• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 4.3. De Hells Angels

  4.3. De Hells Angels: een netwerk apart

  Hierboven – bij de beschrijving van twee netwerken die actief
  zijn in de produktie van synthetische drugs – kwam al naar voren
  dat n van deze netwerken een deel van de amphetamine verkocht aan
  Hells Angels in Amsterdam, die dat dan weer onmiddellijk
  doorverkochten naar Engeland. Wat bij de bespreking van het andere
  netwerk niet werd aangestipt, maar hier wel moet worden gemeld, is
  dat een bepaalde hoeveelheid van de illegaal ingevoerde
  grondstoffen, via omwegen in Brabant, ook terecht kwam bij de Hells
  Angels in de hoofdstad. Geconfronteerd met zulke feiten, moet men
  zich wel de vraag stellen wat de rol van de Angels in de
  georganiseerde criminaliteit is.

  4.3.1. Organisatie en criminele activiteiten in
  Noord-Amerika

  Om hun rol hierin te kunnen bepalen is het niet nodig om in dit
  rapport heel de ontstaansgeschiedenis van deze en andere outlaw
  motorcycle gangs
  (de Outlaws, de Bandidos, de
  Pagans) in de Verenigde Staten op te rakelen. Hier is vooral
  van belang te onderstrepen dat deze gangs na de oorlog zijn
  ontstaan in het milieu van mensen, vooral gewezen soldaten, die in
  de Amerikaanse samenleving hun draai niet (meer) konden vinden en
  zich van lieverlee dan ook steeds meer tegen deze samenleving
  keerden. Tal van symbolen die in hun kring de ronde doen, maar ook
  veel (seksuele) gedragingen, getuigen van deze moedwillige afkeer
  van de burger-maatschappij. Dat een aantal van deze gangs ook
  crimineel actief was, is al langer bekend. Maar de President’s
  Commission on Organized Crime
  (commissie-Kaufman) bestempelde
  in haar rapport (The Impact, 1986) deze groeperingen ronduit
  als full organized crime groups. Aan de ene kant rechtvaardigde de
  commissie dit label met te verwijzen naar de misdaden waaraan deze
  gangs zich allemaal schuldig maken: vooral drugshandel, maar
  ook wapenhandel, afpersing, diefstal (speciaal diefstal van auto’s
  en motoren) en heling, brandstichting en overvallen. Aan de andere
  kant wees de commissie nadrukkelijk op de banden tussen met name de
  Hells Angels en de cosa nostra in een aantal steden. Groepen
  Hells Angels voeren voor de betrokken families niet alleen
  drugstransporten uit, maar knappen voor hen ook liquidaties op.
  Overigens verdragen de verschillende gangs elkaar op hetzelfde
  territorium slecht: vroeg of laat ontbrandt er tussen hen een
  strijd om de controle over bepaalde illegale activiteiten.

  Voorts beklemtoonde de commissie-Kaufman dat de bestrijding van
  gangs als de Hell’s Angels niet zo eenvoudig is. Zij bouwen hun
  clubhuizen uit tot ware fortificaties en controleren nauwgezet
  iedereen die in hun buurt probeert te komen. Daarenboven zijn de
  chapters (afdelingen) die tot een bepaalde gang behoren,
  meestal niet zo groot, zodat de informele sociale controle reeds
  als vanzelf zeer intens is. Maar formele structuren versterken haar
  evenwel nog eens. Elke afdeling wordt geleid door een voorzitter,
  een vice-voorzitter, een penningmeester en een
  sergeant-of-arms; deze laatste moet zorgen voor orde en
  rust. De lokale afdelingen in een (groot) land worden dan weer
  samengebracht in een regionale groep. En de afdelingen
  respectievelijk groepen worden nationaal overkoepeld door een
  zogenaamde mother club. Rond de officile chapters
  hangen gewoonlijk nog wat zogenaamde puppetclubs, dat wil
  zeggen motorclubs die eventueel ook de status van chapter
  kunnen verkrijgen. In de tussentijd moeten zij zich echter
  bewijzen, onder andere door deel te nemen aan de criminele
  activiteiten van n of meer chapters. Op afwijkend gedrag van
  de leden wordt, tenslotte, hard gereageerd. Zeker tipgevers van de
  politie moeten niet op clementie rekenen. Zij gaan eraan (Van Look,
  1994). Men wordt dan ook niet zomaar lid van een chapter.
  Wie lid van de club wil worden, moet meestal worden voorgedragen
  door een actief lid en een tijdlang dienst doen als prospect
  of striker. In The Impact wordt ook aangegeven dat de
  outlaw motorcycle gangs in de loop der jaren zijn
  uitgewaaierd naar andere landen, in het bijzonder Canada. Dit
  blijkt ook duidelijk uit de jaarverslagen van het Organized
  Crime Committee
  van de Canadian Association of Chiefs of
  Police. Wie die voor de voorbije jaren naleest, ziet precies
  dezelfde ontwikkelingen geschilderd als in The Impact het
  geval is. Neem het jaarverslag 1992. Hierin wordt in het algemeen,
  maar ook per deelstaat, beschreven hoeveel (afdelingen van) gangs
  er zijn en waar ze zich mee bezighouden. En inderdaad, dan ziet men
  een soortgelijk lijstje: drugshandel, (exploitatie van)
  prostitutie, afpersing, illegaal gokken, contract killing,
  overvallen en diefstallen; eveneens is er in dit verband op een
  paar plaatsen sprake van nauwe samenwerking met cosa
  nostra-groepen. Waar in dit, maar ook in de andere jaarverslagen,
  wel meer de nadruk op wordt gelegd dan in The Impact
  gebeurde, is op de innesteling van de outlaw motorcycle
  gangs
  in de reguliere economie. Met het vermogen dat zij
  illegaal hebben opgebouwd, kopen zij horeca-ondernemingen, auto- en
  motorbedrijven en bouwbedrijven. Parallel hieraan, heeft men
  vastgesteld, verbergen leden van deze gangs wel eens hun ware
  gezicht door het full colours-tenue te vervangen door een
  decent driedelig pak. Dit vergemakkelijkt de entree in kringen van
  zakenlui en/of sportliefhebbers bijvoorbeeld aanzienlijk.

  4.3.2. De ontwikkelingen in Nederland

  In diverse Westeuropese landen bestaan er afdelingen van de
  Amerikaanse outlaw motorcycle gangs, dus niet alleen van de
  Hells Angels. In Nederland hebben de Hells Angels in elk geval de
  overhand. Het eerste chapter dat in Nederland werd
  opgericht, is het Amsterdamse chapter, in 1975, door mensen
  uit de kring van de beruchte Kinkerbuurt-bende. Later zijn er
  chapters gevormd in Harlingen, Den Bosch en Haarlem. Ook in
  Heerlen zou een chapter worden gesticht maar de runering van
  het clubhuis van de betrokken
  puppetclub door brandstichting, in 1993, blokkeerde de
  uitvoering van dit voornemen. De leden van deze club gaan nu als
  nomads door het leven. Dit was overigens niet de enige
  geassocieerde motorclub in Nederland. In de voorbije jaren zijn er
  in totaal tien geteld, gesitueerd in het Noorden, het Westen en het
  Zuiden van het land, onder andere in Den Haag, Amersfoort,
  Heerenveen en Breda. Het Amsterdamse chapter fungeert
  ongetwijfeld als de nationale mother club. Maar er zijn
  duidelijke aanwijzingen dat dit chapter tevens het Europese
  aanspreekpunt is voor de organisatie in de Verenigde Staten.

  De voorbije jaren is er heel wat inzicht gegroeid in de situatie
  van de Hells Angels in Nederland, vooral via strafrechtelijke
  onderzoeken. Zodoende kan veel scherper worden gesteld wat er waar
  is van alle verhalen en geruchten die al tijden circuleerden over
  het gevarieerde aandeel van de Angels in de drugshandel – van hand-
  en spandiensten aan de belangrijke drugsgroothandelsgroepen tot en
  met de produktie van amphetamine in eigen laboratoria -, over hun
  rol bij het stelen van motoren (Harley Davidsons natuurlijk), over
  de uitvoering van protectiewerkzaamheden op de Amsterdamse Wallen
  en over hun belangen in de wapenhandel. De onderzoeken naar de
  XTC-bendes in Brabant hebben wat dit betreft ook duidelijk hun
  informatieve nut bewezen.

  Het grootste onderzoek dat tot op heden is verricht, speelt
  echter in Amsterdam. Het heeft het nodige zichtbaar gemaakt van de
  infrastructuur waarover de leiding van het Amsterdamse
  chapter beschikt, maar ook van de criminele activiteiten van
  deze Angels.

  Dit onderzoek heeft laten zien dat men hier nu in het klein doet
  wat in Noord-Amerika al langere tijd in het groot bezig is: de
  aanschaf van horeca-ondernemingen, de ontwikkeling van belangen in
  de motorhandel en de koop (en verhuur) van onroerend goed. De
  financile middelen komen, zo is door de politie vastgesteld, vooral
  uit de handel in verdovende middelen, maar wapenhandel en protectie
  op de Wallen (door een speciale groep van acht man) moeten ook de
  nodige inkomsten genereren. De rol die de Hells Angels in de
  drugshandel spelen, is nog niet helemaal blootgelegd. Wel staat
  vast dat zij – naast aankoop en verkoop van synthetische drugs die
  door anderen zijn gefabriceerd – volop betrokken zijn geweest bij
  de handel in Marokkaanse hash, die door een Deens-Nederlandse
  combinatie op het touw was gezet. De drie Angels regelden
  transporten, wisselden valuta, enzovoort. En van hen onderhield de
  relaties met makelaars, notarissen en banken, zorgde voor het
  onderhoud van de betrokken panden en sluisde gelden weg naar
  Zwitserland. Het Amsterdamse chapter heeft zijn honk,
  voorzien van allerhande veiligheidsvoorzieningen, in de buurt van
  het station Amsterdam-Amstel.

  Onderzoeken, ingesteld bij een ander chapter en bij een
  geaffilieerde motorclub, hebben aangetoond dat niet alleen het
  Amsterdamse chapter de Amerikaanse weg is opgegaan. In n van
  de hier bedoelde onderzoeken kwam aan het licht dat de leden van
  het desbetreffende chapter op kleine schaal wapenhandel en
  drugshandel bedreven, hierbij geholpen door Angels uit andere delen
  van het land. Ook maakten zij zich schuldig aan autodiefstallen en
  aan drugshandel (op Zweden en Duitsland). Maar ook in hun geval
  bleef het hier niet bij. Zij verhandelden ook illegaal wapens en
  pleegden diefstal van motoren, bij voorkeur Harley Davidsons.
  Opmerkelijk is overigens dat veel van de leden van beide clubs min
  of meer vaste banen hebben.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken