• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 3.3. Een beeld van zeven belangrijke groepen

  3.3. Een beeld van zeven belangrijke groepen

  3.3.1. Octopus: tussen feit en fictie

  In de voorbije jaren is in de media bij herhaling het beeld van
  een octopus gebruikt om de top van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland te kenschetsen. Helemaal vreemd is het
  gebruik van dit beeld niet. Niet alleen wordt ook internationaal
  door allerhande media en auteurs de gedachte verdedigd dat het
  beeld van de octopus een adequaat middel is om uit te drukken wat
  de georganiseerde criminaliteit in werkelijkheid voorstelt, maar
  ook is het zo dat rond 1990 het onderzoek naar een bepaalde groep
  in de Randstad het octopus-onderzoek werd genoemd. Dus, het valt
  gemakkelijk te begrijpen waarom zelfs in sommige politiekringen nu
  nog wel over de octopus wordt gesproken.

  Maar al is de aanduiding van de top van de autochtone
  georganiseerde criminaliteit in Nederland met het woord octopus dan
  niet helemaal uit de lucht gegrepen, een feit is dat de top van
  deze criminaliteit er in werkelijkheid niet zo uitziet, als n
  organisatie waarvan de verschillende geledingen quasi automatisch
  functioneren als delen van n groot organisch geheel. Een dergelijke
  organisatie ben ik in de loop van mijn onderzoek niet tegengekomen,
  hoewel het voor een groot deel juist ook betrekking had op groepen
  die volgens de plaatjes een onderdeel van de octopus zouden moeten
  vormen. Laat ons dus het beeld van de octopus uit
  de discussie verbannen. Het doet meer kwaad dan goed, omdat het de
  ontwikkeling van een heldere kijk op de feitelijke situatie
  voortdurend belemmert.
  Wat ziet men dan wel, als men goed kijkt naar wat er
  realiter bestaat? Dan ziet men in eerste instantie honderden
  of liever: duizenden en duizenden mensen die binnen Nederland, maar
  voor een stuk ook daarbuiten, rechtstreeks en indirect met elkaar
  in verbinding staan. Pas in tweede instantie wordt zichtbaar dat
  hun onderlinge betrekkingen in vele gevallen luchtledig zijn, niets
  inhouden, nergens op slaan; het zijn niet meer dan relaties tussen
  bekenden van bekenden. Maar een aantal verbindingen hebben wel een
  rele betekenis voor de betrokkenen: die vormen de sociale netwerken
  waarvan zij deel uitmaken. In derde instantie ontdekt men dat in
  deze netwerken knooppunten zitten: mensen en groepen van mensen, en
  daarbinnen ook weer cliques of harde kernen, die machtsposities
  innemen en sleutelfuncties vervullen. Zij gaan onderlinge coalities
  aan om bepaalde grote projecten zonder al te veel risico’s te
  kunnen financieren, zij brengen elkaar, als het zo uitkomt, in
  contact met nieuwe zakenpartners: producenten en consumenten, zij
  wisselen materieel en personeel uit wanneer dat voor het klaren van
  klussen nodig is, enzovoort. Maar de belangen van de groepen kunnen
  ook in strijd zijn met elkaar, de persoonlijkheden van hun
  aanvoerders kunnen botsen. En dan wordt er niet samengewerkt. Of
  worden de conflicten op een gegeven moment met geweld beslecht. Dit
  is het algemene beeld dat de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, ook op topniveau, in realiteit te zien
  geeft.

  Hierna wordt een poging gedaan om, zoals al eerder werd
  aangegeven, een kwalitatieve analyse van zeven toonaangevende
  autochtone criminele groepen te presenteren. Deze analyse is nodig
  om wat zoven in abstracto werd gesteld, te concretiseren voor al
  wie genteresseerd is in de top van de georganiseerde criminaliteit
  in Nederland. Maar zomaar concretiseren gaat ook weer niet, want
  binnen deze top bestaan er aanzienlijke verschillen. De ene
  drugsgroothandelaar – want hier hebben we het vooral over – is de
  andere niet. Hierom is hierna, op grond van de voorkennis die er
  bij mij van de betrokken groepen bestaat, een onderscheid gemaakt
  tussen enkelvoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen enerzijds
  en meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen anderzijds. De
  betrekkelijkheid van dit onderscheid wordt onderstreept met het
  voorbeeld van drie groepen waarbij enkelvoud en meervoud op een
  aparte manier samengaan.

  3.3.2. De enkelvoudig samengestelde
  drugsgroothandelsgroepen

  Met een enkelvoudig samengestelde drugsgroothandelsgroep wordt
  hier een groep bedoeld, waarvan de organisatie en werking eigenlijk
  draaien om de exploitatie van n enkele drugslijn, althans zo’n lijn
  op n enkel land: Marokko, of Libanon, of Pakistan. Van deze groepen
  zijn twee voorbeelden meer n detail bekeken. De ene groep was
  ontstaan uit een in beginsel hele reguliere internationale
  handelsactiviteit (A), de andere groep had haar origine op een
  woonwagenkamp (B). Maar wie er de baas was, was zowel voor de leden
  van groep A als voor die van groep B volkomen duidelijk. Dat was er
  maar n. Beiden leidden de groepen met straffe hand.

  Beide groepen exploiteerden een hash-lijn op Marokko. Om de
  organisatie van transporten te regelen, de distributie van partijen
  en de financile afwikkeling van de omzet, werd ieder van de bazen
  bijgestaan door een vijftal personen. Dezen kenden onderling een
  zekere taakverdeling. Waar sommigen vooral verantwoordelijk waren
  voor de hashhandel in enge zin – invoer en verkoop -, daar moesten
  anderen instaan voor de investeringen die waren gedaan. Een zeker
  verschil tussen beide groepen is dat in het geval van A de harde
  kern van medewerkers minder door familiale relaties werd
  samengehouden dan in het geval van B; de clique van groep B
  vertoonde veel scherpere familietrekken (broer en zwager).
  Verschillend is ook de omvang en samenstelling van de mensen die om
  de inner circle draaiden. Bij groep A telde deze kring van
  personen zo’n 30 tot 40 man, waaronder vijf transporteurs, twee
  monteurs van bergplaatsen en drie incasseerders. Deze kring
  was bij groep B slechts zo’n 15 tot 20 personen groot, vooral
  transporteurs (2) en chauffeurs, en verder nog een enkele
  zaakwaarnemer. Terwijl de baas van groep B heel duidelijk relaties
  onderhield met enkele grote meervoudige drugsgroothandelsgroepen in
  Nederland (zie hierna), vooral die welke ook worden geleid door
  kampers, onderhield de aanvoerder van groep A dergelijke relaties
  ook wel, maar waarschijnlijk niet op die schaal en met die
  intensiteit als de baas van groep B. De voorman van groep A had
  overigens meer last om de groep bij elkaar te houden dan de baas
  van groep B. Hij moest vaker op (dreiging met) geweld tegen zijn
  eigen mensen een beroep doen dan het hoofd van groep B. In hoeverre
  dit verschil moet worden toegeschreven aan het verschil in omvang
  en samenstelling van beide groepen, valt niet te zeggen. Beide
  groepen handelden hoofdzakelijk in hash. Een verschil tussen groep
  A en groep B is dat de eerstgenoemde groep deze handel tot op
  zekere hoogte bedreef samen met allochtone compagnons, afkomstig
  uit het bronland. Maar hoe dan ook, beide groepen moesten de hash
  in het desbetreffende land ophalen. Dit gebeurde deels met tevoren
  geprepareerde vrachtwagens, deels per schip in containers. Om deze
  illegale handel beter te camoufleren, ging groep B verder dan groep
  A: zij richtte hiervoor in haar woonplaats
  speciale handelsfirma’s op. Groep B stond trouwens – toen ze door
  de politie werd aangepakt – op het punt om op dezelfde manier een
  drugslijn op te zetten naar een West-afrikaans land; de
  quasi-handelsfirma was al opgericht, de directeur al aangesteld. De
  hash was enerzijds bedoeld voor binnenlandse consumptie. Groep A
  stootte delen van haar partijen zo vlug mogelijk door naar een
  vijftal netwerken van coffeeshops in haar eigen streek; groep B
  zette eveneens een deel van haar import af bij coffeeshops in de
  buurt, maar had ook grotere afnemers her en der in het Zuiden van
  het land; daarenboven kon ze wat spul kwijt in haar coffeshop – in
  tegenstelling tot groep A die geen eigen winkelketen had.
  Anderzijds werden kleinere partijen hash rechtstreeks – vanaf het
  bronland (groep A) – en indirect via Nederland (groep A en groep B)
  naar Engeland en Denemarken verhandeld; voor deze hash-export werd
  gebruik gemaakt van ervaren tussenhandelaren. Beide groepen
  realiseerden met de import en doorvoer van hash op jaarbasis een
  forse winst; in het geval van groep A wordt die geschat op 10 tot
  20 miljoen gulden. Dit geld werd voor een klein deel besteed aan de
  verhoging van de eigen welstand, inclusief de aankoop van riante
  woonhuizen. Maar voor het grootste deel werd het genvesteerd in
  bedrijven. Groep A investeerde vooral in bedrijven in de
  automobielsector, groep B belegde het geld vooral in bedrijven in
  de horecasector. Daarbij moet wel worden bedacht dat er voortdurend
  (zwart) geld in al deze bedrijven moest worden gepompt om ze in
  stand te houden; erg renderende beleggingen waren het dus niet.
  Anders dan de baas van groep A die zich rechtstreeks en volop
  bemoeide met de gang van zaken in de betrokken bedrijven, hield de
  baas van groep B zich juist zoveel mogelijk op de achtergrond. Zijn
  financile en zakelijke betrokkenheid werd niet alleen weggemoffeld
  door de bedrijven in kwestie onder te brengen in naar Amerikaans
  recht opgezette vennootschappen, maar ook door de feitelijke
  leiding erover zo goed als volledig in handen te geven van zijn
  naaste medewerkers. Dit belangrijke verschil wordt voor een stuk
  verklaard door het feit dat de legale bedrijvigheid van groep A de
  baas altijd nauw aan het hart had gelegen, terwijl de aanvoerder
  van groep B van oudsher helemaal geen affiniteit had met de sector
  waarin hij semi-legaal voor ondernemer speelde.

  Wat vooral maakt dat de criminaliteit van deze groepen kan
  worden gerekend tot de georganiseerde criminaliteit, is het gegeven
  dat beide – buiten de gebruikelijke werkwijzen in het bedrijven van
  drugshandel – ook probeerden om eventueel overheidsoptreden in hun
  richting te voorkomen en te blokkeren. Dit vond plaats op drie
  manieren. In de eerste plaats door op beperkte schaal – maar groep
  A wel veel meer dan groep B – aan contra-observatie te doen, dat
  wil zeggen informatie in te winnen over het optreden van politie en
  justitie, onder andere via observatie, maar ook via het afluisteren
  van verbindingen (groep A). Op de tweede plaats – maar nauw
  aansluitend bij het voorgaande – door middel van corruptie, zowel
  in de kring van politie als in een (ander) hoogstrelevant
  overheidsbedrijf. En met succes: men werd voortdurend bijgepraat
  over bepaalde politile manoeuvres. Op de derde plaats langs de weg
  van intimidatie. Beide groepen hebben het tot nu toe gelaten bij
  (zeer) ernstige dreigementen in de richting van politie en
  justitie. Ten aanzien van potentile politie-informanten en dus,
  nadien, mogelijke getuigen is het echter niet bij dreigementen
  gebleven. Groep A nam een enkele keer ook haar toevlucht tot
  ernstige mishandeling van een vroegere medestander om te voorkomen
  dat hij zou gaan praten tegen de politie.

  3.3.3. De meervoudig samengestelde
  drugsgroothandelsgroepen

  Waar bij enkelvoudige drugsgroothandelsgroepen de baas zich al
  bij al, zij het soms ook via tussenpersonen, intensief bemoeit met
  de concrete exploitatie van zijn ene drugslijn, daar houdt de baas
  bij meervoudige drugsgroothandelsgroepen zich juist verre van de
  praktische uitbating van de verschillende drugslijnen die hij heeft
  opgebouwd, overgenomen of veroverd. Men zou ook kunnen zeggen dat
  in het eerste geval de baas nog op een taktisch niveau opereert,
  waar in het tweede geval de baas op strategisch niveau bezig is. De
  kopmannen van de groepen waarom het in deze subparagraaf gaat,
  voldoen in elk geval aan dit profiel. Hun opkomst in de
  internationale drugsgroothandel dateert uit de jaren tachtig. De
  een (C) – een kamper – werd toen – samen met een compagnon – al
  aangezien als een van de grootste handelaren van Nederland. Hij
  controleerde via bepaalde transporteurs – met veel contacten in de
  wereld van het legale vervoer – drie hashlijnen uit Pakistan en
  Libanon, in 1988 samen goed voor zo’n dertig ton. De partijen
  werden veelal via de havens van Lissabon en/of Antwerpen per schip
  of per vrachtwagen in containers naar Nederland gebracht en hier
  grotendeels klaargemaakt voor doorvoer/export naar Engeland; dit
  deel van de transportketen werd toevertrouwd aan andere
  transporteurs dan die welke voor de import instonden. Verder had
  men ook toen al het sterke vermoeden dat betrokkene in meer zaken
  was betrokken dan drugshandel. Hij zou met name ook in de
  vuurwapen(groot)handel en in de oliehandel actief zijn. Tenslotte
  twijfelde de politie er niet aan of hij had verschillende mensen
  laten ombrengen. In elk geval onderhield hij nauwe contacten met
  twee lieden die als killers bekend staan.

  De ander (D) komt uit een heel andere wereld dan de
  kampers-wereld. Hij groeide op in de schaduw van een van de
  grootste drugsdealers in de periode waarom het hier gaat: de jaren
  tachtig. Aanvankelijk speelde hij met name voor bodyguard van de
  grote baas en bouwde in die hoedanigheid een huiveringwekkende
  reputatie in het milieu op; zijn naam werd constant in verband
  gebracht met de liquidatie van verschillende personen. Later
  ontpopte hij zich meer en meer als de tweede man van de organisatie
  en nam – in de schaduw van de voorman – een aantal van diens
  cordinerende taken over. Hierom was, op het moment dat de grote
  baas uitviel, zijn bedje min of meer gespreid. Zonder al te veel
  problemen kon hij zowel de erfenis als de staande boedel overnemen.
  De voorwaarden voor een verdere opgang in de internationale
  drugshandel waren aanwezig.

  Het feit dat de beide kopmannen op hetzelfde niveau opereren,
  wil natuurlijk nog niet zeggen dat zij hun (werk-)omgeving op
  dezelfde manier organiseren. C zou men in vergelijking met D
  wellicht kunnen typeren als een loner die eigenlijk niemand
  anders om zich heen heeft dan een vaste raadgever, een oude vriend
  in de misdaad. D, daarentegen, heeft niet zo’n rechterhand, is
  alleen de baas, maar heeft zich wel omringd met een kleine
  hofhouding van bodyguards, chauffeurs, klusjesmannen,
  woningbeheerders en andere. Het kan heel goed zijn dat dit verschil
  in entourage een weerspiegeling vormt van een belangrijk
  stijlverschil in leiderschap. C leidt eigenlijk geen groep, in een
  wat engere zin van het woord, maar heeft gaandeweg – halverwege de
  jaren tachtig bijvoorbeeld werkte hij met heel andere mensen dan
  rondom 1990 – over de hele wereld een hecht netwerk van relaties
  met zijn gelijken opgebouwd. Hij geniet kennelijk groot vertrouwen
  bij de hoofdleveranciers van drugs in Azi (en wellicht ook
  Zuid-Amerika), staat goed bekend bij de grote afnemers in
  Noord-Amerika (Verenigde Staten n Canada) en West-Europa, en kent
  in Nederland de mensen, de transporteurs, die – op het moment dat
  er grote partijen (tientallen tonnen hash, duizenden kilo’s cocane)
  verscheept moeten worden – over de middelen, althans de
  mogelijkheden, beschikken om het vervoer ervan van begin tot het
  eind te organiseren: schip kopen, bemanning erbij zoeken,
  (misleidende) vaarroutes uitstippelen, enzovoort; deze
  transporteurs, dat spreekt welhaast vanzelf, doen hiernaast gewoon
  hun eigen werk. Met andere woorden, C is meer een makelaar in
  illegale goederen dan de leider van een criminele groep. En als
  zodanig probeert hij dan ook het risico van het transport (hier zit
  wel de grootste winst aan vast, maar ook het grootste risico) te
  spreiden, deels in de richting van de leveranciers (een deel – soms
  50% – van de prijs wordt pas afgerekend wanneer de partij in
  veilige haven is), deels in de richting van de transporteurs en
  afnemers: die nemen naar rato van hun vermogen en belangstelling
  ieder ook een deel van de investering voor hun rekening. Er is in
  Nederland zeker n belangrijke partij drugs in beslag genomen
  waarvan aan de kleuren van de verpakking te zien was, zo wordt
  althans gedacht, dat zij was gefinancierd door zes verschillende
  groothandelaren/transporteurs. Verder is vastgesteld dat er nauwe
  relaties (hebben) bestaan met bepaalde advocaten(kantoren) en
  financile adviseurs.

  D is in vergelijking met C wel de man aan de top. Hij bemiddelt
  niet zozeer tussen belanghebbende partijen – producenten,
  transporteurs en consumenten -, maar regisseert in grote lijnen de
  criminele hoofdactiviteiten van zo’n zes tot zeven groepen – of
  beter nog cliques die rond n of twee aanvoerders zijn gegroepeerd.
  Deze groepen, cliques, worden weliswaar aangestuurd door de topman
  maar binnen het grofweg aangegeven kader doen en laten ze wat ze
  willen; daarbuiten mogen ze best ook nog allerlei eigen handel
  drijven. Hun verhouding tot de topman is per definitie dus niet zo
  doorzichtig. En dat houdt die man ook graag zo, denkt men. Want hoe
  ondoorzichtiger die verhouding is, des te moeilijker valt te
  bewijzen dat hij de grote man van de criminele organisatie is. Hij
  vermijdt dus zoveel mogelijk directe persoonlijke contacten met
  zijn aanvoerders en opereert het allerliefst ver achter de
  schermen. Dit betekent onder meer dat hij het liefst vanuit het
  buitenland opereert, zo min mogelijk contact met zijn mensen zoekt
  via verbindingen die afgeluisterd respectievelijk geregistreerd
  kunnen worden, financile transacties als het even kan buiten
  Nederland afwikkelt, zich in Nederland zelf zo onopvallend mogelijk
  gedraagt, festijnen voor zijn medewerkers bij voorkeur in een ander
  land organiseert, etcetera. Het feit dat het hier bovenal om een
  meervoudige drugsgroothandelsgroep gaat, wil zeggen dat er ook
  allerlei bedrijven en mensen deel van uitmaken:
  transportondernemingen, geldkoeriers, handelsfirma’s, beheerders
  van loodsen. Al met al kan deze kring van bedrijven en mensen goed
  100 tot 150 personen tellen. Daarnaast onderhoudt de baas nauwe
  relaties met bepaalde (advocaten- en notaris-)kantoren, en heeft
  hij vaste connecties met onder andere een garagebedrijf, een
  reisbureau, een communicatiecentrum en de medische wereld.

  Het is wellicht haast overbodig om erop te wijzen dat de
  ondoorzichtige, weinig formele, laat staan bureaucratische,
  structuur van deze beide groepen, geen zwak punt van ze is. Die is
  juist uiterst functioneel voor criminele organisaties! Niet alleen
  biedt zij een belangrijke bescherming tegen doeltreffend
  overheidsoptreden, maar ook stelt zij de desbetreffende groepen in
  staat om heel snel in te spelen op veranderingen in hun omgeving:
  plotse aanbiedingen op de markt, opkomst van andere criminele
  groepen, enzovoort.

  De verschillen in leiderschap en organisatorische structuur
  tussen groep C en groep D keren ook terug in de manier waarop de
  drugsgroothandel zelf wordt bedreven. Groep C heeft zich in de
  voorbije jaren helemaal toegelegd op de internationale
  drugsgroothandel in de vorm van zr riskante maar, als ze slagen,
  ook zr lucratieve projecten. Deze projecten bestaan uit de
  verscheping van – naar verhouding – enorme hoeveelheden
  hash en cocane vanuit de bronlanden naar afzetmarkten in Australi,
  Noord-Amerika en West-Europa; de hoeveelheden zijn vaak zo groot
  dat ze – terwille van de hoogte van de consumptieprijzen – niet in
  een klap aan land worden gebracht, maar gedeeltelijk op de zeebodem
  in containers worden weggezet. Een aantal van deze projecten is,
  ondanks alles, toch geheel of ten dele mislukt: grote partijen hash
  en cocane zijn door binnenlandse en buitenlandse autoriteiten
  inbeslaggenomen en transporteurs zijn tot enkele jaren
  gevangenisstraf veroordeeld. Hierom wordt er de laatste tijd
  naarstig gezocht naar andere mogelijkheden om grote partijen te
  vervoeren. Het past helemaal bij de werkwijze van deze groep dat
  zij zich niet bezighoudt met de verdere distributie van de drugs in
  de desbetreffende landen; dat laat zij helemaal over aan de
  afnemers ter plaatse. Hiermee is dan meteen n van de belangrijke
  verschillen met groep D aangegeven. Deze groep handelt ook
  rechtstreeks met landen buiten Nederland, maar levert daarnaast ook
  direct aan (ketens van) coffeeshops in eigen land; daarenboven
  verhandelt zij nog een deel van de gemporteerde partijen in een
  aantal van de horeca-gelegenheden die ze in de voorbije jaren in
  bezit heeft gekregen. Een ander belangrijk verschil is dat groep D
  niet al haar energie richt op de realisering van enkele grote
  gemeenschappelijke projecten met verschillende transporteurs, maar
  dat haar subgroepen eigenlijk voortdurend bezig zijn een of meer
  van haar drugslijnen te exploiteren, dat wil zeggen doorlopend
  ervoor te zorgen dat kleinere en grotere partijen zo veilig
  mogelijk worden opgehaald, vervoerd en afgeleverd.

  Overigens worden (delen van) beide groepen ervan verdacht niet
  alleen in de drugsgroothandel te zitten, maar ook een niet
  onaanzienlijke rol te spelen in de internationale wapenhandel. In
  het geval van groep D is hiervan het onomstotelijke bewijs
  geleverd. In het geval van groep C is het bij vermoedens gebleven,
  omdat er op dit punt nooit gericht onderzoek in haar richting werd
  gedaan.

  Niet goed is aan te geven waar de inkomsten die jaarlijks door
  meervoudige drugsgroothandelsgroepen worden gegenereerd, blijven,
  onder meer vanwege het internationale karakter van de bijbehorende
  geldstromen. Duidelijk is wel dat een deel van de middelen nodig is
  om de handel voort te zetten: aankoop van partijen, financiering
  van hun transport, enzovoort, waarbij het niet uitgesloten is dat
  beide groepen proberen ook in andere segmenten van de drugsmarkt
  een rol van betekenis te gaan spelen. Zo ligt er het bericht dat n
  van beide bezig is met investeringen in de kweek van nederwiet. Het
  past echter bij het karakter van groep D dat zij in dit opzicht
  waarschijnlijk een stap verder gaat dan groep C, en wl in een
  aantal landen een bepaald soort bedrijven opkoopt die op de langere
  termijn de infrastructuur moeten leveren voor een veilige, en dus
  zo winstgevend, mogelijke organisatie van de drugshandel – van
  import tot en met distributie in West-Europa. In het geval van
  groep C zijn nimmer dergelijke strategische aankopen waargenomen.
  Maar ook groep D beperkt zich niet tot besteding van de inkomsten
  aan de voortzetting en/of uitbreiding van de drugshandel. Zij,
  althans haar hoofdman, is namelijk ook bezig zich in te kopen in
  vitale economische sectoren van een ver buitenland – haast buiten
  het zicht en zeker buiten het bereik van de Nederlandse overheid.
  Groep C doet dit laatste, voorzover bekend, niet. Via een
  gecompliceerd internationaal netwerk van bedrijven en banken poogt
  zij vooral legaal in Nederland te investeren. Het ligt voor de hand
  dat een deel van deze investeringen plaatsvindt in de sector van
  het onroerend goed. Voor een deel worden zij mogelijk ook
  daarbuiten gedaan – in sectoren waar men dit niet zo vlug zou
  verwachten.

  Tot slot mag zeker niet voorbij worden gegaan aan de methoden
  die door deze groepen worden gehanteerd om hun bedrijvigheid af te
  schermen tegen de overheid. Wanneer deze – zoals hiervoor is
  gebeurd – worden ingedeeld in de gebruikelijke categorien:
  contra-informatie, corruptie en intimidatie, dan kan in de eerste
  plaats worden gesteld dat contra-informatie zeker tot het
  repertoire van beide groepen behoort. Wat de toepassing van
  corruptie aangaat, is het zo dat beide groepen het gebruik van dit
  middel niet schuwen, met name niet in de sfeer van de politie.
  Verder zijn er signalen dat groep D doelbewust gebruik maakt van
  intimidatie om de opsporing van haar illegale activiteiten lam te
  leggen, en in dit verband, denkt men, n keer zelfs zover is gegaan
  dat zij een informant van de politie uit de weg heeft geruimd.
  Groep C werkt in dit opzicht meer rechtstreeks en bedreigt
  regelrecht politiemensen die via hun onderzoek te dicht in zijn
  buurt komen. Tenslotte poogt de voorman van groep D – zo wordt
  aangenomen – niet alleen bepaalde media te gebruiken voor de
  uitschakeling van zijn belangrijkste tegenstanders in de overheid –
  gewoon door discrediterende berichten over hen te laten
  verspreiden, maar tracht hij ook via de media, en vooral via
  journalisten met wie hij een vaste relatie onderhoudt, een zo
  gunstig mogelijk imago van zichzelf te creren. Vanzelfsprekend om
  te voorkomen dat hij op den duur – ook in de ogen van het publiek –
  terecht het grote mikpunt van politie en justitie wordt.

  3.3.4. Tussen de enkelvoudig en de meervoudig samengestelde
  drugsgroothandelsgroepen

  in:
  drie voorbeelden

  Hiervoor zijn de enkelvoudig samengestelde en de meervoudig
  samengestelde drugsgroothandelsgroepen met opzet tegenover elkaar
  geplaatst. Zo komen de onderlinge verschillen tussen deze groepen
  het scherpst tot uitdrukking. Maar deze polarisering van het beeld
  van de werkelijkheid mag niet uit het oog doen verliezen dat er
  tussen de extremen in allerlei belangrijke overgangsvormen bestaan.
  Hiervan worden er hierna drie in beeld gebracht waarover tamelijk
  veel informatie beschikbaar is. Maar er vallen zeker meer
  voorbeelden in de Nederlandse context aan te wijzen. De drie
  onderhavige groepen hebben een aantal punten gemeenschappelijk. Ten
  eerste stammen zij uit de kring van woonwagenbewoners, zelfs in
  belangrijke mate uit n en dezelfde familie; voorzover hun leden
  zelf niet meer op woonwagenkampen wonen, staan dezen wel nog
  dagelijks in contact met bewoners van deze oorden. Ten tweede zijn
  deze groepen alle drie betrokken bij de drugsgroothandel, in die
  zin dat zij tw of meer drugslijnen exploiteren; zij zijn ook wel
  actief (geweest) in andere criminele sferen, bijvoorbeeld illegale
  autohandel en illegaal gokken, maar dit gaat meestal slechts om een
  nevenactiviteit. Ondanks de betrokkenheid van hun groepen bij
  meerdere drugslijnen kunnen de bazen het niet laten om zich volop
  te bemoeien met de exploitatie van deze lijnen; het zijn met andere
  woorden nog tactici en geen strategen. En wat deze groepen, en
  speciaal hun leiders, ten derde, ook gemeen hebben is hun
  bereidheid om grof geweld te gebruiken – zeker tegen eigen mensen,
  tegen compagnons (leveranciers), en tegen concurrenten op de markt;
  over enkele van hun voormannen en hun leden doen al jaren
  bloedstollende verhalen de ronde. Een belangrijk verschilpunt
  tussen de drie groepen is echter dat de ene groep niet alleen in
  meer windrichtingen drugslijnen poogt op te zetten dan de andere
  groep, maar dat zij ook verder is, respectievelijk verder wil gaan,
  met de ontwikkeling van eigen infrastructuur en logistieke
  middelen. Uitgaande van dit graduele verschilpunt ligt het voor de
  hand om de bespreking van de drie groepen aan te vangen met de
  groep die het minst ontwikkeld is. De familiale kern van groep E
  bestond uit drie personen. Zij zaten (ook) in de (illegale)
  autohandel en werkten nauw samen met enkele (drie)
  (staf)medewerkers van een reinigingsbedrijf, een schoonmaakbedrijf
  en een coating bedrijf. Een stuk of wat (vier vijf) personen
  verrichtten allerhande hand- en spandiensten. Alles bij

  elkaar bestond de groep dus uit ruim tien man. De leider van de
  groep was via loan sharking, onder andere ten opzichte van
  een bekende plaatselijke hash-dealer, terechtgekomen in de
  hashhandel op Marokko. Zijn contacten in Marokko liepen via
  Marokkaanse kennissen in Nederland. De transporten werden echter
  uitgevoerd door Nederlandse mensen, gerecruteerd in het
  caf-circuit, die in financile problemen zaten en zo een kans zagen
  snel van deze problemen af te komen. En inderdaad, mede afhankelijk
  van de omvang van de partij die moest worden opgehaald – en haar
  omvang varieerde van enkele tientallen kilo’s tot meer dan 2.000 kg
  -, kregen de transporteurs, naast hun reiskostenvergoeding (10.000
  gulden), een geldbedrag dat kon oplopen tot 150.000/200.000 gulden.
  Maar de risico’s waren ook niet gering. Niet alleen werden
  ettelijke transporten in Marokko, Frankrijk en Spanje onderschept
  met alle gevolgen voor de chauffeurs vandien, maar de leider van de
  groep had er ook geen moeite mee om transporteurs die niets mee
  terugbrachten of die (een deel van) de partij onderweg waren
  kwijtgespeeld, te mishandelen, soms zeer ernstig, of een geldelijke
  boete op te leggen. Voor het transport werd gebruik gemaakt van
  zelf geprepareerde busjes, compleet met vervalste papieren. De
  transporteurs kregen een dubbele set reispapieren mee om in de
  omringende landen hun aanwezigheid in Marokko te kunnen
  versluieren. In 1992 werd evenwel in Belgi een reisbureau opgezet
  met de bedoeling om via bussen van dit bureau hash uit Marokko te
  gaan smokkelen. Dit plan is ook uitgevoerd. De hash die aldus werd
  aangevoerd, was alleen bestemd voor de lokale, regionale, markt.
  Via hun zakenrelaties in de schoonmaakwereld begonnen de voormannen
  van de groep in 1993 contact te zoeken met chemische bedrijven in
  Tsjechi, duidelijk met de bedoeling om daar illegaal grondstoffen
  te (laten) produceren en/of te (laten) kopen die geschikt zijn voor
  de vervaardiging van amphetamine en XTC; ook werd erover gesproken
  om in dit land, alleen of in samenwerking met anderen, zulk een
  bedrijf op te richten. In de onderhandelingen met de
  Duits-Tsjechische partners was in elk geval bij herhaling sprake
  van de levering van grote hoeveelheden grondstof naar Nederland.
  Eind 1993 reikten de plannen nog verder. Toen ging men met de
  directie van een chemisch bedrijf in Skopje, Macedoni, gesprekken
  aan over de jaarproduktie van nog grotere hoeveelheden van deze
  stof. Maar noch het ene noch het andere project ging uiteindelijk
  door. Het bleef allemaal bij de illegale aanschaf van beperkte
  hoeveelheden basisstoffen in Duitsland; zeker n levering mislukte
  (als gevolg van politie-ingrijpen), minstens drie andere leveringen
  slaagden. De aldus gemporteerde stoffen werden in Nederland
  doorverkocht aan personen die volop synthetische drugs
  produceerden. Later bleek dat op instigatie van de top van de groep
  een kleine hoeveelheid amphetamine door verder onbetekenende
  transporteurs was gesmokkeld naar Engeland.

  Groep E maakte geen gericht gebruik van contrastrategien in de
  richting van de overheid. Natuurlijk probeerde men zo min mogelijk
  over de telefoon te zeggen, natuurlijk werd allerhande
  verbindingsapparatuur op naam van anderen gezet, maar van pogingen
  om door middel van contra-observatie of intimidatie
  overheidsoptreden te belemmeren of tegen te gaan, was geen sprake.
  Alleen viel het op hoe gemakkelijk de
  topman van de groep op lokaal en provinciaal niveau contacten kon
  leggen met overheidsinstanties. Maar toen hij daar op een gegeven
  moment zijn zin niet kreeg, viel hij even uit zijn rol en
  intimideerde de ambtenaar in kwestie vrij ernstig.

  De aanvoerder van groep F bouwde in de loop van de jaren tachtig
  de reputatie op een geweldenaar te zijn. Hij pleegde, zowel in
  Belgi als in Nederland, overvallen, stond bekend als een
  ripper van partijen drugs, zowel uit de handen van Hollandse
  als uit de handen van met name Marokkaanse groepen, en werd, ook in
  het milieu, verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van
  ettelijke personen. De clique om hem heen was toen niet zo groot,
  hooguit zo’n vijf man, maar stond wel in contact met alle
  toenmalige groten in de Nederlandse criminele wereld, zeker de
  kampers onder hen. Nadat deze clique door arrestatie en liquidatie
  was geruneerd, bouwden de leiders een nieuwe formatie op, ditmaal
  veel groter en hoofdzakelijk actief in de drugshandel. Dat er ook
  illegale wapenhandel en betrokkenheid bij illegaal gokken in het
  spel zijn (geweest), wordt niet uitgesloten geacht.

  Dat deze groep F, in haar nieuwe gedaante, een maat groter was
  dan groep E blijkt al direct uit haar omvang en samenstelling. De
  kopman werd dagelijks bijgestaan door een soort van
  raadgever/beheerder, maar kon, al naar gelang het nodig was, ook
  terugvallen op een advocaat, een accountant, een bankemploy en een
  medewerker van een Kamer van Koophandel; zij hielpen hem bij het
  uitdokteren van witwasconstructies (via Luxemburg), het wegmoffelen
  van zwart geld uit de boekhouding van zijn Nederlandse bedrijven en
  andere. Zo’n vier vijf familieleden kregen bedrijven en bedrijfjes
  op hun naam, moesten koerieren met geld en werden betrokken bij de
  organisatie en afwikkeling van drugstransporten. Twee
  klusjesmannen, die een vertrouwenspositie genoten, zorgden voor de
  veiligheid van de hoofdman. Samen met anderen – men spreekt van
  zowel kampers als van Joegoslaven – stond n van de familieleden ook
  in voor de afstraffing van degenen die fouten maakten.

  De eerste en voornaamste drugslijn die deze groep exploiteerde,
  was, alweer, een lijn op Marokko. De relaties ginds werden niet
  alleen gelegd via Marokkaanse contacten hier in Nederland, maar ook
  via een Nederlander die in Marokko een bedrijf had, in financile
  problemen was geraakt, door de baas van de groep uit de knoei was
  geholpen en in ruil hiervoor allerlei hand- en spandiensten moest
  verrichten: koeriers uit Nederland opvangen, partijtjes cocane,
  bestemd voor de upper ten in Marokko, opslaan, etcetera. Aan
  de Nederlandse kant van de Marokkaanse lijn was het van hetzelfde
  laken een pak. Hier werden – zoals zo vaak gebeurt (zie het rapport
  over de transportbranche) – de eigenaren van een klein
  transportbedrijf dat door de onderschepping van een hashtransport
  in financile problemen kwam, ook door de aanvoerder financieel op
  de been geholpen. Vervolgens moesten zij wel voor hem op Marokko
  blijven rijden. En om de werkelijke business van dit bedrijf
  te verdoezelen, werd verder genvesteerd in een bedrijfje van een
  andere man die door de leider financieel van de ondergang was
  gered. Via dit bedrijfje werd een reguliere goederenstroom op gang
  gebracht om de stroom drugs te camoufleren. Uiteindelijk werd ook
  nog op een heel andere plaats in Nederland een bedrijf opgericht.
  Maar het had dezelfde functie: afdekken van de toevoer van hash uit
  Marokko. In de tijd dat deze infrastructuur werd opgebouwd
  ontstonden nieuwe plannen voor de uitbouw van de illegale
  onderneming. Op de eerste plaats werden plannen gemaakt, samen met
  mensen die bij de voorman ook in het krijt hadden gestaan, om
  hennep uit Nigeria, via een eigen bedrijf (in keramiek) in Roemeni,
  naar een onderneming in de Randstad te sluizen. Heel dit circuit
  werd ook metterdaad opgebouwd, maar de benutting ervan stokte door
  interne conflicten in de groep. Dezelfde methode werd toegepast om
  drugs, vooral herone, vanuit India te laten komen. Via twee
  contactpersonen in dit land, waarvan er n (in 1988) een tijd in de
  Bijlmer-bajes heeft gezeten maar toen hieruit met de hulp van
  bewaarders is ontsnapt, werd eerst een legale stroom van
  (waardeloze) goederen naar een bedrijf in Nederland op gang
  gebracht, en werd deze connectie vervolgens gebruikt voor het
  transport van de genoemde drug. Voorts werden er contacten gelegd
  met allerlei sleutelpersonen in Suriname. Dit gebeurde kennelijk
  met de bedoeling om een deel van de cocanehandel naar West-Europa
  in handen te krijgen. Er werd zelfs al een schip in gereedheid
  gebracht om deze nieuwe lijn zoveel mogelijk in eigen beheer te
  kunnen exploiteren. Dit schip is waarschijnlijk nooit voor dit doel
  gebruikt, maar er wordt niet aan getwijfeld dat er via deze lijn,
  op de een of andere manier, wel al cocane in de richting van
  Nederland is gekomen. Tenslotte gaan er verhalen dat deze groep ook
  betrokken is geweest bij de import van grote hoeveelheden
  grondstoffen voor de aanmaak van synthetische drugs, maar deze
  meldingen zijn nooit goed uitgezocht. Zoals ook niet verder is
  nagegaan wat er op een gegeven moment waar was van het bericht dat
  zij de ambitie had om de afzet van deze drugs in heel Nederland –
  vooral bij dancings en discotheken – onder haar controle te
  brengen.

  Er is verder geen twijfel aan dat deze groep al het mogelijke
  deed om haar interne communicatie geheim te houden: geen
  (auto-)telefoons op eigen naam, zoveel mogelijk gebruik van codes
  en dergelijke. Complementair hieraan werd alles en iedereen onder
  observatie genomen dat/die een gevaar voor de groep kon betekenen.
  Wie het zou wagen met de politie te praten, wist wat hem/haar voor
  straf te wachten stond: heel het gamma, van mishandeling, via
  marteling, tot liquidatie toe; dat had een van de companen nog
  eens
  ondervonden toen hij buiten de hoofdman om een eigen drugslijn
  dacht te kunnen beginnen. Een interessant punt in dit verband is
  dat hij medewerkers die in binnen- of buitenland werden
  aangehouden, onmiddellijk van juridische bijstand voorzag, om via
  zijn raadslieden zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de
  vorderingen van het strafrechtelijk onderzoek en de rol van zijn
  mensen daarin (door het al dan niet afleggen van belastende
  verklaringen bijvoorbeeld). Regelrechte intimidatie van politie en
  justitie vond niet plaats, maar dit neemt niet weg dat de reputatie
  van de aanvoerder een meedogenloos geweldenaar te zijn intimiderend
  werkte. Opmerkelijk is dat hij er niettemin in slaagde om
  corruptief getinte relaties te ontwikkelen met, zoals al werd
  gezegd, een medewerker van een Kamer van Koophandel, en een
  medewerker van het consulaat van een van de landen die hiervoor
  zijn genoemd. Een van zijn bodyguards beschikte, zij het ook buiten
  de eigen regio, over nauwe contacten met politiemensen op voor hem
  vitale posities. De ene werkte bij een CID, de andere bij een
  observatiegroep.

  Tenslotte moet worden gezegd dat er nog niet zoveel zicht
  bestaat op de (besteding van de) revenuen van deze groep. Een
  belangrijk deel werd zeker aangewend om de genoemde infrastructuur
  op te bouwen. Een ander deel is in Nederland via slinkse wegen
  genvesteerd in legale bedrijven, speciaal in de automobielsector.
  Naar de rest is men nog op zoek.

  Groep G dan is de groep die het dichtst de omvang en de (infra-)
  structuur van de meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen
  benadert. Ook deze groep wortelde in de wereld van de
  woonwagenbewoners en wordt zelfs heden ten dage nog, ook in eigen
  kring, tot de kampers-groepen gerekend. Zij ontsproot, op het einde
  van de jaren tachtig, uit een andere criminele groep van kampers.
  Deze groep was enerzijds actief in de (illegale) kleinhandel in
  textiel en meubilair, en anderzijds volop betrokken bij de
  financiering en de bescherming van diverse (illegale) gokhuizen.
  Het conflict dat op een gegeven moment met een andere groep
  uitbarstte over de controle op deze gokhuizen, bracht haar echter
  ernstig in moeilijkheden: een zoon van de leider werd
  doodgeschoten, een andere zoon werd veroordeeld tot een lange
  gevangenisstraf. Het einde van de groep was zo ongeveer nabij, toen
  kort daarop ook nog een schoonzoon en diens broer, coming
  men
  in de hashhandel, werden geliquideerd. In het kielzog van
  deze gebeurtenissen verlieten diverse min of meer belangrijke
  uitvoerende leden (bodyguards, chauffeurs, koeriers, een zakenman)
  de al wat ouder wordende hoofdman en sloten zich aan bij de groep
  (G) waarom het hier werkelijk te doen is. Deze groep werd ook
  geleid door een kamper, maar de vier andere kernleden stammen in
  het geheel niet uit de kampers-wereld. Naast de al genoemde
  zakenman die vooral instond voor het onderhouden van contacten met
  de overheid en het legale zakenmilieu, gaat het hier om personen
  die voordien al, in verschillende steden, op enige schaal met een
  eigen clubje actief waren geweest in de handel in hash en mogelijk
  ook cocane. Waarom zij in 1988-1989 samen gingen met de (nieuwe)
  aanvoerder is niet helemaal duidelijk. Een van de belangrijke
  redenen is waarschijnlijk geweest dat zij beschutting bij hem
  zochten tegen potentile vijanden in hun eigen milieu: personen die
  het op hun partijen respectievelijk materile middelen en/of geld
  hadden gemunt, rippers kortom. Want men mag niet uit het oog
  verliezen dat de kopman al vanaf het begin van de jaren tachtig,
  als chauffeur en bodyguard van een tamelijk belangrijke
  internationale drugshandelaar, een schrikbarende reputatie had
  opgebouwd. Hij had echter niet alleen een goede reputatie maar ook
  een wereldwijd netwerk van contactpersonen in de drugshandel.
  Wanneer iedereen wordt meegeteld die op de een of andere manier
  iets van doen had met de drugsgroothandel van de groep, dan komt
  men gemakkelijk op 50 60 personen. In werkelijkheid draaide de
  groep echter op een man of 25. Afgezien van enkele familieleden die
  allerlei hand- en spandiensten verrichtten, behoorden hiertoe
  enerzijds een aantal figuren die beschikten over loodsen, die
  transporten konden uitvoeren, die met speedboten overweg konden,
  etcetera, en anderzijds kapiteins, of althans zeelieden, die in den
  vreemde de partijen moesten gaan ophalen. Een deel van deze
  stuurlui had al jaren niets anders gedaan dan drugs over de
  wereldzeen gevaren, een deel was op deze tak van scheepvaart
  overgestapt, omdat ze het in meer reguliere sectoren niet hadden
  kunnen bolwerken. Verder cirkelden om de groep ook nog wat personen
  die de hoofdman en zijn secondanten regelmatig adviseerden omtrent
  de oprichting van rechtspersonen, het opzetten van ondernemingen,
  de aankoop van onroerende goederen en het witwassen van gelden. Bij
  deze personen moet men denken aan belastingadviseurs, makelaars en
  bancaire specialisten, maar zeker ook n advocaat; deze werd echter
  tot de inner circle gerekend. De voorman van deze groep zat,
  ondanks haar betrekkelijke grootte, boven op haar interne relaties,
  taktische operaties en externe contacten; er gebeurde niets
  belangrijks of hij wist ervan. Maar om de hele groep ook in
  moeilijke tijden bij elkaar te houden, werden de beproefde middelen
  ingezet. In geval van aanhouding konden de achterblijvers rekenen
  op de nodige (financile) ondersteuning. En dat men raad wist met
  mensen die het waagden uit de pas te gaan lopen, ondervond de
  verkoper van een schip: hij werd – toen de financile afwikkeling
  van deze transactie niet naar wens verliep – door de leden van de
  kerngroep zwaar mishandeld; en passant sloegen zij ook de inboedel
  van zijn huis kort en klein.

  De groep verdiende het grote geld met de exploitatie van vijf
  belangrijke en minder belangrijke drugslijnen.
  De belangrijke lijnen waren die op Libanon, op Pakistan en op
  Marokko; langs deze lijnen werd hoofdzakelijk hash aangevoerd, maar
  – langs de tweede – mogelijk ook herone, denken politiemensen. De
  minder belangrijke lijnen waren die op Columbia (cocane) en die op
  Nigeria/Ghana (hash – in ruil voor auto’s). Om met name de drie
  eerstbedoelde lijnen zo goed mogelijk te kunnen exploiteren, kocht
  de groep achtereenvolgens op zijn minst tien zeewaardige schepen en
  maakte ze klaar voor drugstransporten (inbouwen van geheime
  bergplaatsen en dergelijke). De hele taktiek kwam er vervolgens dan
  op neer om de partijen richting Noordzee te brengen en ze daar op
  kleinere en snelle boten over te laden, geschikt voor aanlanding op
  de Hollandse kust. Vervolgens werden ze dan in (overigens nooit
  ontdekte) schuilplaatsen weggeborgen en in grotere en kleinere
  hoeveelheden uitgeleverd aan zowel lokale en regionale handelaren
  als aan (inter-)regionale dealers respectievelijk dealers uit de
  omringende landen (Engeland, Duitsland, Belgi, Frankrijk, Spanje en
  de Scandinavische landen). Hoe succesvol de groep, in de jaren dat
  zij floreerde, is geweest, valt moeilijk in te schatten. Bekend is
  natuurlijk wel dat een niet onbelangrijk aantal partijen op weg
  naar Nederland is onderschept of, om ontdekking te voorkomen,
  overboord is gezet. Maar hoe belangrijk het andere deel is geweest,
  valt niet goed te zeggen.

  Door de politie is becijferd dat de groep in twee jaar tijd zo’n
  12 13 miljoen gulden nodig heeft gehad om haar drugshandel op gang
  te houden. Daarenboven heeft de kerngroep in deze periode zo’n vier
  miljoen genvesteerd in c.q. uitgegeven aan de aankoop van onroerend
  goed (twee cafs, enkele woonhuizen), de oprichting van een
  garagebedrijf, de aanschaf van auto’s met het oog op de eigen
  autohandel, de koop van pleziervaartuigen en juwelen. Maar hiermee
  was het verdiende geld niet op. De gedachte is dan ook dat er in
  binnen- en buitenland heel wat miljoenen cash zijn verborgen en op
  bankrekeningen zijn weggezet. Het feit dat bij verschillende
  aankopen de zogenaamde loan back-truc werd toegepast, is op
  zijn minst een indicatie voor dit laatste.

  Ten slotte dient gezegd te worden dat ook deze groep weinig
  contra-activiteiten tegen de overheid ontplooide. Men ging er –
  mede op aangeven van een PTT-beambte – van uit dat de groep werd
  gevolgd en afgeluisterd, en dus werden de werkwijzen enigermate aan
  deze veronderstelling aangepast. Maar van echte, operationele,
  contra-informatie is nooit sprake geweest. Intimidatie van politie
  en justitie heeft – in objectieve zin – ook niet plaatsgevonden.
  Wel voelden sommige mensen bij tijd en wijle dat er een soort
  dreiging van de groep hun richting uit kwam, en zij namen dan ook
  maatregelen om bij enig teken van onraad in actie te kunnen
  komen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken