• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 1.1. Het onderzoek dat werd verricht

  1.1. Het onderzoek dat werd verricht

  Welk onderzoek werd verricht? Evenals de andere deelonderzoeken
  is ook dit onderzoek in hoge mate gestuurd door de definitie van
  georganiseerde criminaliteit die voor heel het onderzoeksproject
  tot uitgangspunt is gekozen. Er is sprake van georganiseerde
  criminaliteit wanneer groepen van personen uit winstbejag op een
  systematische manier misdaden plegen die ernstige gevolgen voor de
  samenleving hebben en zij hun illegale optreden op allerhande
  manieren, maar in het bijzonder door (dreiging met) geweld of
  corruptie trachten af te schermen tegen gericht optreden van de
  overheid hiertegen. Gewoonlijk wordt deze criminaliteit overwegend
  geassocieerd met de levering van illegale goederen en diensten op
  bijbehorende zwarte markten (prostitutie, gokken, drugs). Zeker zo
  belangrijk zijn echter de vormen van georganiseerde criminaliteit
  waarbij illegale activiteiten worden ontplooid om geld te verdienen
  in legale bedrijfstakken en nijverheden. En
  tenslotte mag men niet uit het oog verliezen dat groepen van
  personen die zich schuldig maken aan bovengenoemde vormen van
  georganiseerde criminaliteit, ook betrokken kunnen zijn bij het
  plegen van heel andere delicten, zoals Europese-Unie-fraude en
  kidnapping.

  Om een beeld te kunnen geven van de autochtone groepen die zich
  aan deze criminaliteit schuldig maken, zijn – afgezien van de
  literatuurstudie – de volgende onderzoeksactiviteiten ontplooid.
  Ten eerste is aan de hand van gegevensbestanden die behoren bij de
  vier inventarisaties die de Afdeling Wetenschappelijke Recherche
  Advisering van de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI)
  sedert 1988 (1988, 1991, 1993 en 1995) heeft gemaakt van criminele
  groepen – actief in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit -,
  nagegaan welke kernleden van groepen in drie of vier van deze
  inventarisaties voorkomen. De gedachte was dat op deze manier een
  lijst zou worden verkregen van de personen die moeten worden
  gerekend tot de harde kern van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Vervolgens zou(den) dan bij elk van deze personen de
  groep(en) worden gedentificeerd waartoe zij volgens de gemaakte
  inventarisaties moeten worden gerekend. Er werd niet andersom
  gewerkt – eerst groepen selecteren en daarbinnen vervolgens vaste
  kernleden -, omdat personen in meerdere groepen voorkomen, groepen
  als zodanig van het tableau verdwijnen, groepen van samenstelling
  wisselen, enzovoort. Natuurlijk zitten aan een procedure als deze
  problemen – problemen van heel verschillende aard overigens. En van
  de (technische) problemen is dat wanneer er in een bepaald
  inventarisatiejaar tegen een bepaalde groep een zogenoemd
  embargo-onderzoek loopt, er veelal geen namen van de desbetreffende
  groepsleden worden opgegeven. Een andere, meer theoretische,
  kwestie betreft de betekenis van het feit dat iemand in meer dan
  drie inventarisaties wordt genoemd. Dit zegt zeker iets over de
  betrokkene, namelijk dat hij over een reeks van jaren wordt
  verdacht van betrokkenheid bij bepaalde criminele praktijken. Maar
  tot op zekere hoogte zegt het ook iets over het optreden van de
  overheid tegen hem: dat is uitgebleven of kennelijk niet effectief
  (genoeg) geweest. En met enig gevoel voor zwarte humor kan ook
  worden gesteld dat iemands voortdurende aanwezigheid in de
  inventarisaties een gevolg is van het feit dat hij tussentijds niet
  werd geliquideerd door voormalige medestanders danwel
  tegenstanders. Ondanks deze bezwaren is de betrokken lijst
  vervaardigd. Hierop prijkten de namen van 120 kernleden, allemaal
  mannen. Van 93 kernleden is Nederland het land van geboorte; de
  anderen zijn van heel verschillende origine: Turkse, Marokkaanse en
  andere achtergrond. Vervolgens zijn voor deze 93 personen de
  groepen gereconstrueerd waartoe zij volgens opgave van de politie
  behoren. Per persoon zijn de namen van andere groepsleden
  verzameld.

  Maar namen van mensen en namen van groepen zeggen nog niet
  zoveel. Om zicht te krijgen op hun criminele activiteiten is er
  veel informatie nodig. Zeker wanneer dit uitzicht moet worden
  geconstrueerd aan de hand van het analyseschema dat in dit
  onderzoeksproject wordt gehanteerd. Dan moet er namelijk informatie
  worden verzameld over onder andere de samenstelling en organisatie
  van de groepen in kwestie, de criminaliteit waaraan zij zich
  concreet schuldig maken en de werkwijzen die zij hierbij hanteren,
  de besteding van de inkomsten die hun illegale activiteiten
  genereren, en hun houding ten aanzien van de overheid. Onze hoop
  was dat bij de CRI voldoende informatie over de betrokken
  personen/groepen zou zijn om al deze aspecten van hun criminele
  bedrijvigheid in beeld te kunnen brengen. Maar dit bleek al direct
  niet het geval te zijn. De informatie die over de eerste 93
  personen bij de CRI voorhanden is, is buitengewoon wisselvallig –
  zowel naar omvang als naar kwaliteit. Het zou te ver gaan om te
  beweren dat zij niets voorstelt – want dat is in een beperkt aantal
  (ook belangrijke) gevallen niet zo -, maar in de meeste gevallen is
  zij, voor welk doel dan ook, alleen bruikbaar als zij kan worden
  ingebed in de gegevens die lokaal op grond van het nodige onderzoek
  voorhanden zijn. Over de oorzaken van deze situatie zou een heel
  vertoog te schrijven zijn. Laat hier slechts gezegd zijn dat zij
  gaan van de positie die de CRI in het Nederlandes politiebestel
  bekleedt tot problemen met de technische aansluiting van bepaalde
  korpsen op de landelijke informatiesystemen. Deze problemen hebben
  ons doen afzien van het aanvankelijke voornemen om ook over de
  andere leden van de betrokken groepen (bij elkaar nog eens zo’n 450
  personen, omdat van elke groep 6 kernleden worden geregistreerd)
  bij de CRI de beschikbare informatie te verzamelen.

  Echter, niet helemaal. Om de proef op de som te nemen is
  nagegaan welke (van de 93) personen behoren tot criminele groepen
  die in 3 of 4 inventarisaties als hoog-georganiseerd zijn
  bestempeld; een adequaat beeld van juist deze groepen is in het
  kader van dit onderzoeksproject immers van het grootste belang.
  Zulke groepen zijn – in het algemeen – groepen die voldoen aan 6, 7
  of 8 van de (8) criteria die door de CRI worden gehanteerd om te
  kunnen spreken van georganiseerde criminaliteit. Deze criteria zijn
  de volgende: een hirarchische structuur met een min of meer vaste
  taakverdeling, intern sanctiesysteem, geweld tegen personen binnen
  het criminele milieu, witwassen van geld, criminele contacten met
  overheidsfunctionarissen of met personen uit overigens legale
  bedrijven, gebruik van dekmantelfirma’s, langere periode waarin
  activiteiten zijn ontplooid, en betrokkenheid bij het plegen van
  meerdere soorten delicten. Het aantal personen dat behoort tot
  groepen die volgens het grootste deel van deze criteria in 3 of
  meer inventarisaties als hoog-georganiseerd uit de bus komen, bleek
  7 (van de 93) te zijn. Om overbodig werk te voorkomen, is
  allereerst voor de (alfabetisch gesproken) eerste van deze personen
  de informatie bij elkaar gebracht betreffende de (andere) personen
  die
  deel uitmaken van zijn groep(en). Toen bleek dat de omvang en
  kwaliteit van deze informatie al even wisselvallig waren als die
  van de informatie over de eerdergenoemde 93 personen, is er vanaf
  gezien om ook nog de informatie bij elkaar te zoeken over de leden
  van de groep(en) waartoe de andere 6 personen worden gerekend.
  Niettemin is hierna wel gebruik gemaakt van de informatie welke
  over die ene persoon en de groepen waartoe hij wordt gerekend, is
  verzameld. En wel om, bij wijze van voorbeeld, een van de
  bovenlokale netwerken te schetsen die zich in Nederland tussen de
  top en de basis van de georganiseerde criminaliteit bewegen.

  Ten tweede zijn ook voor dit onderzoek vele van de rapportages
  in totaal 538 – geraadpleegd die op verzoek van de onderzoeksgroep
  door de regionale politiekorpsen naar de CRI zijn gestuurd. Het
  betreft hier rapportages die sedert 1990 zijn vervaardigd over de
  samenstelling en activiteiten van criminele groepen die door de
  desbetreffende korpsen worden gerekend tot de groepen die, in
  termen van georganiseerde criminaliteit of groepscriminaliteit,
  enige betekenis hebben. Als bron van onderzoek bleek deze collectie
  rapportages evenwel ook niet probleemloos te zijn. Een van de
  problemen is dat de korpsen heel verschillend op het verzoek hebben
  gereageerd: het ene korps stuurde zowat alle stukken in die
  mogelijk van nut konden zijn, het andere korps beperkte zich tot de
  aanlevering van de processen-verbaal betreffende enkele onderzoeken
  of tot de schriftelijke aanduiding van groepen waartegen onderzoek
  werd/wordt verricht. Al deze rapportages tezamen geven geen
  compleet beeld van de autochtone criminele groepen die in Nederland
  actief zijn. En het tweede probleem, is dat de kwaliteit van de
  betrokken rapportages – hun informatiegehalte – zr uiteenloopt. Dit
  heeft alles te maken met de aard van de rapportages die zijn
  toegezonden. Die varieert van niet veel meer dan simpele
  analyse-schema’s tot en met hele onderzoeksdossiers, met alles wat
  daartussen zit: beschrijvingen van onderzoeken, uitgewerkte
  portretten van bepaalde misdadigers, processen-verbaal van concrete
  onderzoeken, etcetera. Niettemin is een deel van deze rapportages –
  de meest informatieve natuurlijk compositie van het landelijke
  beeld van de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Anderzijds – toch gebruikt om dit rapport te vervaardigen.
  Enerzijds zijn diverse rapportages aangewend voor de zijn de
  rapportages die werden toegestuurd door de regionale politiekorpsen
  West- en Midden-Brabant, Rotterdam en Groningen aangewend voor een
  beschrijving van de basis van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in de betrokken politieregio’s. De redenen waarom
  deze rapportages nader zijn bekeken, worden in de inleiding van
  hoofdstuk 5 toegelicht.

  Gelet op het vorenstaande is het – in de derde plaats – niet
  verwonderlijk dat in een aantal belangrijke gevallen nader
  onderzoek is verricht bij die politiekorpsen waar het meeste bekend
  is over de criminele groepen in kwestie. Dit onderzoek hield in het
  algemeen twee dingen in: bestudering van stukken enerzijds en
  gesprekken met politieen justitie-ambtenaren anderzijds. Deze
  werkwijze is met name gebezigd bij de beschrijving van de zeven
  groepen die – hierna – moet dienen om een kwalitatief beeld te
  geven van de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Om elk misverstand meteen uit te sluiten: dit zijn niet de zeven
  personen waarvan eerder reeds sprake was (die na selectie
  overbleven van de aanvankelijke 93 personen). Het gaat in dit
  verband echter om zeven groepen waartegen in de voorbije jaren en,
  ten dele, ook nog op dit moment omvangrijke, langdurige
  opsporingsonderzoeken (hebben ge-)lopen. De keuze van deze groepen
  is niet alleen gemaakt op grond van het feit dat er, dankzij die
  (lopende) onderzoeken, naar verhouding veel informatie over
  beschikbaar is, maar ook op grond van het feit dat zij in elk geval
  door politie en justitie worden gerekend tot de top van de
  georganiseerde criminaliteit. Graag zouden wij meer top-groepen
  hebben bestudeerd, maar bij de huidige stand van de
  informatievoorziening op nationaal niveau is onmogelijk te bepalen
  hoeveel en welke groepen tot de top kunnen worden gerekend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken