• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende landen

  V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende
  landen

  Voorgaande ontmythologisering van de tegenwoordige triades in
  het Oosten is reeds bepaald belangrijk om de huidige Chinese
  georganiseerde criminaliteit in Nederland te kunnen begrijpen. Maar
  ze vormt nog geen voldoende voorwaarde voor een adequate analyse.
  Om die te kunnen maken is het noodzakelijk om vooraf ook de
  situatie van de Chinese georganiseerde criminaliteit elders in
  West-Europa in ogenschouw te nemen. Ofschoon reeds sedert lang
  kleine en grotere Chinese gemeenschappen in Westeuropese steden
  bestaan, is er tot voor kort niet of nauwelijks gericht onderzoek
  gedaan naar de criminaliteit in hun midden. Ook het verhaal van de
  triades heeft wat dit betreft kennelijk weinig indruk gemaakt.
  Wetenschappelijk onderzoek van enige omvang en diepgang naar
  Chinese georganiseerde criminaliteit in West-Europa werd nimmer
  verricht. Pas de laatste jaren is de belangstelling voor dit
  onderwerp aan het ontwaken. Hierna kan dan ook slechts aan de hand
  van journalistieke reportages en politile rapporten een impressie
  worden gegeven van wat er in de landen om ons heen aan de hand is.
  Waarbij direct voor Belgi een uitzondering moet worden gemaakt,
  omdat er zover wij weten geen deugdelijke publiek document bestaat
  betreffende de algemene situatie in dit buurland. Blijkens verhalen
  in de pers is het niettemin zoiets als een publiek geheim dat in
  steden als Brussel en Antwerpen triades, althans hieraan gelieerde
  groepen, actief zijn.

  Een van de weinige kenners van de Chinese georganiseerde
  criminaliteit in West-Europa, Y. Chu, verbonden aan de Universiteit
  van Exeter, heeft onlangs gewezen op een belangrijke ontwikkeling
  die zich momenteel in Nederland en al de omringende landen
  voordoet, namelijk dat de traditionele Hong Kong triades in
  toenemende mate terrein moeten prijsgeven aan andere Chinese
  georganiseerde misdaadgroepen. Hierbij moet zowel worden gedacht
  aan groepen die verbonden zijn met triades uit andere
  Zuid-Oost-aziatische staten dan Hong Kong, bijvoorbeeld uit
  Maleisi, Vietnam en Singapore, maar ook aan Grote Cirkel-gangs die
  worden georganiseerd in de kring van nieuwe immigranten uit China,
  zowel in Hong Kong en andere Zuid-Oostaziatische landen als direct
  in West-Europa zelf. Deze – voor West-Europa – nieuwe Chinese
  criminele groepen proberen een deel van de handel in herone over te
  nemen. Daarnaast zijn zij actief in het illegale gokwezen en de
  mensensmokkel. Ook maken zij zich meer en meer schuldig aan
  afpersingspraktijken binnen de Chinese gemeenschappen. Waarbij
  vanzelfsprekend de verwachting is dat naarmate het aantal Chinese
  immigranten uit Zuid-Oost-Azi – en dus niet langer alleen uit Hong
  Kong – toeneemt, ook de eigen Chinese georganiseerde criminaliteit
  in West-Europa zal groeien. De parallel met wat er in de Verenigde
  Staten de voorbije decennia in dit opzicht is gebeurd, ligt voor de
  hand. De overname van Hong Kong door China in 1997 zal op deze
  ontwikkeling overigens geen doorslaggevende invloed uitoefenen
  (Chu, 1994; Main, 1991). In aansluiting op dit laatste kan
  specifiek voor het Verenigd Koninkrijk naar voren worden gebracht
  dat de triades hier eigenlijk pas in de jaren zestig – op het
  moment dat vele Hong Kong Chinezen immigreerden – een probleem
  werden. Voordien was er ook wel sprake van triade-activiteiten, met
  name in de gokwereld van Londen, maar hier werd geen aandacht aan
  geschonken; hun activiteiten werden voor onschuldig gehouden. De
  problematisering van hun aanwezigheid rond 1968 ging gelijk op met
  de problematisering van de handel en het gebruik in drugs. Want het
  waren precies de triades die voor de invoer van de meest omstreden
  drug, de herone, zorgden. De triades waarom het hier gaat, zijn de
  14K en de Sun Yee On – vooral sterk in
  Londen -, de Wo Shing Wo – genesteld in de Midlands en de
  Noordengelse steden (Birmingham en Manchester) – en de Wo On Lok –
  thuis in Noord-Ierland. Zij zijn ook tegenwoordig nog betrokken bij
  de drugshandel, maar – in wisselende mate – ook actief in de sfeer
  van het gokwezen, de prostitutie en de videohandel. Dat zij zich
  daarenboven schuldig maken aan allerhande vormen van afpersing
  staat buiten kijf. In tegenstelling tot wat de namen suggereren
  mogen de genoemde triades niet zonder meer worden gezien als
  dpendances van de gelijknamige triades in Hong Kong. Integendeel,
  waarschijnlijk vormen zij in het Verenigd Koninkrijk betrekkelijk
  zelfstandige organisaties. Maar zij hebben natuurlijk wel nauwe
  contacten met hun tegenhangers in Hong Kong. Ook van de Engelse
  triades moet men zich geen centrale, hirarchische voorstelling
  maken. Zij vormen veeleer een samenstel van redelijke zelfstandige
  facties met verschillende leiders (Chu, 1994; Main, 1991; Booth,
  1990).

  Over de huidige situatie in Frankrijk bestaan geen samenhangende
  informatieve publikaties. Wel zijn er in het nabije verleden enkele
  boeken gepubliceerd die geheel of ten dele betrekking hebben op de
  criminaliteit in de zeer omvangrijke Chinese gemeenschappen die
  Frankrijk dankzij haar koloniale verleden in Zuid-Oost-Azi, rijk
  is. Uit het boek van Robertson, dat in 1977 verscheen, blijkt dat
  in Frankrijk, net als in Engeland, de triades en de al dan niet
  hiermee verwante groepen pas als een probleem werden beschouwd op
  het moment dat bleek dat zij volop betrokken waren bij de
  heronehandel, halverwege de jaren zeventig. En niet zomaar
  betrokken! Aan de ene kant kwamen de initiatieven uit Hong Kong,
  Bangkok en andere grote steden, en deze werden ondersteund door
  Corsicanen die indertijd naar Zuid-Oost-Azi waren uitgeweken. Aan
  de andere kant onderhielden die, ook op Frans grondgebied,
  connecties met de Amerikaanse cosa nostra (Robertson, 1977). In het
  boek van Chairoff en Le Saint, dat tien jaar later verscheen, wordt
  en detail beschreven dat het probleem van de Chinese georganiseerde
  criminaliteit ook in Frankrijk niet langer alleen een probleem van
  traditionele triades en drugshandel is. De triades, of althans de
  Franse evenknien ervan, die het in Parijs en andere grote steden
  zeker tot in jaren tachtig voor het zeggen hadden, zijn naast de
  14K de Huk Sai Hui en de Hei Ser Hui. Hun groepen (loges) houden
  zich niet langer alleen met de smokkel van herone en cocane bezig,
  maar zijn binnen de Chinese gemeenschappen ook actief in onder
  andere het illegale gokwezen, afpersing van de horeca, prostitutie,
  de illegale namaak van merkkleding en elektrische apparatuur, de
  vervalsing van documenten, de smokkel van drank en het witwassen
  van zwart geld. Zij onderhouden nauwe handelsrelaties met Chinese
  organisaties all over the world, en dus ook in Europa – in
  Londen, Amsterdam enzovoort. Om onderlinge conflicten op Frans
  grondgebied te voorkomen, hebben de triades de verschillende
  illegale activiteiten zoveel mogelijk onder elkaar verdeeld, tot op
  het niveau van de groepen die binnen hun kader opereren. Wanneer
  het niettemin tot conflicten over de controle op bepaalde
  territoria of activiteiten komt, worden deze nogal eens met geweld
  beslecht. Ook groepen van een andere nationaliteit die belangen van
  de triades echt in het gedrang brengen, worden op deze manier
  bestreden, tenminste als er geen andere wegen meer openstaan. Hun
  illegale activiteiten verklikken zij bijvoorbeeld aan de politie.
  Overigens ziet men in de jaren tachtig ook in Parijs het
  verschijnsel dat triades gebruik maken van Chinese jeugdbendes om
  hun illegale operaties te beveiligen en drugs te verdelen in de
  stad (Chairoff en Le Saint, 1987). Ook in de al bij al toch
  overvloedige Duitse real crime-literatuur wordt niet of nauwelijks
  aandacht geschonken aan de Chinese georganiseerde criminaliteit.
  Dit moet kennelijk worden geweten aan de spreekwoordelijke
  ontoegankelijkheid van de Chinese gemeenschappen voor westerlingen,
  want het gewelddadige optreden van bekende triades als de 14K en de
  Wo Shing Wo in het gok- en prostitutiemilieu heeft, net als een
  aantal hardhandige overvallen op Chinese restaurants door Grote
  Cirkel-groepen in de voorbije 10 15 jaren, meer dan eens voor de
  nodige consternatie gezorgd (Roth en Frey, 1992). De desbetreffende
  incidenten zijn voor het Bundeskriminalamt, enkele jaren geleden,
  niettemin voldoende reden geweest om de situatie landelijk in kaart
  te brengen. De conclusie van deze studie is dat de Chinese
  georganiseerde criminaliteit verhoudingsgewijs slechts een klein
  deel van het probleem vormt, ook al moet rekening worden gehouden
  met een hoog dark number. In de jaren 1990-1993 werden er 30
  opsporingsonderzoeken in deze hoek van de georganiseerde
  criminaliteit uitgevoerd. Deze onderzoeken hadden vooral betrekking
  op afpersingen, mensensmokkel (en vervalsing van documenten),
  overvallen, drugshandel en illegaal gokken. Zij vonden met name
  plaats in de deelstaten Beieren, Baden-Wrttemberg, Hessen,
  Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Het Bundeskriminalamt sprak
  bovendien de verwachting uit dat het probleem van de Chinese
  georganiseerde criminaliteit in Duitsland de komende jaren niet zou
  toenemen. Om de eenvoudige reden dat de meeste Chinezen bij
  voorkeur emigreren naar landen waar reeds grote Chinese
  gemeenschappen bestaan: Amerika, het Verenigd Koninkrijk en …..
  Nederland.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken