• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2.3. De vroegere onderwerelden in Holland

  2.3. De vroegere onderwerelden in Holland

  Over de ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw
  zijn we niet zoveel beter genformeerd dan over die in de
  negentiende eeuw. Weliswaar begon in die tijd de opbloei van de
  criminologie haar eerste vruchten af te werpen, maar de dominante
  orintatie van deze criminologie op de individuele dader bracht als
  vanzelf met zich mee dat sociologische studies van criminele
  groepen en hun leefwereld uitzonderingen bleven. En voorzover ze
  dan toch werden vervaardigd, konden hun auteurs zich nog niet
  altijd onttrekken aan de sterke invloed van de zogenaamde criminele
  anthropologie (Van Schreven, 1957; Jens, 1939). Maar er is op
  enkele punten toch wat meer empirisch houvast voor bepaalde
  uitspraken. De beschikbare literatuur kan worden onderverdeeld in
  twee categorien: enerzijds politile mmoires over de onderwereld in
  de Hollandse grootsteden, anderzijds wetenschappelijke en
  journalistieke studies over Brabantse bendes. Deze tweedeling sluit
  natuurlijk aan op wat hiervoor is geschreven over de Grote
  Nederlandse Bende, maar anticipeert tevens op wat nog te berde zal
  worden gebracht over de opkomst en samenstelling van de
  tegenwoordige drugsgroothandelsgroepen. In deze paragraaf zal de
  bedoelde mmoire-literatuur kort worden besproken. De studies over
  de criminaliteit in Brabant komen in de volgende paragraaf aan bod.
  Lezend in al die mmoires krijgt men de indruk dat zeker in een stad
  als Amsterdam het centrum van de onderwereld, de penose, in
  die tijd al gauw enkele honderden personen moet hebben geteld. In
  steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht was zij waarschijnlijk
  wel wat minder omvangrijk (Fremery Kalff, 1961; Groen, 1952 en
  1962; Kallenborn, 1953; Van Exel, 1951; Van Nie, 1964; Van Slobbe,
  1937; Voordewind, 1949 en 1950). Deze stedelijke onderwereld werd
  door allerhande figuren bevolkt: inbrekers, oplichters, dieven
  allerhande, helers, pandjesbazen, opkopers, souteneurs,
  drugssmokkelaars, enzovoort. En zij kende ook rangen en standen.
  Een pakjesdief of kwartjesvinder kon zich niet meten met een
  hoteldief of een oplichter. De meeste achting genoten jarenlang de
  brandkastkrakers. Maar in de jaren dertig werd hun positie in het
  gedrang gebracht door gangsters, mannen die naar Amerikaans
  voorbeeld gewapenderhand overvallen uitvoerden op postkantoren en
  bankinstellingen.

  Men kan zich ook niet aan de indruk onttrekken dat in deze
  wereld het prostitutiewezen het bindende element bij uitstek
  vormde. Om verschillende redenen. Ten eerste omdat het – ondanks
  een zekere concentratie op bepaalde plaatsen – heel de stad
  dooraderde. In Amsterdam bijvoorbeeld werden in de jaren dertig
  zo’n 1.000 huizen van ontucht geteld. Met andere woorden: het
  prostitutiewezen leverde als het ware de fysieke infrastructuur
  voor de onderwereld. Ten tweede omdat de genoemde huizen ook
  functioneerden als rendez-vous-huizen voor de bewoners van
  deze wereld. Hier kwamen zij samen, hier werd een belangrijke deel
  van het verdiende geld verteerd. En ten derde mag niet uit het oog
  worden verloren dat juist een aantal hele en halve bordelen
  brandhaarden van criminaliteit vormden. Natuurlijk van alle
  mogelijke vormen van geweldpleging, tegen vrouwen, tussen pooiers
  onderling, tegen klanten, maar ook van diefstallen en chantage. In
  de mmoires die voor dit rapport zijn geraadpleegd, wordt meermaals
  beschreven hoe ingenieus bordelen werden ingericht om klanten te
  ontdoen van al hun geld, waardevolle spullen en papieren. En naar
  het schijnt werden mannen in kwetsbare maatschappelijke posities
  veelvuldig gechanteerd met compromitterende foto’s. Veel souteneurs
  hadden trouwens een strafrechtelijk verleden (Stachhouwer, 1950).
  Overigens moet worden onderstreept dat de toenmalige onderwerelden
  geen gesloten, lokale milieus vormden. Zeker, in vergelijking met
  het (inter-)nationale karakter van het tegenwoordige milieu van
  beroepsmisdadigers, maakt ook de Amsterdamse penose van die
  tijd overwegend de indruk van een bijzonder soort urbane
  dorpsgemeenschap. Maar deze indruk is bedrieglijk. Niet alleen
  omdat een belangrijk deel van de Amsterdamse dieven, inbrekers,
  oplichters, pooiers, en ga zo maar door, afkomstig was uit de
  provincie en bij tijd en wijle ook buiten Amsterdam bleef opereren
  (Stachhouwer, 1950). Maar ook omdat deze onderwereld
  veelvuldig functioneerde als toevluchtsoord voor misdadigers van
  elders die om welke reden dan ook op de loop waren, en als lusthof
  voor diegenen onder hen die weleens wat anders wilden dan wat toen
  de gemiddelde provinciestad aan vermaak te bieden had. Wat eveneens
  niet over het hoofd mag worden gezien, is het feit dat een stad als
  Amsterdam, maar ook Den Haag en Rotterdam, doorlopend werden
  bezocht door internationaal opererende misdadigers. Hierbij kan
  worden gedacht aan hoteldieven, zakkenrollers en oplichters, maar
  ook aan drugssmokkelaars en vrouwenhandelaren uit onder meer
  Oost-Europa. Interessant is ook de manier waarop de politie
  probeerde de Hollandse onderwerelden onder controle te houden. Zij
  bracht ze, letterlijk, in kaart, fotografeerde en dactyloscopeerde
  zoveel mogelijk inwoners, en trachtte via volgerij, via informanten
  en, af en toe, via afluisteren hun misdaden op te helderen. Dat er
  bij vlagen ook gevochten werd om de bovenhand te houden, staat
  buiten kijf. Maar – en hier komen de Brabantse bendes in beeld –
  van geweldsspiralen zoals die zich voor en na de Tweede
  Wereldoorlog in Brabant voordeden, leest men niets.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken