• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.4. Turken in Nederland

  III.4. Turken in Nederland

  Per 1 januari 1994 woonden (legaal) 202.604 Turken en Koerden in
  Nederland. Daarvan is nog maar een klein deel wat wij in Nederland
  tweede generatie noemen, 66% procent is van de eerste of de
  anderhalve (dat wil zeggen wel in Turkije geboren, maar als kind
  naar Nederland gekomen) generatie. Hun vestigingspatroon
  correspondeert met de werving van Turkse gastarbeiders in de jaren
  zestig. Er wonen relatief veel Turken in provincies met destijds
  oude en aflopende industrietakken (textiel, metaal): Overijssel,
  Gelderland en Noord-Brabant en in de drie grootste steden,
  respectievelijk Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Zo’n tien jaar
  nadat de stroom van gastarbeiders op gang was gekomen, stelden
  Duitse onderzoekers vast dat de Turken in Duitsland bepaald een
  gunstige sociaal-economische selectie vormden van de bevolking (zie
  voor een recente samenvatting: Centre for Turkish Studies, 1993) en
  in hun voetspoor volgden ook Nederlandse auteurs zoals Penninx en
  Van Renselaar (1978) die meenden dat Nederland als later
  wervingsland Turkse gastarbeiders van een iets lager peil had
  ontvangen dan Duitsland, maar dat het aantal mensen afkomstig uit
  het moderne Westen van Turkije, het aantal geschoolden en het
  aantal mensen met een behoorlijke arbeidservaring tamelijk hoog
  was. Akgndz (1993) heeft deze stelling onlangs nog eens herhaald.
  Het wonderlijke is dat de etnografie van Turkse gemeenschappen in
  Nederland een heel ander beeld te zien geeft. Risvanolu-Bilgin en
  anderen (1986) troffen ook heel eenvoudige en traditionele gezinnen
  aan. De Vries (1987) stuitte op een verstikkende sociale controle
  die eerder past bij een dorpsgemeenschap dan bij een modern
  cultuurpatroon, Feddema (1992) vond naast Westerse ingestelde ook
  heel traditionele en conservatieve Turkse jongeren. Hoe is deze
  discrepantie te verklaren? Yesilgz (1995) heeft de hypothese van de
  positieve selectie aan een grondig onderzoek onderworpen en komt
  tot de conclusie dat die grotendeels berust op schijn. De laatste
  kortdurende vestigingsplaats vr emigratie naar Nederland lag wel
  vaak in het Westen van Turkije, maar de meeste gastarbeiders waren
  afkomstig uit Anatoli. De emigranten hadden wel opgegeven onderwijs
  te hebben genoten, maar dat had niet erg veel voorgesteld; het
  volgen van een kleine cursus was in een bepaalde fase van het
  migratieproces voorwaarde geweest om berhaupt te mogen vertrekken.
  Het hield bijvoorbeeld helemaal niet in dat de abiturinten konden
  lezen en schrijven. Pas gedetailleerde reconstructies van het
  proces van kettingmigratie, zoals ondernomen door Den Exter (1993)
  en Den Exter en Kutlu (1993) laten zien wat er precies is gebeurd.
  Aanvankelijk waren er ondernemende eenlingen die hun geluk
  beproefden door als turist naar Europa te gaan. Daar vonden
  ze werk en ze keerden met de opbrengst daarvan terug. Familieleden
  en andere dorpsbewoners volgden hun welvarende voorbeeld en na het
  sluiten van een wervingsaccoord tussen Turkije en Nederland in 1964
  volgde massa-emigratie. In 1974, na de economische teruggang
  (oliecrisis), stopte de werving. De migratiestroom was heel
  plaatselijk bepaald, inwoners van de stad Eskisehir gingen
  bijvoorbeeld naar Belgi, die van het Zuidoostelijk gelegen
  Gaziantep naar Nederland. De Turken van Hoorn zijn voor 80%
  afkomstig uit Gaziantep, die van Medemblik voor 50% en die van Olst
  eveneens voor 50%. In feite is het dus misleidend om te spreken van
  de Turkse gemeenschap. Zij vormt eerder een staalkaart van
  gemeenschappen uit dorpen, districten en provincies in Turkije. Het
  is een reproduktie van gemeenschappen uit de provincies Konya,
  Kayseri in het Westen en het midden van Anatoli en van de
  oostelijke streek langs de Zwarte Zee en het overwegend door
  Koerden bevolkte Oosten en Zuidoosten van het land. De Turken in
  Nederland leven overwegend in regionaal verband. Zij huwen met
  partners uit dezelfde streek, zij komen in de koffiehuizen met
  streekgenoten samen (vaak aan de naam, bijvoorbeeld Zwarte Zee,
  Kara Deniz, te herkennen) en zij ondernemen gezamenlijk
  bepaalde projecten voor het dorp van herkomst zoals het schenken
  van een ambulance of het zenden van hulp bij een aardbeving. De
  plaatselijke burgemeesters komen bij de emigranten uit hun dorp in
  Nederland op bezoek om hen aan hun afkomst te herinneren. Over en
  weer is tussen verschillende Turkse gemeenschappen vaak heel weinig
  contact, oude negatieve stereotypen overheersen. De immigratie is
  intussen grotendeels voltooid. Na het stoppen van de officile
  werving ging een aantal gastarbeiders terug, maar hun
  gemeenschappen in Nederland groeiden toch als gevolg van
  gezinshereniging en gezinsvorming (mensen met een verblijfstitel
  huwen iemand direct uit Turkije). Verder zijn er toeristen,
  illegale arbeiders en (tegenwoordig) weinig kansrijke asielzoekers
  (Bcker, 1992).

  De gastarbeiders waren aanvankelijk gedreven door armoede en de
  wens hun lot te verbeteren. Maar vanaf het moment dat zij met hun
  volledige gezin eenmaal in West-Europa waren gevestigd, raakten de
  Turken verstrikt in een harde onderlinge concurrentie om aanzien,
  status en rijkdom. Alkan en Kabdan (1994) laten zien dat
  Turken zich niet in Nederland positioneren door hun aspiratieniveau
  af te stemmen op het gangbare Nederlandse niveau, maar dat andere
  Turken hun referentiekader vormen. Wie van de Turkse dorpsgenoten
  of buurtbewoners heeft het eerst een televisietoestel, een auto,
  een hoog inkomen? Wie ziet kans z’n kinderen naar een goede school
  te zenden? De verdiensten in West-Europa worden voor een belangrijk
  deel ook genvesteerd in het dorp van herkomst, er worden huizen
  gebouwd, er wordt grond aangekocht, er worden winkels geopend. De
  strijd om status wordt op twee fronten gestreden: in het
  emigratieland en in het dorp van herkomst. Er zijn in Turkse dorpen
  bezittingen aangetroffen die op het eerste gezicht niet bruikbaar
  lijken: te grote huizen, onhandig grote landbouwmachines,
  elektrische apparatuur in een dorp zonder aansluiting op het
  elektriciteitsnet, maar als status-uitgaven is deze aanschaf wel
  degelijk functioneel. Aanvankelijk ging het hun economisch goed.
  Tot in het begin van de jaren zeventig kenden Mediterrane
  allochtonen geen werkloosheid (Veenman, 1994: 67 e.v.) en zij
  merkten zelfs niets van de lichte recessie in 1967-1968. Autochtone
  werknemers vertrokken uit de ongeschoolde arbeid terwijl daar ruime
  vraag naar bestond. De recessie van het begin van de jaren zeventig
  en vooral de herstructurering van de Nederlandse economie in de
  jaren tachtig veroorzaakten echter werkloosheid in het algemeen, de
  weinig geschoolde gastarbeiders werden daar onevenredig door
  getroffen. Naar welke maatstaf hij ook meet, Veenman (1994) stelt
  thans in zijn survey onder allochtonen geweldige achterstanden vast
  op de arbeidsmarkt en daardoor ook in inkomen. De
  arbeidsparticipatiegraad van Turken bedraagt 55% tegen 63% voor
  autochtone Nederlanders; hun werkloosheidsgraad bedraagt 31% tegen
  7% voor autochtonen; de werkloosheidsduur is relatief lang. De
  volgende (anderhalve) generatie heeft weliswaar veel meer onderwijs
  genoten, maar hun arbeidsmarktpositie is niet beter dan die van hun
  ouders. De weinig florissante maatschappelijke positie op andere
  terreinen hangt hier nauw mee samen. Veenman (1994) laat zien dat
  de kwaliteit van hun huisvesting laag is, dat ze in de slechtste
  delen van de stad wonen en dat het door hun kinderen gerealiseerde
  opleidingsniveau gemiddeld laag is. Het Inspraakorgaan Turken
  signaleert het ontstaan van een groep Turkse randgroepjongeren (Tas
  et al., 1991).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken