• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 4.2. De produktie en distributie van synthetische drugs

  4.2. De produktie en distributie van synthetische
  drugs

  In de voorbije jaren zijn er tientallen onderzoeken ingesteld
  naar de produktie en distributie van synthetische drugs. Uit een
  rapport over een belangrijk deel van deze onderzoeken is gebleken
  dat in elk geval de zogenaamde laboratoria die bij de vervaardiging
  van deze drugs werden gebruikt, overwegend waren gesitueerd in
  Amsterdam, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Deze laboratoria
  waren ingericht op zeer uiteenlopende lokaties: woonschepen,
  flatwoningen, loodsen, kelders, silo’s, enzovoort. Uit het feit dat
  er in deze laboratoria maar liefst 145 verschillende chemicalin
  werden aangetroffen, mag worden afgeleid dat er bij de productie
  van synthetische drugs nog heel wat wordt gexperimenteerd. Waarbij
  wel moet worden aangetekend dat een groot deel van deze chemicalin
  gewoon waren gekocht bij bekende firma’s in Nederland, Belgi en
  Duitsland. De meeste produktiemiddelen (glaswerk,
  tabletteermachines, pompen) waren afkomstig van Nederlandse en
  Belgische bedrijven en fabrieken. De vervaardiging van synthetische
  drugs is – economisch gezien – dus een meer normale activiteit dan
  men op het eerste gezicht wellicht zou denken. De XTC-zaak die
  bijna vijf jaar geleden door het vroegere IRT Noord-Holland-Utrecht
  onder de naam Extase werd gedraaid, heeft laten zien dat de
  produktie en distributie van synthetische drugs somtijds in handen
  is van een vrij goed-georganiseerde criminele groep en dat er
  enorme sommen geld mee kunnen worden verdiend (Cortebeeck, 1994).
  Deze groep was van gemengde, Belgisch-Nederlandse, origine. Zij
  telde zo’n twintig personen die – alleen of met anderen – betrokken
  waren bij alles wat er zoal komt kijken bij een illegale
  onderneming als deze: de aanschaf van panden, de inrichting van
  laboratoria, de aankoop van grondstoffen, het produceren van de
  drugs, de distributie van de pillen, de beveiliging van de
  lokaties, de investering van de winsten en andere. Volgens experts
  van de CRI had de organisatie in totaal de beschikking gehad over
  een bedrag van maximaal 264 miljoen en minimaal 72 miljoen ten
  behoeve van de aanwending in diverse activa. Hiervan kon, in
  relatie tot de kasadministratie, evenwel slechts 15 miljoen worden
  getraceerd. Tegenover een groep als deze die indertijd zonder
  twijfel tot de top van de georganiseerde criminaliteit had kunnen
  worden gerekend, staan tal van groepen die qua organisatie noch qua
  omzet kunnen tippen aan de bende waarom het in het Extase-onderzoek
  ging. Uit het rapport waarnaar hiervoor reeds werd verwezen, kan
  immers worden opgemaakt dat men in heel wat onderzoeken slechts is
  gestoten op enkele mensen die van A tot Z het hele productieproces,
  met alles wat hierbij hoort, gaande moesten houden. Hoe
  kleinschalig veel van deze groepjes wel niet werkten, blijkt met
  name uit het feit dat er nauwelijks sprake was van
  arbeidsverdeling. De organisator (financier, leverancier) werkte
  gewoon met de laborant mee om er het beste van te maken. Daarnaast
  is er ook een tussencategorie van groepen. Dat zijn de groepen, of
  beter gezegd, de netwerken die, op zichzelf genomen, wel enige
  organisatiegraad vertonen, maar die daarenboven hetzij voor de
  leverantie van grondstoffen, hetzij voor de afzet van hun
  producten, hetzij voor de gewelddadige inning van schulden, in meer
  of mindere mate afhankelijk zijn van figuren in de top van de
  georganiseerde criminaliteit. Om te achterhalen hoe deze netwerken
  er uitzien, zijn in Noord-Brabant twee recente onderzoeken naar de
  produktie en distributie van synthetische drugs onder de loupe
  genomen.
  Onderzoek A bracht aan het licht dat in een bedrijfspandje in een
  middelgrote stad amphetamine werd vervaardigd. Niet het hele
  produktieproces werd hier afgewikkeld. Enkele keren werden bepaalde
  bewerkingen uitgevoerd in woonhuizen in de Randstad. En het draaien
  van de pillen gebeurde uiteindelijk weer op een andere plaats in
  het land. Deze geografische spreiding van het produktieproces
  (branden, kristalliseren en tabletteren) had zeker tot doel om het
  risico van ontdekking te verkleinen. Te zelfder tijd vormde zij
  echter ook een weerspiegeling van het netwerk dat hier bezig
  was.

  In die middelgrote stad ging het om twee geroutineerde
  laboranten die met de hulp van drie vier andere personen het
  desbetreffende lab gaande hielden. De grondstoffen die zij nodig
  hadden, werden aangeleverd door een vijftal personen, waarvan er
  zeker n niet alleen criminele antecedenten heeft in de sfeer van de
  drugshandel, maar ook in die van de wapenhandel. Deze
  legaal-verkrijgbare stoffen werden betrokken van chemische
  bedrijven in Nederland en Belgi. De illegale stoffen werden, zo
  wordt vermoed, verkregen van een importante drugsgroothandelaar die
  alleen danwel samen met andere groothandelaren deze grondstoffen en
  masse illegaal in Oost-Europa aankoopt. In dit geval zit dus hier
  reeds n van de schakels met de top van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland.

  De amphetamine werd voor een deel in de eigen stad zelf verkocht
  via een tamelijk bekende plaatselijke dealer. Maar een deel van de
  amphetamine werd, in de een of andere fase van bereiding, ook
  rechtstreeks naar de Randstad overgebracht. Dit gebeurde via een
  kleine familie (zes personen) die op diverse manieren nauwe
  betrekkingen onderhield met de laboranten in Brabant en hun
  omgeving. Was de produktie van de amphetamine nog niet voltooid,
  dan rondde deze familie, met de hulp van een van de laboranten, ter
  plaatse eerst het produktieproces af, soms in de meest primitieve
  omstandigheden. Het eindprodukt werd in Amsterdam deels verkocht
  aan enkele personen – waaronder leden van de Hells Angels – die het
  direct exporteerden naar met name Engeland, en deels aan
  verschillende lokale mensen die er ieder op hun manier mee deden
  wat zij wilden. Een van hen had vergevorderde plannen om er samen
  met een goede bekende uit de kermiswereld op een andere plaats
  zoveel mogelijk pillen van te maken. Deze man staat, zo wordt
  vermoed, op zijn beurt ook weer nauw in contact met een van de
  (andere) cht belangrijke drugsgroothandelaren in de stad. Als dit
  inderdaad het geval is, dan was de cirkel rond. Dan was dit netwerk
  dus als het ware opgespannen tussen twee toppers van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland: n in Brabant, en n in
  Holland. Opnieuw een voorbeeld dus van de manier waarop de
  Hollands-Brabantse connectie op de hogere niveaus soms uitpakt.

  Sommige van de tussenpersonen en uitvoerders in dit netwerk
  hadden evenwel nog ambitieuzere plannen. Samen met een man van die
  streek, die ze hier in de gevangenis hadden leren kennen,
  investeerden zij in de inrichting van een laboratorium in
  Zuid-Europa. Vanuit Nederland werd er om te beginnen apparatuur
  geleverd. Vervolgens werden de benodigde grondstoffen overgebracht
  en gingen enkelen van hen naar het buitenland om drugs te
  produceren. Dit avontuur liep echter slecht af. Niet alleen kreeg
  men onenigheid met de man in kwestie over de kwaliteit van het
  geleverde werk, maar ook het ingrijpen van de politie in Nederland
  maakte het onmogelijk om het karwei ginds af te maken.

  In de periode januari 1994-april 1995 heeft deze groep honderden
  kilo’s amphetamine geproduceerd en dus zowel in de tussenhandel als
  in de verkoop van pillen veel geld hebben verdiend. Hoeveel geld er
  door wie – na aftrek van de gemaakte kosten – werd verdiend, is nog
  niet becijferd. Maar wanneer men bedenkt dat de tien kilo
  amphetamine die aan de Hells Angels werd verkocht f.32.000,-
  opleverde waarvan schoon f.10.000,- overbleef, dan krijgt men enig
  idee van de orde van grootte van de winst. De winst heeft in elk
  geval in de miljoenen gelopen. De uitvoerende mensen hebben, zo is
  de indruk althans, het verdiende geld onder meer besteed aan de
  aflossing van schulden, het maken van vakantiereizen, de aanschaf
  van auto’s en boten, het drijvend houden van hun bedrijfjes. De
  leidinggevende mensen hebben het voor een belangrijk deel, denkt
  men, zo veilig mogelijk weggezet in het buitenland.

  In dit netwerk ging het er soms bepaald ruig aan toe, met name
  op momenten dat er onenigheid ontstond over
  prijs-kwaliteit-kwesties en/of over schulden. Iedereen hield
  rekening met de mogelijkheid van gewelddadige confrontaties en
  bewapende zich. Bij een familie in Amsterdam werden bij de
  huiszoekingen vijf vuurwapens gevonden. Van (dreiging met) geweld
  in de richting van politie en justitie is in dit onderzoek tot op
  heden echter geen sprake geweest. Men verwacht ook niet dat dit
  vlug zal gebeuren, ofschoon een van de meer belangrijke leden van
  het netwerk in het verleden heeft bewezen gewelddadige acties tegen
  de overheid te durven uitvoeren: hij bevrijdde eens een van zijn
  vrienden gedurende diens overbrenging naar de gevangenis en
  ontwapende bij deze gelegenheid de betrokken politiemensen. Wel is
  men geconfronteerd met mobiele contra-informatie, maar niet in
  Brabant. Dit overkwam het team enkel tijdens observatie-acties in
  Amsterdam, door de bekende groep scannerfreaks aldaar. Op het punt
  van corruptie constateerde men op een gegeven moment dat een
  vrouwelijk lid van de reserve-politie door een van de verdachten
  onder druk werd gezet om hem allerlei vertrouwelijke informatie te
  verschaffen.

  In het vorige onderzoek (A) werd gaandeweg duidelijk dat de
  mensen die het centrale laboratorium
  voorzagen van grondstoffen, ook andere laboratoria in Brabant
  bevoorraadden. Welke dit zijn, en hoeveel, werd echter niet
  nagegaan door de politie. Niettemin roept dit gegeven het beeld op
  van een situatie waarin n criminele groep meerdere laboratoria op
  gang houdt. Dit is duidelijk een andere situatie dan die welke werd
  gereconstrueerd in onderzoek B, althans in een viertal onderzoeken
  dat hier op de noemer B wordt samengebracht. In deze situatie was
  er veeleer sprake van n laboratorium dat op een gegeven moment
  werkte voor drie cliques in Brabant en Limburg die op allerlei
  manieren al vaker met elkaar hadden samengewerkt.

  Elk van deze drie cliques telde vier man, waarvan er n duidelijk
  leider was. Zij spanden zich elk voor zich zr in om zowel via een
  soort van gezamenlijke tussenpersoon als via eigen handlangers het
  laboratorium te laten draaien. Via de bedoelde tussenpersoon werden
  twee laboranten gezocht, werd (eerst in Brabant, later in Limburg,
  en dan weer in Brabant) een geschikte lokatie gezocht (de bekende
  schuurtjes en garages), en werd tenslotte het laboratorium
  ingericht. Op een onnavolgbare manier werd voorts, nu eens door n
  van de groepjes, dan weer door twee of drie samen, gezorgd voor de
  noodzakelijke grondstoffen, de vervanging van kapot instrumentarium
  en de afname van het eindprodukt, amphetamine. Helemaal vlekkeloos
  verliep de samenwerking niet. Er was bij herhaling ruzie over wie
  wat moest doen en wat moest betalen, maar ook ontstond er op een
  gegeven moment een fikse ruzie tussen de tussenpersoon en n van de
  cliques over de kwaliteit van het geleverde eindprodukt en daarmee
  ook over de betaling. Deze ruzie liep zo hoog op dat de persoon in
  kwestie, uit vrees voor liquidatie, voor langere tijd onderdook in
  Rusland. De materile oorzaak van het geschil was overigens gelegen
  in het feit dat tijdens de aanmaak van een bepaalde partij
  amphetamine het instrumentarium het begaf, een deel van het
  tussenprodukt verloren ging en het eindprodukt met ander spul werd
  aangelengd om de afgesproken hoeveelheid te halen. Hoe dan ook, de
  tussenpersoon verdween uit het beeld en zijn functie werd
  overgenomen door de leider van n van de resterende cliques. Het
  laboratorium werd in het kielzog van dit conflict verplaatst naar
  Limburg.

  De meeste van de betrokken personen zitten al veel langer, om
  niet te zeggen: al heel lang, in de produktie en distributie van
  synthetische drugs. Niet allemaal, maar tenminste n van hen is
  opgegroeid temidden van de illegale alcoholstokers van na de
  oorlog. Hij belichaamt dus als het ware de traditie die er op het
  vlak van de illegale produktie van verboden spullen in Brabant
  bestaat. Bovendien hebben sommigen van hen nog heel wat andere
  antecedenten, bijvoorbeeld in de sfeer van de valsmunterij. Maar
  wat ons hier natuurlijk vooral interesseert, is of er ook in dit
  warrige netwerkje van cliques, op een hoger niveau, meer eenheid
  zit. Waarschijnlijk in dit geval niet, of toch niet in dezelfde
  mate als in het vorige geval. Men neemt aan dat deze cliques en er
  zijn er hoogstwaarschijnlijk nog meer – op het punt van de
  verkrijging van de onmisbare illegale grondstoffen uit het
  voormalige Oostblok allemaal afhankelijk zijn van een importeur uit
  de buurt die een drugshandelaar van topformaat kan worden genoemd.
  Maar men betwijfelt ten sterkste of deze man ook de afzet van het
  eindprodukt controleert. Hiervan zijn in de loop van de onderzoeken
  in elk geval geen sporen ontdekt. De clique die betaalt voor de
  nodige illegale grondstoffen, doet verder wat hij wil. Dat is:
  zoekt zelf naar de afzetkanalen, de dealers, voor zijn
  halffabrikaten en pillen. Deze kant van de distributie werd echter
  niet nauwkeurig bekeken door de politie. Ook de verdachten die na
  hun aanhouding bereid waren een verklaring af te leggen dat waren
  niet de aanvoerders van de onderscheiden cliques -, zeiden niet te
  weten waar hun amphetamine bleef. Een enkeling dacht dat ze voor
  het buitenland was bestemd. Dit laatste gegeven zegt iets over de
  manier waarop deze netwerken zijn georganiseerd: los-vast, ook om
  de schade van mogelijke overheidsingrijpen zoveel mogelijk te
  beperken. Daarom werd er bewust zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
  de nieuwste telefonische en semafonische apparatuur of, als het
  niet anders kon, van, voor de politie, moeilijk afluisterbare
  telefoonaansluitingen. Ook de toepassing van primitieve codes was
  helemaal ingeburgerd. De bewaking van de laboratoria stelde op het
  moment dat er door de politie werd ingegrepen, nog niet veel voor,
  maar er waren plannen om haar serieus te verbeteren. De afscherming
  tegen politie en justitie ging evenwel niet zover dat allerhande
  contra-strategien werden toegepast. Noch van contra-informatie,
  noch van intimidatie, noch van corruptie heeft de politie iets
  gemerkt. Waar de cliques het verdiende geld in investeerden –
  buiten de voortzetting van hun handel -, werd evenmin nagegaan
  tijdens het politie- onderzoek. Het onderzoeksteam zag wel dat een
  deel van de revenuen via buitenlandse rechtspersonen werd
  weggesluisd, maar had niet de mogelijkheid dat spoor te volgen.
  Voor het overige wordt vermoed dat zij ten dele ook zijn
  genvesteerd in de aankoop respectievelijk de bouw van particuliere
  woningen (in Belgi) en in enkele bestaande horeca- en
  automobielbedrijven in de buurt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken