• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – I.3. De theoretische legitimiteit van nader onderzoek

  I.3. De theoretische legitimiteit van nader onderzoek

  In het voorgaande hebben we nog geen duidelijk onderscheid
  aangebracht tussen enerzijds internationale criminele organisaties
  van uitheemse herkomst die in Nederland neerstrijken en anderzijds
  de mate van betrokkenheid van reeds gevestigde etnische groepen bij
  de georganiseerde misdaad. Beginnen we met het eerste.

  In de Nederlandse verhoudingen is het niet erg riskant om te
  stellen dat buitenlandse criminele groepen op Nederlands
  grondgebied bedrijvig zijn. In de alledaagse berichtgeving over
  georganiseerde criminaliteit is immers zo vaak sprake van
  binnenlands optreden van dergelijke groepen dat niemand nog kan
  betwijfelen of dit echt wel het geval is. Transnational Criminal
  Organizations
  (TCO) zoals Williams (1994) die noemt, hebben hun
  ontstaansbasis en hoofdkwartier in n land, maar zij opereren in de
  gehele wereld op plaatsen waar mogelijkheden bestaan voor hun
  produkten of diensten. Zij lijken op multinationale ondernemingen,
  maar het legale bedrijfsleven ontsluit zijn markt door middel van
  aanbod en onderhandeling. Soms lijkt het moeilijk om het legale en
  het illegale bedrijfsleven uit elkaar te halen. Wat is precies het
  verschil? Het zou van naveteit getuigen als wij zouden
  veronderstellen dat multinationale ondernemingen bij het veroveren
  van nieuwe markten geen gebruik maken van oneerlijke methoden. Het
  onderzoek naar corporate crime laat zien dat multinationals
  vaak betrokken zijn bij omkoperij van overheidsdienaren en
  corruptie van mogelijke zakenpartners en soms is er misschien ook
  wel sprake geweest van dreiging met geweld. Maar in het verloop van
  de gehele onderhandeling zijn dat toch niet meer dan
  nevenverschijnselen. Transnationale misdaadorganisaties daarentegen
  onderhandelen niet, zij proberen nationale overheden te ontwijken.
  Intimidatie en corruptie vormen het belangrijkste middel om voet
  aan de grond te krijgen. In dat geval hebben we met georganiseerde
  misdaad te maken.
  Als er in Nederland al twijfels zijn over transnationale
  misdaadondernemingen, dan hebben die enerzijds betrekking op de
  vraag in welke mate zij actief zijn – naast de Colombiaamse
  kartels, de Turkse en Marokkaanse groepen, de Russische mafia, de
  Nigeriaanse netwerken, ook de Chinese triades, de Italiaanse mafia
  en misschien zelfs de Japanse yakuza? -, en, omgekeerd, in welke
  mate allerhande autochtone Nederlandse criminele groepen zich in
  andere Westeuropese landen en in andere delen van de wereld dan
  West-Europa Azi, Afrika, Zuid- en Noord-Amerika aan georganiseerde
  criminaliteit schuldig maken. Anderzijds slaan die twijfels bovenal
  op de vraag naar de aard van de criminele activiteiten die
  buitenlandse groepen hier te lande ontplooien. Welke rol spelen –
  naast de drugshandel – wapen- en vrouwenhandel, afpersing,
  milieucriminaliteit etcetera in dit verband?

  Georganiseerde criminaliteit kan ook oorspronkelijk voortkomen
  uit etnische groepen, zonder dat dit is gebaseerd op een culturele
  traditie of een welomschreven organisatie in het land van hun
  herkomst. De Ieren kwamen in de Amerikaanse stadspolitiek in de
  tweede helft van de vorige eeuw naar voren bij de manipulatie van
  stembusuitslagen en het bedreigen van kiezers die misschien
  verkeerd zouden gaan stemmen. Deze racket wordt wel gezien als een
  eerste duidelijke manifestatie van de georganiseerde misdaad. Er
  bestond geen enkel verband met een geheimzinnige Ierse organisatie.
  Toen de joden rond de eeuwwisseling het gokwezen organiseerden werd
  hun bedrijvigheid als georganiseerde misdaad gezien, maar zonder
  dat er een band bestond met zoiets als een internationaal joods
  goksyndicaat. Toen de Italianen in de jaren twintig met de
  produktie, de smokkel en de verkoop van alcohol furore maakten,
  ontwikkelden zij een Amerikaanse variant van de mafia, maar ze
  voldeden aan een binnenlandse behoefte en de opkomst van deze
  georganiseerde misdaad kan zeer wel worden begrepen zonder het
  bestaan van een organisatie in Sicili. Etnische groepen die in
  Amerika thans leven in sociaal gemarginaliseerde omstandigheden
  (Chicano’s, Zwarten, Cubanen) zijn in de handel in drugs gegaan en
  ook die keuze kan men zich denken zonder besturing op afstand door
  generaals in de Gouden Driehoek of door de lords van de
  Zuidamerikaanse kartels. Zo is denkbaar dat gemarginaliseerde
  etnische minderheden in eigen kring misdaadorganisaties oprichten
  zonder te worden beheerst door transnationale criminele
  organisaties. In welke mate dit thans in Nederland gebeurt is nu
  nog de grote onbekende. Algemene cijfers over de criminaliteit van
  etnische groepen zeggen weinig over hun betrokkenheid bij
  georganiseerde misdaad en over dit onderwerp bestaan tot nu toe
  opmerkelijk weinig berichten.

  Welke zijn nu de mogelijke relaties tussen beide? Tussen
  transnationale criminele ondernemingen en de etnische groepen die
  zich hebben gevestigd in het land waar deze ondernemingen actief
  zijn, behoeft op zichzelf helemaal geen relatie te bestaan. De
  vestiging van dergelijke wereldomspannende netwerken kan heel goed
  over de hoofden van emigranten uit het herkomstland heen gaan. De
  mafia kan zich vestigen in landen zonder Siciliaanse emigranten en
  de aanwezigheid van een Siciliaanse immigrantengemeenschap
  impliceert op zichzelf niet dat de mafia er de kop opsteekt. In
  .1.2 waar de maatschappelijke legitimiteit van ons onderwerp aan de
  orde kwam, hebben we drie voorbeelden gegeven van relaties tussen
  beide waarbij de etnische groepen in kwestie slachtoffer zijn van
  transnationale misdaadondernemingen. Naast een neutrale relatie en
  een verhouding van dader tot slachtoffer, bestaat theoretisch een
  derde mogelijkheid en die is voor ons onderwerp zeer relevant, maar
  tegelijkertijd maatschappelijk het meest gevoelig. Ze kunnen ook
  samenwerken of in symbiotische relatie voorkomen. Uit de twee
  hoofdvragen van deze studie: in welke mate zijn internationale
  misdaadorganisaties actief? en welke zijn hun activiteiten?, volgt
  hier dan een derde vraag, namelijk die naar de operationele,
  financile en, ruimer, sociale relaties tussen die buitenlandse
  groepen en de (autochtone en allochtone) groepen die in Nederland
  zelf hun basis hebben, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.
  Deze vragen zullen verderop natuurlijk in de mate van het mogelijke
  worden beantwoord. Maar eerst de theorie.

  In aansluiting op hetgeen wat in de vorige paragraaf werd
  opgemerkt over de xenofobie die elders in de wereld bij vlagen de
  kop opsteekt wanneer hun betrokkenheid ter sprake wordt gebracht,
  is het goed om hier stil te staan bij de theoretische
  argumenten die pro en contra de betrokkenheid van
  etnische minderheden bij de georganiseerde misdaad spelen. We
  verdelen – for the sake of argument – de bewijsgronden naar
  twee kampen die de tegengestelde opinies verdedigen. Let wel: het
  gaat ons in het navolgende er alleen om te weten of allochtonen bij
  de georganiseerde misdaad betrokken zijn en niet om de vraag te
  beantwoorden of ze er meer bij zijn betrokken dan autochtone
  Nederlanders. Vergelijkende gegevens zijn eenvoudig niet
  voorhanden. Degenen die van oordeel zijn dat etnische achtergrond
  als verklarende variabele voor criminaliteit geen rol speelt voeren
  de volgende argumenten aan.

  a. Op voorhand bestaat geen theoretische reden om speciaal aan
  de variabele etnische achtergrond betekenis toe te kennen.
  Criminaliteit in het algemeen en dus ook georganiseerde
  criminaliteit is sterker vertegenwoordigd in lagere sociale
  groepen, in steden, onder jongeren, onder werklozen etcetera.
  Wanneer etnische groepen hoog scoren op een groot aantal van zulke
  risico-factoren, kan dat hun betrokkenheid voor een belangrijk deel
  verklaren. Volgens het recente Jaarverslag van de afdeling
  Delinquenten en Jeugd van het Ministerie van Justitie over 1994
  (zie pagina 16 van dat rapport) heeft thans vijftig procent van
  de
  gedetineerden een allochtone achtergrond. Dit is volstrekt
  disproportioneel ten opzichte van de acht twaalf procent die de
  naoorlogse immigranten en hun directe afstammelingen uitmaken van
  de Nederlandse bevolking. In hoeverre kan dit worden verklaard op
  grond van hun profiel in het bouwwerk van de Nederlandse
  statushirarchie? De Haan en Bovenkerk (1995) betogen dat als het
  gaat om criminaliteit van etnische groepen in het algemeen te
  gemakkelijk naar culturele verklaringen wordt gezocht, dat deze
  geen inzicht geven in de mate waarin minderheden bij criminaliteit
  zijn betrokken en dat zij hoogstens iets zeggen over de vorm waarin
  het zich manifesteert.

  b. De activiteiten waarmee allochtone misdaadgroepen zich
  bezighouden, dateren van vr het arriveren van immigranten en hun
  aankomst naar Nederland kan de opkomst van de georganiseerde
  misdaad dus niet verklaren. Prostitutie, gokken, koppelbazerij
  etcetera bestonden reeds voordat de grote naoorlogse immigratie op
  gang kwam. De stedelijke penose was grotendeels autochtoon.

  c. Een volgende mogelijke tegenwerping houdt in dat criminele
  activiteiten niet worden ontwikkeld door homogene etnische
  misdaadgroepen, maar door een naar etnische afkomst en
  nationaliteit gemleerd gezelschap. In de onderwereld zouden
  etnische scheidslijnen een minder belangrijke rol spelen;
  autochtonen en allochtonen werken vaak samen. In het eerder
  gereleveerde CRI-onderzoek kwamen we etnische variaties en nieuwe
  etnische combinaties tegen.

  d. Tenslotte laat zich de gedachte verdedigen dat de
  samenstelling en omvang van de markt in illegale goederen en
  diensten wordt bepaald door economische wetmatigheden en niet door
  de culturele achtergronden van degenen die erin doen. Zo zou er
  bijvoorbeeld een grotere overeenstemming tussen de Nederlandse en
  de Colombiaanse drugshandel kunnen bestaan dan tussen het
  Colombiaanse drugshandel- en het Colombiaanse prostitutiecircuit.
  Met name de drugsmarkt is zodanig lucratief dat men er handelaren
  tegen komt uit alle etnische groepen, inclusief de Nederlandse. Het
  is een empirische vraag of dit juist is. Colombianen zijn zowel
  actief in de drugshandel als in de prostitutie en het betreft vaak
  dezelfde daders of groepen.

  Welke argumenten kan men aanvoeren om de variabele etnische
  afkomst bij het begrijpen van georganiseerde misdaad wel aan de
  orde te stellen? De nu volgende samenhangen worden steeds
  gepresenteerd als theoretische veronderstelling. Of zij opgaan in
  de empirische werkelijkheid zal in onderzoek moeten blijken. a.
  Ofschoon veel oude stedelijke onderwerelden sterk lokaal
  georinteerd waren en soms ook nog zijn – de vraag naar sommige
  illegale goederen en diensten: prostitutie, gelegenheid tot gokken
  enzovoort is plaatselijk en de hulpbronnen voor het aanbod zijn
  eveneens lokaal te betrekken – hebben georganiseerde
  misdaadverbanden er nooit tegenop gezien, indien nodig, grenzen te
  overschrijden. De Grote Nederlandse Bende die vanuit de zuidelijke
  provincies van het tegenwoordige Nederland opereerde tussen 1790 en
  1799 strekte haar activiteiten uit tot Belgi en Duitsland (Egmond,
  1986). Voor de periode tussen 1650 en 1800 heeft Egmond (1994)
  laten zien dat bij wat toen gold als georganiseerde misdaad,
  sommige en met name de slecht gentegreerde allochtone groepen
  (zigeunerbenden en joodse netwerken) een prominente plaats innamen.
  Voor de veel grotere immigrantencategorien der Walen, Franse
  Hugenoten en later ook Duitsers, was dit niet het geval. Dit
  suggereert dat het behoren tot een immigrantencategorie op zichzelf
  niet zo veel zegt, maar dat de prognose ongunstig is als het
  gemarginaliseerde immigranten betreft. In sommige
  herkomstlanden van de hedendaagse georganiseerde misdaad bestaat
  een lange traditie en zijn uitgekristalliseerde misdaadorganisaties
  actief: de criminele organisaties van Sicili en de rest van
  Zuid-Itali, de Chinese triaden, de Japanse yakuza, de Colombiaanse
  kartels. Ook deze hebben altijd grensoverschrijdend geopereerd en
  dat is met de betere en meer massale transport- en andere
  communicatiemiddelen alleen nog maar sterker geworden. De
  hedendaagse georganiseerde misdaad bestaat uit global crime
  connections (Pearse en Woodiwiss, 1993). Deze organisaties zijn in
  welhaast de hele rijke Westerse wereld aangetroffen, in West-Europa
  en ook in onze buurlanden Belgi en Duitsland. Waarom zouden zulke
  organisaties halt houden bij de (nauwelijks meer bestaande)
  Nederlandse grens? Nederland moet juist bepaald aantrekkelijk zijn
  als internationaal knooppunt van handel, transport en communicatie.
  De Italiaanse anti-mafia-rechter Otello Lupacchini vertelde aan
  NRC/Handelsblad-journaliste Marjon van Royen (18.12.1993) over
  mafiosi die in Nederland grote bewegingsvrijheid hebben en, stelt
  hij, Iedere keer ontmoet ik bij mijn onderzoek naar de Banda della
  Magliana alle topfiguren in Nederland. Het lijkt wel een
  conferentieoord waar alle internationale drugsorganisaties elkaar
  ontmoeten. Nederland is aantrekkelijk als economie met een
  behoorlijk grote, koopkrachtige vraag; als land met een zeer harde
  munt en een betrouwbaar banksysteem; als land met de reputatie van
  een mild strafklimaat; als samenleving die tolerant staat tegenover
  deviant gedrag (seksindustrie, drugsbeleid). Let wel: het is
  waarschijnlijk dat dergelijke organisaties althans geprobeerd
  hebben om in Nederland voet aan de grond te krijgen. Dat is iets
  anders dan het leveren van bewijs dat dit werkelijk ook zo is.

  b. In de gehele Westeuropese gemeenschap voltrekt zich thans een
  proces van etnische onderklassevorming die een ingrijpende
  verandering teweeg brengt in de klassenstructuur van
  (post-)industrile samenlevingen.
  Nederland lijkt daar, ondanks een lange periode van gulhartig en
  volgehouden inspanning van het minderhedenbeleid en ondanks het
  voortbestaan van de verzorgingsstaat, niet aan te ontkomen (Van
  Amersfoort, 1974; Penninx, 1988; Roelandt, 1994). Er groeit een
  maatschappelijke onderlaag van mensen die aansluiting bij de
  centrale maatschappelijke instellingen (arbeidsmarkt, school,
  woningmarkt) verliezen en waarbij zich armoede en uitzichtloosheid
  openbaren die sociaal erfelijk kunnen worden en die zich tot op
  zekere hoogte autonoom voortplanten in volgende generaties. Binnen
  de onderklasse tekent zich een scherp gemarkeerd ongentegreerd
  etnisch segment af. Klassenlijnen, segregatie in woongebieden en
  etnische afscheiding versterken elkaar. Een dergelijke etnische
  onderklasse kan het reservoir vormen voor criminaliteit in het
  algemeen, die van tweede en volgende generaties in het bijzonder.
  De criminaliteit in het algemeen is vooral en in de eerste plaats
  een verschijnsel onder jonge mannen en loopt na het vier- of
  vijfentwintigste levensjaar af. Een bepaald gedeelte (bijvoorbeeld
  tien procent) ontwikkelt echter een langduriger criminele carrire.
  Onderklassevorming brengt bovendien het risico met zich mee van
  jeugdbendevorming en dan kunnen leiderstalenten tot ontwikkeling
  komen die bruikbaar zijn in het kader van de georganiseerde
  misdaad. Deze etnische onderklasse levert een reservoir van
  potentile kandidaten in die sfeer en maakt binnen de etnische
  gemeenschap aansluiting mogelijk met de georganiseerde misdaad in
  de landen van herkomst van henzelf of die van hun ouders en
  grootouders.

  c. De persistentie van etnische gemeenschappen wordt in de hand
  gewerkt door het specifieke naoorlogse migratiepatroon. Bij de
  klassieke emigratie naar de nieuwe werelden stelde men zich een
  volksverhuizing voor van mensen die alle schepen achter zich
  verbrandden en hun toekomst en loyaliteit volledig investeerden in
  het nieuwe land. De naoorlogse trek uit de voormalige kolonin naar
  het moederland is echter lang voorgesteld als een tijdelijke trek
  van studerenden bij wie een blijvende orintatie op de landen van
  herkomst gold als een teken van vaderlandsliefde. De migratie van
  gastarbeiders uit landen rond de Middellandse Zee was van meet af
  aan bedoeld als tijdelijke aangelegenheid. Politieke vluchtelingen
  en asielzoekers hopen weer terug te keren als de politieke
  omstandigheden zich in het land van herkomst ten goede hebben
  gekeerd. Dat van de vroegere landverhuizers in feite nogal wat
  mensen terugkeerden, en dat van de tijdelijke migranten nogal wat
  mensen in feite permanente immigranten werden, is voor hun
  politieke en sociale orintatie minder belangrijk dan de
  omstandigheid dat zij hun bestaan als zodanig definiren. De
  reusachtige toename van goedkoop en snel internationaal
  massatransport maakte een druk verkeer van migranten tussen de
  landen van herkomst en vestiging mogelijk, zij houdt sociale
  netwerken in beide landen actief en leidt gemakkelijk tot dubbele
  loyaliteit. Ten opzichte van het nieuwe land kan dit leiden tot een
  zekere achteloosheid aangaande de verplichtingen die voortvloeien
  uit het nieuwe burgerschap en onverschilligheid wat betreft de
  eventuele nadelige consequenties van hun handelen voor de
  autochtone bevolking. Mensen met een blijvende orintatie op het
  land van herkomst houden lang vast aan een eigen etnische cultuur
  en bouwen een eigen infrastructuur op. De opkomst van het etnische
  ondernemerschap voldoet daaraan en biedt een uitweg voor migranten
  die geen aansluiting vinden bij de autochtone arbeidsmarkt. Door
  Nederlanders is de exotische middenstand begroet als een verrijking
  van de multi-etnische samenleving en een teken van eigen
  initiatief. De infrastructuur biedt evenwel ook mogelijkheden voor
  het nestelen van allochtone georganiseerde misdaad wanneer (een
  deel van) deze middenstand die is aangesloten op het bronland van
  drugs, fungeert als distributieapparaat voor illegale goederen.

  d. De relatieve beslotenheid van etnische maatschappelijke
  instituties en eigen waarden en opvattingen vergemakkelijken het
  afschermen van illegale of onoorbare praktijken tegen
  overheidscontrole. Mensen handhaven hun eigen taal, ontwikkelen
  nieuwe codes en die blijven moeilijk toegankelijk voor
  overheidsinstanties die nog volstrekt autochtoon zijn samengesteld
  en door blanke Nederlanders worden gedomineerd. De
  informatiepositie van politie en justitie in etnische kringen is
  zonder meer bedroevend. Immigranten handhaven of ontwikkelen eigen
  sociale verbanden zoals de grootfamilie, patroon-clientverhoudingen
  en economische arrangementen zoals rotating credit associations en
  een informeel banksysteem. Dergelijke verbanden zijn functioneel
  voor het ontwikkelen van georganiseerde misdaad omdat zij gebaseerd
  zijn op etnische of familiale solidariteit; deze kan een
  functioneel equivalent vormen van conformiteit die wordt
  afgedwongen via het toepassen van een sanctiesysteem. De
  solidariteit strekt zich uit tot buiten de landsgrenzen; verraad
  aan de organisatie binnen Nederland heeft repercussies voor de
  achtergebleven familie in de landen van herkomst.

  e. Met de immigratie en de vestiging van etnische
  gemeenschappen, zijn ook de economische mogelijkheden voor de
  ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit vergroot. De
  produkten en diensten waarin de georganiseerde misdaad handelt zijn
  vaak afkomstig uit hun landen van herkomst (hash uit Marokko,
  goedkope illegale arbeidskrachten uit Polen, etcetera). De landen
  van herkomst vormen ook afzetmarkten (gestolen auto’s naar
  Oost-Europa en Afrika, doorvoer van drugs naar Itali enzovoort) en
  zij bieden mogelijkheden om het verkregen kapitaal te beleggen. In
  de landen van herkomst zijn soms faciliteiten voor de
  georganiseerde misdaad aanwezig die in Nederland niet bestaan: het
  (effectief) ontbreken van een verbod op het witwassen van illegaal
  verworven vermogens bijvoorbeeld of de illegale toegankelijkheid
  tot vuurwapens. In de landen
  van herkomst is soms ook specifieke expertise aanwezig die voor
  takken van de georganiseerde misdaad nodig is (croupiers uit het
  voormalige Joegoslavi bijvoorbeeld of kenners van internationale
  rechtsstelsels). Weliswaar zijn Nederlanders bepaald
  kosmopolistisch genoeg om zulke mogelijkheden te exploiteren,
  migranten die met hun twee benen in beide landen staan, genieten
  een zeker voordeel, al was het alleen maar omdat zij zich in beide
  samenlevingen kunnen bewegen zonder op te vallen.

  f. Wij stellen ons georganiseerde misdaad voor als gedreven door
  puur economische motieven en dat is in directe zin altijd juist.
  Economische motieven kunnen evenwel in dienst staan van politieke
  belangen en dan wordt het beeld minder helder. Politieke strijd in
  de landen van herkomst kunnen repercussies hebben op gemeenschappen
  van immigranten. De wijze waarop de Turkse georganiseerde misdaad
  zich ten onzent manifesteert kan niet los worden gezien van de
  onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden en de Turkse onderdrukking
  daarvan. De criminele activiteiten van mensen die afkomstig zijn
  uit het voormalige Joegoslavi zijn moeilijk te begrijpen zonder de
  oorlog en de voorbereiding daartoe in de jaren vr 1992. In hoeverre
  zijn dergelijke processen in Nederland aanwijsbaar?

  Gecombineerd met de dagelijkse berichtgeving over de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland, de vaststellingen die in
  de CRI-inventarisaties zijn gedaan betreffende het aandeel van
  buitenlandse en allochtone criminele groepen in deze criminaliteit,
  geven deze zes overwegingen duidelijk aan dat een nader onderzoek
  naar hun aandeel niet misplaatst is, wetenschappelijk noch
  maatschappelijk.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken