• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 5. De basis van de autochtone georganiseerde criminaliteit

  5. De basis van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit

  Waar het al geen sinecure is om een analyse te vervaardigen van
  de top van de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland,
  daar is het maken van een analyse van haar basis werkelijk een
  crime. Gegeven de stand van de politile
  informatievoorziening op centraal niveau is het uitgesloten om
  hiervan een beeld te scheppen dat ook maar enigermate beantwoordt
  aan de werkelijkheid. Maar ook het instrument dat in het kader van
  dit onderzoeksproject werd gefabriceerd – in de vorm van de
  rapportages uit de jaren 1990-1995 die ons door de korpsen zijn
  toegezonden – biedt hier bij nader inzien volstrekt onvoldoende
  mogelijkheden voor.
  Niet alleen omdat de korpsen, kwantitatief gesproken, zeer
  verschillend op ons verzoek om welbepaalde rapportages hebben
  gereageerd – sommige korpsen hebben tot 60 70 rapportages
  ingestuurd, andere slechts een stuk of 10. Maar ook omdat, het werd
  al eerder gesignaleerd, de kwaliteit van de rapportages die wel
  zijn ingestuurd, ook zr uiteenloopt. Zij variren van kale
  analyse-schema’s van groepen tot vuistdikke rapporten over
  welbepaalde onderzoeken.

  Om hier, ondanks deze problemen, de lezer toch iets te laten
  zien van de basis van de georganiseerde criminaliteit, wordt hierna
  ingegaan op de situatie zoals die door drie korpsen via hun
  rapportages aan ons kenbaar is gemaakt. Het betreft hier de korpsen
  in Midden- en West-Brabant, in Rotterdam en in Groningen. Om
  verschillende redenen is voor deze korpsen gekozen. Ten eerste
  omdat zij, in verhouding tot de meeste andere korpsen in hun
  categorie (naar grootte), veel rapportages hebben ingestuurd.
  Hierdoor is het mogelijk om van de situatie in hun gebied een meer
  genuanceerd beeld te schetsen dan van de situatie in het
  verzorgingsgebied van andere korpsen. Ten tweede is rekening
  gehouden met het feit dat er apart een uitvoerige studie is gemaakt
  van de regio in het Oosten van het land, te weten de steden Arnhem,
  Nijmegen en Enschede. Hierom leek het voor de hand te liggen om in
  het kader van dit rapport de aandacht te vestigen op n situatie in
  het noorden en n in het zuiden van het land. En omdat de Randstad
  om economische, demografische en culturele redenen, nu eenmaal als
  vanzelf het zwaartepunt van de georganiseerde criminaliteit in ons
  land vormt, was het – ten derde – aangewezen om naast de studie die
  speciaal aan de situatie in Amsterdam is gewijd, tevens de nodige
  aandacht te schenken aan de situatie in Rotterdam. Tot slot moet er
  hier – om misverstanden bij lezing van hetgeen volgt te voorkomen –
  op worden gewezen dat een klein deel van de rapportages die door de
  drie genoemde korpsen zijn ingestuurd, duidelijk geen betrekking
  heeft op groepen aan de basis maar op groepen op hogere niveaus,
  tot de landelijke top toe. Deze rapportages zijn in de navolgende
  beschrijving opgenomen, enerzijds omdat hun inhoud een welkome
  aanvulling vormt op het beeld van de top van de georganiseerde
  criminaliteit dat hiervoor aan de hand van zeven voorbeelden is
  geschetst en anderzijds omdat zodoende nog voor enkele andere delen
  van Nederland (buiten Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede) een
  betrekkelijk compleet overzicht van de hele situatie kan worden
  geboden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken