branche grote verschillen tussen de hoeveelheid
  aangeboden soorten afval en de verwerkingscapaciteit van de
  bedrijven. Er bestaat in deze vrij jonge economische sector dus nog
  geen evenwicht tussen vraag en aanbod. Enerzijds leiden deze
  verschillen tot fricties in de markt die illegale verwerking van
  afval in de hand werken, anderzijds tot grotere winstmogelijkheden
  voor bedrijven die van die fricties handig gebruik maken. Zo sluit
  de verwijderingscapaciteit nog steeds niet aan op het afvalaanbod,
  waardoor niet altijd de meest geigende manier van verwijdering
  wordt of kan worden toegepast. Als gevolg daarvan moeten ook grote
  hoeveelheden afval worden gexporteerd naar het buitenland. Maar het
  omgekeerde is ook het geval. De capaciteit voor het schoonmaken van
  verontreinigde grond is groter dan het binnenlandse aanbod
  vervuilde grond. Deze frictie leidt derhalve tot de invoer van
  verontreinigde grond uit het buitenland. De grote prijsverschillen
  tussen soorten afval, tussen soorten verwerking en tussen landen
  leiden ertoe dat illegale afvalverwerking financieel zeer
  aantrekkelijk is.

  Immers, zware milieucriminaliteit wordt om twee redenen
  gepleegd: om geld mee te verdienen en om bedrijfsproblemen op te
  lossen. Deze bedrijfsproblemen ontstaan door de druk van de markt
  op de kleinere bedrijven, verkeerde kostencalculaties en door de
  verscherpte eisen van de overheid. De werkelijke omvang van zware
  milieucriminaliteit kan in Nederland nog niet op een betrouwbare en
  valide manier worden vastgesteld. Bovendien worden veel
  milieu-overtreders veroordeeld op grond van fraudes, valsheid in
  geschrifte en fiscale delicten en maar zelden (nog) op
  milieucriminaliteit. De situatie in deze branche moet zeker
  ernstiger worden ingeschat dan op grond van CBS-statistieken kan
  worden aangenomen. Het gebeurt in deze branche nog steeds dat
  gevaarlijk afval op het oppervlaktewater wordt geloosd of, illegaal
  vermengd met ander materiaal, wordt gestort, dat afval wordt
  verbrand terwijl dat niet mag, en dat afval valselijk wordt benoemd
  of illegaal naar het buitenland wordt gexporteerd.

  Het is zeer onwaarschijnlijk dat criminele groepen zich in de
  afvalverwerkingsbranche hebben ingenesteld. Op grond van gegevens
  verkregen uit interviews met brancheleden, vakbonden en
  wetenschapsbeoefenaren, uit 18 dossiers afkomstig van de
  regiokorpsen, de CRI en het Milieu Bijstand Team, en op grond van
  een antecedentenonderzoek van ondernemers in de sector, komen wij
  tot de conclusie dat de georganiseerde criminaliteit niet in deze
  branche actief is. Een beschrijving van de daders wijst uit dat
  ernstige milieuverontreinigers meestal familiebedrijven zijn die in
  de jaren zestig en zeventig groot zijn geworden. De eigenaren
  hebben zelden een hoge (technische) opleiding genoten en regeren
  met vaste hand hun bedrijf; tegenspraak wordt niet geduld en
  loyaliteit wordt royaal beloond. De medeplichtigen zijn
  (mede)directeuren, boekhouders en andere personeelsleden van het
  bedrijf. Bijzondere aandacht verdienen de afvalmakelaars die
  vrijwel ongecontroleerd afval kunnen verplaatsen. Zij opereren
  steeds vaker internationaal waarbij het moeilijk is vast te stellen
  of en waar het afval uiteindelijk wordt gestort, verbrand,
  gecomposteerd of misschien illegaal gedumpt.

  Malafide afvalverwerkers tonen weinig respect voor de overheid.
  Strafrechtelijke sancties lijken weinig uit te halen. Boetes worden
  niet of zeer laat betaald. Voert de overheid de sancties verder op
  dan wordt een andere tactiek toegepast: dreigen het afval te laten
  liggen en niet meer te behandelen, of dreigen met vertrek van het
  bedrijf naar een ander gebied of een ander land. Malafide
  afvalverwerkers zoeken ook gericht naar gedoogsituaties. Eerst
  wordt een kleine vergunning aangevraagd waarna allerlei soorten
  afval worden geaccepteerd op het bedrijf. Vervolgens wordt de
  vergunningverlener onder druk gezet om een grote vergunning te
  verlenen. De overheid wordt met het tijdelijk toelaten als het ware
  medeplichtig aan de ongewenste situatie en dat maakt het voor
  justitie achteraf weer moeilijker om strafrechtelijk te vervolgen.
  Afvalverwerkers die zich aan zware milieuverontreiniging schuldig
  maken, doen er van alles aan om opsporing door de politie of door
  andere instanties te voorkomen. Er worden verschillende
  administraties bijgehouden, er wordt in codes gepraat,
  personeelsleden worden getraind wat te doen en te zeggen wanneer
  inspecties worden uitgevoerd. Er worden BV-constructies bedacht om
  zich af te schermen, katvangers ingezet, en tegen elke
  overheidsbeslissing, hoe klein ook, worden alle juridische
  registers opengetrokken en alle beroepsmogelijkheden benut. Of dat
  laatste het gevolg is van een doelbewuste strategie kan moeilijk op
  grond van de gegevens worden beweerd. Effect heeft het in ieder
  geval wel, want de verschillende overheden worden flink
  beziggehouden. Afvalverwerkers worden trouwens bijgestaan door
  deskundige juristen, technici, mediaspecialisten en
  wetenschapsbeoefenaren, en, niet te vergeten, overheidsdienaren die
  als adviseur of als lid van de Raad van Bestuur in de arm zijn
  genomen. Daarmee wordt een belangenverstrengeling
  bewerkstelligd die gemakkelijk kan afglijden naar corruptie. De
  opbrengsten van illegale activiteiten in de afvalverwerkingsbranche
  worden voornamelijk weer in het eigen bedrijf genvesteerd of
  gebruikt voor een uitbundige levensstijl en voor het kopen van de
  loyaliteit van het eigen personeel. Ook worden er de salarissen van
  de eigenaar en bedrijfsleiders mee aangevuld. In sommige gevallen
  worden de opbrengsten uitgegeven aan de sponsoring van bijzondere
  evenementen.

  Geen van de bedrijven of organisaties die zich op de hiervoor
  aangegeven manieren schuldig maken aan milieudelicten, voldoen ten
  volle aan de elementen van onze omschrijving van georganiseerde
  criminaliteit. In alle 18 bestudeerde gevallen is er bovenal sprake
  van organisatiecriminaliteit, die uiteraard grote schade
  veroorzaakt aan het fysieke milieu en de volksgezondheid. Het zijn
  in se legale bedrijven die door illegaal gedrag proberen
  extra inkomsten te verwerven of voor het bedrijf kosten te
  besparen. De wijze waarop dat in een enkel geval gebeurt maakt
  duidelijk dat deze vorm van organisatiecriminaliteit op diverse
  punten dicht in de buurt van georganiseerde criminaliteit komt. Een
  van de belangrijkste verschillen tussen georganiseerde
  criminaliteit en organisatiecriminaliteit is nochtans dat bij de
  eerstgenoemde soort criminaliteit gebruik wordt gemaakt van intern
  en extern geweld en dat, zonodig, nog andere strategien worden
  gehanteerd om zich te weer te stellen tegen overheidsoptreden. Bij
  de onderzochte malafide afvalverwerkingsbedrijven hebben wij echter
  geen aanwijzingen voor het gebruik van intern geweld gevonden. Op
  het personeel wordt soms wel veel druk uitgeoefend door, aan de ene
  kant, diverse beloningen in het vooruitzicht te stellen en, aan de
  andere kant, door te dreigen met ontslag of overplaatsing naar
  onderdelen van het bedrijf waar de arbeidsomstandigheden slechter
  zijn. (Dreiging met) geweld naar de overheid is slechts incidenteel
  waargenomen, en dan is het vooral bedoeld om controles te
  bemoeilijken of zelfs te verhinderen. Overheidsoptreden wordt vaker
  gefrusteerd door belangrijke personen op vitale posities in het
  openbaar bestuur in te kapselen in het eigen bedrijf.

  In de afvalverwerkingsbranche is dus inderdaad te zien dat
  bepaalde vormen van organisatiecriminaliteit dicht tegen
  georganiseerde criminaliteit aan kunnen komen te liggen. De
  analyses maken duidelijk dat hier in feite nooit sprake is van
  zwart-wit situaties, maar dat het eerder gaat om glijdende schalen
  waarop bepaalde vormen van criminaliteit kunnen worden
  gepositioneerd. In drie belangrijke casus is waargenomen dat
  illegale activiteiten in de bedrijven langzaam maar zeker de
  overhand kunnen krijgen op legale activiteiten. Bedrijven kunnen zo
  afglijden naar vormen van georganiseerde criminaliteit. Op grond
  van bovenstaande feiten en ontwikkelingen kan worden geconcludeerd
  dat in de afvalverwerkingsbranche een zorgelijke situatie is
  ontstaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken