• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – I.5. De verdere opbouw van deze studie

  I.5. De verdere opbouw van deze studie

  Zoals gesteld willen we waar mogelijk proberen om de
  georganiseerde misdaad in Nederland te plaatsen binnen de
  economische en politieke context van het land waar de allochtonen
  of de buitenlandse criminele organisaties vandaan komen en in het
  geval van de drie grote immigrantengroepen: Surinamers, Turken en
  Marokkanen, besteden we naar verhouding veel aandacht aan hun
  migratie- en vestigingspatroon alsmede aan hun korte sociale
  geschiedenis hier te lande. Overigens zullen deze en alle andere
  buitenlandse en allochtone criminele groepen een voor een volgens
  eenzelfde schema worden besproken. Na een bespreking van de
  georganiseerde misdaad in het land van herkomst en de wijze waarop
  daaraan organisatorisch gestalte wordt gegeven, onderzoeken we de
  vraag in hoeverre en zo ja: waar deze organisaties zich reeds
  elders in de wereld, en met name in de omringende landen, hebben
  genesteld. Na een korte schets van de bronnen waarop de
  beschrijving van hun organisatie en hun optreden berust, wordt
  vervolgens ingegaan op de context waarbinnen hun georganiseerde
  criminaliteit zich in ons land manifesteert. Hierbij wordt in de
  mate van het mogelijke vooral aandacht geschonken aan twee dingen.
  Ten eerste aan de manier waarop zij in hun land(en) van herkomst
  georganiseerde criminaliteit bedrijven, en ten tweede aan de plaats
  die de gemeenschap waartoe zij behoren, in het algemeen, heeft in
  de Nederlandse samenleving. Vervolgens worden aan de hand van ons
  eigen onderzoek de kenmerken van de onderscheiden groepen, de
  illegale bedrijvigheid waaraan zij zich schuldig maken, hun modus
  operandi en de besteding van de revenuen besproken. De analyse van
  elke groep wordt afgerond met een beknopte samenvatting van de
  bevindingen in het licht van de vraag van de Enqutecommissie naar
  de aard en de omvang van de georganiseerde criminaliteit in ons
  land. Deze samenvattingen vormen de bouwstenen voor een algemeen
  antwoord op deze vraag in het slothoofdstuk. Een
  algemene bibliografie en een serie aparte bibliografien per
  allochtone en buitenlandse groep completeren deze studie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken