• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – V.3. De Chinese gemeenschap in Nederland

  V.3. De Chinese gemeenschap in Nederland

  Anders dan de Italiaanse gemeenschap wordt de Chinese
  gemeenschap in Nederland, zeker in de (inter-)nationale literatuur,
  veelvuldig geassocieerd met georganiseerde criminaliteit en vooral
  met drugshandel, bedreven door triades en soortgelijke criminele
  organisaties. Alvorens nader in te gaan op deze
  associaties, is het dan ook van belang eerst deze gemeenschap
  enigermate in kaart te brengen. Want net als in het geval van de
  Italiaanse mafia vormt de aanwezigheid van een Chinese gemeenschap
  kennelijk een strategische, haast noodzakelijke voorwaarde voor de
  ontplooiing van Chinese georganiseerde criminaliteit. Zonder zulk
  een gemeenschap zou zij in een bepaald land waarschijnlijk niet
  kunnen gedijen. Er is in elk geval geen land bekend waar Chinese
  georganiseerde criminaliteit floreert zonder dat er sprake is van
  een bloeiende Chinese gemeenschap ter plaatse.

  Reeds voor de Eerste Wereldoorlog verbleven er Chinezen in
  Nederland. Het ging toen evenwel maar om een hele kleine groep,
  grotendeels bestaande uit zeelui en uit rondtrekkende
  handelaartjes; daarnaast was er een kleine groep van Chinese
  studenten uit Indonesi. Na de Eerste Wereldoorlog veranderde het
  beeld vrij ingrijpend. Als gevolg van de toenemende aanwerving van
  Chinezen door de Nederlandse rederijen ontstond er met name in
  Rotterdam een heuse Chinezenkolonie. Katendrecht telde rond 1922
  reeds zo’n kleine 900 zeelieden van Chinese origine. In Amsterdam
  nestelde een meer bescheiden Chinese gemeenschap zich in en rond de
  Binnen- en Buitenbantammerstraat. Erg gezien waren de inwoners van
  deze kolonin niet. Zeker in politie-ogen waren Chinezen niet alleen
  onbetrouwbaar (ook in politiek opzicht: na 1949 werden zij
  versleten voor communisten), maar ook crimineel. Zij bezondigden
  zich aan gokken, schoven niet alleen opium, maar handelden ook in
  deze drug, zij waren betrokken bij internationale wapenhandel,
  deden op mondiale schaal aan mensensmokkel, enzovoort; en er waren
  aanwijzingen dat sommige Chinezen-experts van de (Rotterdamse)
  politie verdacht nauw samenwerkten met de bazen in hun kring.
  Hierom is het niet verwonderlijk dat, toen, zoals in de inleiding
  al werd gemeld, in juni-juli 1922 in Amsterdam twee rivaliserende
  tongs, Bo On en Drie Vingers, hun strijd om de macht over de
  aanwerving van schepelingen gewapenderhand probeerden te
  beslechten, met diverse geweldplegingen en schietpartijen tot
  gevolg, de politie hard ingreep. Zowel in Amsterdan als in
  Rotterdam organiseerde deze razzia’s in de Chinezen-buurten. Meer
  dan 200 illegaal in Nederland verblijvende Chinezen die bij deze
  razzia’s waren opgepakt, werden nog in augustus 1922 op de boot
  naar Hong Kong gezet. Desondanks bleef het aantal Chinezen in de
  daaropvolgende jaren stijgen, vooral als gevolg, opnieuw, van de
  recruteringspolitiek van de grote rederijen. Het aantal Chinezen
  dat op Nederlandse schepen werkzaam was, liep in de jaren 1924-1927
  op van 1.700 naar 3.300 man. De economische crisis van de jaren
  dertig – met haar grote negatieve weerslag op de internationale
  handel – deed zich dan ook onmiddellijk in hun kring gevoelen. Om
  aan de grootste ellende te ontkomen, begonnen tal van Chinezen toen
  door heel het land met pinda’s en pindakoekjes te venten, maar op
  den duur bracht deze straathandel geen soelaas. Temeer niet omdat
  de overheid de meeste Chinezen liever kwijt dan rijk was. Onder
  aandrang van de hoofdcommissarissen van politie van Amsterdam en
  Rotterdam werden de meesten van hen in de tweede helft van de jaren
  dertig op allerlei manieren zogezegd gerepatrieerd (Zeven, 1987;
  Van Galen, 1987; Wubben, 1986).

  Na de Tweede Wereldoorlog nam de Chinese gemeenschap niet alleen
  weer snel in omvang toe, maar veranderde zij ook aanzienlijk qua
  samenstelling. Allereerst bevonden zich enkele duizenden Chinezen
  onder de repatrianten uit Indonesi. Hun aantal werd in 1994 geschat
  tussen de 6.000 en 10.000. In de tweede plaats zijn er de Chinese
  Surinamers die zich vooral vanaf de jaren zestig in Nederland
  hebben gevestigd. Het zou momenteel gaan om zo’n 5.000 personen. In
  dezelfde periode, en vooral na 1979 – toen het ook formeel beter
  mogelijk werd gemaakt om te emigreren – zijn er vrij veel Chinezen
  uit de (zuidelijke provincies van de) Volksrepubliek China
  gemmigreerd. Bedroeg hun aantal in 1988 bijna 8.400 personen, in
  1993 was het opgelopen tot 14.000. De helft daarvan is tot
  Nederlander genaturaliseerd. Ook het aantal Chinezen uit Hong Kong
  is sedert de jaren zestig aanzienlijk toegenomen. In 1993 werden er
  bijna 11.000 geteld. Zo’n 8.000 van hen bezitten inmiddels de
  Nederlandse nationaliteit. En tenslotte zijn er nog ettelijke
  duizenden Chinezen uit Vietnam (bootvluchtelingen!), Taiwan,
  Singapore en Maleisi in Nederland woonachtig. Hoeveel Chinezen er
  hier illegaal verblijven, is natuurlijk niet bekend. In 1989 werd
  dat aantal op 2.000 geschat (Benton en Vermeulen, 1987).

  De Chinese gemeenschap wordt in Nederland gemakkelijk
  vereenzelvigd met het Chinees-Indische restaurantwezen. Dat is geen
  wonder, want het merendeel van de Chinezen uit Zuid-Oost-Azi
  verdiende tot in de jaren tachtig zijn brood in deze sector. De
  positie die deze gemeenschap in de Nederlandse samenleving inneemt,
  kan als dubbelzinnig worden gekenschetst. Aan de ene kant geldt zij
  als goed-gentegreerd, toch zeker in economisch opzicht, aan de
  andere kant vormt zij in sociaal en cultureel opzicht een wereld op
  zichzelf, ontoegankelijk voor buitenstaanders. Dit laatste is
  vooral een gevolg van het feit dat de Chinese immigratie uit
  Zuid-Oost-Azi een model-voorbeeld vormt van ketting-immigratie: de
  ene immigrant brengt onder bepaalde voorwaarden de andere immigrant
  uit zijn thuisgemeenschap mee, en zo ontstaan hier
  thuisgemeenschappen die in hoge mate bij machte zijn om individuele
  en collectieve problemen in eigen kring op te lossen. Hulp van
  buitenaf, en zeker van de overheid, hebben deze gemeenschappen hier
  niet voor nodig. Die is zelfs niet gewenst, omdat
  overheidsbemoeienis hun zelfstandigheid, hun onafhankelijkheid, in
  het gedrang zou kunnen brengen (Pieke, 1988).

  Door de massieve opbloei van het Chinees-Indische
  restaurantwezen in de jaren zestig en zeventig was het
  draagvermogen van de afzonderlijke gemeenschappen en de draagkracht
  van hun individuele leden zo groot dat er nauwelijks behoefte was
  aan formele organisaties om het interne sociale werk te verzorgen
  en de externe (economische en culturele) belangen te behartigen. Op
  het einde van de jaren zeventig, in het begin van de jaren tachtig,
  kwam in deze situatie echter snel verandering. Om allerlei redenen
  kwam toen de klad in het Chinees-Indische restaurantwezen, en deze
  crisis nam allengs grotere vormen aan. De verarming van grote delen
  van de Chinese gemeenschap die hiervan het gevolg was, bracht met
  zich mee dat haar diverse geledingen op den duur niet meer in staat
  waren genoeg zelfhulp voor hun leden te mobiliseren. Noodgedwongen
  kwamen er in de tweede helft van de jaren tachtig dan ook diverse
  (algemene en bijzondere) landelijke organisaties tot stand die met
  hulp van de overheid probeerden de ergste nood te lenigen. Op korte
  termijn kwam dit vooral neer op het opvangen van de problemen die
  voortvloeien uit de werkeloosheid in Chinese kringen. Een van de
  investeringen op lange termijn is ongetwijfeld de opleiding en
  (bij)scholing van de jongeren (Pieke, 1984; Amsterdams Centrum
  Buitenlanders, 1994).

  Tot slot dient te worden opgemerkt dat er in Nederland geen
  Chinatowns bestaan, zoals we die in de Verenigde Staten kennen.
  Juist ook door haar specialisatie in het restaurantwezen woont de
  Chinese gemeenschap tamelijk verspreid door heel Nederland. Volgens
  cijfers van enkele jaren geleden woonden van de 57.337 Chinezen in
  Nederland er 17.617 in Zuid-Holland, 15.218 in Noord-Holland, 7.311
  in Brabant, 4.578 in Gelderland en 3.193 in Utrecht. In hoeverre
  deze ruimtelijke spreiding van de Chinese gemeenschap in Nederland
  medebepalend is (geweest) voor de aard van de Chinese
  georganiseerde criminaliteit alhier, valt moeilijk te zeggen. Maar
  dat zij enige invloed heeft uitgeoefend op de mate waarin Chinese
  restaurants systematisch worden afgeperst, is een stelling die niet
  voetstoots kan worden verworpen. In de Amerikaanse Chinatowns zijn
  vooral de centraal gelegen restaurants het slachtoffer van
  afpersing. De meer afgelegen restaurants hebben hier veel minder
  mee te maken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken