• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – I.1. Het beeld in buitenlandse en binnenlandse rapporten

  I.1. Het beeld in buitenlandse en binnenlandse
  rapporten

  Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ten minste een deel
  van de allochtone criminaliteitsproblematiek in Westerse,
  stedelijke democratien die veel immigratie hebben gekend,
  overeenkomst vertoont met die van Nederland. Aan de ene kant zijn
  dit rijke landen en daar is door internationale criminele
  organisaties veel te verdienen. We hoeven alleen maar te denken aan
  de omvangrijke gebruikersmarkt voor drugs die zich daar bevindt.
  Aan de andere kant kan het verschijnsel georganiseerde misdaad zich
  gemakkelijk ontwikkelen in de boezem van daar gevestigde, maar
  sociaal achtergestelde en nog niet gentegreerde etnische
  minderheden. Wat kunnen wij leren uit de rapporten van
  overheidsinstanties over dit vraagstuk die zijn vervaardigd in
  landen die ons zijn voorgegaan? We benaderen ons onderwerp indirect
  door deze in eerste instantie te raadplegen.

  De Verenigde Staten

  We beginnen met de ervaringen in de Verenigde Staten; daar is de
  ervaring met immigratie en minderheidsvorming veel groter dan bij
  ons en daar is georganiseerde misdaad als criminaliteitsvariant het
  eerst erkend en beschreven. Welnu, van meet af aan heeft een sterke
  neiging bestaan om het probleem van de georganiseerde misdaad te
  beschouwen als een etnisch vraagstuk. Een nativistische teneur in
  de Amerikaanse geschiedenis (het zijn de mindere rassen en volken
  die het kwaad importeren) en hervormingsbewegingen die een einde
  willen maken aan corrupte stadspolitiek (door etnisch clintelisme
  geregeerde machine politics) zijn samen verantwoordelijk voor de
  ontwikkeling van het stereotype beeld van de mafia. In 1891 vond in
  New Orleans de grootste lynchpartij van de Amerikaanse historie
  plaats: elf Italiaanse gedetineerden werden doodgeschoten en
  opgehangen. Een woedende en angstige volksmenigte wreekte zich op
  degenen die (overigens zonder spoor van bewijs) verantwoordelijk
  werden gehouden voor de moord op hun hoofdcommissaris van politie,
  David Hennessy. Deze geschiedenis herhaalde zich, zij het minder
  ernstig, in varianten in de grote steden waar de Italianen naartoe
  trokken. Er werd steeds eerst een bijzonder etnisch, meestal
  Italiaans, criminaliteitsprobleem gesignaleerd. Daarna brak een
  golf van angst uit over vanuit het buitenland geregisseerde geheime
  criminele genootschappen. Tenslotte werd op initiatief van
  verantwoordelijke prominenten in de stad een commissie geformeerd
  die het vraagstuk van de mafia of organized crime moest onderzoeken
  ten einde effectief tegen dit vreemde gevaar op te kunnen treden.
  De commissie van Chicago, opgericht in 1919, is een van de oudste
  en zeker ook de bekendste. In 1929 bracht dit gezelschap het
  rapport uit over Organized Crime in Chicago, de analyse
  daarvoor was grotendeels verricht door criminologen van de
  Universiteit van Chicago, en dan vooral J. Landesco. Andere grote
  steden volgden dit voorbeeld.

  Dertig jaar later verscheen het onderwerp ook op de politieke
  agenda van de natie als geheel. In 1950 trad een commissie aan van
  de Amerikaanse Senaat onder leiding van de afgevaardigde van de
  staat Tennessee, Estes Kefauver. Het gezelschap organiseerde
  hoorzittingen in een reeks Amerikaanse steden en kwam tot de
  slotsom dat het probleem was ontstaan door een organisatie die de
  mafia heette en die de onmiddellijke erfgenaam vormt van een
  misdadige organisatie met dezelfde naam die afkomstig is van het
  eiland Sicili en voorts dat deze sinistere internationale
  organisatie schuil gaat achter veel van de Amerikaanse
  georganiseerde misdaad (Kefauver, 1951:1-2 en 19; zie voor een
  algemeen overzicht Abadinsky, 1990). In 1956 ondervroeg een andere
  commissie van de Senaat onder leiding van senator McClellan een
  reeks kopstukken uit het criminele milieu en haar stergetuige
  Joseph Valachi verklaarde ten overstaan van het televisiekijkende
  Amerikaanse publiek dat er een geheime misdadige organisatie
  bestond met de naam La Cosa Nostra, die exclusief uit
  gangsters bestond met een Italiaanse achtergrond, die een strakke
  hirarchische familiestruktuur kende en waartoe je pas kon behoren
  na te zijn aangenomen op grond van een kort ritueel en het
  uitspreken van een belofte om je aan de
  zwijgplicht (omert) te houden.
  Politici wonnen de kiezersgunst door de oorlog te verklaren aan de
  georganiseerde misdaad. President Johnson installeerde in 1964 de
  President’s Commission on Law Enforcement and Administration of
  Justice
  en daarbinnen werd een speciaal orgaan uitgerust met de
  taak de georganiseerde misdaad te onderzoeken. Het hart van de
  georganiseerde misdaad in Amerika, zo concludeerde deze commissie
  waarvan de criminoloog Donald Cressey het belangrijkste lid was,
  bestaat uit een crimineel kartel in steden door het gehele land
  heen. Lidmaatschap is vrijwel geheel Italiaans (Rapport van de
  Task Force on Organized Crime, 1967: 6). President Reagan
  installeerde in 1983 de Presidents Commission on Organized
  Crime
  onder voorzitterschap van de rechter Irving Kaufman. Door
  deze commissie werden voor de eerste keer ook andere etnische
  groepen gesignaleerd die zich bleken in te laten met georganiseerde
  misdaad – Kaufman sprak over Chinese groepen en Colombiaanse
  kartels – maar de gedachte dat georganiseerde misdaad een etnisch
  verschijnsel was, bleef en blijft tot op zekere hoogte, tot op de
  dag van vandaag, het officile vertoog bepalen. Intussen is meer dan
  zeventig jaar lang serieus onderzoek gedaan door academische
  criminologen en journalisten en die schetsten een genuanceerder
  beeld. Hun oordeel is vrijwel unaniem dat de grote Amerikaanse
  commissies bemand waren door politici die heel weinig van het
  verschijnsel afwisten of die door de mythe van de
  Godfather-figuur waren verblind. Ze lieten zien dat lang
  niet alleen Italianen maar vanaf het begin van de eeuw ook al
  Ieren, Joden en andere immigrantengroepen in deze sector actief
  waren. En sterker nog, dat het verschijnsel door en door Amerikaans
  was en ook niet exclusief etnisch, omdat de georganiseerde misdaad
  spoorde met de behoeften, bijvoorbeeld aan gokken, bij delen van de
  bevolking. (Block en Chambliss, 1981). Het officile beeld bleef
  echter bestaan. De georganiseerde misdaad was en is The Enemy
  Within
  (zoals de titel luidde van een boek dat de herinneringen
  bevat van een bekend lid van de McClellan-commissie, Robert
  Kennedy) en van vreemde herkomst.

  In Europa zijn het – buiten Nederland – met name de National
  Criminal Intelligence Service (NCIS) van het Verenigd Koninkrijk en
  het Bundeskriminalamt (BKA) van Duitsland die analyses maken van de
  georganiseerde criminaliteit. In beide gevallen gaat het dus –
  anders dan in Amerika waar het een politieke aangelegenheid was –
  om rapporten die zijn vervaardigd door centrale politie-instanties.
  Wellicht maken zulke instanties in andere omringende landen –
  vooral in Belgi, Frankrijk en Denemarken – ook wel analyses van de
  landelijke situatie, maar hier hebben wij de hand niet op weten te
  leggen (Berkmoes, Bollaerts en Bruno, 1995).

  Verenigd Koninkrijk

  Het Engelse rapport waarnaar hier in het bijzonder moet worden
  verwezen, is getiteld: An Outline Assessment of the Threat and
  Impact by Organised/Enterprise Crime upon United Kingdom
  Interests
  ; het werd in 1993 door het NCIS gepubliceerd
  (Crossland, 1994). Raadpleging van dit rapport leert dat de
  betreffende dienst kennelijk op het standpunt staat dat het
  probleem van de georganiseerde criminaliteit in Engeland
  grotendeels wordt veroorzaakt door buitenlandse criminele groepen.
  Meer bepaald worden expressis verbis enkel Chinese groepen
  (triades), Italiaanse groepen (mafia), Russische groepen,
  Jamaicaanse groepen en Turkse groepen besproken. Britse groepen
  komen er in het Verenigd Koninkrijk dus niet echt aan te pas. Hun
  aandeel in de georganiseerde criminaliteit wordt slechts versluierd
  ter sprake gebracht. Met name wordt enerzijds erkend dat in
  Engeland twaalf chapters van Hells Angels actief zijn, en
  wordt anderzijds verwezen naar de Provisional IRA en het
  Animal Liberation Front als de binnenlandse groepen die in
  de sfeer van het terrorisme een bedreiging voor de Britse
  samenleving vormen. Dat dit politile beeld van de landelijke
  situatie in het Verenigd Koninkrijk, op zijn zachtst gezegd, erg
  eenzijdig is en getuigt van een xenofobe kijk op het probleem, is
  op andere plaatsen reeds aan de kaak gesteld (zie Anderson, 1994;
  Fijnaut, 1995). Alleen al de story van de Kray Twins in London in
  de jaren zestig laat echter zien dat deze definitie van het
  probleem van de georganiseerde criminaliteit als een gevaar dat
  bovenal van buitenaf de Britse samenleving bedreigt, volstrekt
  onhoudbaar is (Pearson, 1973; Fry, 1993). In de twee werken die
  Morton in 1992 en 1994 schreef over respectievelijk de onderwereld
  van Londen en die van de rest van Brittanni en Ierland, komen
  allochtone groepen niet eens voor! De duiding van dit probleem doet
  in alle opzichten denken aan de geschetste Amerikanistische visie
  op georganiseerde criminaliteit tot voor enkele jaren in de
  Verenigde Staten. Ook in het Engelse geval geldt de georganiseerde
  misdaad als een sinistere, parasitaire buitenlandse grootmacht die
  zich heimelijk, met allerhande laakbare en strafbare middelen,
  meester wil maken van een in de kern gezonde autochtone
  maatschappij.

  Duitsland

  Dat sommige politile autoriteiten in Duitsland ook niet
  ongevoelig zijn voor een xenofobe interpretatie van de
  Organisierte Kriminalitt laat het door het hoofd van de BKA
  ingeleide boekje van Freiberg en Thamm (1992)
  zien (de eerste auteur is commissaris van politie) die van hun
  overzicht een exotische staalkaart maken van buitenlandse groepen
  met geheime inwijdingsrituelen, verborgen codes en paramilitaire
  organisatiestrukturen. Evenwel: de (vertrouwelijke)
  Lagebilder van het BKA maken in vergelijking hiermee en met
  het NCIS-rapport een heel wat realistischer en evenwichtiger indruk
  (Kster, 1991; Gehm en Link, 1992; Zachert, 1993;
  Kurzdarstellung, 1993). Zowel in het Lagebild 1992
  als in het Lagebild 1993 wordt gedetailleerd uiteengezet hoe
  groot het aandeel van Duitse respectievelijk buitenlandse
  groepen/personen in de desbetreffende opsporingsonderzoeken is. Van
  alle (8.352) verdachten in deze onderzoeken waren in 1992 49%
  Duitsers, 14,8% Turken, 5,9% Italianen, 5,7% Joegoslaven, 5,0%
  Polen en 1,7% Russen. In 1993 ging het in totaal om 9.884
  verdachten waarvan 45,5% Duitsers, 15,0% Turken, 6,2% Joegoslaven,
  5,2% Italianen, 2,8% Polen en 1,8% Russen. Bovendien wordt in deze
  rapporten vrij uitvoerig aangegeven in welke criminele sferen de
  onderscheiden (binnenlandse en) buitenlandse groepen actief zijn.
  Zo zijn Turkse groepen vooral bedrijvig in de sfeer van de handel
  in (verboden) verdovende middelen, maar zij maken zich ook schuldig
  aan onder andere verzekeringsfraude, mensensmokkel en wapenhandel.
  Italiaanse groepen houden zich bezig met illegale drugshandel en
  wapenhandel, mensensmokkel, (vracht)autodiefstal, afpersing,
  illegaal gokspel en exploitatie van prostitutie. En van
  Joegoslavische verdachten wordt gezegd dat zij zich vooral schuldig
  maken aan (vracht-)autodiefstal, smokkelen van mensen, drugs- en
  wapenhandel, inbraak, afpersing en delicten in de sfeer van het
  nachtleven. Tenslotte wordt in de betrokken rapporten ook telkens
  melding gemaakt van de resultaten van bijzondere
  onderzoeksprojecten. In het Lagebild 1992 worden de illegale
  activiteiten van de Italiaanse (mafia)groepen in Duitsland
  besproken (welke groepen, waar in Duitsland, in welke sectoren
  etcetera). De illegale activiteiten van speciaal de Chinese groepen
  (triades en andere) worden op eenzelfde manier belicht in het
  Lagebild 1993.

  Wat vanuit een Nederlands gezichtspunt opvalt, is dat in de
  Lagebilder van het BKA niet of nauwelijks wordt ingegaan op
  de rol van groepen uit Zuid-Amerika, Afrika of Zuid-Oost-Azi.
  Immers, groepen uit deze wereldstreken bevolken nu juist wel de
  rapporten die in Nederland beschikbaar zijn omtrent de algemene
  situatie inzake de georganiseerde criminaliteit. In het bijzonder
  de jaarverslagen van de CRI uit de periode 1989-1994 zijn wat dit
  betreft indicatief, althans in relatie tot de illegale drugshandel.
  Keer op keer wordt in deze verslagen ingegaan op de rol die
  Chinese, Pakistaanse en Turkse groepen spelen in de heronehandel,
  Zuidamerikaanse (inclusief Surinaamse en Antilliaanse) groepen in
  de cocanehandel, Turkse, Marokkaanse en ………. niet te
  vergeten: Nederlandse groepen, in de hashhandel.

  Welke illegale activiteiten deze en eventueel nog andere groepen
  verder in (de richting van) Nederland ontplooien, komt in deze
  jaarverslagen – in tegenstelling tot de Lagebilder – echter
  niet of nauwelijks tot uitdrukking. En wat in vergelijking met deze
  Duitse rapporten ook zeer in het oog springt, is dat in de
  CRI-rapporten slechts af en toe melding wordt gemaakt van het
  illegale optreden van Midden- en Oosteuropese groepen, onder ander
  in verband met autodiefstallen, terwijl over criminele praktijken
  van Italiaanse mafia-groepen in het geheel niet wordt gerept.
  Evenmin is in deze verslagen sprake van gerichte analyses van
  dadergroepen uit het ene of het andere buitenland.

  Nederland

  Het oppervlakkige beeld dat de jaarverslagen van de CRI
  verschaffen omtrent de aard, ernst en omvang van de buitenlandse en
  allochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland wordt niet
  gecompenseerd door het beeld dat de speciale inventarisaties, die
  sinds 1988 door de CRI met steun van de algemene politiekorpsen
  worden vervaardigd, opleveren omtrent het aandeel van buitenlandse
  en allochtone groepen in de georganiseerde criminaliteit in ons
  land. In deze inventarisaties wordt slechts summier ingegaan op hun
  aandeel hierin. In de inventarisatie van 1988 werd er helemaal geen
  onderscheid gemaakt tussen autochtone en allochtone of buitenlandse
  groepen. In de inventarisatie van 1991 kwam men tot de conclusie
  dat 15% (90) van de (599) geregistreerde criminele groepen homogeen
  samengestelde buitenlandse groepen waren en dat 25% (150) van deze
  groepen een heterogene samenstelling kende. In dat laatste geval
  waren de (zes) kernleden afkomstig uit twee of meer verschillende
  landen; welke landen dit zijn, wordt niet verder aangeduid. De
  derde inventarisatie – in 1993 – laat de lezer raden naar het
  exacte aantal homogeen-buitenlandse en heterogeen-samengestelde
  groepen. Schattenderwijs gesproken kan op grond van het rapport in
  kwestie niettemin worden gezegd dat volgens deze laatste
  inventarisatie rond de 40 (12-13%) van de in totaal 321
  geregistreerde groepen van gemengde origine waren, ongeveer 10
  (3-4%) van Turkse origine, en zo’n 5 (1 2%) van Marokkaanse
  herkomst. Uit de vierde en laatste inventarisatie (1995) kan worden
  opgemaakt dat van de 100 zogenaamde hoog-georganiseerde groepen (op
  in totaal 450 groepen) er 21 van homogeen-buitenlandse afkomst zijn
  (10 uit Turkije, 11 uit onder andere Marokko, Suriname, Iran en
  China), 14 van heterogeen-Nederlandse afkomst (tenminste n van de
  kernleden is dan van Nederlandse afkomst) en 11 van
  heterogeen-buitenlandse afkomst (de kernleden zijn dan afkomstig
  uit verschillende andere landen dan Nederland). Hoe deze groepen
  waren (zijn) georganiseerd, aan welke vormen van criminaliteit zij
  zich
  hoofdzakelijk schuldig maakten (maken), op welke manieren zij hun
  illegale activiteiten bedreven of bedrijven en allerlei andere
  belangrijke kwesties worden in deze inventarisaties niet apart voor
  allochtonen en/of buitenlanders uit de doeken gedaan. Enigermate
  parallel aan wat in de inventarisatie van 1995 terloops staat
  vermeld, wordt in de inventarisatie van 1991 wel opgemerkt dat
  Antilliaanse groepen nauwelijks enige mate van organisatie
  (vertonen) en dat Turkse, Surinaamse en gemengd samengestelde
  groeperingen daarentegen (worden) gekenmerkt door een naar
  verhouding hoge organisatiegraad. In de termen van de betrokken
  inventarisaties wil dit laatste met name zeggen dat er sprake is
  van een hirarchische structuur, interne sancties, corruptie,
  verschillende criminele activiteiten, gebruik van legale
  (dekmantel)firma’s, witwassen van geld en (pogingen tot) liquidatie
  van personen.

  Nader onderzoek naar het aandeel van allochtone/buitenlandse
  groepen in de georganiseerde criminaliteit is dus zeker geen
  overbodige luxe. Alvorens uiteen te zetten welk onderzoek door ons
  werd verricht, is het echter nodig in te gaan op de
  wetenschappelijke en maatschappelijke legitimiteit van dit
  onderzoek. Wanneer wij alle personen met een uitheemse achtergrond
  die in Nederland verblijven bij elkaar optellen, bedraagt hun
  aandeel in de bevolking, afhankelijk van de definitie, minimaal 8%
  en ten hoogste 12%. Welnu, er moet wel een heel goede reden zijn om
  in onze serie rapporten over de georganiseerde misdaad in het
  bijzonder de schijnwerper te richten op zo’n geringe
  minderheid!


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken