• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2.4. De vroegere bendes in Brabant

  2.4. De vroegere bendes in Brabant

  Ofschoon het er in andere grensgebieden ook niet altijd bepaald
  zachtzinnig aan toe ging, werd, toch zeker rondom de Tweede
  Wereldoorlog, de criminaliteit nergens anders in Nederland zo
  gewelddadig bedreven en tegelijk zo hardhandig bestreden als in
  Brabant (Kempe en Vermaat, 1939; Van Rooy, 1949). De strijd werd,
  zoals bekend, vr de oorlog het hardst gestreden in en rondom Oss,
  en verwekte groot schandaal (Schouten, 1982). Dankzij W. Nagel
  (1949) kunnen we ons nu – 60 jaar later – nog een goed beeld vormen
  van de criminaliteit waar het toen in eerste instantie allemaal om
  begonnen was. Aanknopend bij de toenmalige geschiedschrijving over
  het bendewezen in Brabant in de achttiende en negentiende eeuw,
  geeft Nagel in het eerste deel van zijn boek een overzicht van de
  criminaliteit die in het begin van de jaren dertig zo omvangrijk en
  zo gewelddadig werd, dat in 1935 werd besloten tot de zuivering van
  Oss door de marechaussee in samenwerking met de gemeentepolitie. De
  misdaden waaraan vooral een aantal Osse families zich schuldig
  maakten, gingen van eenvoudige kippendiefstallen en stroperijen,
  via allerhande vormen van mishandeling, tot inbraken, overvallen en
  brandstichtingen, dikwijls uitgevoerd met grof geweld tegen de
  slachtoffers. In het tweede deel wordt verder doorgegaan op de
  delinquenten en stelt Nagel zich, ook onder invloed van de toen
  recente Amerikaanse criminologische literatuur over georganiseerde
  misdaad, onder meer de vraag in hoeverre er in Oss van een
  bendewezen sprake was. Zijn antwoord luidt dat, als er hier al van
  een bendewezen kon worden gesproken, er tenminste drie bendes zijn
  geweest. Deze bendes vormden (nog) niet zulke groeperingen als
  waarvan in het buitenland sprake was: met een vaste
  arbeidsverdeling, een zekere specialisatie, onderlinge
  solidariteit, enzovoort. Maar zij waren mogelijk wel verder in die
  richting gevolueerd, als de overheid in 1935 niet hard had
  ingegrepen. In het bijzonder de overkomst van enkele geduchte
  Amsterdamse beroepsmisdadigers zou een dergelijke ontwikkeling in
  de hand hebben gewerkt. Op het moment van de zuivering waren de
  betrokken bendes echter nog slechts exponenten van het hele milieu,
  los-vaste verbanden van steeds weer andere figuren uit dezelfde
  kring van criminelen, gerecruteerd uit het milieu van Oss. Het
  optreden van deze bendes werd niet alleen bevorderd door het feit
  dat zij niet op zichzelf stonden, maar ook door het feit dat zij
  konden terugvallen op de stilzwijgende steun van een hele
  gemeenschap. Ook het falen der repressie tegen hen gaf deze bendes
  het gevoel, de gevoelsmatige zekerheid, dat zij niet te pakken
  waren en werkte zo hun interne consolidatie in de hand. En op het
  moment dat er eindelijk werd ingegrepen, openbaarde zich een soort
  van frontvorming waarvan eerder geen sprake was geweest, niet
  openlijk althans. Het plegen van criminaliteit werd, ook in de
  geest van veel andere mensen, getransformeerd tot een strijd tegen
  het gezag. En in de hoofden van de gezaghebbers speelde zich
  eenzelfde proces af. Zij zagen zich geconfronteerd met een front
  dat – in naam der wet – per se moest worden gebroken. Een ander
  roemrucht oord was het kerkdorp St. Willebrord, ook wel het Heike
  genoemd, voor een deel bewoond door Heikesmensen. En het waren deze
  laatsten waarom het in het nieuws van die dagen k te doen was. Zij
  vormden de harde kern van de dieven, stropers en smokkelaars die in
  het Brabants-Belgische grensgebied rondspookten. In de studie die
  A. Schreurs (1947) over dit kerkdorp en de criminaliteit van de
  Heikesmensen schreef, beklemtoont ook hij dat om allerhande redenen
  – politieke, militaire, economische, geografische – hun
  criminaliteit niet van vandaag of gisteren dateerde, maar een
  voorgeschiedenis kende die terugging tot de roverijen van de 18e
  eeuw. Bezien naar de eerste decennia van deze eeuw viel het op
  hoezeer niet alleen veel mannen, maar ook heel wat vrouwen
  allerhande vormen van geweldscriminaliteit pleegden. Niettemin was
  er sprake van een zekere gestage daling van hun (geregistreerde)
  criminaliteit. Alleen in en na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog
  was er sprake van een plotse hoge stijging, vanzelfsprekend in de
  sfeer van de stroperij, smokkelarij en andere economische en
  fiscale delicten. Hoe de Heikesmensen de criminaliteit, en vooral
  de smokkel, bedreven, wordt in deze studie niet erg belicht. Wel
  merkt de auteur op dat in de desbetreffende streek kleinhandel en
  smokkelhandel helemaal door elkaar liepen en dat zo goed als
  iedereen eraan deelnam: zij hebben hiervoor een speciale neus en
  zijn
  uitermate sluw in het uitbuiten van mogelijkheden en in het vinden
  van nieuwe. Omstreeks de eeuwwisseling werd voornamelijk zout
  verhandeld, tijdens de Eerste Werelsoorlog petroleum, koffie,
  chocolade en peper, en in de laatste oorlogsjaren tabak, drank en
  deviezen. Achter de schermen was er evenwel meer aan de hand, maar
  hier dorst Schreurs nauwelijks te kijken. Niettemin merkt hij twee
  dingen op die in het kader van dit rapport niet onbelangrijk zijn.
  Ten eerste schrijft hij dat ofschoon de sluikhandel in het algemeen
  niet de allure heeft van groots opgezette smokkelaffaires, (……)
  toch grotendeels wordt bedreven in opdracht van smokkelaars van
  groot formaat uit de plaats zelf. Het smokkelen geschiedt in
  ploegverband om het risico te verminderen; de dragers worden voor
  hun diensten zeer goed gehonoreerd. Ten tweede laat hij weten dat
  Heikesmnnen vooral, door de smokkelhandel, meer dan eens in contact
  (staan) met obscure elementen uit de grotere steden, en dat in
  tijden dat de verboden handel opbloeit dit euvel naar aard en
  omvang veel ernstiger (is). Het is belangrijk om deze opmerkingen
  goed vast te houden, want zij gaan helemaal in de richting van de
  beschrijvingen die in de jaren zeventig-tachtig zijn gegeven van de
  opkomst van de tegenwoordige drugsgroothandel in Nederland.

  Op welke manier de smokkelhandel in en na de Tweede Wereldoorlog
  feitelijk in elkaar zat, is wel vrij gedetailleerd uiteengezet door
  twee journalisten, P. Spapens en A. van Oirschot (1988). Wie hun
  verhaal leest, kan moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat
  – vooral als gevolg van verschillen in economisch beleid en meer
  bepaald de prijspolitiek tussen Belgi en Nederland – er na de
  oorlog, tot in de jaren zestig, in hun onderlinge grensgebied, na
  het front van Oss, zoiets als het tweede front bestond, met douane,
  rijkswacht en marechaussee aan de ene kant en Belgisch-Nederlandse
  smokkelbendes aan de andere kant (Den Beer Poortugael, 1954).
  Aanvankelijk waren er ook geallieerde militairen bij betrokken,
  maar hun rol nam gaandeweg af. Wat niet wil zeggen dat ook hun
  invloed op de smokkelpraktijk verdween. Het gebruik van
  pantservoertuigen of althans gepanserde (Amerikaanse) auto’s, bleef
  ook na hun vertrek in zwang. Zoals ook de voortdurende bereidheid
  om met politie en douane, als kraaiepoten en spijkermatten niet
  meer hielpen, complete vuurgevechten aan te gaan, van hun aandeel
  in de strijd bleef getuigen. Kort na de oorlog was er in beide
  landen aan van alles gebrek en dus brachten de pungelaars in hun
  rugzakken de meest uiteenlopende spullen over de grens, zo goed
  mogelijk gecamoufleerd, tot, ‘s winters, in sneeuwpakken toe. Eind
  jaren veertig, begin jaren vijftig, werd het vooral lucratief om
  boter en vee naar Belgi te smokkelen. Op het einde van de jaren
  vijftig werden zelfs hele geprepareerde tankwagens met boter over
  de grens naar Belgi gereden; een van de smokkelbendes zou in een
  bepaald jaar op twee maanden tijd zo rond de 340.000 kilo hebben
  verhandeld. Vee, tot uit het Noorden van het land toe, werd op den
  duur in groten getale, om de douane te ontlopen, met schepen via de
  Hollandse en Zeeuwse wateren naar havens aan de Belgische kust
  getransporteerd. Rondom 1960 keerde dan het tij en werden massa’s
  tabak en sigaretten via Belgi naar Nederland gesmokkeld. De
  grootste bendes haalden hun sigaretten zelfs uit Amerika en lieten
  ze in het (Belgische) grensgebied door hele families – als betrof
  het een nieuwe vorm van huisnijverheid – inpakken voor de
  Nederlandse zwarte markt.

  Dat iedereen die aan deze kolossale smokkelpraktijken meedeed,
  er flink aan verdiende, staat vast. De drijvers van vee kregen per
  tocht al vlug 75-100 gulden, de gewone lopers 60. En dus moeten de
  kopstukken van de betrokken bendes in die jaren veel geld bij
  elkaar gesmokkeld hebben. Hoeveel is echter onbekend. Zoals ook het
  inzicht in de structuur van deze bendes en de financiering van hun
  handel niet bijster groot is. Naar het schijnt bestonden er in de
  praktijk diverse varianten. De ene variant was die waarbij enkele
  groepen een min of meer vast samenwerkingsverband aangingen. Een
  groep zorgde voor de aanvoer van bijvoorbeeld boter, de tweede
  groep – grensbewoners – stelde schuren voor haar opslag ter
  beschikking, en een derde groep bracht de partijen over de grens en
  distribueerde ze over heel Belgi. De andere variant was die waarbij
  verschillende groepen – om de risico’s te verkleinen – keer op keer
  een combinatie maakten en voor wisselende bedragen in een project
  investeerden. En de derde variant was die waarbij een en dezelfde
  bende gedurende langere tijd met een kern van vaste mensen en een
  bestand aan passende voertuigen een hele smokkellijn van A tot Z
  organiseerde. Wie enigermate vertrouwd is met de organisatie van de
  tegenwoordige drugshandel klinken deze varianten natuurlijk bekend
  in de oren. Alln is ondertussen het operatiegebied wat groter
  geworden, lees: mondialer, en is de verscheidenheid aan deelnemers
  sterk gegroeid, zeg: internationaler.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken