• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw

  2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw

  Een van de eerste belangrijke hedendaagse studies over dit
  onderwerp was van de hand van H. van den Eerenbeemt (1970) over het
  bendewezen in de meierij van ‘s-Hertogenbosch rond 1800. Zij liet
  zien hoe in dit gebied uit de kring van niet-gevestigde burgers:
  bedelaars, marskramers, voddenkooplieden, kermisgasten, enzovoort,
  keer op keer kleinere bendes werden geformeerd die, geholpen door
  hun lotgenoten ter plaatse, links en rechts inbraken en overvallen
  pleegden. De bendes die al meer dan twee eeuwen lang tot de
  verbeelding spreken, zijn de roversbendes die in de achttiende eeuw
  vooral in (het huidige) Zuid-Limburg huis hielden: de bendes van de
  zogenaamde bokkerijders. Over deze bendes is in de voorbije eeuwen
  natuurlijk veel geschreven, maar een van de weinige omvattende
  onderzoeken over hun opkomst, samenstelling en bedrijvigheid, en
  ondergang, is niet zo lang geleden afgerond door A. Blok (1991).
  Uit dit onderzoek blijkt, dat de leden van deze bendes ook
  overwegend uit de streek zelf kwamen. En – parallel aan de leden
  van de Bossche bendes – hadden zij in het algemeen ook zwervende
  beroepen (marskramers, vilders, verarmde ambachtslieden), die
  maatschappelijk geen aanzien genoten. De samenhang die de bendes
  van deze marginalen kenmerkte, berustte vooral op de banden van
  verwantschap en buurtschap. Daarnaast speelde het besef te behoren
  tot een soort van geheim subversief genootschap zeker ook wel een
  rol hierbij. Net als in het geval van de Bossche bendes school de
  kracht van de bokkerijders-bendes voor een groot stuk in de zwakte
  van de overheid. De grote institutionele verdeeldheid van politie
  en justitie belemmerde de effectieve bestrijding van al deze bendes
  zeer.

  De belangrijkste studies zijn in de voorbije jaren evenwel
  geschreven door F. Egmond (1986, 1994). Zij heeft voor het eerst
  inzichtelijk gemaakt wat voor soorten bendes in de zeventiende en
  achttiende eeuw allemaal rondspookten in dit deel van West-Europa:
  het gebied dat zich buiten de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden
  uitstrekte tot in steden als Parijs en Mainz. Naast min of meer
  autochtone Hollandse, Zeeuwse en Brabantse bendes waren dat
  (allochtone) bendes vreemde soldaten, zigeunerbendes en joodse
  netwerken. Deze bendes onderscheidden zich – afgezien van hun
  geografische herkomst en sociale samenstelling – op een aantal
  punten zeker van elkaar: hun omvang, hun bestaansduur, hun
  operatiegebied, hun professionaliteit en andere. Maar zij hadden
  ook wel een gemeenschappelijke noemer: de marginale positie van hun
  leden, of althans de bevolkingsgroepen en/of beroepsgroepen waaruit
  zij voortkwamen. Aangaande dit punt stemmen de conclusies van alle
  studies tot nu toe overeen.

  Wat de andere auteurs door de beperktheid van hun studie-object
  echter niet hebben kunnen zien, is dat in de loop van de tweede
  helft van de achttiende eeuw niet alleen de zigeunerbendes
  verdwenen, dat wil zeggen als gevolg van de ongenadige repressie
  inderdaad ten dele werden uitgeroeid, en ten dele ook opgingen in
  andere bendes, maar ook de andere (etnische en autochtone
  christelijke -) bendes begonnen samen te werken en zich aaneen te
  sluiten. Deze verbinding van de al langer bestaande criminele
  netwerken uit het Noorden en het Zuiden van het hiervoor omschreven
  territorium werd zr bevorderd door de revolutionaire toestanden die
  in dit gebied op het einde van de achttiende eeuw ontstonden, maar
  zij resulteerde – zoals Egmond schrijft –
  niet in een gentegreerd crimineel circuit, laat staan in een
  centraal georganiseerde onderwereld op het platteland. Net zo min
  als er in die tijd sprake was van n samenhangende onderwereld in en
  tussen de steden. Ook hier had men veeleer te maken met in elkaar
  overvloeiende netwerken van dieven en inbrekers. En allicht waren
  er op tal van plaatsen raakpunten tussen de rurale en stedelijke
  onderwerelden. Wie enige ordening wil brengen in de relaties die de
  hiervoorbedoelde bendes met elkaar en met hun omgeving
  onderhielden, kan dit waarschijnlijk nog het beste doen door ze te
  situeren op een mobiliteitsschaal. Aan het ene uiteinde kunnen dan
  de (inter-)nationale etnische bendes worden geplaatst: enerzijds de
  joodse bendes – die gewoonlijk in kleine groepen opereerden, maar
  die op hun beurt onderdelen waren van los gestructureerde en
  wijdvertakte netwerken – en anderzijds de zigeunerbendes – veeleer
  in de vorm van grotere familiegroepen die door de provincin
  trokken. Aan het andere uiteinde horen dan de lokale bendes thuis
  die hun activiteiten beperkten tot hun onmiddellijke woonomgeving
  of de regio’s waarin hun leden rondzwierven. Deze bendes waren voor
  het volvoeren van hun criminele activiteiten erg afhankelijk van
  hun plaatselijke contacten. Maar zij vormden tevens de steunpunten
  voor de niet-etnische interregionale Hollandse en Brabantse bendes
  die onder meer door hun samenstelling – zij telden veel immigranten
  in hun rangen – de band met de plaatselijke gemeenschappen in meer
  of meerdere mate hadden verloren.

  Wat er nu op het einde van de achttiende eeuw gebeurde, was dat
  door ondernemende aanvoerders vanuit lokale bendes grote
  roversbendes werden geformeerd. Een van deze bendes was de Grote
  Nederlandse Bende. Haar eerste tak kwam grotendeels in het
  voormalige Hertogdom Brabant tot stand, in 1789-1790, en wordt dan
  ook de Brabantse Bende genoemd (minstens 56 man sterk, voor het
  merendeel joden). Zij maakte haar bloeiperiode door in de jaren
  1794-1796, maar viel in dit laatste jaar als gevolg van de
  arrestatie van een aantal belangrijke figuren uiteen. Een groot
  deel van deze bende vertrok hierop naar Zuid-Limburg, naar
  Meerssen, en vormde hier, samen met andere rovers, de tweede tak:
  de Meerssener Bende, waarvan de leden – in 1798 omvatte ze ook weer
  ruim 50 rovers – vooral in het Rijnland diefstallen en overvallen
  pleegden. Een van haar hoofdmannen verplaatste in 1797 zijn
  activiteiten naar Holland, waar de steden Rotterdam en Den Bosch de
  uitvalsbases vormden voor de strooptochten van de zogenaamde
  Hollandse Bende in Zuid- en Noord-Holland, West-Brabant en de
  streek rondom Den Bosch. Wat later trok een andere hoofdman van de
  Meerssener Bende met zijn vaste companen ook naar Brabant – ook
  naar Den Bosch. Deze harde kern vormde het centrum van wat later de
  vierde tak van de Grote Nederlandse Bende is genoemd, de
  Noord-Brabantse Bende (1797-1799).

  In haar boek over deze Bende dist Egmond vele details over haar
  samenstelling, organisatie, werkwijze en cultuur op. Met het oog op
  wat in de latere hoofdstukken volgt, wil ik slechts op een paar
  aspecten wijzen. Ten eerste dat ook de leden van deze Bende – in
  meerderheid joden en verder vooral christenen – in het algemeen
  voortkwamen uit bevolkingslagen en beroepsgroepen aan de rand van
  de samenleving; wellicht verklaart dit iets van de hang van hun
  aanvoerders naar rijkdom, aanzien en prestige. Ten tweede dat de
  Bende werd geleid door kerels die niet alleen over enig
  organisatietalent beschikten, maar ook in hun eigen kring hun gezag
  wisten te handhaven – ook al door verhalen dat ze eerder al
  tegenstanders hadden geliquideerd. Ten derde dat haar kracht – en
  zeker die van de Hollandse Bende – school in het feit dat zij
  enerzijds allerlei hele en halve ambachtslieden telde die goed
  thuis waren op het platteland, en anderzijds veel mannen die met
  scheepvaart te maken hadden (gehad) en zodoende in staat waren te
  voorzien in de behoefte van de Bende aan snel, veilig en goedkoop
  vervoer. En tenslotte dat het succes van de vier opeenvolgende
  Bendes voor een belangrijk stuk ook stoelde op de aanwezigheid van
  een grote achterban: de joodse gemeenschappen in de steden, de
  lokale niet-etnische bendes op het platteland.

  Deze configuratie van de georganiseerde criminaliteit in de
  achttiende eeuw mag zeker niet zomaar worden gehanteerd als een
  model om sociaal-geografisch structuur aan te brengen in de
  organisatie van de hedendaagse autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Maar bij bestudering van de dossiers
  over deze criminaliteit springen op zijn minst zekere parallellen
  in het oog. Hierbij kan zowel worden gedacht aan de synergie die
  samenwerking tussen Brabanders en Hollanders kennelijk somtijds
  bewerkstelligt, als aan de noodzakelijke samenhang tussen de top en
  de basis van de georganiseerde criminaliteit in ons land. De opbouw
  van dit rapport draagt in elk geval de sporen van de impressie dat
  de situatie op het einde van de achttiende eeuw en die op het einde
  van de twintigste eeuw naast belangrijke verschillen zeker ook
  belangrijke gelijkenissen vertonen.

  Overigens is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de bloei
  van de roversbendes viel in een periode van grote maatschappelijke
  veranderingen in Europa. Zij gingen ten onder toen de nieuwe staten
  hun interne organisatie – goeddeels volgens het
  Revolutionair-Napoleontische model – op orde hadden gebracht. Toen
  slaagden zij er in enkele jaren tijd in om een eind te maken aan
  het internationale bendewezen (Fijnaut, 1989).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken