• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 4. Tussen top en basis

  4. Tussen top en basis:

  bovenlokale netwerken

  Wat in het besluit van het vorige hoofstuk werd gesteld ten
  aanzien van de interne verhoudingen in de top van de georganiseerde
  criminaliteit, nl. dat die door toedoen van de verbrokkeling van
  het politiewezen niet
  duidelijk zijn, dat geldt ook voor de criminele netwerken die zich
  tussen de top en de basis in Nederland bevinden. Ook hieruit worden
  door de regionale korpsen naar hartelust de stukken geknipt die
  hen, binnen het gevoerde beleid, relevant toeschijnen. Om toch enig
  inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de netwerken waarop
  hier wordt gedoeld, zijn er enkele nader bekeken. Het eerste
  netwerk is dat van n van de (zeven) personen die volgens de
  CRI-inventarisaties (van 1991, 1993 en 1995) verkeert in (drie)
  groepen die als hoog-georganiseerd moeten worden beschouwd. Dat dit
  netwerk, dat zich als het ware slingert rondom de denkbeeldige as
  tussen Maastricht en Amsterdam, niettemin hier wordt behandeld, en
  niet in het vorige hoofdstuk, heeft alles te maken met het feit dat
  er – zeker in termen van organisatie – een hemelsbreed verschil
  bestaat tussen de groepen die hiervoor zijn beschreven, en het
  netwerk dat hier centraal staat. Zoals het gebruik van de term
  netwerk al aangeeft, is er in dit geval helemaal geen sprake van
  zoiets als een groep, maar hooguit van een beperkte kring van
  personen die in heel wisselende combinaties alle mogelijke
  strafbare feiten pleegt. Het gaat hier ook niet om mensen die
  systematisch, uit winstbejag, een of meer speciale illegale
  activiteiten tot heuse criminele ondernemingen uit bouwen. Zij
  hebben wel zo hun specialiteiten, maar passen die slechts op een
  onregelmatige manier, van geval tot geval, toe. Tegen de
  achtergrond van dit algemene criminele netwerk worden voorts enkele
  bijzondere criminele netwerken aan een nadere beschouwing
  onderworpen. De eerste twee van deze netwerken, die beide hebben
  geopereerd in Brabant en Limburg, met vertakkingen naar Amsterdam,
  zijn actief (geweest) in de productie en de distributie van
  synthetische drugs, vooral amphetamine en XTC. Het andere netwerk
  is dat van de verschillende groepjes Hells Angels in Nederland. In
  het ene geval wordt het netwerk dus bekeken vanuit de aard van de
  illegale activiteiten die worden bedreven, in het andere geval
  vanuit de groep die deze activiteiten bedrijft. Waarom speciaal de
  Hells Angels onder de loupe worden genomen, wordt verderop
  toegelicht. De netwerken die in dit hoofdstuk worden besproken,
  zouden in het algemeen met enige reden ook als middelmatig kunnen
  worden getypeerd. De eerste reden is dat zij tussen de top en de
  basis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland in zitten.
  Aan de ene kant kunnen deze netwerken niet tippen aan die top, maar
  hun sleutelfiguren hebben er zeker rechtstreeks contacten mee. Aan
  de andere kant steken zij door de ernst van de feiten die zij
  plegen en/of door de manier waarop ze dit doen en/of door de
  grootte van het gebied waarbinnen zij opereren, duidelijk uit boven
  de groepen van de basis, waar ze natuurlijk wel relaties mee
  onderhouden. De tweede reden waarom hier de term middelmatig wordt
  gebruikt, heeft te maken met het feit dat de organisatorische,
  technische en operationele kwaliteit van de bedoelde netwerken in
  vergelijking met die van de top-groepen matig is. Bepaalde
  sleutelfiguren gaan ontegenzeggelijk zeer professioneel te werk,
  maar zeker op het niveau waarop daadwerkelijk de meer zichtbare
  delicten worden begaan, is de organisatie soms uitermate
  gebrekkig.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken