• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – V.1. De georganiseerde criminaliteit in Hong Kong

  V.1. De georganiseerde criminaliteit in Hong Kong

  V.1.1. Het verhaal van de triades

  Het probleem van de Chinese georganiseerde criminaliteit wordt
  nogal gemakkelijk op een lijn gesteld met het probleem van de
  triades. Maar net zoals de kwestie van de georganiseerde
  criminaliteit in Itali niet kan worden gelijkgesteld aan die van de
  mafia en haar vier geledingen, zo mag ook in dit geval de
  georganiseerde criminaliteit niet op n en dezelfde hoop worden
  gegooid. De triades – ook in hun eigentijdse uitmonstering – vormen
  slechts een deel van het probleem. En juist om ook dat andere deel
  goed te kunnen begrijpen, is het van belang dat het verhaal van de
  triades wordt verteld.

  Algemeen wordt aangenomen dat de triades oorspronkelijk geheime
  genootschappen waren die in de 17e eeuw in China door monniken
  werden opgericht om op een clandestiene manier de Manchu Ch’ing te
  bestrijden. De groei van deze oppositionele, nogal
  nationalistische, verzetsbeweging bracht met zich mee dat zij in
  vijf afzonderlijke afdelingen werd opgesplitst, waaronder n voor de
  zuidelijke provincies van het rijk, inclusief het latere Hong Kong.
  Toen in 1911-1912 het politieke doel van deze beweging werd
  bereikt: de stichting van de Nationalistische Republiek China,
  hieven de triades zichzelf niet op. Een deel bleef voortbestaan in
  de vorm van genootschappen die hun leden op een eerbare manier
  allerlei diensten en goederen aanboden – een soort van
  welzijnsinstellingen dus. Een ander deel ontwikkelde zich echter
  meer en meer in de richting van criminele organisaties die voor
  zichzelf profijt haalden uit alle mogelijke illegale praktijken:
  koppelbazerij, prostitutie en illegaal gokken.

  Deze laatste ontwikkeling had zich veel eerder al gemanifesteerd
  in Hong Kong. Bij het verdrag van Nanking van 1842 was dit eiland
  in handen gekomen van de Engelsen. Dezen beschouwden de triades
  echter al vlug als een bedreiging voor hun maatschappij en
  verklaarden ze in 1845 tot verboden vereniging. De triades gingen
  toen ook hier ondergronds en slaagden er wonderwel in dit verbod te
  overleven. De voornaamste reden hiervan was dat de Chinese
  bevolking, ook uit afkeer van het Engelse bestuur, uit alle macht
  de triades bleef steunen. De machtspositie die deze zo konden
  opbouwen, leidde er niet alleen toe dat zich onophoudelijke
  splitsingen in bestaande triades voordeden, maar werkte ook in de
  hand dat een aantal genootschappen hun idele doelstellingen opgaven
  en zich, ook in de ogen van Chinezen zelf, ontpopten als criminele
  verenigingen waarvan het voortbestaan berustte op de brutale
  exploitatie van arbeiders, vaklui en
  middenstanders. En veel van de organisaties die deze groepen
  vervolgens oprichtten om hun nering tegen die criminele groepen te
  beschermen, verkeerden – oh ironie! – vroeg of laat in hun
  tegendeel: voor deze bescherming moest worden betaald, goedschiks
  of kwaadschiks.

  Vr de Tweede Wereldoorlog bestonden er in Hong Kong naar
  schatting 300 triades en soortgelijke organisaties. Na deze oorlog,
  en vooral na de nederlaag van de nationalistische regering tegen de
  communisten in 1949, werden hun gelederen door triade-leden en
  gewone misdadigers uit het huidige China aangevuld. Mede als gevolg
  daarvan ontbrandden er in het begin van de jaren vijftig complete
  straatgevechten tussen triades om de macht in zowel legale
  bedrijvigheden als in illegale sectoren. Deze gevechten gaven
  vervolgens voedsel aan de gedachte dat juist ook de triades de hand
  hadden in de zware rellen, die in 1956 bij de viering van de Dag
  van het Nationalisme uitbraken, en waarbij 59 doden en 500 gewonden
  te betreuren waren. Achteraf is uit onderzoek gebleken dat deze
  gedachte vermoedelijk niet juist was, maar de consequentie die het
  Engelse bestuur er nog in 1956 aan verbond was er niet minder om:
  meer dan 10.000 personen, verdacht van lidmaatschap van of binding
  met triades, werden in hechtenis genomen, ruim 600 leidinggevende
  triade-figuren werden verbannen, althans hiermee bedreigd. Het
  (onbedoelde) gevolg was een zekere verbreiding van de triades naar
  andere belangrijke centra in Zuid-Oost-Azi: Singapore, Taiwan,
  Bangkok etcetera. Verder werd binnen de politie een speciaal bureau
  opgericht om de bestrijding van de triades ter hand te nemen
  (Morgan, 1989).

  Wat bij dit alles niet uit het oog mag worden verloren, is dat
  China in 1928 niet alleen de produktie en distributie van opium,
  maar ook het gebruik daarvan verbood. Het Britse bestuur van Hong
  Kong vaardigde in 1948 eenzelfde verbod uit. Hierdoor schiepen
  beide landen opnieuw een enorme kans voor vele triades om zich op
  een illegale manier te verrijken, aanvankelijk alleen op regionale
  schaal, al vlug ook op internationaal niveau. En dit temeer omdat
  zij na de terugtocht van een aantal verslagen nationalistische
  militair-politieke formaties uit China, in 1949, naar Birma, Laos
  en het noorden van Thailand, hun welhaast natuurlijke bondgenoten
  werden bij de distributie van het verdovende middel dat deze
  legertjes in de Gouden Driehoek met steun van de Amerikaanse
  regering begonnen te fabriceren om te kunnen overleven: opium, en
  zijn beruchte derivaat herone. Om de rijkdom die zij met de
  wereldhandel in opium/herone vergaarden veilig te stellen, gingen
  de triades bovendien over tot grootschalige corrumpering van de
  overheid in Hong Kong, en in het bijzonder van de politie. In het
  begin van de jaren zeventig werd gezegd dat zo’n 35% van alle
  (Chinese) leden van de politie in Hong Kong corrupt was. Dat hun
  corruptieve relaties moeten worden gezien tegen de achtergrond van
  de sociale, economische en culturele functies die vele triades in
  Hong Kong toen reeds decennia-lang in de Chinese gemeenschap hadden
  vervuld, ligt voor de hand. In 1978 telde het speciale bureau voor
  de bestrijding van de triades 552 man.

  Tenslotte is het ook voor Nederland van belang om erop te wijzen
  dat in de jaren zestig en zeventig een aantal (gewezen) leden van
  het Rode Leger uitweek naar Hong Kong. Hier verenigden zij zich in
  een beweging die de Grote Cirkel werd genoemd. Onder de naam van
  Tai Huen Chai ontwikkelde deze beweging zich meer en meer tot een
  criminele organisatie die, zoals in de inleiding reeds werd
  aangegeven, in de jaren tachtig ook in Nederland actief werd
  (Booth, 1990; Posner, 1988; Krger, 1980).

  V.1.2. De huidige situatie: triades en gangs

  Het is niet zo eenvoudig om in de wirwar van triades te
  ontdekken hoe de onderlinge machtsverhoudingen liggen. Volgens de
  bestaande literatuur schat de politie dat er tussen de 50 en 60
  triades in Hong Kong functioneren. Ze zijn lang niet allemaal hevig
  genvolveerd in illegale activiteiten. Dat zijn er maar een stuk of
  15 tot 20. De meeste van deze triades behoren tot 4 belangrijke
  groepen: de 14K (met 20.000 aanhangers), de Chiu Chao groep met als
  voornaamste organisatie de Sun Yee On (30.000 aanhangers), de Wo
  groep (25.000 man) met als belangrijke triades onder andere de Wo
  Shing Wo en de Wo On Lok, en de Big Four groep waarvan bijvoorbeeld
  de Tang Yee en de Leun Ying Society deel uitmaken. De 14K (in 1947
  gevormd door een generaal van de Kwomingtang uit militaire eenheden
  en Zuidchinese triade-groepen) wordt algemeen als de gevaarlijkste
  van deze vier triade-groepen beschouwd. Andere bekende triades zijn
  de Chung Wo Tong, de Hip Sing Tong en de On Leon Tong. De rol van
  de Tai Huen Chai is – volgens sommige auteurs althans – sinds 1987
  ver uitgespeeld, zowel in Hong Kong als in het buitenland. In dat
  jaar zou er in Londen een vergadering tussen de leiders van de
  grote gevestigde triades plaats hebben gevonden met als doel
  laatstgenoemde triade uit te rangeren in de internationale
  heronemarkt. In hoeverre zij hierin geslaagd zijn, is niet
  duidelijk. Van n grote samenhangende organisatie schijnt sindsdien
  evenwel geen sprake meer te zijn (Chin, 1990; Weggel, 1994; Che,
  1990).

  Het vorenstaande zou de indruk kunnen wekken dat triades of in
  elk geval de criminele organisaties die zich met deze naam blijven
  tooien, grote, hirarchische, centraal aangestuurde organisaties
  vormen. Deze indruk is echter verkeerd. Het overgrote deel van de
  tegenwoordige triades bestaat niet meer uit een hele trits van
  ambtsdragers met bloemrijke bijnamen die allerlei afdelingen
  (financin, interne en externe relaties,
  welzijnszorg en andere) leiden, maar nog slechts uit twee of drie
  centrale figuren, bijgestaan door een stuk of wat belangrijke
  medestanders (met het symbolische nummer 426), en omringd door een
  aantal groepen en groepjes bestaande uit zogenaamde erkende leden
  (nummer 49-leden) aan het hoofd. En zelfs deze voorstelling van
  zaken is nog bedrieglijk. De criminele groepen en groepjes die de
  harde kern van een triade omringen, maken op zichzelf veelal
  helemaal geen deel uit van de desbetreffende triade. Het gaat hier
  hoofdzakelijk om jeugdbendes (met leden van 12-18 jaar) en vaker
  nog straatbendes (met leden van 16-25 jaar), waarvan hooguit de
  leiders gewone leden of hoger-geplaatste medestanders van een
  triade vormen. De functie die deze bendes in dit verband hebben,
  komt neer op het verlenen van de sterke arm bij de uitvoering van
  de illegale activiteiten die de triades ondernemen: afpersing van
  de middenstand, bescherming van onroerend goed, controle op
  prostitues, distributie van verdovende middelen (Main, 1991).
  Overigens zijn er aanwijzingen dat sommige triades zich de laatste
  jaren ook hebben toegelegd op de mensenhandel, vooral vanuit China
  naar het Westen. Dit zou alles te maken hebben met het feit dat zij
  zich in de voorbije jaren meer en meer hebben kunnen vertakken in
  het Zuiden van dit kolossale land. Heel wat Chinezen hebben er veel
  voor over om na zoveel decennia dictatuur een nieuw en ander
  bestaan op te bouwen in het Westen.

  Waar tenslotte de gigantische financile middelen blijven, die de
  triades met de drugshandel verdienen, is een duistere kwestie. Het
  vermoeden bestaat dat ze all over the world worden
  genvesteerd in (andere) illegale activiteiten, maar ook in
  onroerend goed en in legale bedrijven. Wel staat het vast dat het
  bankwezen in Hong Kong – geruggesteund door een streng bankgeheim
  en een mild overheidsoptreden – functioneert als een van de
  belangrijkste witwasmachines voor uit de drugshandel verkregen
  gelden (Gaylord, 1994).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken