• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – I.2. De maatschappelijke legitimiteit van nader onderzoek

  I.2. De maatschappelijke legitimiteit van nader
  onderzoek

  Onderzoek naar georganiseerde criminaliteit door buitenlandse en
  allochtone groepen is een gevoelige aangelegenheid. Het kan, als er
  niet zorgvuldig mee wordt omgegaan, gemakkelijk voedsel geven aan
  racistische vooroordelen en politieke organisaties die
  vreemdelingenhaat kapitaliseren in de kaart spelen. Dat dit geen
  loze bewering is, werd hiervoor al aangegeven. In de Verenigde
  Staten, vanwaar veel criminologische inzichten afkomstig zijn, is
  de georganiseerde misdaad en in het bijzonder de
  Italiaans-Amerikaanse mafia, bij herhaling verheven tot soortbegrip
  en voorgesteld als een geheime samenzwering die elders wordt
  opgezet en waarvan de deelnemers de in zichzelf gezonde politiek,
  economie en samenleving van Amerika hebben overrompeld en
  gecorrumpeerd. De angst voor deze sinistere buitenlandse octopus
  komt in de Amerikaanse politiek op gezette tijden naar boven om in
  een wervelend samenspel van de media, de politiek, het Openbaar
  Ministerie, de politie, comits van bezorgde burgers, populaire
  wetenschap, en ook film en bellettrie, te worden afgeschilderd als
  onzegbaar machtig. Dit draagt het gevaar van de Amerikaanse
  moral panic in zich (Chambliss, 1995). Het werk van veel
  vakcriminologen is tot op zekere hoogte een voor de hand liggende
  reactie op deze angstige voorstelling van zaken. Zij hebben
  veelvuldig getracht deze these van de alien conspiracy te
  weerleggen. Wat op zijn beurt weer aanleiding kan zijn om het
  probleem ten onrechte te bagatelliseren en dan zijn we nog verder
  van huis want het verschijnsel verdwijnt niet vanzelf. In een
  recent rapport van de Verenigde Naties (United Nations, 1994) wordt
  de internationalisering van de activiteiten die de hiervoor
  genoemde buitenlandse groepen ontplooien, vooral toegeschreven aan
  de algehele globalisering van het maatschappelijk leven, en verder
  – gespecificeerd voor individuele landen – in verband gebracht met
  enerzijds de mogelijkheden om ergens op een illegale manier snel
  groot geld te verdienen en anderzijds de mate van risico om op een
  doeltreffende manier door de overheden aldaar te worden bestreden.
  Met andere woorden, in dit rapport wordt uitgegaan van de
  grondgedachte dat daar waar hoge winsten zijn te behalen en de
  overheid – om wat voor reden dan ook: onvoldoende organisatie,
  corruptie en intimidatie, acceptatie van bepaalde ontwikkelingen –
  zwak is of berust in de gang van zaken, de bekende transnationale
  groepen zullen neerstrijken. Over de rol die (ook) binnenlandse
  allochtone criminele groepen en de gemeenschappen waarvan zij deel
  uitmaken, in zo’n een proces kunnen spelen, wordt met geen woord
  gerept. Waarom aan hun belangrijke rol wordt voorbijgegaan, wordt
  niet verantwoord. Maar vreemd is het wel, want het is onderhand
  bijvoorbeeld een feit van algemene bekendheid dat de snelle
  penetratie van Italiaanse mafia-groepen in Duitsland alles te maken
  heeft met de aanwezigheid van grote Italiaanse gemeenschappen in
  veel Duitse steden. Mafiosi kunnen gemakkelijk onderduiken in deze
  gemeenschappen en zich zo onttrekken aan de greep van de Justitie
  in hun eigen of een ander land. Het is voor bepaalde mafiosi en hun
  handlangers veiliger om vanuit deze gemeenschappen crimineel actief
  te zijn in Itali dan vanuit de plaatselijke gemeenschappen in dit
  land zelf. En het is vanzelfsprekend ook niet zo moeilijk voor hen
  om eerst en vooral in zo’n grote Italiaanse gemeenschap als die in
  Duitsland medestanders te recruteren. Hoe dan ook, dit merkwaardige
  stilzwijgen in het desbetreffende rapport maakt iets van het
  ongemak zichtbaar waarmee over de betrokkenheid van allochtonen,
  etnische minderheden of immigranten in het algemeen, bij de
  georganiseerde criminaliteit wordt gesproken.

  Het niet onderkennen van het probleem is in onze ogen echter
  niet aanvaardbaar voor de samenleving als geheel, maar ook niet
  voor de etnische groepen in kwestie. We willen vier redenen naar
  voren brengen waarom naar ons inzicht nader onderzoek naar deze
  netelige kwestie maatschappelijk is gendiceerd. Ten eerste zijn
  landgenoten de eerste slachtoffers van de georganiseerde misdaad
  die stamt uit hun land van herkomst. Dat
  geldt voor de mafia, bijvoorbeeld waar startende etnische
  ondernemers worden afgeperst of personeel opgedrongen krijgen
  (Bovenkerk, 1992: 66-67). In het hoofdstuk over de Chinese triades
  zullen we zien dat de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties
  in Nederland zelf in 1994 openbaar aan de orde stelt dat zoveel
  restauranthouders en andere gevestigde zakenlieden worden
  afgeperst. Ten tweede kan associatie met de georganiseerde misdaad
  ook desastreuze gevolgen hebben voor het aanzien van de gehele
  nationale groep waaruit de betrokkenen voortkomen. Dat dit gebeurt,
  pleit misschien niet voor het onderscheidingsvermogen van degenen
  die hun oordeel over een gehele bevolkingsgroep baseren op het
  wangedrag van enkelen hunner, maar zo werkt het wel. Immigranten
  hebben er om deze twee redenen alle belang bij dat goed wordt
  uitgezocht wat het probleem precies is. Zij hebben evenveel recht
  op bescherming als alle burgers van Nederland.

  Een derde overweging heeft tot op zekere hoogte ook betrekking
  op het slachtofferschap van de betrokken etnische categorie.
  Georganiseerde misdaad gaat in eerste instantie om het vergaren van
  zoveel mogelijk geld, maar bij nadere beschouwing spelen op de
  achtergrond vaak politieke motieven en economische belangen een
  rol. Zonder iets af te doen aan de individuele verantwoordelijkheid
  van mensen die zich in Nederland met georganiseerde misdaad
  inlaten, mag toch wel worden gesteld dat zij, binnen breder
  politiek verband beschouwd, soms ook de gemanipuleerde uitvoerders
  zijn van criminele projecten van (voormalige) machthebbers in het
  land van hun afkomst. We zullen verderop bijvoorbeeld zien dat de
  criminele problemen van een deel van de Surinaamse gemeenschap in
  Nederland onmiddellijk te maken had met de militaire coup in
  Suriname, de aansluiting die de militaire machthebbers tot stand
  brachten met de Colombiaanse drugskartels en met de
  anti-Nederlandse propaganda onder Surinamers in Nederland die een
  aantal hunner in staat stelt de morele grens naar de georganiseerde
  misdaad over te steken. Ons vierde argument luidt dat de opkomst
  van georganiseerde misdaad, meer nog dan enige andere vorm van
  criminaliteit, kan worden beschouwd als een indicatie van
  maatschappelijke achterstand, gebrek aan integratie, ontwrichting
  van de migrantengemeenschap en de vorming van een etnische
  onderklasse. Natuurlijk verkeren ook autochtone groepen in een
  positie van achterstand en hun absolute aandeel in de onderklasse
  (als we in Nederland al van zoiets mogen spreken) is zelfs veel
  groter. Toch is er alle aanleiding om aan te nemen dat de effecten
  van deze sociale mechanismen voor immigranten ernstiger zullen zijn
  en bovendien (vanwege de verbinding met uiterlijk zichtbare
  etniciteit) moeilijk omkeerbaar. W.J. Wilson heeft met tien jaar
  onderzoek in de grote steden van de Verenigde Staten laten zien dat
  een ecologische concentratie van armoede, etnische en raciale
  segregatie, een grotere woonmobiliteit, het opbreken van de
  gezinsstruktuur en een gebrek in aansluiting op sociale netwerken
  en hulpbronnen, voor minderheden veel ongunstiger uitpakt dan voor
  arme blanken (Sampson en Wilson, 1995). Aan dergelijk onderzoek
  zitten haken en ogen, zoals ook zal blijken bij een nadere
  uitwerking in I.3. en in Nederland moet dit nader worden
  uitgeplozen. Hier blijft het bij de constatering dat aangetoonde
  participatie in de georganiseerde misdaad een teken kan zijn voor
  maatschappelijke ontwrichting van etnische groepen en om die reden
  is het de moeite waard om er een uitspraak over te doen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken