• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VI.2. De rol van de vrije-beroepsbeoefenaars

  VI.2. De rol van de vrije-beroepsbeoefenaars

  In de afgelopen jaren zijn enkele vrije-beroepsbeoefenaars in
  opspraak geraakt omdat zij banden zouden onderhouden met de
  georganiseerde misdaad. Ook binnen de beroepsgroepen zelf is
  toenemende zorg ontstaan over de dreiging die van de georganiseerde
  criminaliteit uitgaat op de integriteit van deze vrije beroepen. In
  dit kader zijn vooral de advocatuur, het notariaat en de
  accountancy van belang. Hoe zeer deze beroepen inhoudelijk ook van
  elkaar verschillen, zij zijn alle drie professionele
  beroepen. Van professionele beroepsbeoefenaars wordt verwacht dat
  zij op grond van de maatschappelijke functie van hun beroep een
  zekere mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Deze
  maatschappelijke functie gaat gepaard met een aantal privileges,
  zoals een monopoliepositie met betrekking tot het verlenen van
  bepaalde diensten en een verschoningsrecht voor de advocaat en de
  notaris. De maatschappelijke status van deze beroepen, vooral dat
  van de traditionele professionele beroepsbeoefenaars als de
  advocaat en de notaris, komt tot uitdrukking in hun uitstraling van
  respectabiliteit en betrouwbaarheid. Het fundamentele belang van
  dit goede vertrouwen voor het maatschappelijk verkeer kan moeilijk
  worden overschat.

  De gecombineerde aanwezigheid van financieel-juridische kennis
  en van de uitstraling van betrouwbaarheid maakt advocaten,
  notarissen en accountants tot aantrekkelijke potentile partners
  voor de georganiseerde misdaad. Aan de ene kant kunnen zij immers
  de benodigde deskundigheid verschaffen om bijvoorbeeld illegale
  financile transacties te verrichten of kunnen zij dergelijke
  transacties autoriseren. Op deze wijze fungeren de
  vrije-beroepsbeoefenaars als een belangrijke schakel tussen de
  opbrengsten uit de criminele activiteiten en het wegsluizen van
  misdaadgeld in de reguliere sectoren van de economie. Aan de andere
  kant bieden de vrije-beroepsbeoefenaars goede mogelijkheden bij
  afscherming. De betrokkenheid van vrije-beroepsbeoefenaars bij
  transacties kan de schijn van bonafiditeit wekken en de
  geheimhoudingsplicht biedt een belangrijke bescherming aan de
  clinten. De notaris en de advocaat bezitten de parafernalia van het
  professionele beroep (verschoningsrecht , status) en bieden
  hierdoor, vermoedelijk meer dan de accountant, effectieve
  mogelijkheden voor de afscherming van strafbare feiten en de uit
  misdrijven verkregen inkomsten. In deze paragraaf wordt nagegaan op
  welke wijze vertegenwoordigers van de hier genoemde vrije-beroepen
  op een verwijtbare manier betrokken zijn (geweest) bij de
  activiteiten van criminele organisaties. Van verwijtbare
  betrokkenheid van vrije-beroepsbeoefenaars bij strafbare
  handelingen van criminele organisaties kan in tweerlei zin sprake
  zijn. Ten eerste indien een beroepsbeoefenaar in strafrechtelijke
  zin betrokken is bij de strafbare gedragingen. Deze betrokkenheid
  kan bestaan uit het medeplegen van of medeplichtig zijn aan de
  strafbare feiten van de criminele groep, uit het begunstigen van de
  plegers van deze feiten bijvoorbeeld door het plegen van heling of
  door het belemmeren of bemoeilijken van de opsporing van de
  misdrijven en de uit misdrijf verkregen opbrengsten (vgl. art. 189
  Sr). Hier is sprake van verwijtbare betrokkenheid in enge zin.

  Daarnaast onderscheiden wij verwijtbare betrokkenheid in ruime
  zin. Hiervan is sprake als de beroepsbeoefenaar in de uitoefening
  van zijn beroep niet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt ter
  voorkoming van misbruik van zijn beroepsuitoefening voor criminele
  doeleinden. Er is dan weliswaar niet sprake van het welbewust en
  opzettelijk meewerken aan strafbare handelingen, maar wel kan hem
  worden verweten dat hij had moeten of kunnen weten dat van zijn
  diensten misbruik werd gemaakt voor criminele doeleinden.

  Het moge duidelijk zijn dat de zorgvuldigheidsnorm verder gaat
  dan de strafrechtelijke norm. Verwijtbare betrokkenheid omvat
  volgens onze definitie meer situaties dan strafrechtelijke
  verwijtbaarheid. Deze zorgvuldigheidsnorm sluit aan bij de in
  enkele recente gedragscodes geformuleerde voorschriften. In de
  richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij
  criminele handelingen wordt onder meer gesteld dat een advocaat, zo
  lang redelijke aanwijzingen van het tegendeel ontbreken, in
  beginsel mag afgaan op de juistheid van gegevens die hem door zijn
  clint worden verstrekt; indien er evenwel redelijke aanwijzingen
  zijn, dient de advocaat onder meer de identiteit van de clint en
  het doel van de opdracht te onderzoeken; in de richtlijnen worden
  enkele specifieke voorschriften gegeven omtrent de zorgvuldigheid
  die de advocaat onder dergelijke omstandigheden in acht dient te
  nemen. Leeft hij deze niet na, dan kan hem worden verweten dat hij
  het risico heeft genomen dat van zijn dienstverlening misbruik werd
  gemaakt om strafbare feiten te plegen of af te schermen. In een
  recent arrest van het gerechtshof te Amsterdam wordt deze
  zorgvuldigheidsnorm nader omschreven. Volgens het hof kan een
  advocaat onzorgvuldig handelen wanneer hij zich onvoldoende
  realiseert dat de door de clint aangedragen feiten in strijd met de
  waarheid zijn. In casu hadden de concrete omstandigheden de
  advocaat aanleiding moeten geven om nader onderzoek in te stellen
  naar de herkomst van het geld en de door zijn clint naar voren
  gebrachte feiten. Uit voormeld onzorgvuldig gedrag kan echter, zo
  vervolgt het hof, niet de voorwaardelijke opzet worden afgeleid. De
  advocaat wordt vrijgesproken (arrest 20 juni 1995, hof
  Amsterdam).

  VI.2.1. De advocatuur

  Het stereotype beeld van de advocaat als iemand die slechts voor
  de rechtbank pleit ten gunste van de verdachte, ligt ver bezijden
  de werkelijkheid. Het werkdomein van de advocaat is bijzonder
  uitgebreid, terwijl de aard van de dienstverlening ook zeer divers
  is. Naast procesbijstand verricht de advocaat vele dienstverlenende
  werkzaamheden die ertoe strekken dat, als het even kan, de rechter
  gemeden wordt (Klijn et al., 1992, p. 31). De relatie tussen
  de advocaat en zijn clint is een vertrouwensrelatie, die door de
  wettelijk verankerde geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht
  ten opzichte van derden (inclusief de rechter) wordt
  afgeschermd.

  Naast de zojuist omschreven werkzaamheden van processuele
  bijstand en juridische advieswerkzaamheden, houden advocaten zich
  bezig met activiteiten die de eigenlijke werkzaamheden te boven
  gaan. Zo kan een advocaat een vennootschap beheren, als trusthouder
  optreden, bankrekeningen openen op naam van een ander of financile
  transacties verrichten voor derden. Wegens zijn positie als
  vertrouwensman en verschoningsgerechtigde is de advocaat hiervoor
  een interessante figuur. Het is alleen de vraag of dergelijke
  activiteiten nog wel tot de beroepsspecifieke werkzaamheden van de
  advocaat behoren, hoe ruim en rekbaar de beroepsomschrijving ook
  is.

  In de naoorlogse periode is het aantal advocaten in ons land
  verviervoudigd. In 1950 waren er ongeveer 2.000 advocaten;
  momenteel is het aantal gestegen tot ruim 8.000. Opvallend hierbij
  is dat de groei plaatsvond na twee decennia van krimp (1950 tot
  1970). Ook de schaalgrootte van de kantoren is veranderd. In 1960
  was bijna 70% van de kantoren een eenmansbedrijf en daarin was 40%
  van de advocaten werkzaam. Thans vormen de solokantoren 46% van het
  totaal. Nog slechts 15% van de advocaten is werkzaam op een
  dergelijk kantoor (Klijn et. al., 1992, p. 25-26). In
  toenemende mate is er sprake van een samengaan van advocaten,
  notarissen en belastingadviseurs binnen een kantoor.

  Tussen onafhankelijkheid en partijdigheid

  De advocaat dient zowel tegenover de overheid als tegenover zijn
  clint onafhankelijk te blijven om zijn maatschappelijke functie
  behoorlijk te kunnen vervullen. Daarom dient hij, volgens een
  gedragsregel van de advocatuur, te vermijden dat zijn vrijheid en
  onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zouden
  kunnen komen. Belangenverstrengeling vanwege financile of
  persoonlijke relaties, kan de gewenste onafhankelijkheid in gevaar
  brengen en dient te worden vermeden, zo blijkt uit de toelichting
  op deze regel in de zogeheten Gedragsregels voor advocaten
  1992.

  Naast deze onafhankelijkheid wordt echter een tweede, minstens
  zo belangrijke waarde beleden: partijdigheid. De waarde van de
  partijdigheid wordt binnen de advocatuur sterk gevoeld. In het
  volgende citaat wordt concreet verwoord hoe deze partijdigheid de
  opstelling van de advocaat bepaalt. Mijn stelling is dat je als
  advocaat de feiten aanneemt zoals een clint je die vertelt (…) Ik
  ben de mond van mijn clint en ik presenteer de feiten aan de
  rechter zoals de clint die mij heeft verteld. En de rechter mag en
  zal nooit van mij verwachten dat ik die feiten heb gecontroleerd
  (VN, 8 oktober 1994, p. 33). Dat hoge prioriteit aan partijdigheid
  wordt toegekend, blijkt ook uit een onderzoek van de
  rechtssociologe De Groot-Van Leeuwen. Wanneer zij haar respondenten
  (advocaten) spanningen voorhoudt tussen het algemene belang en het
  belang van de individuele clint, blijken deze vrijwel altijd
  radicaal voor de clint te kiezen (1995, p. 108).

  Als gevolg van deze radicale keuze loopt de advocaat het risico
  dat het evenwicht tussen onafhankelijkheid en partijdigheid wordt
  verstoord en hij verzeild raakt in een situatie waarin hij slechts
  de amorele uitvoerder is van de wensen van zijn clint. Dit betekent
  ook dat de advocaat zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn
  gevoel van verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat bij het
  verdedigen van zijn clint uitschakelt.

  Een professionele norm die borg staat voor de onafhankelijkheid
  is dat de advocaat zich van een zaak dient los te maken indien hij
  deze in gemoede niet rechtvaardig acht. Concreet zou dit betekenen
  dat de advocaat bij het aanvaarden van diensten steeds kritisch
  dient te toetsen wie de clint is, wat hij wil en waarom hij juist
  hem deze dienst vraagt. Deze professionele norm van de
  onafhankelijke beroepsuitoefening lijkt aan geldingskracht in te
  boeten. De advocatuur raakt in toenemende mate in de ban van de
  commercialisering. Op het terrein van bijvoorbeeld reclame en
  publiciteit wordt steeds meer toegestaan. Bovendien is er sprake
  geweest van een grote toename van het aantal advocaten. Deze
  omstandigheden hebben ertoe geleid dat het professionele karakter
  van het beroep van advocaat is afgenomen. Het beroep krijgt meer en
  meer het karakter van een gewoon, commercieel beroep.

  Deze evolutie wordt nog eens treffend gellustreerd door de
  veranderingen die in de afgelopen decennia in de gedragsregels
  hebben plaatsgevonden. Behoorde aanvankelijk het levensgedrag van
  advocaten tot de vaste kern van de gedragsregels, sedert 1992 is
  het priv-gedrag van de advocaat buiten het bereik van de code
  geplaatst. Tegenwoordig is alleen het beroepsmatig handelen van de
  advocaat aan de code en aan het tuchtrecht onderworpen, waarbij
  vooral de nadruk is komen te liggen op de bescherming van de goede
  relatie tussen de advocaat en zijn clint (De Groot-Van Leeuwen,
  1995, p. 113).

  Recapitulerend, er bestaat tussen de beide waarden van
  onafhankelijkheid en partijdigheid een wankel evenwicht, vooral
  wanneer de advocaat door dubieuze clinten (in casu criminele
  groepen) wordt benaderd. Is de advocaat in staat zijn
  onafhankelijkheid te behouden wanneer een dubieuze clint op handige
  wijze inspeelt op zijn partijdigheid?

  Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

  In de Gedragsregels voor advocaten 1992 wordt uitvoerig ingegaan
  op de
  geheimhoudingsplicht van de advocaat. De advocaat dient te zwijgen
  over de bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon
  van de clint en de aard en omvang van diens belangen.

  Ook in de wet zijn enkele bepalingen opgenomen om de
  geheimhouding in de relatie tussen advocaat en clint te waarborgen.
  De advocaat heeft, evenals de arts, de geestelijke en de notaris,
  een verschoningsrecht. Dat wil zeggen dat de advocaat in de
  geheimhouding kan volharden zelfs ten overstaan van de
  rechter-commissaris of de rechter. Het object van verschoning is
  overigens beperkt tot de informatie, gelden en schriftelijke
  stukken die hem in zijn hoedanigheid van advocaat zijn
  toevertrouwd. Dit onderstreept het belang van het maken van
  duidelijke onderscheidingen tussen beroepsspecifieke werkzaamheden
  en activiteiten (zoals het trusthouderschap) die niet tot de
  typische werkzaamheden van de advocaat behoren. De rechtspraak is
  tot dusverre terughoudend in het op deze grondslag beperken van de
  reikwijdte van het verschoningsrecht.

  Volgens de heersende leer zou het verschoningsrecht alleen in
  zeer uitzonderlijke gevallen moeten wijken voor het belang van de
  waarheidsvinding, maar de omstandigheden waarin dit van toepassing
  zou zijn, zijn tot nu toe in de jurisprudentie nog niet aan de orde
  geweest. Een huiszoeking en inbeslagneming bij een
  verschoningsgerechtigde kan zonder diens toestemming alleen
  plaatsvinden indien het gaat om objecten die niet onder zijn
  verschoningsrecht vallen. Het gaat hier dan om brieven of
  geschriften die ofwel voorwerp zijn van een strafbaar feit of tot
  het begaan daarvan hebben gediend ofwel bescheiden die de advocaat
  niet in zijn hoedanigheid van advocaat onder zich heeft. Het
  oordeel of het om zulke brieven of geschriften gaat, is in principe
  aan de verschoningsgerechtigde, waardoor het risico van het
  misbruik van het verschoningsrecht door een foute advocaat
  levensgroot aanwezig is. Onder de objecten van geheimhouding en
  verschoning vallen in beginsel ook de kantoorrekeningen en
  derden-rekeningen van de advocaat. Momenteel staat ter discussie in
  hoeverre gelden van derden die aan het beheer van advocaten zijn
  toevertrouwd, onder de geheimhouding vallen. Recent is in kort
  geding uitgesproken dat – uitzonderingen daargelaten – het
  verschoningsrecht van een advocaat zich niet uitstrekt tot gelden
  die hij van een derde onder zich heeft (rechtbank Rotterdam, 23
  maart 1995).

  Vormen van verwijtbare betrokkenheid

  Wij hebben, zoals in hoofdstuk III is uiteengezet, diverse
  bronnen geraadpleegd om voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid
  van advocaten op het spoor te komen. In totaal werden 29 gevallen
  verzameld, die alle vermeld staan in het deelrapport over de
  vrije-beroepsbeoefenaars. Deze gebeurtenissen speelden zich af in
  de periode 1990 tot heden. In 1993 werd door het toenmalige hoofd
  CRI J. Wilzing ook een inventarisatie gemaakt van de betrokkenheid
  van advocaten bij criminele groepen. Deze inventarisatie, opgemaakt
  op basis van Finpol-meldingen, bevat de namen van 11 advocaten. Van
  de door Wilzing genoemde gevallen komen er 4 in onze inventarisatie
  voor. De overige gevallen waren naar ons oordeel te onduidelijk en
  onvolledig om te worden gebruikt.

  Enkele voorvallen betreffen advocaten die in partijdigheid over
  de schreef gingen. Een voorbeeld hiervan is de advocaat die de
  belangen verdedigt van enkele hashhandelaren. Een hashtransport
  wordt in het buitenland onderschept en enkele Nederlandse
  verdachten worden aangehouden. De Nederlandse advocaat reist hierop
  af naar het buitenland en vraagt de toegevoegde Franse advocaat een
  briefje met de volgende tekst aan een van de aangehouden verdachten
  te overhandigen: Hou je rustig, er is genoeg verkeerd gegaan,
  probeer het goed te maken want we weten je te vinden, (naam
  afzender).

  Advocaten als deze persoon hebben hun onafhankelijke
  beroepshouding verloren door als brievenbus of boodschappenjongen
  voor anderen te fungeren. Van andere orde zijn de activiteiten van
  advocaten om criminele vermogens veilig, dat wil zeggen afgeschermd
  van fiscus en justitie, te beleggen. Een voorbeeld hiervan is de
  Nederlandse advocaat die al jaren de belangen van een drugsdealer
  behartigt. Deze clint wordt aangehouden en is er bevreesd voor dat
  justitie beslag zal leggen op zijn banktegoeden in Luxemburg. De
  advocaat krijgt een volmacht om de tegoeden van de rekening af te
  halen en probeert het plan vervolgens persoonlijk uit te voeren. De
  advocaat neemt bovendien een collega in Luxemburg in de arm en
  vraagt hem hoe het geldspoor (de relatie tussen de dealer en het
  geld) kan worden doorbroken. De advocaat wordt bij zijn pogingen
  het geld van de bank te halen aangehouden. In deze gevallen
  ontwierpen de geraadpleegde advocaten constructies om de fiscale en
  strafrechtelijke nasporing van het misdaadgeld van hun clinten te
  belemmeren. Dikwijls verrichtten de advocaten hierbij ook concrete
  uitvoeringshandelingen. Voorvallen als deze illustreren hoe met de
  deskundige inbreng van een civiele advocaat misdaadgeld aan de
  opsporing wordt onttrokken en in de reguliere economie kan worden
  gesluisd. Een volgende reeks voorbeelden die in het deelrapport
  wordt weergegeven, heeft betrekking op misbruik van de positie van
  de advocaat als geheimhouder. Zoals eerder gesteld, is
  geheimhouding een belangrijke waarborg voor het ontstaan van een
  vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn clint. De
  geheimhouding is echter ook een prachtige dekmantel voor illegale
  activiteiten. De verwijtbare betrokkenheid van de advocaat kan
  eruit bestaan dat hij zijn positie als geheimhouder misbruikt of
  laat misbruiken voor de afscherming van criminele activiteiten. Dit
  kan zowel betrekking hebben op schriftelijke stukken als op gelden
  die door de advocaat ten behoeve van zijn clint worden beheerd. In
  een aantal gevallen werd een advocaat (of een notaris)
  tussengeschoven in een keten van financile transacties. Bedragen
  die op een kantoorrekening worden gestort, zijn in beginsel goed
  afgeschermd, althans deze behoeven niet krachtens de Wet MOT
  (Melding Ongebruikelijke Transacties) te worden gemeld. Aan de
  afscherming is nog een ander aspect verbonden: misleiding van
  banken, politie, handelspartners en dergelijke, doordat de
  advocaat, als respectabel functionaris, naar voren wordt geschoven.
  De betrokkenheid van de advocaat bij een bepaalde constructie geeft
  bijvoorbeeld vertrouwen in de goede bedoelingen van de fraudeur. De
  voorbeelden in het deelrapport hebben betrekking op de rol van de
  advocaat in het uitvoeren van financile transacties: de advocaat
  introduceert (criminele) clinten bij een bank, opent zelf
  bankrekeningen voor een criminele groep, int cheques of schrijft
  deze uit. De tot dusverre gegeven voorbeelden hebben betrekking op
  advocaten die hun diensten en hun ambt ten behoeve van anderen
  (laten) misbruiken. In enkele gevallen bleken de betrokken
  advocaten niet alleen functioneel, maar ook zakelijk en priv
  verknoopt te zijn met een criminele groep. Zij waren als het ware
  in dienst bij een dergelijke groep en verrichtten er welbewust en
  regelmatig hand- en spandiensten voor. Een voorbeeld hiervan is de
  advocaat die gelden beheert voor criminelen op rekeningen waarvoor
  hij gemachtigd is en bankierswerkzaamheden verricht voor criminelen
  via zijn derden-rekening. Hij bedenkt constructies om zwart geld te
  witten en accepteert cash grote bedragen.

  VI.2.2. Het notariaat

  De notaris is een openbaar ambtenaar, die in de gevallen waarin
  de wetgever zijn tussenkomst dwingend voorschrijft, een specifieke
  overheidstaak uitoefent. Anders dan de gewone ambtenaar verkrijgt
  hij inkomen uit de opbrengst van zijn dienstverlening. In die zin
  is hij ondernemer, maar dan wel een die als monopolist opereert op
  een markt zonder veel risico’s. De belangrijkste taak van de
  notaris is het opmaken en ondertekenen van authentieke akten. Hij
  heeft de bevoegdheid, de verplichting en het monopolie akten op te
  stellen (verlijden) ten behoeve van bepaalde rechtshandelingen, die
  zonder zijn tussenkomst niet tot stand kunnen komen. De notaris is
  bijvoorbeeld onmisbaar voor de rechtsgeldige overdracht van de
  juridische eigendom van onroerend goed, voor het oprichten van
  vennootschappen en voor het maken of wijzigen van testamenten. Ook
  voor enkele overige rechtskundige diensten, zoals het afhandelen
  van faillissementen en het houden van toezicht op veilingen,
  verwijst de wetgever naar de notaris.

  Naast deze werkzaamheden verricht de notaris tal van
  werkzaamheden waarvoor zijn tussenkomst niet wettelijk geboden is
  om een beoogde rechtshandeling tot stand te brengen. De notaris kan
  bijvoorbeeld desgevraagd akten opmaken van feiten of gebeurtenissen
  (onder andere schenkingen) die tegenover bijvoorbeeld de
  belastingdienst als bewijs kunnen dienen. Tenslotte kan de notaris
  vanwege zijn specifieke deskundigheid door een clint ingeschakeld
  worden om adviezen te geven. Bij deze niet-ambtelijke werkzaamheden
  fungeert de notaris als een gewone juridische dienstverlener.

  Er waren medio 1995 in totaal 1.166 notarissen en circa 1.400
  kandidaat-notarissen werkzaam. De kandidaten verrichten
  werkzaamheden in dienst en uit naam van de notaris. De meeste
  notarissen zijn eenpitters; in totaal betreft het 509 notarissen.
  De overigen zijn geassocieerd met andere notarissen, advocaten
  en/of belastingadviseurs.

  Tussen ministerieplicht en onderzoekplicht

  De notaris is, vanuit de criminele groep bezien, een onmisbare
  schakel in tal van dubieuze constructies. Of het nu gaat om de
  oprichting van BV’s waarmee gefraudeerd gaat worden, of om
  witwasoperaties waar onroerend goed mee is gemoeid of waarbij
  rechtspersonen worden gebruikt, de tussenkomst van de notaris is
  wettelijk voorgeschreven. In deze zin is er een grote mate van
  potentile betrokkenheid tussen het notariaat en de georganiseerde
  criminaliteit. Als openbaar ambtenaar casu quo als de functionaris
  wiens tussenkomst dwingend is voorgeschreven, heeft de notaris veel
  minder speelruimte dan bijvoorbeeld de advocaat of de accountant om
  clinten of diensten te weigeren. Sterker nog, hij is volgens de
  heersende leer in beginsel zelfs verplicht om zijn diensten te
  verlenen als daarom wordt gevraagd. Op deze ministerieplicht kan
  alleen uitzondering worden gemaakt als de notaris gegronde redenen
  heeft om zijn dienst te weigeren. Als algemene norm geldt dat
  notarissen hun dienst moeten weigeren in geval hun medewerking
  wordt verzocht voor het verlenen van rechtshandelingen die in
  strijd zijn met het recht, de openbare orde, de goede zeden en de
  gedragsregels. De notaris heeft, vergeleken met bijvoorbeeld de
  advocaat, een belangrijke handicap bij het weigeren van
  dienstverlening. Hij mag bij dienstweigering niet afgaan op vage
  verdenkingen en vermoedens, maar dient de redelijke overtuiging te
  hebben dat de zaak niet deugt. Het probleem is echter dat de
  notaris weinig mogelijkheden heeft om recherche te plegen. Wie moet
  hij raadplegen en hoe kan hij de gegevens verifiren? In hoeverre
  verzet de geheimhoudingsplicht zich tegen het inwinnen van
  inlichtingen bij bijvoorbeeld de CRI of de afdeling Rechtspersonen
  van het ministerie van Justitie?

  Aan de uitoefening van het notarisambt zijn onverbrekelijk de
  begrippen onpartijdigheid en onafhankelijkheid verbonden. Uit de
  onpartijdige belangenbehartiging vloeit voort dat de notaris zijn
  diensten niet lijdelijk kan verrichten. Volgens de huidige,
  algemeen aanvaarde opvatting binnen het notariaat kan de notaris er
  niet mee volstaan om zich strikt te houden aan de formele
  bepalingen en zich voor het overige geheel lijdelijk op te stellen.
  De notaris heeft een onderzoekplicht, dat wil zeggen, hij dient een
  actieve houding te hebben om ervoor te zorgen dat de belangen van
  een van de betrokken partijen als gevolg van diens juridische
  onkunde of van het feitelijke overwicht van de andere partij niet
  worden geschaad. Dit impliceert onder meer dat de notaris de
  partijen dient voor te lichten over de juridische en financile
  gevolgen die transacties kunnen hebben.

  Onpartijdigheid en onafhankelijkheid beperken de mogelijkheden
  van de notaris in een aantal opzichten om ondernemer te worden. Het
  is de notaris bijvoorbeeld niet toegestaan om als bemiddelaar op te
  treden bij de financiering of de overdracht van onroerend goed. Ook
  zijn de mogelijkheden begrensd om buiten de traditionele ambtelijke
  taakuitoefening te treden. Hoewel de Koninklijke Notarile
  Broederschap (KNB) in de afgelopen jaren propageert dat het
  notariswerk meer inhoudt dan het verlijden van akten, zijn de
  mogelijkheden voor commercile advisering beperkt. Concluderend, de
  notaris heeft aan de ene kant de plicht zijn diensten te verlenen
  en is in deze zin lijdelijk, maar aan de andere kant heeft hij ook
  een onderzoekplicht en dient hij recherche in te stellen als de
  gevraagde dienstverlening vraagtekens oproept. Het risico bestaat
  evenwel dat de notaris, met de geheimhoudings- en
  dienstverleningsplicht aan zijn zijde, het zekere voor het onzekere
  neemt en zich lijdelijk opstelt bij het verrichten van diensten,
  zelfs in de gevallen waarbij hij zelf grote vraagtekens zet.

  Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

  De notaris zweert bij zijn ambtsaanvaarding dat hij de grootst
  mogelijke geheimhouding zal betrachten omtrent de inhoud van de
  akten. Op grond van het verschoningsrecht van de notaris kan dit
  ambtsgeheim ook ten overstaan van de rechter in stand blijven. Dit
  verschoningsrecht reikt ver; het geldt voor alles wat met
  betrekking tot clinten op het notariskantoor bekend wordt en niet
  alleen voor wat er in de akten staat. Ook de mogelijkheden om via
  huiszoeking en inbeslagneming bewijsmateriaal op het notariskantoor
  te vergaren, zijn zeer beperkt. In beginsel kunnen bij notarissen
  geen huiszoekingen plaatsvinden. De notaris dient als getuige of
  bij een huiszoeking te beoordelen of de gevraagde informatie aan
  hem in zijn hoedanigheid van notaris is toevertrouwd en als object
  van verschoning dient te gelden. Het is niet duidelijk of ook de
  zogeheten buitenwettelijke werkzaamheden van de notaris onder het
  bereik van het verschoningsrecht vallen. Volgens Van Domburg zou
  dit alleen het geval zijn indien deze werkzaamheden noodzakelijke
  hulpverlening betreffen voor een in juridische nood verkerende
  rechtzoekende (Van Domburg, 1994, p. 90). De jurisprudentie laat
  hierover echter nog onduidelijkheid bestaan.

  Het verschoningsrecht is niet absoluut. De rechter beoordeelt
  (marginaal) of de notaris terecht een beroep op zijn
  verschoningsrecht doet. Wanneer het strafrechtelijke onderzoek
  betrekking heeft op misbruik van het notarisambt, kan de rechter
  besluiten dat de notaris niet langer een beroep op zijn
  verschoningsrecht kan doen (Udink, 1993, p. 88). Een notaris kan
  zich overigens niet beroepen op het verschoningsrecht, wanneer
  tegen hem in het kader van de tuchtrechtspraak een klacht is
  ingediend.

  Als gevolg van deze beschermde positie is de notaris een
  aantrekkelijke dekmantel voor criminele activiteiten. Reeds in 1983
  wees de toenmalige voorzitter van de KNB Sasse erop dat de door de
  geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht sterk afgeschermde
  relatie tussen de notaris en zijn clint een groot gevaar kan
  inhouden. Het notariskantoor zou een vluchtheuvel kunnen worden
  voor personen en belangen die geen aanspraak op bescherming mogen
  maken (Sasse, 1983, p. 620 e.v.).

  Vormen van verwijtbare betrokkenheid

  Wij hebben dezelfde bronnen gebruikt als bij de advocatuur het
  geval was om op het spoor te komen van verwijtbare betrokkenheid
  van notarissen bij criminele groepen. Deze bronnen zijn vermeld in
  hoofdstuk III. In totaal werden 13 gevallen gevonden. De eerder
  genoemde lijst van Wilzing bevat de namen van 4 notarissen van wie
  twee ook in onze inventarisatie zijn opgenomen. De overige twee
  gevallen zijn niet opgenomen, omdat deze naar onze mening
  onvoldoende duidelijk zijn.

  De aangetroffen voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid hebben
  vooral betrekking op de omstandigheid dat de notaris zich leent
  voor het afschermen van misdaadgeld. In een aantal gevallen bestond
  de betrokkenheid uit het verlenen van ambtelijke dienstverlening,
  terwijl er gegronde redenen waren om deze dienst te weigeren. Zo
  was er een notaris die zijn medewerking gaf aan een het uitvoeren
  van een A-B-C(-D) transactie, die bedoeld was om misdaadgeld wit te
  wassen. Deze notaris passeerde op n dag driemaal een transportakte
  met betrekking tot hetzelfde pand, waarbij de waarde toenam van 7
  via 14 naar 21 miljoen gulden. De notaris verrichtte de ambtelijke
  dienstverlening zonder meer. In een ander geval verleende een
  notaris geregeld zijn medewerking aan de oprichting van BV’s
  terwijl hij kon weten dat de formele oprichters slechts strofiguren
  waren en dat de echte oprichter een handelaar was in BV’s. Veel van
  deze BV’s werden gebruikt bij faillissementsfraudes.

  Hoe gevarieerd de beide bovenstaande voorvallen ook zijn, zij
  hebben met elkaar gemeen dat de notaris eigenlijk wel weet dat er
  iets niet deugt, maar geen verantwoordelijkheid voelt daar iets
  tegen te ondernemen. Hij verleent diensten terwijl de
  omstandigheden ernaar waren om deze diensten te weigeren. Een
  andere categorie van voorbeelden heeft betrekking op het misbruik
  maken van de status van het notarisambt. In deze voorbeelden wordt
  de uitstraling van onkreukbaarheid die de notaris en het
  notariskantoor nog steeds heeft, misbruikt om tegenover anderen
  vertrouwen te wekken in het ogenschijnlijk bonafide karakter van
  malafide transacties. Een voorbeeld hiervan is de notaris die zijn
  naam en rekening verbindt aan een zogenaamde advanced fee-fraude.
  De fraudeur incasseerde in het concrete geval vooruitbetalingen van
  beleggers ten bedrage van 750.000 dollar. In een ander geval werd
  getracht via de tussenkomst van een notariskantoor ruim 2 miljoen
  buitenlandse valuta om te wisselen in dollars. Tenslotte was er een
  geval dat na de strafzaak tegen de Amsterdamse notaris S.-S. uit
  1983 zonder enige twijfel de cause clbre van het notariaat in de
  jaren negentig is. Deze notaris heeft zich begin jaren negentig op
  grote schaal beziggehouden met het namens derden aanbieden van
  leningen aan voornamelijk buitenlandse personen. Deze personen
  dienden voor het verkrijgen van de lening 20% van het te lenen
  bedrag op rekening van de stichting van de notaris te storten. In
  totaal zijn op deze wijze door de stichting enkele miljoenen
  dollars ontvangen. Het verwijt dat de notaris wordt gemaakt, is dat
  hij de legale herkomst van deze gelden onvoldoende heeft
  geverifieerd. Als notaris/trustee is hij de vlag geweest die de
  lading heeft gedekt; dankzij zijn tussenkomst bleef verborgen wie
  de derden waren die de leningen verstrekten. Het is zeker niet
  uitgesloten dat de buitenlandse personen van zichzelf leenden en
  hiermee aan hun geld een legale herkomst gaven. Een bijzonderheid
  van de affaire is dat de notaris – eufemistisch uitgedrukt – voor
  een notaris ongebruikelijke contacten heeft onderhouden. Tot de
  relaties van de notaris behoorden onder meer de adviseur van een
  bekende mafiafamilie uit New York en een puissant rijke Italiaanse
  oplichter, gespecialiseerd in afpersingen en het uitschrijven van
  ongedekte cheques. Ook enkele Nederlandse oplichters behoorden tot
  de klantenkring van deze notaris. De notaris is inmiddels uit het
  ambt gezet.

  VI.2.3. De accountancy

  De accountant stelt de betrouwbaarheid van financile gegevens
  vast. Deze controlerende taak kan hij uitoefenen in dienst van een
  bedrijf ten behoeve van dit bedrijf (interne accountant), als
  (zelfstandig) accountant-administratieconsulent of als openbare
  accountant in dienst van een van de accountantskantoren. Doorgaans
  vervult een registeraccountant (RA) de functie van openbaar
  accountant. In deze laatste functie heeft hij de exclusieve
  bevoegdheid de jaarrekening van een onderneming van een verklaring
  te voorzien, die gebruikt mag worden in het maatschappelijke
  verkeer. Dit houdt in dat derden op de betrouwbaarheid van deze
  verklaring af moeten kunnen gaan en dat derhalve hoge eisen worden
  gesteld aan de onafhankelijkheid van de openbare accountant.

  Naast de controlerende taak van de accountant kan een belangrijk
  deel van de werkzaamheden bestaan uit advisering op belasting-,
  administratief en managementsgebied. In deze positie van adviseur
  en controleur ten behoeve van de onderneming heeft hij een
  vertrouwensrelatie met zijn opdrachtgevers. De geheimhoudingsplicht
  is hiervan een uitvloeisel, ofschoon de accountant zich niet kan
  beroepen op een wettelijk erkend verschoningsrecht. De interne
  accountant dient in de eerste plaats de belangen van de onderneming
  waar hij werkzaam is. Hier vervult hij een controlerende of
  adviserende en beleidsondersteunende rol. Als controleur kan hij
  eveneens een verklaring geven bij de jaarrekening, maar vanwege
  zijn dienstverband bij de onderneming mag deze niet aan het publiek
  bekend gemaakt worden. Hierin ligt een belangrijk verschil met de
  openbare accountant.

  De accountancy als beroepsgroep heeft deze eeuw een zeer grote
  vlucht gemaakt en telt thans naar schatting meer dan 11.000 actieve
  leden. Er is binnen de beroepsgroep een toenemende
  commercialisering en uitbreiding van de dienstverlening waar te
  nemen, waarbij op kantoorniveau intensief wordt samengewerkt met
  fiscalisten en organisatieadviseurs. In de jaren zeventig en
  tachtig heeft, mede als gevolg van uitbreiding van het takenpakket,
  een fusiegolf en concentratie plaatsgevonden. Thans is meer dan de
  helft van de openbare registeraccountants in dienst bij een van de
  vijf grote accountancykantoren waar meer dan 100 openbare
  registeraccountants werken (NIVRA-jaarverslag 1993/1994, p.
  30).

  Tussen objectiviteit en afhankelijkheid

  Belangrijke waarden van het beroep zijn betrouwbaarheid en
  objectiviteit. Zo dient de accountant, die in zijn optreden jegens
  anderen een bijzonder belang vertegenwoordigt – bijvoorbeeld als
  accountant van een bedrijf – dit aan de betrokkenen kenbaar te
  maken. Ook dan moet hij een zo groot mogelijke objectiviteit in
  acht te nemen, zodat hij bijvoorbeeld feiten die in het nadeel van
  zijn opdrachtgevers zijn, niet mag verzwijgen. De openbare
  accountant die als zodanig optreedt, heeft daarnaast nog te voldoen
  aan de eis van onafhankelijkheid van de opdrachtgever en andere
  belanghebbenden. Dit alles brengt met zich mee dat vertrouwen
  gesteld moet kunnen worden in de getrouwheid van de verklaringen
  van de accountant. Er is een spanningsveld tussen aan de ene kant
  de gevraagde objectiviteit van de accountant en aan de ander kant
  een zekere afhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever of de
  onderneming waar de accountant werkzaam is. Het is, met andere
  woorden, de vraag of de accountant altijd in voldoende mate
  onpartijdig en objectief kan zijn. Emanuels (1995) heeft aan
  openbare accountants een achttal aan de praktijk ontleende casus
  voorgelegd die de accountant voor een professioneel dilemma
  stellen. Hieruit bleek dat deze accountants gevoelig zijn voor de
  wensen en eisen van de clinten. Volgens Emanuels (1995, p. 160)
  gaat dit vooral op voor situaties waarbij de invloed en macht van
  de clint ten opzichte van de accountant relatief groot is. Hij
  noemt in dit verband twee ontwikkelingen die de onafhankelijkheid
  van de openbare accountant bedreigen. Enerzijds een grotere
  concurrentie door de toename van de commercialisering en het aantal
  RA’s en AA’s. Anderzijds signaleert hij het mondiger worden van de
  klant, die zich steeds minder onvoorwaardelijk onderworpen voelt
  aan controle door een toegenomen financile kennis binnen de
  bedrijven en doordat de accountant zich steeds meer opstelt als
  gesprekspartner door als adviseur en vertrouwensman op te treden
  van de gecontroleerde organisatie. Volgens de auteur vragen deze
  ontwikkelingen van de accountant een steeds grotere inspanning om
  bij zijn controle onafhankelijk te blijven.

  Vormen van verwijtbare betrokkenheid

  Uit de geraadpleegde bronnen zijn zeven gevallen van verwijtbare
  betrokkenheid naar voren gekomen. Enkele hiervan hadden betrekking
  op het leveren van deskundigheid aan criminele groepen. Een
  concreet voorbeeld is het accountantskantoor dat de boekhouding
  regelde voor bedrijfjes van een groep die zich bezig hield met de
  handel in verdovende middelen. De diverse bedrijfjes fungeerden als
  dekmantel. Daarnaast beheerde het kantoor middels een trust in het
  buitenland een groot aantal bedrijven waarvan de groep op haar
  beurt weer gebruik maakte.

  De overige voorbeelden kunnen worden getypeerd als het maken van
  misbruik van de status of de uitstraling van het ambt. Een
  voorbeeld hiervan is de accountant, die in dienst trad bij de
  fraudeur A voor wie hij voorheen als openbaar accountant de
  jaarrekeningen controleerde. In zijn nieuwe functie maakte hij
  kennis met de praktijken van A en werkte hij gaandeweg mee aan het
  onjuist opmaken van de balansen waardoor bijvoorbeeld een bank
  bereid bleek geld te investeren in bedrijven van de fraudeur.

  VI.2.4. De functie van het tuchtrecht

  Over de omvang van de verwijtbare betrokkenheid in de
  advocatuur, het notariaat en de accountancy kan geen uitspraak
  worden gedaan. Op grond van de bronnen die zijn geraadpleegd, kan
  wel worden geconstateerd dat de meeste gevallen van verwijtbare
  betrokkenheid zich voordoen bij de advocaten. In elke beroepsgroep
  hebben zich in de afgelopen jaren evenwel enkele ernstige gevallen
  van betrokkenheid voorgedaan. Van met name de advocatuur en het
  notariaat kan worden gezegd dat de aard en het aantal gesignaleerde
  voorvallen erop wijst dat de verwijtbare betrokkenheid van
  beroepsbeoefenaars bij de georganiseerde crimialiteit meer dan
  alleen incidenteel van karakter is. Deze vaststelling roept de
  vraag op of de ontwikkeling van de onderhavige vrije beroepen in de
  richting van commercile dienstverlening niet de kans vergroot dat
  leden in hun midden verwijtbaar betrokken raken bij georganiseerde
  criminaliteit. Advocaten zien een markt in de juridische
  dienstverlening, notarissen verrichten naast hun traditionele taak
  ook advieswerkzaamheden en accountants begeven zich steeds
  nadrukkelijker in de wereld van financile advisering. In de
  verhoudingen binnen de beroepsgroep hebben commercialisering en
  concurrentie dus hun intrede gedaan. Toch zijn de
  vrije-beroepsbeoefenaars niet gelijk te stellen met commercile
  dienstverleners. De ideologie en het handelen worden nog steeds
  sterk bepaald door klassieke professionele waarden. Maar deze
  waarden komen meer en meer onder druk te staan onder invloed van de
  zojuist geschetste ontwikkelingen.

  Een andere vraag is die naar de rol die het tuchtrecht speelt in
  het opsporen van en disciplinaire maatregelen nemen tegen
  beroepsbeoefenaars die in hun contacten met criminele groepen over
  de schreef zijn gegaan. Voorzover kon worden nagegaan zijn
  betrekkelijk weinig gevallen van verwijtbare betrokkenheid bij de
  tuchtrechter aanhangig gemaakt. Bijna alle beroepsbeoefenaars die
  betrokken waren bij de in dit rapport beschreven voorvallen, zijn
  in functie gebleven.

  Een verklaring voor de beperkte reikwijdte van het tuchtrecht is
  dat de tuchtrechtspraak van de advocatuur en het notariaat in de
  regel wordt geactiveerd door rechtstreeks belanghebbenden.
  Behoudens de gevallen van ambtshalve ingediende klachten, geldt als
  regel: zonder klager geen klacht. De klager moet kunnen aantonen
  duidelijk een eigen belang te hebben bij de betreffende klacht,
  anders is de kans groot dat de klacht niet-ontvankelijk wordt
  verklaard. Beroepsorganisaties kunnen zelf het initiatief nemen tot
  het indienen van ambtshalve klachten, maar daar wordt maar zeer
  beperkt gebruik van gemaakt. Het ontbreekt de organisaties aan een
  opsporingsapparaat en er bestaat te weinig zicht op het individuele
  handelen van leden. Het zelfreinigend vermogen van de
  beroepsorganisaties via de tuchtrechtspraak is daarom niet bijster
  groot. Bij politie en justitie bestaat bovendien terughoudendheid
  om verwijtbaar gedrag van de vrije-beroepsbeoefenaars in
  strafrechtelijke zin aan te pakken of aan te melden bij de
  tuchtrechter. In het geval van de advocatuur zijn er enkele
  procedurele beletsels voor de toegang van de officier van justitie
  tot de tuchtrechter.

  In de afgelopen jaren is door de beroepsorganisaties het
  initiatief genomen tot het ontwerpen van nieuwe richtlijnen,
  fraudeverordeningen, meldpunten en ethische codes teneinde
  betrokkenheid te voorkomen bij de georganiseerde criminaliteit. De
  gentroduceerde maatregelen kunnen zeker een preventief effect
  hebben, maar de echt kwaadwillenden zullen zich er niet door laten
  benvloeden.

  In aansluiting op het vorenstaande moet er nog op worden gewezen
  dat de in het betrokken deelrapport beschreven voorvallen laten
  zien dat criminele groepen naast de know-how ook de kenmerken van
  het vrije beroep misbruiken: de geheimhouding en verschoning, de
  uitstraling van onkreukbaarheid en onafhankelijkheid. Het is daarom
  van belang te overwegen onder welke omstandigheden
  kantoorrekeningen, schriftelijke en mondelinge communicatie en
  dergelijke ten behoeve van de vertrouwensrelatie met de clint
  bescherming behoeven. Een aanknopingspunt biedt dat het object van
  verschoning alleen de feiten betreft die de verschoningsgerechtigde
  in zijn hoedanigheid van advocaat of notaris zijn toevertrouwd. Dit
  onderstreept het belang van het maken van duidelijke
  onderscheidingen tussen de traditionele, beroepsspecifieke
  werkzaamheden (bijvoorbeeld procesbijstand, ambtelijke
  dienstverlening) van de vrije-beroepsbeoefenaar en de activiteiten
  die in het kader van de commercile dienstverlening ook tot zijn
  werkzaamheden zijn gaan behoren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken