• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.6. Marokkanen in Nederland

  IV.6. Marokkanen in Nederland

  De emigratie van Marokkanen naar West-Europa is officieel in de
  jaren zestig geregeld in werfakkoorden. Met Duitsland werd zo’n
  overeenkomst waarin alle procedures voor werving en tewerkstelling
  waren geregeld, gesloten in 1963, Frankrijk volgde in 1964, Belgi
  ook in 1964 en Nederland kwam wat achteraan met een werfakkoord in
  1969. De werving heeft formeel niet langer dan vier jaar geduurd,
  want bij de (olie)crisis van 1973 werd zij stopgezet. Daarna is de
  immigratie doorgegaan in de vorm van primaire en secundaire
  gezinshereniging. In het eerste geval laat een (voormalige)
  gastarbeider zijn gezin overkomen, in het tweede geval huwt een
  kind met een legale verblijfsstatus in Nederland met een Marokkaan
  uit Marokko. Verder is er
  een migratiecircuit van illegalen. Toen Shadid (1979) aan het einde
  van de jaren zeventig een grote representatieve steekproef van
  Marokkaanse arbeiders ondervroeg, ontdekte hij dat slechts 13
  procent van hen via de officile werving was gekomen. Velen hadden
  eerder in Frankrijk gewerkt en kwamen daarna door naar Nederland.
  Obdeijn (1993) heeft onlangs gereconstrueerd hoe het
  migratiepatroon zich heeft ontwikkeld. Hij schrijft dat
  verschillende wervingscommissies op hun eigen houtje het land
  doorkruisten op zoek naar sterke jonge mannen (met een gaaf gebit)
  en dat ze in feite deden wat een aantal louche lokale bemiddelaars
  zeiden. Waren de eerste emigranten eenmaal vertrokken, dan volgde
  de rest spontaan via het welbekende proces van kettingmigratie.
  Door dit mechanisme is de afkomst van de Marokkaanse migranten
  regionaal zeer beperkt. De Marokkanen in Frankrijk zijn grotendeels
  afkomstig uit de Soesstreek rond Agadir (dat in de koloniale
  periode onder Frans bewind stond) en er zijn veel studenten onder
  die uit steden kwamen. De Marokkaanse immigrantengroep in Frankrijk
  is sociaal meer gevarieerd samengesteld dan waar ook in Europa. De
  Marokkanen in Belgi zijn grotendeels afkomstig uit de steden in het
  noorden (Tanger, Tetuan, Larache, Chefchaouen en Ouazzane). Die in
  Nederland zijn voor 80% afkomstig uit het voormalige Spaanse
  protectoraatsgebied in de Rif dat onderontwikkeld is gebleven en
  dat bevindt zich dicht bij het gebied van waaruit de
  cannabis-cultuur zich verbreidt. Het opleidingsniveau van de
  Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland was zeer laag, 70% had
  zelfs geen lager onderwijs genoten en een intellectueel kader
  (zoals in Frankrijk) ontbrak geheel. De reden waarom door het
  Nederlandse bedrijfsleven vooral in de Rif is geworven, is volgens
  Obdeijn nogal prozasch. De Nederlandse werfagenten zochten de minst
  ontwikkelde bevolking, omdat daarvan de grootste mate van
  gedweeheid werd verwacht en de koning van Marokko zag ze gaarne een
  lastige bevolkingsgroep wegvoeren.

  Dat het de Marokkaanse gemeenschap in Nederland niet voor de
  wind is gegaan, is neergelegd in werkelijk honderden
  wetenschappelijke rapporten en beleidsnota’s. Het globale beeld is
  er een van hopeloze sociale achterstand en culturele ontwrichting.
  Natuurlijk doen algemene cijfers geen recht aan de interne variatie
  binnen een groep. Buys (1993) vraagt speciaal aandacht voor
  Marokkaanse jongemannen die hun weg in Nederland wel goed hebben
  kunnen vinden en Crul (1994) stelt op grond van onderzoek vast dat
  de echte tweede generatie van Marokkanen (dus niet de anderhalve
  generatie die in Nederland maar weinig naar school is gegaan) het
  op school helemaal niet zo slecht doet. Maar het totaalbeeld is
  vooralsnog weinig hoopgevend. Niet meer dan een kwart van het
  Marokkaanse arbeidspotentieel verricht feitelijk betaalde arbeid
  (Veenman en Mertens, 1994: 112) en vrouwen vrijwel helemaal niet.
  Van al degenen die wel werken kan tweederde worden gerekend tot de
  laagste twee functiecategorien van de arbeidsmarkt (tegen niet meer
  dan 22% van autochtone Nederlanders). Dat Marokkanen ook binnen het
  spectrum van etnische groepen niet de allerlaagste gemiddelde
  inkomens laten zien is alleen te verklaren uit de hoge uitkeringen
  die zij gemiddeld genieten vanwege het hoge kindertal (Martens en
  Veenman, 1994: 142). Samen met de Turken behoren de Marokkanen tot
  de sociale categorie die feitelijk het slechtst is gehuisvest en
  die in dit opzicht ook de minste aspiratie vertoont (Van Praag,
  1990). Op school behalen Marokkanen gemiddeld de slechtste
  resultaten en vertonen het hoogste drop-out-percentage (Kloprogge
  e.a., 1994). Een deel van de Marokkaanse gemeenschap profileert
  zich als etnische ondernemer in slagerijen en de horeca, maar hun
  percentage is klein als dat wordt vergeleken met het aantal kleine
  zelfstandige ondernemers in andere etnische groepen (Van den
  Tillaart, 1993: 164). Een dergelijk ongunstig maatschappelijk
  profiel vormt een voedingsbodem voor criminaliteit. Zowel de
  slechte maatschappelijke vooruitzichten in absolute zin als ook de
  relatieve deprivatie dragen daartoe bij. Marokkaanse jonge mannen
  lopen bij het zoeken naar werk tegen een geweldige blokkade van
  discriminatie op. Bij een wetenschappelijke situatie-test waar
  mensen met volmaakt gelijke kwalificaties maar ongelijke etnische
  achtergrond, solliciteren op werkelijk bestaande vacatures, maakten
  Marokkaanse jonge mannen geen schijn van kans (Bovenkerk, Gras en
  Ramsoedh, 1995). Deze etnische groep onderscheidt zich van de
  andere ook nog door een grote generatiekloof. Veel Marokkaanse
  gezinnen zijn ontregeld door de aanhoudende onenigheid tussen
  vaders en zonen. Overal waar Marokkanen wonen in Nederland – hun
  vestigingspatroon volgt het algemene beeld van gastarbeid in
  Nederland (ze wonen in en rond de oude industriesteden, in de grote
  steden en in kleinere centra) – ziet de politie zich geconfronteerd
  met een reusachtig probleem van criminaliteit van Marokkaanse
  jongens (vergelijk Junger en Zeilstra, 1989; Werdmlder, 1990;
  Bovenkerk, 1992). Nu gaat het hier grotendeels om vermogensdelicten
  (inbraak en zo) en dat heeft op zich weinig te maken met
  georganiseerde misdaad. Maar het schept wel de voorwaarden om een
  deel van jeugddelinquenten door te laten gaan in een carrire in de
  zware misdaad. De randgroep die Werdmlder een aantal jaren lang
  volgde, leverde tenslotte enkele professionele misdadigers op. Dit
  verschijnsel wordt, zoals alle georganiseerde misdaad, nauwelijks
  zichtbaar in de algemene criminaliteitsstatistiek. Overigens kunnen
  dezelfde jongeren wel degelijk een rol spelen in de drugshandel en
  volgens de hier gehanteerde definitie worden gerelateerd aan
  georganiseerde misdaad.

  In dit hoofdstuk hebben wij reeds uiteengezet dat de
  (georganiseerde) misdaad in Marokko zo weinig gewelddadig is. Dat
  geldt ook voor Marokkanen in Nederland. Zij scoren niet hoog als
  het gaat om geweldscriminaliteit (Werdmlder en Meel, 1993) en ook
  het aantal liquidaties in het milieu is gering. Bij
  alles wat we te horen hebben gekregen en in alle materiaal dat wij
  onder ogen hebben gehad, waren niet meer dan n bericht over een
  rippartij op Marokkanen door Antillianen, n bericht over een
  Marokkaanse coffeeshophouder die zich genoodzaakt zag rolluiken
  voor de ruiten aan te brengen toen iemand zich kwam wreken omdat de
  geleverde hash van inferieure kwaliteit was geweest, en n bericht
  over de gijzeling (door een Nederlandse bende) van een Marokkaan
  die zijn schuld nog moest betalen. In alle gevallen zijn zij
  slachtoffers en geen daders van geweld. Wij hebben deze
  betrekkelijke geweldloosheid binnen Marokko zelf in verband
  gebracht met de beheersstructuur van de overheid. Hier is de vraag
  aan de orde of haar invloed zich ook tot Nederlands grondgebied
  uitstrekt. Het is zonder meer duidelijk dat de geldzendingen naar
  huis van de emigranten een belangrijke bron vormen van de
  Marokkaanse economie en de overheid doet er alles aan om deze te
  continueren. In alle landen met Marokkaanse gastarbeiders is door
  de overheid een beheersstructuur opgezet die bestaat uit
  ambassades, consulaten, filialen van Marokkaanse banken,
  moskeebesturen; zelfs onderwijzers die overkwamen in het kader van
  het verzorgen van onderwijs in eigen taal en cultuur speelden
  hierin een rol (Lucassen en Kbben, 1992: 97). De culturele
  vereniging Amicales werd van deze beheersing het brandpunt
  en symbool. De emigranten behoorden hun plichten tegenover het
  koninkrijk te vervullen en van meet af aan was duidelijk dat
  politieke discipline zou worden afgedwongen door dwarsliggers van
  het politieke systeem lastig te vallen tijdens hun vakanties in
  Marokko of door hun achtergebleven familie onder druk te zetten.
  Die initiatieven en vooral Amicales zijn bekritiseerd als
  vormen van ontoelaatbare inmenging door een rechtse politieke
  organisatie in andere landen. In de jaren tachtig kwam de Unie van
  Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) daarvoor
  in de plaats. Rabbae (1993) heeft laten zien dat ook die in feite
  niet anders is dan een mantelorganisatie van de Marokkaanse
  overheid. Deze activiteiten vormen een rem op het inburgeren van
  Marokkaanse emigranten en dat lijkt ook de bedoeling te zijn. Deze
  ontwikkeling bereikte een dramatisch hoogtepunt toen de koning in
  het midden van de jaren tachtig verklaarde dat het niet in de
  bedoeling lag dat zijn onderdanen gebruik zouden maken van het
  stemrecht dat zij in Nederland voor lokale verkiezingen hadden
  verkregen. Deze ingreep was strijdig met de bedoelingen van het
  Nederlandse minderhedenbeleid. In de jaren negentig is het toneel
  weer veranderd. Thans voert de Marokkaanse overheid een buitenlands
  cultureel en politiek offensief om de verkeerde indruk weg te
  nemen. Journalisten, beoefenaren van de wetenschap, bestuurders en
  ambtenaren van politie en justitie worden door de Marokkaanse
  overheid uitgenodigd het land te bezoeken met de bedoeling zich
  ervan te overtuigen dat Marokko een moderne staat is en geen
  achterlijke tribale gemeenschap. Onder het motto dat je er zelf
  geweest moet zijn om er over te kunnen oordelen, spreken de
  reislustigen zich bij thuiskomst positief over het bewind uit. De
  Marokkaanse minister van Migratiezaken is in Nederland tegenover de
  minister die het minderhedenbeleid in haar portefeuille had,
  mevrouw Dales, komen verklaren dat hij persoonlijk niet tegen de
  integratie van Marokkanen in hun nieuwe vestigingslanden gekant
  was. Het is de vraag of Nederlandse politici en ambtenaren
  voldoende vertrouwd zijn met de subtiliteiten van de Marokkaanse
  diplomatie. Twee jaar daarvoor had koning Hassan II zelf tijdens
  een interview op de Franse televisie (in het programma 7 sur 7)
  verklaard dat Marokkanen wel Marokkaan moesten blijven. Hiermee was
  niets miszegd, maar de boodschap was in de Marokkaanse gemeenschap
  meer overtuigend overgekomen dan de persoonlijke gevoelens van de
  Migratie-minister. Wij gaan er dan ook vanuit dat ondanks alle
  interne en steeds wisselende strijdtonelen binnen de Marokkaanse
  gemeenschap, de invloed van de Marokkaanse overheid nog steeds
  aanzienlijk is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken