• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VI.3. Het wegsluizen van misdaadgeld in de legale economie

  VI.3. Het wegsluizen van misdaadgeld in de legale
  economie

  Misdaad loont. De winsten die met georganiseerde criminaliteit
  worden behaald, zijn soms buitensporig hoog. Toch is de aandacht in
  Nederland voor het confisceren van deze winsten pas van recente
  datum. Meer in het algemeen is er, zoals reeds in hoofdstuk IV naar
  voren kwam, betrekkelijk weinig kennis over de omvang en de aard
  van de bestedingen van misdaadgeld. In de jaren zeventig en tachtig
  groeide weliswaar de aandacht voor de omvang van zwart geld, het
  voor de fiscus verzwegen inkomen, maar deze problematiek werd niet
  in verband gebracht met de opbrengsten uit misdaad. Overigens is
  het in de legale economie sluizen van winsten van georganiseerde
  criminaliteit in internationaal verband onder het trefwoord money
  laundering eerder wel hoog op de politieke agenda terechtgekomen
  (Van Zoest, 1995). Witwassen is de verbindende schakel tussen de
  illegaliteit en de legale sectoren van de economie; het vereist de
  (al dan niet verwijtbare) betrokkenheid van integer geachte
  personen (onder wie advocaten en accountants) en systemen, zoals
  het bankwezen en de beurs. Niet zozeer door de criminele
  grondfeiten maar door het wegsluizen van crimineel geld in het
  legale circuit kan de zo gevreesde innesteling of infiltratie
  plaatsvinden. Vanwege de enorme geldbedragen, die in de criminele
  wereld in omloop zijn, is witwassen geen symptoom van het
  eigenlijke probleem (georganiseerde criminaliteit), maar is het een
  probleem op zichzelf geworden.

  Wat betekent witwassen eigenlijk? In de literatuur wordt de term
  witwassen uiteenlopend gedefinieerd, maar in de kern komen alle
  definities toch op hetzelfde neer: witwassen is het omzetten van de
  verborgen, niet te verantwoorden herkomst van inkomsten in een wel
  te verantwoorden herkomst. De definities lopen uiteen in de wijze
  waarop niet te verantwoorden herkomst (wel/niet synoniem met
  illegaal?) en vermogen (geld of ook onroerend goed?) worden
  geoperationaliseerd. Ook in het bereik van de definitie treden
  verschillen op; in sommige definities wordt witwassen expliciet in
  verband gebracht met de georganiseerde criminaliteit; daarnaast
  wordt door sommigen het gebruik van financile instellingen als een
  kenmerkend onderdeel van de witwastransactie gezien (Mul, 1995, p.
  83-88). In het kader van dit onderzoek is witwassen gedefinieerd
  als het geheel van handelingen dat nodig is om gelden die afkomstig
  zijn van criminaliteit een ogenschijnlijk legale herkomst te geven.
  De handelingen die hiervoor nodig zijn, kunnen onderscheiden worden
  naar de verschillende fasen die zich, afhankelijk van de methodiek
  van witwassen, in een bepaalde volgorde voor doen.

  Wij willen ons niet wagen aan schattingen over de omvang
  van het witwassen. Schattingen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld
  de uitstroom en terugkeer van guldensbiljetten of de opbrengsten
  uit misdaad, zijn op teveel onzekerheden gebaseerd (zie ook Van
  Duyne, 1993). Uit de landelijke CBO-inventarisatie 1995 komt naar
  voren dat 251 van de 450 door de politie geregistreerde criminele
  groepen op enigerlei wijze witwassen. De CBO-definitie van
  witwassen is overigens breed; de definitie omvat de verschillende
  onderdelen van een witwasconstructie, zoals regelmatig wisselen en
  investeringen in de legale economie (CBO-inventarisatie, p.
  12).

  Dankzij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zijn wel enkele
  harde gegevens beschikbaar over de omvang van witwasconstructies
  waarmee financile instellingen zijn geconfronteerd. Blijkens het
  jaarverslag over 1994 van het Meldpunt zijn in de periode 1
  februari 1994 tot en met 31 januari 1995 bijna 23.000 transacties
  gemeld. Het merendeel van deze meldingen is verricht op basis van
  objectieve indicatoren: wissel- of effectentransacties boven 25.000
  gulden. De door het Meldpunt uitgefilterde ongebruikelijke
  transacties zijn in dit kader met name van belang. Het Meldpunt
  sluist verdachte transacties door naar Finpol. In een periode van
  12 maanden (1 februari 1994 tot 1 februari 1995) zijn ruim 2.200
  meldingen als verdachte transacties bij Finpol binnengekomen
  (Jaarverslag Finpol 1994). Het totaalbedrag dat met de meldingen is
  gemoeid, bedraagt ruim 3 miljard gulden, waarbij de Amerikaanse
  dollar onder de valutasoorten veruit het hoogste scoort.

  Weten wij over de omvang van het witwassen en de daarop volgende
  bestedingen van het misdaadgeld in de legale economie weinig, over
  de verschijningsvormen van het witwassen is veel meer bekend. In
  paragraaf VI.3.1 wordt duidelijk gemaakt dat het grootste deel van
  de criminele winsten van buitenlandse of allochtone misdaadgroepen
  niet wordt witgewassen maar slechts wordt verplaatst naar
  het land van herkomst. Overigens worden bij dit verplaatsen ook
  gewone bankinstellingen ingeschakeld.

  In VI.3.2 zal aan de hand van praktijkvoorbeelden worden
  beschreven hoe het witwassen in zijn werk gaat. Dit witwassen vindt
  niet in het luchtledige plaats maar via de inschakeling en
  medewerking van banken, adviseurs, legale markten, en dergelijke.
  Als voorbeeld zal de effectenhandel worden beschreven om te
  illustreren dat intermediaire personen (bijvoorbeeld
  commissionairs) en rechtsfiguren (economische eigendom,
  buitenlandse rechtspersonen) instrumenteel zijn bij het wegsluizen
  van misdaadgeld in de legale economie.

  VI.3.1. Verplaatsen van misdaadgeld

  Criminele groepen zijn er op uit om misdaadgeld vrij te kunnen
  besteden. Witwassen, dat wil zeggen het geven van een
  ogenschijnlijk legale herkomst aan misdaadgeld, is voor dit doel
  niet altijd nodig. Voor het besteden van misdaadgeld in Marokko,
  Turkije of landen in het Carabisch gebied volstaat eigenlijk al de
  verplaatsing van het contante geld naar deze landen. Het ontbreekt
  deze landen aan een adequate wetgeving tegen het misbruik van het
  bankstelsel en het investeren van criminele gelden in de economie.
  Naarmate er meer maatregelen worden genomen om misdaadgeld uit de
  financile sector te weren, dient er dus in zekere zin meer te
  worden witgewassen.

  De methodiek van verplaatsing wordt niet alleen door de noodzaak
  bepaald om controles te ontwijken; ook praktische omstandigheden,
  zoals de aard, de omvang en het gewicht van het illegaal verdiende
  geld zijn bepalend voor de wijze waarop de verplaatsing van het
  geld geschiedt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van misdrijven
  waarmee veel chartaal geld in kleine coupures wordt verdiend, zal
  het traject ongetwijfeld beginnen bij een wisselkantoor of een
  bank. Er ontstaat dan voor de criminele groep een precair moment
  waarop veel contant geld aan een loket moet worden aangeboden. De
  keuze voor wisselkantoren of banken in landen waar de controle
  minder stringent is, zal tot gevolg hebben dat veel contant geld
  allereerst fysiek naar deze gebieden wordt verplaatst.

  Drie methodieken van verplaatsing zullen worden beschreven,
  achtereenvolgens het fysieke verplaatsen van chartaal geld of
  waardepapieren door personen of per post; het verplaatsen via
  ondergrondse banken, rep-offices, pseudobanken en gewone banken; de
  rol van wisselkantoren. Hun beschrijving is mede gebaseerd op
  recente Nederlandse voorbeelden.

  Fysieke verplaatsingen

  Het fysiek verplaatsen van geld door middel van weekendtassen of
  per post komt, blijkens de informatie die wij uit
  opsporingsonderzoeken verkregen, geregeld voor. Deze wijze van
  transport kan plaatsvinden in het kader van betalingen binnen de
  drugshandel. Herone en cocane die vanuit Nederland wordt uitgevoerd
  naar het Verenigd Koninkrijk, blijkt bijvoorbeeld veelal te worden
  betaald met het geld dat in de straathandel is verdiend. Dit
  straatgeld, merendeels bestaande uit kleine coupures, wordt in
  tassen gepropt en door geldkoeriers naar Nederland gebracht (Van
  Duyne, 1995, p. 167).

  Met het fysieke verplaatsen kan soms worden volstaan om het geld
  vrij aan te kunnen wenden in de economie. Het geld wordt
  eenvoudigweg getransporteerd naar een land waar geen vragen worden
  gesteld over de herkomst. Fysiek verplaatsen kan ten slotte ook, zo
  is uit tal van opsporingsonderzoeken gebleken, een eerste stap zijn
  in een witwastraject. Het geld wordt vanuit Nederland gebracht naar
  een land waar de controle op placement (het brengen van geld binnen
  het bancaire verkeer) geringer is en minder uitzonderingen op het
  bankgeheim bestaan dan in Nederland. Concreter: de opmaat voor
  witwassen van veel misdaadgeld is contante storting bij een
  Luxemburgse bank.

  Het evidente voordeel van fysiek verplaatsen is dat het
  geldtransport, anders dan bijvoorbeeld een girale overboeking, geen
  enkel papieren spoor achterlaat en bovendien weinig deskundigheid
  verlangt. Bovendien kan de eigenaar van het geld de regie volledig
  in handen houden. Hij hoeft zijn geld niet toe te vertrouwen aan
  ondergrondse banken (hierover direct meer) en hij behoeft niet voor
  het loket van een bonafide bankinstelling te verschijnen die
  onderworpen is aan controlemaatregelen.

  Aan fysieke verplaatsingen zijn ook nadelen verbonden. De kans
  bestaat dat het geld wordt gestolen of in beslag wordt genomen. Ook
  de praktische problemen bij het transporteren van grote
  hoeveelheden geld moeten niet worden onderschat. Grote hoeveelheden
  papiergeld zijn zwaar. Een dollarbiljet weegt ongeveer 1 gram,
  hetgeen betekent dat grote sommen geld al gauw ettelijke tientallen
  kilo’s wegen. Het geldvolume kan zulke problemen opleveren, dat
  transport met weekendtassen niet meer volstaat. Wisselkantoren
  kunnen de hier geschetste transportproblemen deels verlichten door
  kleine coupures in grotere om te wisselen. Zo bestaat het vermoeden
  dat de vraag naar het Nederlandse 1.000 guldenbiljet en het
  Zwitserse 1.000 francbiljet voortvloeit uit de wenselijkheid om het
  contante geld in grote coupures voorhanden te hebben. Deze twee
  biljetten vertegenwoordigen de hoogste waarden ter wereld en zijn
  tevens waardevast.

  De meest radicale oplossing voor al deze verplaatsingsproblemen
  is het omzetten van valuta in andere waarden, bijvoorbeeld in
  diamanten. Deze waardevaste belegging levert aanzienlijk minder
  verplaatsingsproblemen op. Uit een onderzoek van enkele jaren
  geleden bleek dat op deze wijze voor miljoenen guldens aan waarde
  getransporteerd is over de lijn Nederland-Canada-Singapore.

  Verplaatsen via banken en pseudobanken

  Een van de mogelijkheden om geld over te maken zonder een
  papieren spoor achter te laten, wordt geboden door ondergrondse
  banken
  (onder andere Robinson, 1994, p. 16-18). Sinds de
  officile banken gehouden zijn betere controle uit te oefenen op
  financile transacties, hebben deze banken de wind mee gekregen.
  Ondergronds bankieren is een systeem waarbij een persoon in het ene
  land geld of geldwaarde overbrengt naar een begunstigde in een
  ander land zonder dat de autoriteiten daarvan in beide landen ook
  maar enige kennis of bewijsmateriaal bezitten. Ondergronds
  bankieren trekt een zware wissel op het onderlinge vertrouwen.
  Vermoedelijk om deze reden vindt ondergronds bankieren meestal
  plaats binnen familiale of langs etnische lijnen samengestelde
  netwerken. Maar hieraan moet worden toegevoegd dat deze centrale
  pijler van vertrouwen ook geschraagd wordt door angst voor
  represailles (Squires, 1987, p. 4).

  Het systeem van ondergronds bankieren vereist een uitgebreid,
  soms wereldomspannend, netwerk van contacten tussen de bankiers.
  Tussen de bankiers is het vaak passen en meten, waarbij onderlinge
  verrekeningen maanden kunnen worden uitgesteld. Dit om zo min
  mogelijk fysieke verplaatsingen van het geld te laten plaatsvinden.
  De commissie van beide bankiers tezamen kan variren van een gering
  percentage van bijvoorbeeld 2% tot het aanzienlijke deel van 20%
  van het gestorte geld; de risico’s en wensen van de clint zijn
  hierbij uiteraard bepalend.

  Ondergronds bankieren is een te verwachten reactie op de
  toegenomen controle in het officile bankwezen. In de VS, waar de
  controle langer bestaat dan in ons land, bloeit het fenomeen dan
  ook welig. Grote sommen drugsgeld zouden via dit mechanisme naar
  onder meer Hong Kong worden overgebracht (Gaylord, 1990, p. 26
  e.v.).

  Rep-offices (Representative offices) zijn van oorsprong
  een soort filialen van buitenlandse banken die hier geen officile
  vestiging hebben. Rep-offices zijn als het ware vooruitgeschoven
  posten van de moederbank die op deze wijze service kan verlenen aan
  in Nederland woonachtige clinten van de bank. Vijfentwintig
  buitenlandse banken hebben in ons land een of meer rep-offices.
  Rep-offices mogen geen bancaire activiteiten verrichten. In
  meerdere gevallen is geconstateerd dat groepen gebruik maakten van
  de verzamelrekening van het rep-office bij een in Nederland
  gevestigde bank. Deze rekening leent zich gemakkelijk voor misbruik
  (de namen van degenen die inleggen op de rekening kunnen
  afgeschermd worden). Uit enkele opsporingsonderzoeken is gebleken
  dat drugshandelaren van Marokkaanse en Turkse afkomst via de
  rep-offices geld naar Marokko en Turkije hebben overgemaakt. Tot
  voor kort boden ook de officile banken betrekkelijk veilige
  manieren om spoorloos geld over te boeken. Alle grote banken bieden
  (of boden) goede mogelijkheden aan clinten om cash to cash
  transacties uit te voeren. De clint koopt in Nederland een cheque
  aan toonder en de naamloze begunstigde verzilvert deze vervolgens
  in een ander land. Noch de koper noch de begunstigde behoeven als
  clint bij de beide banken te boek te staan. Er kan worden volstaan
  met een kort eenmalig contact tussen clint en financile instelling.
  De transactie laat (of liet) bovendien niet veel sporen na in de
  administratie van de bank.

  Een bijzondere bancaire instelling die een belangrijke rol in
  het verplaatsen heeft gespeeld, was de Femisbank. De
  Femisbank kan worden gezien als een offshore bank die als een
  B-licensed bank gevestigd was op het eiland Anguilla. Het
  Femisfiliaal in Nederland bood zijn ongeveer 500 clinten de
  mogelijkheid geld op nummerrekeningen en een telefooncode te
  plaatsen. De Femisbank had een vast contact met een plaatselijke
  bank die bancaire activiteiten verzorgde voor Femis. In een
  onderzoek tegen enkele grote Nederlandse hashhandelaren is komen
  vast te staan dat via de Femisbank grote geldbedragen zijn
  overgeschreven naar een op Jersey gevestigde trust en een persoon
  in Singapore. Femis ging failliet omdat de beide aandeelhouders in
  strijd met de statuten ongeveer 60 miljoen gulden van de rekening
  van Femis op priv-rekeningen in Duitsland bijschreven.

  Het gebruik van wisselkantoren

  Wisselkantoren konden tot voor kort gemakkelijk worden
  opgericht. Men behoefde er geen speciale opleiding voor te hebben
  genoten. Het was dus ook mogelijk dat criminele groepen hun eigen
  wisselkantoortjes stichtten. Wisselkantoren mogen – uiteraard –
  geen bancaire activiteiten verrichten; ze mogen bijvoorbeeld geen
  kredieten verstrekken en rekeningen aanhouden. In het kader van
  witwassen van misdaadgeld blijken wisselkantoortjes een belangrijke
  rol te spelen. Het is, zoals eerder gesteld, voor criminele groepen
  van groot belang dat zij de kleine coupures die met straathandel in
  drugs worden verdiend, in grotere coupures kunnen omzetten of in
  vreemde valuta kunnen omwisselen. De bijdrage van wisselkantoren
  wordt ook wel eens de voorwas genoemd: de noodzakelijke eerste
  schoning van soms letterlijk vuil straatgeld, alvorens de hoofdwas
  begint.

  Overigens fungeren ook gewone banken als wisselplaatsen. In een
  recent onderzoek tegen een Marokkaanse organisatie die zich met de
  handel in hash bezighield, kwam naar voren dat door gewone
  bankinstellingen voor enkele tientallen miljoenen buitenlandse
  valuta (francs, dollars, ponden) in guldens werden omgewisseld.

  Twee jaar geleden is door de Amsterdamse politie onder de naam
  het Gouden Kalf een onderzoek gestart naar het functioneren van
  wisselkantoren in het centrum van Amsterdam. Dit onderzoek heeft
  enig licht geworpen op de omzet en de werking van dergelijke
  kantoren. Op basis van enkele eerdere verdenkingen spitste het
  opsporingsonderzoek zich toe op vijf wisselkantoren die in handen
  waren van een uit Isral afkomstige familie. De huiszoekingen en de
  aanhoudingen van een twintigtal verdachten, die met veel
  publicitair vertoon gepaard gingen, gaven goed zicht op de omvang
  van de illegale transacties die in hun wisselkantoren plaatsvonden.
  Buitenlands geld (Engelse en Schotse ponden vertegenwoordigden
  bijna 50% van het totale valutaaanbod) dat ter omwisseling werd
  aangeboden, werd via een waarde-transportbedrijf naar Belgi
  vervoerd, waar het in Nederlands geld en US dollars werd
  omgewisseld en weer naar Amsterdam werd getransporteerd. Het ging
  hierbij doorgaans om circa 3 miljoen gulden per week. De totale
  omzet bedroeg in de onderzoekperiode (10 maanden) bijna 170 miljoen
  gulden. Ongeveer 10% van deze omzet zou zijn verkregen door
  wisseltransacties met toeristen. De overige 90% bestond uit grote
  valutatransacties die vermoedelijk werden aangegaan met
  drugshandelaren. Aangezien hierover geen gegevens werden
  geregistreerd door de wisselkantoren, is het bij het ernstige
  vermoeden gebleven dat het meeste geld afkomstig was van misdaad.
  Uit het ingestelde strafrechtelijk-financile onderzoek valt op te
  maken dat met deze grote transacties 3,5 miljoen gulden werd
  verdiend door de wisselkantoren in kwestie.

  VI.3.2. Witwassen

  Het is, zoals gesteld, bijzonder moeilijk om een goed beeld te
  krijgen van de omvang van het witwassen van misdaadgeld en van de
  omvang van investeringen in de legale economie. In veel
  opsporingsonderzoeken richt men zich op de grondfeiten en legt men
  de financile nasleep terzijde. Hierdoor is geen verantwoord
  kwantitatief beeld van witwassen te geven. Wanneer allerlei
  concrete onderzoekservaringen bij elkaar worden gesprokkeld,
  ontstaat evenwel een goed zicht op de verschillende vormen van
  witwassen. Alle voorbeelden komen altijd neer op – populair gezegd
  – de twee volgende basispatronen lenen van jezelf en
  fingeren van winst. Op deze wijze kan misdaadgeld
  gelegitimeerd worden als normaal vermogen ten opzichte van politie
  en fiscus. Je hebt het aanwezige misdaadgeld eerlijk geleend of
  eerlijk verdiend. In de legale economie kan op drie manieren geld
  worden verworven, namelijk inkomsten uit arbeid, vermogensstijging
  en vermogensoverdracht. De technieken van het witwassen sluiten aan
  bij deze normale manieren waarop geld kan worden verkregen. Het
  gaat hierbij dan vooral om het voorwenden van inkomsten,
  vermogensstijging of vermogensoverdracht.

  De methodiek van het voorwenden van vermogensstijging kan worden
  toegepast in de gevallen dat men de beschikking heeft over activa
  die moeilijk objectief waardeerbaar zijn, zoals onroerend goed,
  antiek en kunst. Door een lucratieve verkoop van dit soort activa
  voor te wenden aan een schijnbaar onafhankelijke derde, kan de
  betrokken misdrijfpleger op schijnbaar legale wijze in het bezit
  komen van zijn misdaadgeld.

  Het schijnbaar overdragen van vermogen van de ene naar de
  andere persoon kan onder verschillende titels plaats vinden, zoals
  schenkingen of leningen. Vooral dit laatste komt vaak voor; degene
  die zijn misdaadgeld wil witten stelt het zo voor dat het bij hem
  aanwezige geld geleend is van een ander. Deze methode staat bekend
  als de loan back methode. Tenslotte kan een aantal van de
  witwasmethodieken onder de noemer worden gebracht van het
  (kunstmatig) creren van inkomsten door onder andere het fingeren
  van een hoge omzet of lucratieve transacties. Doorslaggevend is dat
  de winst ten overstaan van fiscus of politie aannemelijk gemaakt
  (ergo: witgewassen) kan worden. Branches waarin een grote, maar
  moeilijk controleerbare hoeveelheid contant geld omgaat, zoals de
  horeca en de speelautomatenbranche, lenen zich goed voor deze
  witwasmethode. Het omzetten van misdaadgeld in winst betekent in
  beginsel wel dat over de winst belasting moet worden
  afgedragen.

  Bij wijze van voorbeeld worden hieronder twee witwascasus
  besproken die zich afspeelden in de effectenhandel en de
  onroerend-goedsector. Voor beide zaken dient het voorbehoud gemaakt
  te worden dat wij hier geen harde of ondubbelzinnige feiten kunnen
  presenteren, alleen mogelijke interpretaties van de feiten.

  Veelbelovende onderneming of opgepoetst
  beursfonds?

  Midden jaren tachtig wordt een nieuw fonds gentroduceerd op de
  Amsterdamse effectenbeurs. Na een vliegende start op de beurs, gaat
  het snel bergafwaarts met de onderneming. Er volgt reeds na enkele
  jaren een faillissement, waarbij een schuld van enige tientallen
  miljoenen guldens wordt achtergelaten. Onduidelijk is gebleven van
  wie het startkapitaal van de onderneming was. Gesuggereerd wordt
  dat de bekende drugshandelaar Bruinsma miljoenen guldens als
  startkapitaal heeft geleverd. Maar duidelijke aanwijzingen die deze
  suggesties kunnen schragen, zijn er niet. Met meer zekerheid kan
  worden gezegd dat een aantal personen die rond de oprichting van de
  onderneming een rol speelden relaties hadden met de
  drugshandel.

  Veelbelovende onderneming of opgepoetst beursfonds? Anders
  geformuleerd: gesteld dat drugsgeld in de onderneming was
  genvesteerd, was dit dan bedoeld als een serieuze investering in
  een bonafide bedrijf of als opmaat voor illegale handelingen met
  het bonafide ogende bedrijf? Een feit is dat er bij de beursgang
  geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, maar de oude aandelen die
  in het bezit zijn van enkele oprichters worden verkocht. Hiermee
  komt de agio derhalve niet ten goede aan de onderneming maar aan de
  oprichters. Opgepoetst? De bij de emissie uitgebrachte prospectus
  voorspelt een ongebreidelde groei en winst, wat reeds in 1986 wordt
  gelogenstraft als de winst aanzienlijk lager uitvalt dan verwacht
  en er een verlies van enkele miljoenen guldens wordt geleden. In de
  daaropvolgende jaren nemen de verliezen in omvang toe tot aan het
  faillissement. Het staat vast dat de balans wordt opgepoetst om de
  verliezen deels nog te maskeren.

  De leiding van de onderneming heeft op een gegeven moment
  besloten om op grote schaal personeelsopties uit te geven. Op de
  uitgifte van deze personeelsopties gaan wij dieper in.
  Personeelsopties – toegekend aan personeel of bestuurders van een
  onderneming – geven het recht om aandelen tegen een van tevoren
  vastgestelde prijs te kopen. Indien deze prijs lager ligt dan de
  beurskoers of wanneer de aandelen later in prijs stijgen, kan men
  door het uitoefenen van het optierecht de verkregen aandelen direct
  met winst verkopen. In deze winst zit het beloningsaspect van
  personeelsopties. Het bedrijf kon personeelsopties verlenen
  nadat de Raad van Commissarissen aantallen en
  uitoefenprijzen, dat wil zeggen de prijs waartegen op grond van het
  optierecht aandelen gekocht kunnen worden, had vastgesteld. Bij
  uitgifte van nieuwe aandelen is het gebruikelijk dat oude
  aandeelhouders een voorkeursrecht krijgen, omdat aan een nieuwe
  uitgifte nadelen verbonden zijn; onder andere gaat er een
  prijsdrukkend effect van uit. Bij personeelsopties geldt dit
  voorkeursrecht echter niet. Van de mogelijkheid om personeelsopties
  uit te brengen heeft de bedrijfsleiding op zeer grote schaal
  gebruik gemaakt. Van alle nieuwe aandelen die na de beursgang zijn
  uitgebracht (per saldo een verdubbeling ten opzichte van de
  aandelen bij de beursgang), is 80% in het kader van de
  personeelsopties uitgebracht. De overige aandelen zijn bij een
  onderhandse emissie uitgebracht.

  Vast is komen te staan dat de aandelen beneden de door de Raad
  van Commissarissen geautoriseerde koers werden verkocht, waardoor
  het bedrijf ruim vier miljoen gulden misliep. Indien de aandelen
  tegen de op het moment van optieverlening geldende beurskoersen
  gewoon op de beurs zouden zijn verkocht, zou het bedrijf ongeveer
  zes miljoen gulden meer hebben kunnen incasseren.

  Het is ook vast komen te staan dat de overgrote meerderheid van
  de personeelsopties niet door bestuurders of door het personeel is
  uitgeoefend. De bestuurders verkochten hun opties namelijk door aan
  enkele derden, waaronder een beleggingsmaatschappij die
  ogenschijnlijk voor ettelijke miljoenen guldens profijt trok
  uit de opties. Deze beleggingsmaatschappij heeft een dubieuze
  reputatie en wordt ook met drugshandel in verband gebracht.

  Waarom werden door de leiding van de onderneming
  personeelsopties aan derden verstrekt? Hier komen wij op een punt
  waarop de feiten geen feiten meer zijn en uiteenlopende
  interpretaties en gissingen de ronde doen. Een naar onze mening
  mogelijke interpretatie is dat de personeelsopties zijn misbruikt
  om geld wit te wassen. De constructie zou er in hoofdlijnen als
  volgt hebben uitgezien. Het bestuur van de onderneming verkoopt in
  de vorm van personeelsopties officieel onder de prijs (beurskoers)
  aan een derde. Deze derde zuivert het verschil tussen aankoopprijs
  en beurskoers aan, door onder de tafel door te betalen aan de
  leiding van de onderneming. In schema (de bedragen zijn
  fictief):

  Het nettoresultaat: De bestuurders van het bedrijf incasseren
  persoonlijk de winst van de opties, zij het dat deze winst zwart
  is, dus vooralsnog beperkt besteedbaar. De derde maakt niet
  feitelijk, maar wel gefingeerd winst. Deze winst (in casu ettelijke
  miljoenen guldens) geeft een legale herkomst aan misdaadgeld.

  Deze interpretatie is om twee redenen plausibel. In de eerste
  plaats maakt het begrijpelijk
  Place text describing image 1 here!
  waarom de leiding van het bedrijf tegen het bedrijfsbelang in
  personeelsopties aan een derde verstrekte. Waarom zou een
  bestuurder anders die derde hebben laten profiteren van
  personeelsopties? In de tweede plaats blijken de actoren in het
  spel onderdeel van een zelfde relatienetwerk te zijn: zij hebben
  uit andere hoofde contact met elkaar. De beleggingsmaatschappij zou
  later worden genoemd bij een groot strafrechtelijk onderzoek. Hoe
  hachelijk het wellicht ook is hieraan al te veel conclusies te
  verbinden, het netwerk schiep in elk geval de gelegenheid om uit te
  wassen.

  Witwassen en investeren in onroerend goed

  Meer dan bij de handel in effecten is de handel in onroerend
  goed niet alleen een middel maar ook een doel. Het is een
  eindbestemming van misdaadgeld. Van alle strafzaken die bij ons
  bekend zijn geraakt tijdens het onderzoek, is de Amsterdamse
  XTC-zaak verreweg het belangrijkste voorbeeld van investeringen met
  misdaadgeld in onroerend goed. De XTC-zaak verschaft goed inzicht
  in de loan-back-methode.

  Volgens het rapport van de forensische accountant heeft de
  XTC-groep in tien maanden tijd een omzet van bijna 300 miljoen
  gulden gehad. Na de aftrek van allerhande kosten bleef minimaal 72
  miljoen gulden over voor investeringen. Aangetoond (en
  geconfisceerd) is een bedrag van 15 miljoen gulden, dat in
  onroerende goederen was genvesteerd. De omvang van de totale
  investeringen was veel hoger, omdat banken in veel gevallen 80% tot
  90% van het te investeren bedrag financierden.

  Een van de belangrijkste voorbeelden hiervan is de investering
  in de bouw van een aantal bedrijfsloodsen in Amsterdam. In totaal
  is met deze bouw een bedrag van 26 miljoen gulden gemoeid. De
  financiering van het project werd georganiseerd door BV 1, waarvan
  een grote vastgoedhandelaar eigenaar is. De investering vergde 2,5
  miljoen gulden eigen financiering, terwijl de rest met hypotheken
  gefinancierd zou worden. Dit bedrag kwam langs verschillende
  trajecten bij het bouwbedrijf terecht. Vanuit de kas van de groep
  werd het bedrag gesplitst; een deel werd gewisseld in Belgi
  (Engelse ponden in Belgische franken) en bij een Belgisch
  wisselkantoor op rekening gestort van een buitenlandse
  rechtspersoon, Incorporated (Inc.) 1. Vervolgens vonden met behulp
  van het wisselkantoor enige manoeuvres plaats (het geld werd van de
  rekening gehaald door een uitgeschreven cheque, ten gunste van een
  andere buitenlandse rechtspersoon gestort en uiteindelijk weer
  geboekt op rekening van Inc. 1). De buitenlandse rechtspersoon werd
  opgericht in Panama door enkele advocaten aldaar die ook als
  bestuurders optraden. De volmacht om gebruik te maken van de
  bankrekening was aan een van de leden van de XTC-groep gegeven. Op
  deze wijze bleef de betrokkenheid van de groep formeel perfect
  buiten beeld, terwijl in feite via de volmacht volledige
  handelingsbevoegdheid werd gecreerd inzake het vermogen van de
  rechtspersoon.

  Een ander deel van het geld werd bij een gewone bank in Belgi
  gewisseld (ponden in franken) en enkele dagen later wederom
  gewisseld (franken in guldens) en via een bank gestort op rekening
  van een Limited (Ltd.) 1 bij een andere bank in Belgie.

  Een derde deel van het geld werd direct gestort op rekening van
  deze Ltd. 1. De Ltd. maakte beide bedragen over op een rekening van
  de centrale schakel Inc. 1 bij een Luxemburgse bank. Inc. 1 werd
  opgericht op de Westerse Samoa. Formeel had de XTC-groep geen
  betrokkenheid bij deze rechtspersoon. Er bestaan evenwel duidelijke
  aanwijzingen dat een van de leden van de XTC-groep achter deze
  rechtspersoon schuil ging, aangezien hij de bevoegdheid had te
  beschikken over de bankrekening. Deze Inc. sluisde het geld in de
  legale markt, althans op rekening van de BV 1 (van de grote
  vastgoedhandelaar) die de financiering van het project
  organiseerde. Indien wij aannemen dat de vastgoedhandelaar deel
  uitmaakte van het complot (hij wordt vooralsnog niet vervolgd voor
  betrokkenheid bij de XTC-groep), is er sprake van een
  loan-back-constructie: men doet een aanbetaling aan zichzelf.
  Onduidelijk blijft overigens in deze casus waarop door de
  betrokkenen uiteindelijk is aangestuurd; het strafrechtelijke
  onderzoek maakte een eind aan het bestaan van de XTC-groep.

  Dankzij de juridische en economische eigendomsconstructies
  konden de betrokkenen in het midden laten wie nu eigenlijk de
  financier van de loodsen was of zou worden; werd de betaling van de
  2,5 miljoen gedaan als lening aan BV 1 die de economische en
  juridische eigenaar is/zou zijn? Of was de 2,5 miljoen een betaling
  aan de aannemer ter verwerving van het eigendom door de Samoase
  Inc.? Hoe het ook zij, wanneer wij door alle chicanes en
  constructies heen kijken zien wij dat de juridisch eigenaar van de
  loodsen BV 1 is die het eigendom financiert met misdaadgeld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken