• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – I.4. Het onderzoek zelf

  I.4. Het onderzoek zelf

  De keuze van groepen

  In Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit meer dan 140
  landen. Wij hebben onze onderzoeksinspanningen zo gericht mogelijk
  gewijd aan de analyse van die groepen van wie de bekende illegale
  activiteiten het meest beantwoorden aan onze definitie van
  georganiseerde criminaliteit. Deze werkdefinitie luidt: in de kern
  is van georganiseerde criminaliteit sprake wanneer groepen van
  personen uit winstbejag op een systematische manier misdaden plegen
  met ernstige gevolgen voor de samenleving en hun illegale optreden
  op allerhande manieren, in het bijzonder door geweld of het dreigen
  daarmee maar ook door middel van intimidatie, corruptie en
  chantage, trachten af te schermen tegen gericht optreden van de
  overheid. Gewoonlijk wordt deze criminaliteit overwegend
  geassocieerd met de levering van illegale goederen en diensten op
  bijbehorende zwarte markten (prostitutie, gokken, drugs). Even
  belangrijk zijn echter die vormen van georganiseerde criminaliteit
  waarbij illegale activiteiten worden ontplooid om geld te verdienen
  in legale bedrijfstakken en nijverheden (racketeering). En
  tenslotte kunnen groepen van personen die zich schuldig maken aan
  bovengenoemde vormen van georganiseerde criminaliteit, ook
  betrokken zijn bij heel andere delicten, zoals Europese-Unie-fraude
  en kidnapping.

  We hebben onze keuze laten bepalen door de volgende drie
  overwegingen. Ten eerste: we beginnen met een beschrijving van het
  vraagstuk van de georganiseerde misdaad binnen de drie grootste nog
  niet gentegreerde immigrantengemeenschappen die Nederland rijk is
  en die gemeen hebben dat zich in hun midden een groot probleem
  openbaart van betrokkenheid van de handel in drugs. We schrijven
  welbewust over nog niet gentegreerde groeperingen om andere grote
  groepen van immigranten die wel zijn gentegreerd of geassimileerd,
  uit te sluiten. De allergrootste groep immigranten die Nederland
  ooit heeft gekend, die van de Indische Nederlanders blijft om die
  reden buiten beeld. Deze groep wordt juridisch, maar ook sociaal
  niet als aparte groep beschouwd en er bestaat geen enkel bericht
  dat wijst op betrokkenheid bij georganiseerde misdaad in deze
  kring. Voor Molukkers geldt hetzelfde. Het gaat in dit deelrapport
  wel om Surinamers (en ook in veel mindere mate om Antillianen en
  Arubanen), om Turken en om Marokkanen. Deze groepen zijn niet of
  slechts voor een gedeelte gentegreerd en hun zorgelijke
  maatschappelijke positie heeft ze gemaakt tot doelgroepen van het
  overheidsbeleid. Het toeval wil dat de soorten drugs waarnaar in
  Europa de meeste vraag bestaat, worden geproduceerd of verhandeld
  in de landen waar zij vandaan komen. Herone komt hoofdzakelijk uit
  Turkije, cocane vloeit Nederland onder andere binnen via Suriname
  en de Antillen-connectie, Marokko heeft zich ontwikkeld tot de
  belangrijkste leverancier van hash. Nederland vormt een belangrijke
  toegangspoort van deze drugs voor de gehele Europese markt en het
  verkeer op en neer zowel als de opgebouwde infrastructuur van deze
  drie etnische groepen, leent zich uitstekend voor de handel in deze
  verdovende middelen. De drie landen of regio’s van herkomst kennen
  geen traditionele transnationale criminele organisatie zoals de
  mafia en daarom zullen we bij het bespreken daarvan meer uitgaan
  van de politieke situatie in de landen van herkomst, het
  immigratiepatroon en de geschiedenis van de hier gevormde
  minderheidsgroepen dan bij alle andere groepen.

  Ten tweede is de keuze bepaald door de vraag of op Nederlands
  grondgebied traditionele misdaadorganisaties
  actief die enige van de hiervoor onderscheiden typen van relatie
  (neutraal, daders-slachtoffer-verhouding of een relatie van
  faciliteren of symbiose) onderhouden tot een migrantengemeenschap?
  We kijken naar Chinezen vanwege hun triades, naar Italianen om hun
  mafia, en naar Colombianen in verband met hun kartels. Is er reden
  om buiten deze nationaliteitsgroepen nog aan andere te denken als
  het gaat om georganiseerde misdaad? Op grond van de overweging dat
  in hun groep recentelijk georganiseerde misdaad is waargenomen,
  onderzoeken we ook nog eens de activiteiten van Nigeriaanse en
  Ghanese criminele netwerken, de zogenaamde Russische mafia en het
  optreden van bendes uit het voormalige Joegoslavi. Omdat dit niet
  het geval is in de kring van Japanners, is de yakuza buiten
  beschouwing gebleven. Na de selectie van deze tien groepen, kan
  men, ten derde, de vraag stellen waarom andere groepen niet
  zijn uitverkozen. Waarom bijvoorbeeld wel Nigeriaanse groepen en
  geen Ethiopirs of Somalirs? Waarom geen Pakistani en Libanezen die
  in de ontwikkeling van Nederland tot cannabis-land zo’n belangrijke
  rol hebben gespeeld? Waarom de Isralische groepen niet, die bekend
  zijn geworden door de ontmanteling van een witwasconstructie via
  geldwisselkantoren? Waarom zijn in onze bespreking geen groepen
  opgenomen uit andere ontwikkelde, Westerse landen? Heeft de Franse
  onderwereld geen vertakkingen naar Nederland? Zijn Duitse groepen
  niet grensoverschrdend in de weer? Hoe zit het met de berichten dat
  Amerikaanse afvalverwerkingsfirma’s met mafia-connecties zich in
  Nederland hebben genesteld? Op al deze vragen zijn drie antwoorden
  van toepassing. We geven ze in volgorde van oplopende
  belangrijkheid. Ten eerste komen sommige van de allochtone groepen
  die in dit rapport niet worden behandeld, wel aan de orde in n of
  meer van de andere rapporten in deze serie. De Isralische firma’s
  komen voor in onze rapporten over Amsterdam en over de
  betrokkenheid van het bankwezen bij de georganiseerde misdaad. De
  Amerikaanse afvalverwerkingsbedrijven passeren de revue in het
  rapport over de economische branches. Op deze wijze bestaan tussen
  dit rapport en de andere tal van dwarsverbindingen. De groepen die
  we hier wel behandelen, komen in de andere rapporten, zoals in de
  twee lokale studies, ook weer aan de orde en soms komen onderdelen
  van hun bedrijvigheid (vergelijk de Antilliaanse drugssmokkel in
  Amsterdam) daar beter uit de verf dan in dit landelijke
  overzicht.

  Het tweede antwoord is het meest pragmatische: we behandelen
  alleen allochtone groepen waarover voldoende informatie voorhanden
  is en omdat onze belangrijkste bron bestaat uit gegevens van de
  politie, reflecteert onze keuze tot op zekere hoogte de
  prioriteitenstelling van de Nederlandse politie en justitie. Het
  ontbreken van inzicht bij de politie is bijvoorbeeld reden waarom
  we geen aandacht kunnen geven aan de georganiseerde misdaad in de
  kring van (buitenlandse) zigeuners, ofschoon daar op zichzelf reden
  voor zou kunnen zijn. Gemeten naar de burgelijke maatstaven van
  sociale achterstand (bijvoorbeeld zeer hoge werkloosheid) zou hier
  wel een voedingsbodem bestaan. In de pers is de afgelopen drie jaar
  melding gemaakt van een delict dat door een zigeunergroep wordt
  gepleegd en dat we zeker tot de georganiseerde misdaad zouden
  rekenen: afpersing van het bedrijfsleven. Leden van de betreffende
  groep verrichten slijpwerk, dienen vervolgens exorbitante
  rekeningen in en als deze niet worden betaald, volgt bedreiging.
  Twee studentes (Loohuis en Van Soest, 1994) hebben de slachtoffers
  genterviewd en verbazen zich erover dat de directeuren van zeer
  grote en gerenommeerde firma’s voor de intimidatie zijn gezwicht.
  Het enige bijzondere politie-onderzoek naar criminele
  zigeunerorganisaties dateert van 1990. In de politieregio
  Gelderland-Noord werden de vele criminele antecedenten van een
  wijdvertakte zigeunerfamilie in kaart gebracht. Dit was aanleiding
  om een speciaal onderzoeksteam (het Donau-team) te starten. Dat het
  onderzoek niet doorging was te wijten aan de omstandigheid dat er
  geen voor de politie betrouwbare tolk was te vinden! Van
  criminaliteit onder zigeuners weet de Nederlandse politie heel
  weinig.

  Het derde antwoord is het meest fundamentele en het luidt dat
  onze keuze beperkt is door de bewust gekozen krapte van onze
  definitie van georganiseerde misdaad. Het soort delicten waar het
  om gaat, vereisen over het algemeen geen hoge opleiding of een
  omvangrijk aanvangskapitaal. De drempel voor binnentreden is laag.
  Gecompliceerde fraudes en internationale financile machinaties of
  andere staaltjes van de hogeschool der vermogenscriminaliteit zal
  men in etnische groepen, voor zover zij een lage klassepositie
  innemen, niet snel aantreffen. In de definitie speelt geweld of de
  bereidheid om dat ter afscherming van overheidsoptreden te
  gebruiken wel een belangrijk rol en zoals eerder uiteengezet in
  I.3. kan dit een zekere bias veroorzaken tegenover etnische
  groepen. Het tweede antwoord op de vraag waarom sommige groepen wel
  en andere niet voor behandeling zijn geselecteerd, hangt overigens
  nauw samen met het derde. Ook de politie weet meer van eenvoudige
  criminaliteit uitgevoerd door mensen met naar verhouding gering
  sociaal aanzien dan van gecompliceerde misdaad die wordt gepleegd
  door mensen die een hogere plaats innemen in de sociale hirarchie.
  We stuiten hier op het bekende probleem in de criminologie van de
  naar verhouding geringe kennis omtrent witte-boorden-misdaad en dit
  is niet de plaats om dat ingewikkelde vraagstuk verder uit te
  diepen. Kort en goed: we hebben onze definitie van georganiseerde
  misdaad op weloverwogen gronden gekozen en houden ons aan de
  daardoor opgelegde beperkingen.

  In de nu volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de
  orde:
  II. Surinaamse (en ook Antilliaanse) groepen
  III. Turkse organisaties
  IV. Marokkaanse netwerken
  V. Chinese groepen (triades)
  VI. Italiaanse (mafia-)groepen
  VII. Colombianen (kartels)
  VIII. Nigeriaanse en Ghanese netwerken
  IX. de Russische mafia
  X. Joegoslavische groepen
  Zoals uit bovenstaande opsomming al blijkt, heeft de term groep in
  dit verband voor ons niet n speciale betekenis. Deze term wordt
  hier daarentegen op een open manier gebruikt, haast als een
  conceptuele kapstok. De reden hiervan ligt voor de hand. Zoals ook
  in het al eerder geciteerde rapport van de Verenigde Naties wordt
  gesteld variren transnationale criminele groepen van highly
  structured organizations to more fluid and dynamic networks. In
  business terms: they extend from corporations to local franchises.
  De term groep suggereert vaak meer hechtheid en continuteit dan de
  concrete werkelijkheid rechtvaardigt en het aantal onderscheiden
  groepen alsook hun omvang zijn in hoge mate afhankelijk van de
  wijze waarop men ze in wil delen. En om toch met n en hetzelfde
  woord, waar dit in algemene zin nodig is, het hele spectrum van
  organisatiepatronen dat tussen deze twee uitersten ligt, te kunnen
  bestrijken, is gekozen voor de doorsnee-term groep. En het is door
  een nadere omschrijving van de genoemde groepen dat de onderlinge
  verschillen, maar ook de overeenkomsten, tot uitdrukking moeten
  worden gebracht. Conform het analyseschema dat aan het gehele
  empirische onderzoek voor de Enqutecommissie ten grondslag ligt, is
  bij de analyse van deze groepen zelf vooral gekeken naar hun
  interne organisatie (omvang, arbeidsverdeling/specialisatie,
  recrutering van medewerkers, disciplinering en sanctionering), naar
  hun externe (criminele) relaties, zowel op nationaal als op
  internationaal niveau, en naar hun duurzaamheid (vast leiderschap,
  criminele achtergrond leden, duur lidmaatschap, bestendigheid tegen
  – strafrechtelijk – overheidsoptreden en continuteit van illegale
  activiteiten). Bovendien is in de mate van het mogelijke nagegaan
  of er groepen zijn die in steden of regio’s (haast)
  syndicaatachtige posities innemen.

  Voor al de uitgekozen groepen is niet alleen nagegaan aan welke
  vormen van georganiseerde criminaliteit zij zich schuldig maken,
  maar ook op welke manieren zij dit doen. Hierbij is speciaal
  gekeken naar de toepassing van geweld, de afscherming tegen de
  overheid, de inschakeling van deskundige derden, het bezit van
  produktie- en distributiemiddelen, en connecties met invloedrijke
  personen, bedrijven, organisaties en verenigingen. In samenhang
  hiermee is tenslotte in de mate van het mogelijke de besteding van
  de inkomsten bekeken. Gaan zij op aan een uitbundige levensstijl,
  worden hun inkomsten gestopt in de uitbreiding van de lopende
  illegale activiteiten, wordt er de overstap naar andere
  misdaadmarkten mee gefinancierd, of dienen zij voor investeringen
  in infrastructuur, bijvoorbeeld in het onroerend goed, hetzij in
  het binnenland, hetzij in het buitenland?

  Waar dat kan en dat hangt af van de beschikbaarheid van
  gegevens, willen we dit raamwerk van te behandelen elementen graag
  inbedden in een wat bredere benaderingswijze van het verschijnsel
  georganiseerde misdaad die van politiek-economische aard is en
  waarin auteurs zoals Santino (1993) en mensen werkzaam op het
  Parijse Observatoire Gopolitique des Drogues (1994) ons zijn
  voorgegaan. De omvang en ernst van het verschijnsel georganiseerde
  misdaad laat zich (behalve door de geijkte meting van groepen en
  activiteiten), ook afmeten aan sociale indicatoren: welk deel van
  een bepaalde etnische of nationale categorie is binnen Nederland
  bij activiteiten van de georganiseerde misdaad betrokken of:
  hoeveel mensen – denk aan familieleden – zijn er economisch van
  afhankelijk? Een economische indicator kan zijn de hoeveelheid
  illegaal vermogen dat ermee wordt gegenereerd: wat is de omvang van
  de geldstromen die worden witgewassen, die worden gebruikt in
  Nederland en in het land van herkomst en wat is daarvan de invloed
  op de nationale en regionale economie? Een politieke indicator voor
  de mate waarin de georganiseerde misdaad zich in de bovenwereld
  nestelt vormt de betrokkenheid van niet alleen gevestigde
  professionele beroepsgroepen (advocaten, chemici, transporteurs)
  maar zeker ook die van ambtenaren, politici en zelfs regeringen en
  vorsten. Deze vragen zijn lastig te beantwoorden zonder
  wetenschappelijk onderzoek van een ander type dan de politie
  gebruikelijk is te doen. Nochtans: waar mogelijk willen we proberen
  een indicatie te geven. Het is duidelijk dat een dergelijke wijze
  van beschouwen een ander resultaat oplevert dan wat in het land van
  politie en justitie gebruikelijk is. Strafrechtelijk zijn criminele
  groepen en vooral hun leiders interessant, sociologisch is de vraag
  naar de omvang van een sociaal of crimineel probleem
  belangwekkend.

  Onderzoeksmethoden

  Om de voorgaande vragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende
  onderzoeksactiviteiten ondernomen. In de eerste plaats is de
  bestaande gepubliceerde literatuur over de genoemde groepen
  doorgenomen: boeken,
  rapporten en artikelen. Ten tweede zijn in politiekring de
  bestaande interne overzichtsrapporten over hun organisatie en
  optreden verzameld. In de derde plaats hebben wij de verslagen van
  een aantal politie-onderzoeken over bepaalde groepen of specifiek
  door hen gepleegde strafbare feiten geraadpleegd. Ten vierde zijn
  gesprekken gevoerd met zowel politiemensen die rechtstreeks of
  onrechtstreeks betrokken zijn geweest bij de samenstelling van
  overzichtsrapporten en/of de uitvoering van concrete onderzoeken,
  als met representanten van een deel van de gemeenschappen in
  kwestie. Tenslotte is, in de vijfde plaats, voor al de
  verschillende groepen tamelijk veel vertrouwelijke losse politile
  informatie over hun organisatie en optreden doorgenomen.

  Hierna zal per hoofdstuk over bepaalde groepen meer precies
  worden aangegeven waarop zijn verdere inhoud berust. Nu is vooral
  van belang om in algemene zin enkele kritische kanttekeningen te
  plaatsen bij het onderzoek dat werd verricht.

  Een eerste punt van kritiek betreft het feit dat weliswaar de
  nodige buitenlandse literatuur over de groepen bijeen is gebracht,
  maar dat als zodanig geen onderzoek in het buitenland werd
  verricht. Zulk onderzoek – men moet hierbij vooral denken aan
  consultatie van onderzoekers en aan raadpleging van rapportages bij
  CRI-achtige politie-instanties, zoals het BKA, het NCIS, het
  Centraal Bureau voor de Opsporingen (CBO) van de Belgische
  Rijkswacht, en de centrale (interpolitile) bureaus van de Franse en
  Italiaanse politiediensten – stond aanvankelijk wel op ons
  programma. Immers, in een aantal van de betrokken landen is echt
  veel informatie voorhanden over het optreden van buitenlandse
  groepen in ons land. Dat dit onderzoek niet is uitgevoerd, heeft
  verschillende redenen. De ene is dat de uitvoering ervan heel wat
  procedurele complicaties met zich mee zou brengen, de andere dat de
  mankracht en de tijd ontbraken om het goed te doen. Een tweede punt
  van kritiek hangt ten nauwste samen met het feit dat de Nederlandse
  politie, en in het bijzonder de CRI, in de voorbije jaren aan een
  aantal van de genoemde groepen niet of nauwelijks systematisch
  aandacht heeft besteed. Het gevolg hiervan is niet alleen geweest
  dat het aantal overzichtsrapporten dat van de verschillende groepen
  is gemaakt, van groep tot groep erg wisselt, maar ook dat de
  kwaliteit van deze rapporten sterk uiteenloopt. Waar over de ene
  groep een redelijk aantal opeenvolgende informatieve rapporten
  bestaan, daar zijn er over de andere groep eigenlijk geen
  waardevolle rapporten beschikbaar.

  Bij de vorige punten sluit het derde punt van kritiek nauw aan.
  Allereerst in deze zin, dat als gevolg van het feit dat een aantal
  groepen in de voorbije jaren niet of nauwelijks het onderwerp van
  onderzoek is geweest, er in hun geval er ook maar weinig analyses
  van bepaalde groepen en/of rapporten over concrete onderzoeken
  tegen ze bestaan. Vervolgens moet worden gesteld, dat de rapporten
  die wij wel hebben kunnen gebruiken in deze studie, naar omvang en
  inhoud zeer uiteenlopen en daarenboven haast allemaal het manco
  vertonen dat zij grotendeels of uitsluitend zijn gericht op die
  aspecten van de organisatie en het optreden van de groep(en) in
  kwestie die strafrechtelijk min of meer relevant zijn. Deze
  eenzijdige orintatie van verreweg de meeste rapporten brengt met
  zich mee dat zij gewoonlijk weinig of geen informatie bevatten over
  aspecten die in het kader van ons onderzoek juist relevant zijn.
  Hierbij moet zowel worden gedacht aan kwesties betreffende de
  interne organisatie van groepen als aan vragen inzake hun modus
  operandi.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken