• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.5. Turkse immigranten en drugshandel

  III.5. Turkse immigranten en drugshandel

  Een mogelijke uitweg uit deze impasse die door velen en vaak ook
  met succes wordt beproefd, is om voor zichzelf te beginnen, als
  zelfstandige ondernemer. Turken worden kapper, bakker, ze richten
  wisselkantoren op, kledingreparatiebedrijven, delicatessenwinkels
  en administratiekantoren. Een aparte vermelding verdient de Turkse
  textielbedrijvigheid die voor een belangrijk deel werkt met
  illegale arbeidskrachten. De politie in Amsterdam en elders heeft
  recentelijk heel wat van deze ateliers gesloten. Slechte
  vooruitzichten op de algemene arbeidsmarkt kunnen het etnische
  bedrijfsleven stimuleren. Er is evenwel nog een andere reactie
  mogelijk op de plotseling in de jaren zeventig en tachtig
  verslechterde positie terwijl de groepsdruk om aanzien en rijkdom
  te verwerven onverminderd blijft bestaan: criminaliteit. Vooral
  deelname aan de drugshandel biedt perspectieven. Er is voldoende
  aanbod van drugs in Turkije, de infrastructuur voor vervoer en
  distributie bestaat en de pakkans is betrekkelijk gering. De morele
  neutraliserende redenering loopt als volgt. Ofschoon het handelen
  in drugs volgens de koran eigenlijk niet mag, zien veel Turken
  zonder economische perspectieven er toch geen bezwaar in omdat het
  niet henzelf en hun eigen kinderen betreft. Turken, ook in Turkije
  zelf, handelen in herone en cannabis, maar gebruiken die niet zelf.
  Dat er in Nederland en andere landen van West-Europa vraag naar
  verdovende middelen bestaat is een teken van ziekte van die
  maatschappijen, maar daarvoor kunnen zij geen verantwoordelijkheid
  op zich nemen. En verder werkt het uit de Amerikaanse sociologische
  literatuur (Merton, 1957 over anomie) bekende mechanisme dat
  eenmaal verworven rijkdom macht verschaft en dat als die
  machtspositie eenmaal is bereikt, naar de herkomst van het geld
  niet meer wordt genformeerd. Nadat in 1980 de Chinezen door de
  politiedruk uit de heronemarkt zijn verjaagd en de pogingen van
  Pakistanen in die richting afgeslagen, zagen de Turkse
  drugshandelaren kans om in het ontstane gat in de markt te
  duiken.

  Turkse handelaren zijn thans in Nederland onderdeel van een
  omvangrijke etnische minderheid en die is moeilijker te benaderen
  dan in het oog lopende vertegenwoordigers van kleinere nationale
  groepen. De beslotenheid van de (regionale) Turkse gemeenschap
  vormt een pantser. Geen drugsmarkt is zo exclusief in handen van n
  etnische groep als de heronemarkt in die van Turken; in 1993 kwam
  volgens opgave van de CRI 85% van alle in Nederland inbeslaggenomen
  herone uit Turkije. Daarnaast zijn voornamelijk alleen Chinezen en
  Colombianen actief. Het moment waarop door werkloosheid getroffen
  Turkse families overgingen op de handel in drugs werd haarscherp
  door de politie geregistreerd. Er werden en worden om uiteenlopende
  redenen nogal veel telefoons afgeluisterd van Turkse koffiehuizen.
  Enkele maanden nadat een fabriek werd gesloten of nadat de Turkse
  arbeiders waren ontslagen, kon men in de tapverslagen volgen hoe
  werkloos geworden arbeiders of armlastig geworden gezinnen de
  drugshandel in gingen. Hoe ziet het panorama van de Turkse
  georganiseerde-misdaad-families er in Nederland uit? Het nu
  volgende is gebaseerd op bestudering van de dossiers van enkele
  grote zaken in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Verder
  zijn er pogingen gedaan tot inventarisatie: de politie van
  Rotterdam telde in 1993 op grond van de informatie verstrekt in 16
  politieregio’s 12 groepen in het land, in 1995 identificeren de
  analisten van de politile projectgroep Turkse drugshandel in
  Noord-Nederland ruim 20 van zulke organisaties, maar zij zijn ervan
  overtuigd dat er nog veel meer Turken-zaken lopen waarover ze geen
  informatie krijgen. Er zijn in de afgelopen jaren twee studiedagen
  gehouden door politiemensen die veel ervaring hebben met zulke
  zaken (in 1992 georganiseerd door de Afdeling Recherche Informatie
  Zuid-West van de CRI en in 1995 door de genoemde Noordnederlandse
  projectgroep en het Willem Pompe Instituut voor
  Strafrechtswetenschappen te Utrecht samen). Bij sommige van de
  verzamelde Turken-specialisten bij de Nederlandse politie, en dat
  zijn er intussen enkele tientallen – onder hen zijn zelfs mensen
  die Turks hebben geleerd en het land langdurig hebben bezocht -, is
  een zekere Turken-moeheid te constateren. Jarenlange reeksen van
  onderzoeken doen steeds weer nieuwe groepen of individuen (achter
  de tralies) verdwijnen, maar nieuwe duiken weer op of de oude
  organisatie continueert gewoon haar werkzaamheden. Voorts
  interviewde de heer F. Akinbingl (werkzaam bij de gemeente
  Amsterdam en student in de culturele antropologie, die hierover een
  scriptie schrijft) vijf jonge Turkse drugshandelaren voor ons
  doel.

  Turkse groepen houden zich bezig met uiteenlopende criminele
  activiteiten. Er zijn organisaties die illegalen of asielzoekers
  naar Nederland brengen tegen betaling en koppelbazen die hun
  tewerkstelling regelen in de tuinbouw, de horeca en in
  naaiateliers. Er zijn door Turken fictieve bv-tjes opgericht via
  welke men werkgeversverklaringen opstelt waarmee bepaalde
  uitkeringen en schoolgeld kunnen worden ontvangen. Tegen de tijd
  dat de belastingdienst het bedrijf wil aanslaan, is het verdwenen
  om dan onder een andere naam en met een andere zogenaamde eigenaar
  weer terug te keren. Er zijn wisselkantoren opgericht die een
  functie vervullen bij het witwassen van illegaal verkregen
  vermogens. Deze drie vormen van fraude zitten dicht aan tegen wat
  wij onder georganiseerde misdaad verstaan en het zou zeker
  aanbeveling verdienen de schaarse gegevens hierover van de politie
  aan te vullen. Komt het niet zoveel voor of heeft de politie er
  weinig aandacht voor?

  Overwegend is evenwel de Turkse betrokkenheid bij de handel in
  drugs. Hier heeft zich wellicht hetzelfde mechanisme voorgedaan als
  in de Nederlandse onderwereld: handelen in drugs was zo gemakkelijk
  en lucratief dat het andere vormen van professionele misdaad voor
  een belangrijk deel uit de markt heeft verdreven. Sedert de
  (Nederlandse) markt met herone is verzadigd en doordat het aantal
  heroneverslaafden afneemt, breiden Turkse drugshandelaren hun
  werkterrein thans uit op het gebied van handel in cocane en
  cannabis. Wat aan alle politieberichten onmiddellijk opvalt is de
  verspreiding van de Turkse drugshandel over Nederland. Er zijn niet
  enkel organisaties aangetroffen in Amsterdam, Rotterdam en Den
  Haag, maar ook in Venlo, Arnhem en Groningen en zelfs in stadjes of
  dorpen op het niveau van Tiel, Zwolle, Almere, Eerbeek en plaatsen
  in Zeeland. Nederland wordt door een fijnmazig Turks
  distributienetwerk bediend. Iedere regio heeft zijn eigen Turkse
  groothandelaar in (hard) drugs.

  Het lijkt er veel op alsof de Turkse drugshandelorganisatie in
  de jaren negentig van karakter verandert. Het prototype van een
  oude organisatie is getekend door het Zozan-team te Arnhem na
  jarenlange observatie van een Koerdische groepering. Er leek
  aanvankelijk sprake te zijn van een omvangrijke piramidale
  structuur in drie families waarin functies waren georganiseerd
  binnen cellen die van de werkzaamheden en het bestaan van andere
  cellen onkundig werden gehouden. Het hoofd van de familie in
  Turkije hield de touwtjes strak in handen en dirigeerde alle
  handelingen vanuit zijn operatiebasis. Er was een vervanger van de
  baas, een witwasafdeling, een afdeling die zich bezig hield met de
  aankoop van onroerend goed enzovoort. De basis van de piramide werd
  gevormd door een reeks van wel vijftig families (of misschien is
  het beter hier van gezinnen te spreken) die in Nederland de
  distributie op groothandelsniveau voor hun rekening namen. Bij de
  studie van deze ene organisatie kwamen meer dan duizend mensen, die
  in allerlei hoedanigheden waren betrokken, in beeld. Dit beeld in
  het rapport moet volgens Bruinsma en Van de Bunt, die voor hun
  studie ter plaatse in deze serie een aantal betrokken rechercheurs
  nader aan de tand voelden, wel worden bijgesteld. De politie had de
  organisatie hechter en groter voorgesteld dan zij in werkelijkheid
  was.

  De economische basis van de winsten die werden gemaakt is
  eenvoudig. Voor een kilo herone moet de exporteur in Turkije 14.000
  gulden neerleggen en bij grote partijen minder. Als alles goed
  doorkomt, betaalt de Nederlandse importeur daarvoor 35.000 gulden.
  Van het nettobedrag gaat nog een heleboel af (transportkosten en
  dergelijke), maar de winstmarge is bepaald veel groter dan men in
  het gewone bedrijfsleven zou kunnen behalen.

  Thans lijken de peetvaders ertoe te zijn overgegaan hun risico’s
  te verdelen en meer initiatief te laten aan de mensen op de
  verschillende niveaus van uitvoering zelf. Velen hebben zich uit
  West-Europa teruggetrokken en komen nog slechts over om een
  cordinatieprobleem op te lossen of een twist te beslechten. Het is
  bij de vangst van een heronetransport en een criminele organisatie
  niet meer zo gemakkelijk als vroeger om vast te stellen onder de
  patronage van welke mafiafamilie in Turkije dit concrete geval
  ressorteert. Aanbod om in de sfeer van de drugshandel werkzaam te
  zijn, is er in overvloed. In de koffiehuizen, de bars en de
  gokhuizen verkeren voldoende jongens met sombere economische
  vooruitzichten om genteresseerden onder te kunnen
  werven. Tegen de onderzoeker Akinbingl vertelt een lid van zo’n
  groep: De koffiehuizen zitten vol met dit soort jongeren. Wij
  hebben geen bijzonder beleid om die jongeren te bereiken. Ze komen
  naar ons toe. Een ander: Ik kan aan hun ogen zien dat zij een
  andere leefwijze nastreven. Ze willen op een snelle manier aan geld
  komen om op kleurrijke Amsterdamse nachten uit te geven. Wie thans
  wil beginnen moet met enig investeringskapitaal op de proppen komen
  (soms geleend) en vervolgens verstaat hij zich met een aga
  in Turkije. Een aantal ondernemers financiert samen een grote
  partij. De bazen in Turkije (bij grote partijen doen ze samen)
  kopen de narcotica in en verzorgen het transport. Eenmaal
  aangekomen in het Westeuropese land van eerste bestemming treedt
  een distributeur op die thans een onafhankelijker positie bekleedt
  dan tien jaar geleden. Vandaar gaat het naar degenen die het op een
  veilige plaats bewaren (zulaci). Groepen in andere landen
  die meebetaald hebben aan het transport sturen hun eigen afnemers.
  Tenslotte komt het in handen van koeriers.

  De Turkse organisaties weten zich ook beter af te schermen dan
  in het verleden. Er zijn enkele gevallen van corruptie geweest bij
  de politie. Het meest flagrante geval is dat van een politieagente
  geweest die ging trouwen met een aanzienlijke heronebaas. Er zijn
  verschillende tolken geweest voor de politie die informatie over de
  door hun vertaalde tapgesprekken hadden doorgebriefd en die daarom
  ontslagen moesten worden. Er zijn pogingen geweest om bij
  plaatselijke verkiezingen politieke invloed te verwerven. Een
  politieteam trof bij een huiszoeking een in het Turks gestelde
  handleiding aan van methoden van observatie door de Nederlandse
  politie. Ofschoon Turkse families, zoals gezegd, over het algemeen
  zeer gesloten zijn, moeten toch twee uitzonderingen worden
  gememoreerd. De eerste is dat men in toenemende mate liever
  Hollandse chauffeurs de Balkanroute laat rijden omdat die minder
  snel worden verdacht. De tweede is dat in het Turkse milieu nogal
  eens gebruik wordt gemaakt van Hollandse vrouwen om allerlei
  karweitjes te klaren wanneer de Turkse handelaren dat zelf niet
  kunnen doen zonder de aandacht te trekken. Het uitgavenpatroon van
  de jongere generatie van Turkse drugshandelaren is meer op
  Nederland gericht dan dat van de oudere generatie. Ze rijden rond
  in ostentatief dure auto’s, dragen kostbare horloges en vertonen
  overigens ook al iets van de uitbundige levensstijl die hun
  Hollandse lotgenoten aan de dag leggen. Er zijn ook al gevallen
  waargenomen waarbij in Nederlandse onroerend goed-projecten wordt
  genvesteerd, ook als de objecten in kwestie geen directe functie
  vervullen in de drugshandel.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken