• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 3.1. Het verhaal achter de feiten

  3.1. Het verhaal achter de feiten

  De autochtone georganiseerde criminaliteit van dit moment is
  hoofdzakelijk een kwestie van grootschalige drugshandel.
  Groothandel in hash, althans op het eerste oog, is daarbij het
  grootst, dan groothandel in zowel hard drugs (cocane, herone) als
  in amphetamine- en XTC-preparaten, en tot slot wellicht (een deel
  van) de handel in nederwiet. (Hierbij zij wel aangetekend dat H.
  van de Bunt in het kader van dit onderzoek speciaal een aantal
  belangrijke fraude-gevallen heeft geanalyseerd.) Natuurlijk doet
  deze vaststelling, die hierna wordt onderbouwd, de vraag rijzen hoe
  het komt dat Nederlandse criminele groepen, met name in de
  hashhandel, ook internationaal gezien, een sterke positie hebben
  kunnen opbouwen. Deze vraag is minder gemakkelijk te beantwoorden
  dan het lijkt maar er zijn wel enkele aanzetten te geven dankzij de
  informatie van enkele politiemensen en officieren van justitie die
  in de voorbije jaren van zr nabij de drugshandel hebben
  gevolgd.

  De hoeksteen van hun verhaal is dat de grote bloei die de
  Nederlandse hashhandel de voorbije 25 jaar heeft doorgemaakt, haar
  oorsprong vindt in de strafbaarstelling van de omgang met bepaalde
  drugs, maar tegen de achtergrond van deze criminalisering in wezen
  een gevolg is van het gedoogbeleid dat in de voorbije 25 jaar ten
  aanzien van soft drugs in Nederland is gevoerd. Door toedoen van
  dit beleid ontstond er, volgens de zegslieden, in Nederland niet
  alleen al vlug een grote (binnenlandse) markt voor deze drugs, maar
  kregen autochtone illegale ondernemers ook ruimschoots de kans om
  deze markt – en voor een deel via deze markt ook de groeiende markt
  voor dergelijke drugs in de omringende landen – praktisch
  straffeloos te bevoorraden en zo dus groot te groeien. Een
  enkeling, bijvoorbeeld de rijksrechercheur C. de Bruyne, die zag
  wat er gebeurde, waarschuwde binnenskamers reeds in 1985 voor deze
  ontwikkeling. In dit jaar en het jaar daarop verschenen van zijn
  hand nota’s waarin hij erop wees dat de internationale groothandel
  in soft drugs werd beheerst door een tiental personen uit de
  Randstad en Zuid-Nederland, dat Nederland zich op dit gebied had
  ontwikkeld tot het distributiecentrum voor heel West-Europa, dat
  niet over het hoofd mocht worden gezien dat de fortuinen die met
  deze handel werden vergaard, ook werden aangewend voor de
  financiering van heel andere criminele activiteiten, maar dat
  politie en douane onderhand zo ongeveer weigerden nog onderzoeken
  naar deze handel in te stellen, omdat zowel het openbaar ministerie
  als de zittende magistratuur kennelijk geen enkel belang hechtten
  aan de bestrijding van deze handel. In 1987 maakte hij deze
  inzichten publiek in het Algemeen Politieblad, vooral ook naar
  aanleiding van de vaststelling dat een belangrijk deel van de
  betrokken handelaren inmiddels om verschillende redenen was
  verhuisd naar zonniger oorden, naar Spanje, vooral de Costa del
  Sol. Een van de redenen was dat wonen in Spanje voor hen fiscaal n
  strafrechtelijk nog aantrekkelijker was dan blijven in Nederland.
  Een andere reden was dat zij hier dichter in de buurt van sommige
  bronlanden (Marokko, Libanon) waren en dus gemakkelijker in contact
  konden treden met de leveranciers. En de derde reden school in het
  feit dat ook vele andere internationaal opererende misdadigers,
  waaronder drugshandelaren – ook van niet-Nederlandse origine,
  bijvoorbeeld Turkse heronehandelaren die jaren in Nederland hadden
  gewoond – in die oorden hun toevlucht hadden gezocht. Zo was het
  gemakkelijker
  om ook buiten de sfeer van de drugshandel direct met de goede
  mensen op niveau zaken te doen (De Bruyne, 1987 en 1990).
  De tweede bouwsteen die hier kan worden aangevoerd voor een
  verklaring van de grote rol van Nederlandse groepen op de markt van
  de soft drugs ligt reeds besloten in de opmerking waarnaar hiervoor
  werd verwezen: de groothandelaren in soft drugs komen uit de
  Randstad en het zuiden van Nederland. In de jaren zeventig stelde
  de politie vast dat de illegale handel in soft drugs voornamelijk
  in handen was gekomen van degenen die na de oorlog illegaal veel
  geld hadden verdiend met de smokkel van boter en vee. Deze
  smokkelaars hadden in de jaren zestig al vlug gezien dat met de
  handel in soft drugs nog veel meer geld te verdienen was dan met de
  gangbare smokkelhandel, en hadden zich in hoog tempo met al hun
  ervaring, hun middelen en technieken, en hun relaties, op de
  hashhandel gestort. En wie over deze handel spreekt, heeft het over
  Brabanders. De Brabanders vanzelfsprekend die reeds in het vorige
  hoofdstuk ten tonele werden gevoerd. En van de Surinaamse
  Brabanders die in deze ontwikkeling een belangrijke rol heeft
  gespeeld, is D. Stotijn (Haenen en Buddingh, 1994). De rol van de
  Randstad, van Randstedelingen, in dit verband was tweeledig.
  Enerzijds was er een aantal figuren in de Randstad die men niet
  hoefde te leren hoe ze moesten smokkelen; die doken dus zelf, op
  eigen initiatief, de hashhandel in. Anderzijds zochten n vonden de
  Brabanders in de Randstad de schepen en de schippers die ze nodig
  hadden om vanuit Pakistan, Libanon en Marokko grote partijen hash
  naar Nederland en de omringende landen over te brengen; het
  transport hiervan kon niet met minder risico en meer gewin over de
  weg of door de lucht worden gerealiseerd. Met andere woorden: de
  grote hashhandel werd in de loop van de jaren zeventig om
  begrijpelijke redenen tot op zekere hoogte een co-productie van
  Brabantse en Hollandse smokkelaars. Samen kwamen zij op de
  internationale wateren een heel eind. En zo zetten zij een traditie
  voort die haar wortels heeft in de 18e eeuw en die toen met name in
  de samenstelling van de Grote Nederlandse Bende reeds heel concreet
  gestalte kreeg. De derde bouwsteen heeft niets te maken met de
  binnenlandse verhoudingen op dit gebied, maar met de buitenlandse
  verhoudingen. Zij kan het best worden geformuleerd in vraagvorm:
  hoe komt het dat de Nederlandse drugsgroothandelaren tot nu toe hun
  hegemonie op de internationale hashmarkt hebben weten te bewaren?
  Kan dit alleen worden toegeschreven aan hun organisatietalent om
  tegen de toenemende verdrukking door politie, justitie en douane
  in, zowel in Nederland als daarbuiten, stand te houden? Of zijn
  hier ook heel andere factoren in het spel? Waar sommigen inderdaad
  aan denken is, dat de Nederlandse hashhandelaren hun machtspositie
  ook te danken hebben aan het feit dat zij kunnen profiteren van
  (stilzwijgende?) afspraken met andere drugsgroothandelsorganisaties
  in de wereld over de verdeling van de mondiale drugsmarkt. De
  organisaties die in dit verband worden genoemd, zijn
  vanzelfsprekend de Columbiaanse kartels en de Italiaanse
  mafia-families. Of er dergelijke afspraken bestaan, is natuurlijk
  de vraag. Maar de stelling die erin ligt besloten, is de moeite van
  nader onderzoek waard. Inderdaad, waarom zouden die organisaties op
  de langere termijn zulk een lucratieve illegale handel hebben laten
  schieten? In relatie tot deze drie elementen van een verklaring
  voor de groei en bloei van de Nederlandse hashhandel, zijn er twee
  kwesties die in dit verband zeker ook om een oplossing vragen. De
  eerste kwestie heeft betrekking op de plaats waar en het moment
  waarop Nederlandse drugssmokkelaars – vooral die in hash en herone
  – contact kregen met de leveranciers van deze drugs in het Noorden
  van Pakistan. Er wordt verteld dat deze connectie in de jaren
  zeventig tot stand is gebracht in Dubai en omgeving. Hier kwamen
  Nederlandse schippers in contact met Pakistaanse handelaren. Een
  aantal schippers wilde en kon de drugs die de Pakistani wensten te
  exporteren, vervoeren naar West-Europa, Australi en Noord-Amerika.
  Want onder het goedkeurend oog van de Verenigde Staten, dat niets
  moest weten van het communistisch regime in Afghanistan, hadden de
  boeren, en in het bijzonder de moslim-strijders in het Noorden van
  Pakistan, ter financiering van hun strijd tegen datzelfde regime,
  de productie van hash en herone hoog opgevoerd. De tweede kwestie
  sluit hier – hoe onverwacht wellicht ook – op aan. De aankoop van
  grote partijen drugs, zelfs wanneer bepaalde risico’s ten dele door
  de leveranciers worden gedragen, vergt een grote investering. Het
  gaat dan al vlug om (tientallen) miljoenen. Maar wie had hiervoor
  het geld in Nederland? Niet, naar men zegt, die ouderwetse
  botersmokkelaars en alcoholstokers. Maar wie dan wel? Het antwoord
  op deze vraag moet volgens n van mijn zegslieden gezocht worden in
  bepaalde kringen van woonwagenbewoners. Die hadden in de jaren
  zestig en zeventig met diefstallen, inbraken en overvallen
  ontzettend veel geld verdiend en waren bereid dat in de drugshandel
  te investeren. En dit zou verklaren waarom een klein aantal
  zogenaamde kampers grote delen van de groothandel in drugs, vooral
  hash, in handen hebben (gehad). Daarnaast hadden (en hebben) deze
  personen ook nog enkele andere troeven om in deze handel
  sleutelposities te verwerven. Ten eerste waren zij in staat n
  bereid om desnoods met veel geweld allerlei belagers van zich (n
  van hun kostbare illegale goed) af te slaan. Ten tweede konden zij
  – door hun gemeenschappelijke origine – meestal blindelings op
  elkaar vertrouwen en hadden zij het hierom niet nodig
  strak-georganiseerde, hirarchische groepen op te bouwen. Ten derde
  waren zij van oudsher vertrouwd met het organiseren van illegale
  activiteiten. En ten vierde was het – juist omdat het om cliques
  gaat die elkaar en elkaars omgeving door en door kennen – niet
  eenvoudig voor de overheid om in hun kring door te dringen, met het
  oog op de vergaring
  van informatie.
  Uiteindelijk kwamen echter ook de grote kampers in financile
  problemen, althans in problemen met de financiering van echt grote
  partijen. Om de lasten hiervan te kunnen dragen, hadden ook zij op
  den duur een bank nodig. Dat werd volgens politie en justitie de
  Femis-bank. (Hoogenboom, 1995).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken