• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 3.2. De Bruinsma-clan

  3.2. De Bruinsma-clan: een voorlopig hoogtepunt

  In de loop van 1987 komt er toch enige reactie op de politile
  berichten dat de groothandel in hash toch een andere zaak is dan
  het huis-tuin-en-keuken-gebruik van deze drug. Eind dat jaar wordt
  er een speciaal politieteam opgericht dat in kaart moet brengen wie
  er zitten achter de veelvuldige aanlandingen van hash op de kust
  van Noord-Holland en Friesland en op de Waddeneilanden.

  Het rapport dat dit zogenaamde Waddenteam in november 1988
  vervaardigde, geeft een aardig beeld van het toenmalige verloop van
  de hashhandel tussen Nederland en Pakistan. Inderdaad bleek het zo
  te zijn dat zowel bekende figuren uit West-Brabant als notoire
  smokkelaars uit Amsterdam en omgeving rechtstreeks zaken deden met
  Pakistani die hier of elders in de wereld optraden als
  vertegenwoordigers van de leveranciers in hun land van herkomst.
  Zij hadden er geen problemen mee om schepen en schippers te vinden
  die geschikt waren om grote partijen hash te gaan ophalen in
  Pakistan. Daarvoor waren zij, ook al door hun eigen bedrijvigheid,
  te goed thuis in scheepvaartkringen. En hoe het dan verder ging,
  was ook vrij duidelijk. De betrokken schippers brachten de partijen
  – eventueel na een tussenstop voor de Spaans-Galicische kust – over
  naar Nederland, waar ze hetzij rechtstreeks in de een of andere
  haven werden afgeleverd, hetzij via speedboten, in kleinere
  partijen op de kust werden afgezet.

  Niet duidelijk werd wie in feite achter al die transporten
  zaten, met andere woorden wie de financile middelen fourneerden om
  de partijen in kwestie aan te kopen. Maar een paar namen kwamen wel
  boven water. Die van n van de kampers naar wiens activiteiten in de
  voorbije jaren intensief onderzoek is gedaan. Maar ook de naam van
  iemand die in het geheel niets te maken had met de woonwagenwereld:
  Klaas Bruinsma, telg uit een Hollandse middenklasse familie. In hun
  beider omgeving circuleerden daarenboven de namen van financile
  raadgevers – mensen die thuis waren in het bankwezen, die van
  wanten wisten in de handel in onroerend goed, en die geen probleem
  hadden met het oprichten en aankopen van bedrijven. Op het moment
  dat het rapport van het Waddenteam werd afgerond, was al zo
  ongeveer bepaald op welke groep het nieuwe Interregionale Recherche
  Team Noord-Holland/Utrecht (IRT) zich zou richten: niet op een van
  de kampers, maar op Bruinsma en zijn clan. Het IRT ging onderzoek
  doen op Bruinsma, omdat hij, anders dan andere Amsterdamse
  grootgegroeide groepen om hem heen, zich in de loop der jaren niet
  alleen met lef en list maar ook met geweld een weg naar de top had
  gebaand, en desondanks goeddeels uit de handen van politie en
  justitie had weten te blijven. Dat Bruinsma het gebruik van geweld
  niet schuwde, was in de eerste helft van de jaren tachtig duidelijk
  geworden. Hij wordt er door de politie van verdacht in die jaren de
  opdrachtgever te zijn geweest van zes aanslagen op concurrenten
  respectievelijk (afvallige) medestanders in de hashhandel (waarvan
  drie met dodelijke afloop), en hij was zelf rechtstreeks betrokken
  bij drie schietpartijen (waarvan n dodelijk). Namen die in dit
  verband nog altijd worden genoemd, zijn bijvoorbeeld die van
  (Alexander) Marianovic (1982), (Leo) Frantzen (1983), en Brilleman
  (1985). Zoals ook in het rapport over de situatie in Amsterdam
  wordt geschreven, laat de samenstelling van de Bruinsma-groep in
  haar beste jaren, zo rond 1987-1989, zien dat Bruinsma inderdaad
  meer was dan een listige en gewelddadig opererende crimineel. Hij
  beschikte zeker ook over de leiderscapaciteiten om met succes een
  criminele groep, een clan welhaast, te organiseren. En dit op een
  manier en op een schaal waarop geen enkel ander in Amsterdam dit
  toen deed. De clique die de harde kern van de clan vormde, bestond
  niet uit twee of drie personen, maar – afgezien van Bruinsma zelf –
  uit zo’n kleine tien man. Voor een deel ging het hier om figuren
  die niet alleen de drugstransacties zelf regelden, maar die ook
  instonden voor de bescherming en afscherming van de groep: geweld
  pleegden op afvallige medestanders, criminele contacten
  onderhielden met politiemensen, concurrenten met geweld
  uitschakelden of wegtipten aan de politie, voor de beveiliging van
  eigen mensen – Bruinsma natuurlijk voorop – zorgden, enzovoort.
  Voor een ander deel waren het mensen die Bruinsma in het financile
  vlak constant van advies dienden en op het oog legale bedrijven
  leidden die voor witwasoperaties werden gebruikt. Waarbij moet
  worden onderstreept dat deze mensen niet – zoals in een regulier
  bedrijf het geval zou zijn geweest – enkel en alleen voor Bruinsma
  werkten. Hij was op een bepaald moment wel hun belangrijkste
  partner respectievelijk opdrachtgever, maar zeker niet de enige; de
  meesten onder hen verleenden ook anderen hand- en spandiensten. Wat
  meer is: diverse van zijn bodyguards bijvoorbeeld hielden er
  eveneens de nodige eigen illegale activiteiten op na, helemaal los
  van die van Bruinsma. Men denke aan de exploitatie van prostitues,
  protectie van horeca-gelegenheden, gewelddadige incassering van
  schulden, het runnen van een gokhuis en handel in vals geld. Men
  moet zich dus geen al te formele voorstelling maken van een
  illegale onderneming.

  Om deze harde kern heen cirkelde volgens de beschikbare
  rapportages een heel aantal mensen waarmee in
  een reeks van jaren op n of meer terreinen hechte contacten werden
  onderhouden. Hiertoe kunnen worden gerekend: eigenaren-beheerders
  van grote horeca-gelegenheden in en rond Amsterdam waar omvangrijke
  partijen drugs werden afgezet; advocaten die niet alleen op hun
  kantoor adviezen gaven over geschillen en transacties allerhande,
  maar die er bij herhaling ook met Bruinsma c.s. op uit trokken om
  ter plaatse moeilijkheden op te lossen; Amsterdammers maar ook in
  Amsterdam woonachtige buitenlanders – onder meer een Engelsman
  waarmee Bruinsma in bepaalde opzichten zelfs een soort van
  twee-eenheid vormde – die in het groot drugs verhandelden, sommigen
  meer als importeur, anderen eerder als exporteur; beheerders van
  autobedrijven en garages, hotels, fitnesscentra en seksclubs;
  afpersers in de sfeer van de horeca, en ook illegale
  wapenhandelaren, etcetera. Allemaal mensen dus, en in veel gevallen
  tevens bedrijven, die ieder in hun sector zowel de ontplooiing van
  de criminele activiteiten van de groep an sich mogelijk
  maakten als dienstig waren aan het leven en overleven van de groep
  die deze activiteiten organiseerde. En hierbij komt dan nog dat
  niet alleen de leden van de kerngroep maar ook een deel van de
  handlangers hieromheen op hun beurt ook nog weer beschikten over n
  of meer helpers, of in elk geval mensen waarop ze te allen tijde
  een beroep konden doen. Er bestaan overzichten van de Bruinsma-clan
  waarop zo’n kleine 60 namen prijken. Over de manier waarop Bruinsma
  deze groep enkele jaren zodanig wist te organiseren dat zijn
  wereldwijde drugshandel goed verliep, valt bij gebrek aan nadere
  studie niet zoveel te zeggen. Maar de liggende informatie geeft aan
  dat hij dit niet alleen door de toepassing van intimidatie en
  geweld heeft klaargespeeld, hoe belangrijk dit controlemiddel voor
  hem ook was, juist ook in eigen kring. Evenmin waren het alleen de
  somtijds royale bezoldiging en beloning – in welke vorm dan ook:
  geld, goederen, vertier, onroerend goed en andere – van
  medestanders en medewerkers waardoor de clan bij elkaar werd
  gehouden. Zeker zo belangrijk waren enerzijds het praktisch
  organisatietalent van Bruinsma en anderzijds zijn charismatisch
  optreden. De ban waarin hij zijn naaste omgeving op de genoemde
  manieren wist te houden, raakte ook pas gebroken op het moment dat
  zijn charisma omsloeg in opzichtige grootspraak en, parallel
  hieraan, de dagelijkse organisatie van de dingen werd verwaarloosd.
  Op dat moment kwam, juist ook binnen de clique, het gezag van
  Bruinsma, de loyaliteit aan hem, onder druk te staan. Immers, het
  risico werd alsmaar groter dat ofwel de politie met succes tegen
  Bruinsma zou kunnen optreden, ofwel andere criminelen de kans
  schoon zouden zien om hem uit de weg te ruimen. Het werd
  uiteindelijk het laatste: op donderdag 27 juni 1991 werd hij, ook
  naar het oordeel van de rechter, vermoord door de (ex-)politieman
  die algemeen wordt gerekend tot de groep Joegoslaven waarvan de
  voorman eind oktober 1990 – naar men zegt op last van Bruinsma –
  werd geliquideerd. Het IRT Noord-Holland/Utrecht had dus het
  nakijken.

  Ofschoon Bruinsma steeds beweerde dat hij alleen maar in de
  hashhandel zat, staat het vast dat zijn groep ook volop was
  betrokken bij de handel in herone en cocane. En dus ogen de schemas
  waarop de handelskanalen van de clan staan getekend, al even
  indrukwekkend als die van de mensen die in Nederland via deze
  kanalen de import en export van de verdovende middelen
  organiseerden. Wat de hashhandel betreft liepen er hele duidelijk
  lijnen naar Libanon, Marokko en Pakistan, en (mogelijk) ook naar
  Spanje en Portugal. Herone werd zeker gesmokkeld vanuit de
  Sovjet-Unie en Afghanistan, maar waarschijnlijk ook uit Pakistan
  (via Zuid-Afrika) en Thailand. En de cocane kwam vanzelfsprekend
  uit Zuid-Amerika. Om de transporten van al deze drugs te verzorgen,
  werd steevast beroep gedaan op een aantal bevriende transporteurs
  rond de inner circle. Wie in al de betrokken landen de
  exporteurs waren van het spul dat hier in Amsterdam werd
  aangevoerd, valt uit de bestudeerde stukken niet op te maken.
  Evenmin geven die aan of de contacten met die exporteurs
  rechtstreeks plaatsvonden, danwel via tussenpersonen in Amsterdam.
  Maar uit het boek van Bovenkerk over de rol van Bettien M. in de
  drugshandel vanuit Zuid-Amerika weten we wel dat het in dezen niet
  altijd of-of is, maar meer en-en: er leven hier vertegenwoordigers,
  contactpersonen, van de grote leveranciers, maar als er belangrijke
  beslissingen moeten worden genomen, komen deze of hun naaste
  medewerkers dikwijls genoeg zelf even over.

  Dat de Bruinsma-clan tot laat in de jaren tachtig buiten schot
  (van politie en justitie) kon blijven, kan niet alleen worden
  toegeschreven aan de kracht van deze clan. Het was bepaald ook een
  gevolg van de zwakke organisatie van de Amsterdamse politie inzake
  de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Een klein aantal
  rechercheurs binnen de Amsterdamse politie had vanaf het begin wel
  door dat Bruinsma een stijger was in de drugshandel, maar door de
  toenemende decentralisatie van het korps kregen ze het niet voor
  elkaar om tot een gecordineerde aanpak van het onderzoek tegen hem
  te komen. Dit neemt echter niet weg dat Bruinsma van zijn kant
  gebruik maakte van een heel arsenaal van middelen om zich teweer te
  stellen tegen de overheid, ook op het moment dat deze wel – in de
  vorm van een politieel onderzoek – daadwerkelijk in actie kwam. Ten
  eerste mag, opnieuw, niet worden verhuld dat Bruinsma in zijn goede
  jaren een behoorlijk organisator was. Hij verzamelde niet alleen
  allerlei specialisten om zich heen – zowel in het geweld als in het
  geld – om zijn marktoperaties goed te laten lopen, maar hij zette
  deze operaties ook in technisch opzicht goed op – in termen van
  verbindingsmiddelen, transportmogelijkheden, geheime bergplaatsen,
  enzovoort. Ten tweede moet niet uit het oog worden verloren dat de
  centrale figuren van de clan in sociaal opzicht lange tijd haast
  letterlijk een harde kern vormden: een groep van mensen die noch
  van binnenuit noch van buitenaf
  gemakkelijk wordt ontregeld. Maar – ten derde – ook de bereidheid
  van Bruinsma om dodelijk geweld te gebruiken tegen personen –
  concurrenten evengoed als handlangers – die zijn machtspositie
  en/of zijn belangen in het gedrang brachten, mag in dit verband
  niet worden uitgevlakt. Want door zo frequent zulk geweld te
  (laten) gebruiken, legde hij niet alleen letterlijk een aantal
  belangrijke potentile belastende getuigen het zwijgen op, maar ook
  figuurlijk: op den duur durfden nog maar weinigen het aan om
  tegenover politie en/of justitie uit de school te klappen, want de
  wraak zou ongenadig zijn. In aansluiting hierop dient – ten vierde
  – in herinnering te worden geroepen dat Bruinsma het optreden van
  politie en justitie nauwlettend volgde. Niet alleen hield hij via
  allerhande lectuur in het algemeen bij hoe de politie operationeel
  functioneerde, maar hij probeerde ook alles te weten te komen over
  wat de politie van hem persoonlijk wist en/of tegen hem in haar
  schild voerde. De meest trefzekere manier om dit te bereiken
  bestaat natuurlijk in de corrumpering van politiemensen en daar nam
  Bruinsma dan ook op vrij grote schaal zijn toevlucht toe: hij had
  bedenkelijke contacten met zowel leden van de gemeentepolitie (een
  vijftal) als met douane-ambtenaren (een tweetal). Het spreekt – in
  de vijfde plaats – voor zichzelf dat de wetenschap alleen al dat
  een zo gewelddadig man als Bruinsma via corruptieve kanalen wist,
  of wellicht te weten kon komen, wat de politie tegen hem ondernam,
  intimiderend werkte op politiemensen die aan zo’n onderneming
  zouden deelnemen. Bovendien was Bruinsma bereid om politiemensen
  rechtstreeks, meer of minder subtiel, te intimideren, bijvoorbeeld
  door achter observatieteams aan te rijden of door de politile
  luistervink op getapte telefoonverbindingen mede te delen dat hij
  hem nog wel zou krijgen. Het laatste middel tenslotte dat door
  Bruinsma c.s. werd aangewend om de overheid buiten gevecht te
  stellen, was de nadrukkelijke inschakeling van de media. Aan de ene
  kant deed hij zeker pogingen om journalisten een positief beeld van
  hem te laten schetsen: het beeld van een wat contraire maar al bij
  al toch wel sympathieke hashhandelaar. Aan de andere kant greep hij
  allerlei legale en illegale middelen aan om journalisten die hem in
  zijn ware criminele gedaante afschilderden, B. Middelburg van
  Het Parool voorop, het zwijgen op te leggen (Middelburg,
  1992). De ratio van deze manipulatie van de media ligt, ook gezien
  de Amerikaanse literatuur terzake, voor de hand. Bruinsma zal ook
  wel hebben begrepen dat een negatieve pers hem in een sociaal
  isolement zou dringen en juist daardoor ook veel kwetsbaarder zou
  maken voor zijn tegenstanders, zowel rivalen in de drugshandel als
  opponenten bij politie en justitie. Maar hij slaagde er niet in
  deze ontwikkeling af te wenden.

  Tot slot is het van belang erop te wijzen dat er nogal wat
  aanwijzingen zijn dat de Bruinsma-groep het geld dat met de
  drugshandel werd verdiend, niet alleen besteedde aan de
  voortzetting van deze handel en aan de verfraaiing van het
  dagelijkse leven, maar het met de hulp van een hele batterij
  financile en juridische raadgevers ook gebruikte voor de aankoop
  van onroerend goed en voor de investering in bedrijven. Hierbij
  valt op dat het niet uitsluitend, maar toch wel grotendeels ging om
  goederen en bedrijven in sferen die van oudsher worden geassocieerd
  met georganiseerde criminaliteit: het gokwezen en de sector van de
  prostitutie en pornografie. Typerend hiervoor is, dat Bruinsma zich
  met name inkocht in bedrijven op de Wallen, en niet alleen in deze
  bedrijven, maar ook in de horeca eromheen de lakens probeerde uit
  te delen: het was voortaan het beste, zo liet hij eigenaren en
  pachters weten, om hash en speelautomaten bij hem te kopen
  respectievelijk te huren; wie dat niet wilde werd met (dreiging
  met) geweld op andere gedachten gebracht. Hij poogde met andere
  woorden de machtspositie die hij – functioneel – via de drugshandel
  in criminalibus had opgebouwd, nu ook een territoriale grondslag te
  geven, en zo dus echt iets als een crimineel imperium op te bouwen.
  Het bleef echter bij een poging. Bruinsma werd in juni 1991
  geliquideerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken