• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 6. Algemeen besluit

  6. Algemeen besluit

  In dit algemeen besluit moet allereerst nog eens worden
  herhaald, dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland in de
  voorbije jaren niet is gemporteerd door buitenlandse en/of
  allochtone groepen. Ook wanneer deze criminaliteit wordt
  gedefinieerd zoals in de inleiding is gebeurd, dan kan worden
  gesteld dat zij – ook in haar huidige vormen – voor een belangrijk
  stuk wortelt in de (geschiedenis van de) Nederlandse samenleving.
  Wanneer dit niet zo zou zijn, zou onmogelijk kunnen worden
  verklaard waarom uitgerekend kampers zo’n belangrijke rol in de
  internationale drugshandel spelen.

  De autochtone georganiseerde criminaliteit is er nog vooral n
  van een traditioneel soort. Zij bestaat overwegend uit de
  (illegale) levering van (illegale) goederen en diensten,
  voornamelijk drugs. De betrokken criminele groepen investeren ook
  wel wat van hun middelen in reguliere economische branches zoals de
  transport- en de horecasector, maar dit toch vooral met het oog op
  de verwerving van een betere infrastructuur voor de voortzetting
  van hun gangbare illegale activiteiten. Slechts enkele groepen, of
  beter gezegd: enkelingen, gaan over deze functionele grens heen en
  investeren in binnen- en buitenland in heel andere sectoren. De
  meeste groepen opereren zo strategisch niet. Hierom is in dit
  rapport ook geen apart hoofdstuk gewijd aan de infiltratie van
  autochtone criminele groepen in de legale economie. Van zulke
  infiltratie is – buiten de genoemde branches – blijkens de
  bestudeerde dossiers en gevoerde gesprekken geen sprake. De omvang
  van de autochtone georganiseerde criminaliteit kan niet goed
  vastgesteld worden. Hierom werd in hoofdstuk 3 – aan de hand van
  zeven voorbeelden – ook slechts een gedifferentieerd kwalitatief
  beeld van de huidige top van deze criminaliteit gepresenteerd.
  Wanneer men zich zou voornemen deze top ook kwantitatief scherper
  in beeld te brengen, moet men er zich natuurlijk goed rekenschap
  van geven dat de omvang van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit toeneemt naarmate men een strikte definitie van dit
  verschijnsel
  loslaat of van het begin af aan een ruime definitie hanteert. Men
  kan echter ook anders tegen dit probleem aankijken en stellen dat
  criminele groepen die werkelijk in de meeste opzichten voldoen aan
  een strikte definitie van georganiseerde criminaliteit en dus tot
  de echte top van deze criminaliteit gerekend moeten worden, niet op
  zichzelf functioneren maar verbonden zijn met bovenlokale criminele
  netwerken en uiteindelijk rusten op een basis van criminele groepen
  en personen die helemaal niet aan die definitie beantwoorden. Het
  voordeel van deze benadering is dat de omvang van de werkelijke
  georganiseerde criminaliteit, ook in de beeldvorming, realistischer
  kan worden bepaald, en dat de realiteit van al die andere
  criminaliteit, en haar functionaliteit voor de georganiseerde
  criminaliteit, niet tekort wordt gedaan, laat staan wordt miskend.
  Een bijkomend voordeel is dat ook oog wordt gehouden voor de
  werkelijke, hoog-gekwalificeerde beroepsmisdaad, en deze misdaad
  dus niet achteloos op n hoop wordt gegooid met al die andere vormen
  van vermogens- en/of geweldscriminaliteit. Groepen
  beroepsmisdadigers vormen echt wel een categorie apart, en moeten
  vanwege politie en justitie dus ook op een eigen, daarbij passende
  wijze, worden aangepakt. Tenslotte is het niet overbodig erop te
  wijzen dat waar er in de sfeer van georganiseerde criminaliteit
  sprake is van de toepassing van contra-strategien, het vooral de
  autochtone criminele top-groepen zijn die deze strategien toepassen
  en niet zozeer de buitenlandse en/of allochtone groepen. De reden
  hiervan is niet ver te zoeken. Niet alleen opereren de autochtone
  groepen hier in een politieke en institutionele omgeving waarmee ze
  vertrouwd zijn, maar zij zijn het ook die, terwijl ze hier te lande
  de grootste belangen hebben, de laatste jaren naar verhouding nog
  het meest krachtdadig zijn aangepakt. Voor hen stond n staat er dus
  heel veel op het spel en dat heel veel tracht(t)en zij natuurlijk
  zo goed mogelijk af te schermen tegen overheidsoptreden. En ook al
  moet worden erkend dat door de systematische toepassing van deze
  strategien k de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit een
  grimmiger karakter heeft gekregen, dat het zover gekomen is laat
  tezelfdertijd zien dat de groepen in kwestie heel goed beseffen dat
  de slagvaardigheid van de Nederlandse politie en justitie niet moet
  worden onderschat. Anders zouden zij nooit de contra-productieve
  risico’s hebben genomen die zijn verbonden aan de inzet van de
  betrokken strategien.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken