• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – V.4. De Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland

  V.4. De Chinese georganiseerde criminaliteit in
  Nederland

  V.4.1. Een blik op het nabije verleden

  Hiervoor werd aangegeven dat in de (inter)nationale literatuur
  de Chinese gemeenschap in Nederland wordt aangemerkt als een
  brandhaard van Chinese georganiseerde criminaliteit in Europa, zo
  niet in het Westen, in elk geval op het terrein van de
  heronehandel. Men moet er zich echter rekenschap van geven dat de
  berichten hieromtrent vooral slaan op de gebeurtenissen die in de
  jaren zestig en zeventig plaatsgrepen in Amsterdam. De betreffende
  auteurs gaan enerzijds voorbij aan de (ondergeschikte) rol die
  Nederlandse Chinezen voor de oorlog beslist hebben gespeeld in de
  smokkel van (Turkse) opium naar Nederland en naar Nederlands-Indi;
  de groothandel was toen veeleer in handen van Joden en Grieken
  (Kallenborn, 1953; Block, 1994). Anderzijds wordt in elk geval in
  de internationale literatuur niet of nauwelijks acht geslagen op de
  actuele ontwikkeling van de Chinese georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Terwijl er helemaal geen reden is om deze ontwikkeling
  te bagatelliseren, zoals verderop zal worden aangetoond. De
  gebeurtenissen die zich in Amsterdam in de jaren zestig-zeventig
  voordeden, vormen de achtergrond van wat er tegenwoordig aan de
  hand is.

  Om welke gebeurtenissen gaat het nu eigenlijk? Al voor de oorlog
  was de 14K-triade actief in Amsterdam. Zij runde er twee illegale
  speelhuizen en n prostitutiecircuit. Na de oorlog, in de jaren
  vijftig, kwamen haar zaken in handen van Chung Mon. Deze liet niets
  na om zowel het gokwezen als de opiumhandel grootschaliger te
  organiseren, internationaler ook – tot in Duitsland toe. In 1969
  besliste de 14K in Hong Kong dat Chung Mon haar belangrijkste
  dealer voor herone in Europa zou worden. Vanaf dat moment begon hij
  ook herone, dikwijls aangevoerd via de haven van Rotterdam, te
  verhandelen naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Itali etcetera. In
  1973 – dit kon niet uitblijven – verzorgde hij zijn eerste
  heronetransporten op Amerika. Deze opgang van de internationale
  heronehandel in Amsterdam trok successievelijk niet alleen de
  aandacht van de Amerikaanse federale politiediensten en – in hun
  kielzog – de Amsterdamse politie, maar ook die van andere Chinese
  criminele organisaties, in het bijzonder de Wo Lee Kwan – verbonden
  met de gelijknamige triade in Hong Kong, toen al stevig
  gepositioneerd in Belgi – en de Singaporese triade Ah Kong. Deze
  triades trachtten met harde hand om een deel van de Amsterdamse
  heronehandel te bemachtigen. En omdat de 14K niets van haar
  machtspositie wilde prijsgeven, eindigde deze gewelddadige
  concurrentieslag met de moord op Chung Mon op 3 maart 1975. Zijn
  opvolger verging het niet veel beter, zoals reeds werd gememoreerd
  in de inleiding. Hij werd op 3 maart 1976 vermoord. De 14K, door
  allerlei ontwikkelingen ondertussen ook in Hong Kong zelf verzwakt,
  besloot hierop Amsterdam goeddeels te verlaten en uit te wijken
  naar Den Haag en Rotterdam, en verder: Antwerpen en Londen. De Ah
  Kong kreeg het toen dus helemaal voor het zeggen in Amsterdam.
  Andere triades – niet alleen de Wo Lee Kwan, maar gaandeweg ook de
  Sun Yee On en de Wo Shing Wo – moesten zich schikken naar haar
  aanwijzingen (Booth, 1990; Posner, 1988; Robertson, 1977; Chu,
  1994).
  Een kant van deze triade-oorlog die in Nederland lange jaren meer
  de aandacht heeft getrokken dan de genoemde schietpartijen, is
  vanzelfsprekend het verhaal dat Chung Mon zijn imperium maar kon
  opbouwen omdat de topman van de Amsterdamse centrale recherche, G.
  Toorenaar, en zijn Chinezen-experts, door hem waren gecorrumpeerd.
  Dit zou zijn gebeurd volgens het geijkte patroon: in ruil voor geld
  en goederen, en natuurlijk tips over andere – liefst rivale –
  heronehandelaren, zouden zij de businesses van Chung Mon ongemoeid
  hebben gelaten. Ondanks langdurig en intensief onderzoek is nimmer
  het (strafrechtelijk) bewijs geleverd dat de vork aldus aan de
  steel zou steken. Niettemin is Toorenaar binnen het korps op een
  zijspoor gerangeerd. Alleen een vijftal agenten van het bureau
  Warmoesstraat werd door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot
  een geldboete wegens het aannemen van geld en goederen uit Chinese
  handen (De Vries, 1985).

  Halverwege de jaren tachtig brak opnieuw onrust in de Chinese
  wereld uit. Ditmaal werd die verwekt door het gewelddadige optreden
  van de Tai Huen Chai. De politie werd in 1986 voor het eerst met
  deze criminele groep geconfronteerd, en moest enkele jaren later
  vaststellen dat zij ondertussen niet alleen van 20 naar zo’n 100
  vaste medestanders was gegroeid, maar dat zij zich ook had
  genesteld in vele grote en kleinere steden van ons land. De
  eenheden van de Tai Huen Chai – cellen zo men wil – waren al vlug
  volop betrokken bij de handel en distributie van verdovende
  middelen. Maar binnen de kortste keren controleerden zij ook
  illegale gokhuizen en persten ze Chinese zakenlieden hardhandig af.
  Bij herhaling werd de vrees geuit dat deze ontwikkeling vroeg of
  laat zou uitmonden in een bloedige machtsstrijd tussen de Tai Huen
  Chai, de Ah Kong en, op de achtergrond, de 14K, temeer omdat de 14K
  halverwege de jaren tachtig probeerde om weer een poot aan de grond
  te krijgen. De grote clash die steeds weer werd verwacht, is echter
  tot nu toe uitgebleven. Wel wezen allerhande schietpartijen en
  moordzaken in de voorbije jaren erop dat de strijd om de macht bij
  vlagen kennelijk niet langer via overleg kon worden beheerst (Van
  der Roer, 1989).

  V.4.2. De huidige situatie: een algemene kenschets

  In een recente publikatie van Chinese zijde in Amsterdam zelf
  over de positie van de Chinese gemeenschap, in de Nederlandse
  gemeenschap wordt onverbloemd geschreven over (georganiseerde)
  criminaliteit in haar gelederen. Meer bepaald wordt gesteld dat
  Chinese misdadigers, voor een deel (illegaal) naar Nederland
  gekomen, zich schuldig maken aan afpersing, drugshandel, gijzeling
  en bedrog met credit cards. Zonder direct namen te noemen worden
  deze criminele activiteiten voor een deel toegeschreven aan triades
  die enerzijds afkomstig zijn uit de Volksrepubliek China annex Hong
  Kong, en anderzijds uit Singapore en Maleisi; vooral de
  laatstbedoelde triades wordt meedogenloos optreden verweten. Als
  gevolg van deze praktijken, en in het bijzonder de feitelijke
  straffeloosheid van hen die ze begaan, heerst volgens het
  onderhavige rapport een enorme angst onder de Chinese gemeenschap.
  En, zo wordt vervolgd, hierom (gaan) de Chinezen, toch al een
  onzichtbare groep, nog onopvallender en zo anoniem mogelijk door
  het leven. Men neemt een geheim telefoonnummer, heeft geen
  naambordje op de deur en loopt niet te koop met dure auto’s of dure
  kleren. Via steeds verschillende routes bezoekt men school-,
  familie- of werkadres (Amsterdams Centrum Buitenlanders, 1994).
  Correspondeert dit beeld van terreur nu met wat we feitelijk weten
  over de illegale activiteiten van criminele Chinese groepen?

  V.4.2.1. Een beeld van de illegale activiteiten
  Beginnen we met de overvallen op Chinese bedrijven, met name
  restaurants, en op de woonhuizen van hun eigenaren/uitbaters, en
  tevens met de afpersing respectievelijk de poging tot afpersing van
  deze laatsten. Deze categorie van misdrijven verwekt immers de
  meeste angst in de Chinese gemeenschap. De CRI heeft in augustus
  1992 voor het eerst geprobeerd een beeld te schetsen van de
  gevallen die zich tot dan toe hadden voorgedaan. Sinds de start van
  het ZOA-project (juni 1994) wordt dit beeld nauwgezet bijgehouden
  door de medewerkers van dit project. Hun lijst van incidenten omvat
  over de periode 28 oktober 1990 tot 26 maart 1995 alles bij elkaar
  enerzijds 35 overvallen (waarvan n met dodelijke afloop) en drie
  pogingen tot overval, anderzijds 15 (pogingen tot) afpersing, en n
  inbraak. Deze misdrijven werden zowel in het Westen, het Noorden,
  het Midden, het Oosten als in het Zuiden van het land gepleegd. Het
  staat vast dat deze lijst van voorvallen lang niet compleet is. Dit
  kan enerzijds worden opgemaakt uit de beschikbare politile
  achtergrondinformatie: hierin wordt ettelijke keren verwezen naar
  overvallen en kwesties van afpersing die niet op de lijst staan.
  Anderzijds is dit ook aangetoond in een onderzoekje dat de
  Koninklijke Horeca Nederland in 1993 liet verrichten naar de aard
  en omvang van de agressieve vermogenscriminaliteit ten nadele van
  Chinese horeca-ondernemers. Dit onderzoek – waaraan jammer genoeg
  maar 15% (73) van de 500 aangeschreven bedrijven meedeed – wees uit
  dat respectievelijk 17% (12) en 19% (13) van hen in het jaar
  1992 was afgeperst dan wel overvallen. De (13) bedrijven die werden
  overvallen, overkwam dit maar n keer. Van de (12) bedrijven die
  aangaven te zijn afgeperst, lieten er 5 weten dat dit 2 maal was
  gebeurd, en twee dat zij 3 maal of meer waren bezocht. De betrokken
  ondernemers deelden overigens ook zelf mee, dat zij (lang) niet
  altijd aangifte hadden gedaan. De voornaamste reden die zij
  hiervoor noemden, was de angst voor represailles van de kant van de
  overvallers of afpersers. Zelfs in het geval dat wl aangifte werd
  gedaan, gaven de ondernemers in kwestie, om deze reden, (lang) niet
  altijd de namen van de hen bekende belagers door aan de politie. De
  veiligheidgevoelens van de ondernemers die aan dit onderzoek hadden
  meegewerkt, stonden dan ook onder druk. Heel wat respondenten
  voelden zich in hun zaak of thuis niet (11% respectievelijk 10%) of
  slechts bij tijd en wijle (44% respectievelijk 33%) op hun
  gemak.

  Wie gelezen heeft hoe deze overvallen en afpersingen worden
  gepleegd, kan zich hun angst gemakkelijk voorstellen. Bij
  overvallen wordt gewoonlijk fors gedreigd met vuurwapens en messen,
  zeker personen (mannen n vrouwen) die weerstand bieden worden
  hardhandig aangepakt, normaal wordt iedereen met touw en/of tape
  vastgebonden, en wanneer de daders de buit – meestal geld en/of
  sieraden – binnen hebben, verlaten ze vaak het pand met het
  dreigement dat melding van de overval aan de politie met de dood
  zal worden bekocht. Bij afpersingen wordt (via de telefoon) ook
  nogal eens hardop met de dood gedreigd voor het geval het
  slachtoffer niet zou willen betalen. In andere gevallen wordt dit
  dreigement op een stille manier gestalte gegeven. Het beruchte
  telefoontje gaat dan vergezeld met een witte enveloppe waarin, al
  naar gelang het geval, n of twee kogels zitten. Deze boodschap laat
  aan duidelijkheid evenmin iets te wensen over. De geldbedragen die
  bij deze overvallen en afpersingen worden buitgemaakt, lopen zeer
  uiteen. Zij variren van enkele honderden of duizenden guldens tot
  ettelijke tienduizenden guldens. Natuurlijk zullen de verschillen
  hiertussen iets te maken hebben met de verschillen in welstand
  tussen de slachtoffers, of althans de verschillen in hun bereidheid
  om die ten overstaan van hun belagers te verdedigen. Anderzijds
  gaan zij vermoedelijk ook terug op het (gebrek aan) inzicht bij de
  daders in de vermogenspositie van hun slachtoffers, en,
  vanzelfsprekend, op verschillen in bereidheid aan hun kant om het
  onderste uit de kan te halen. We zagen al dat veel Chinese
  ondernemers – uit wantrouwen ten opzichte van het bankwezen en uit
  afkeer van de fiscus – al hun geld cash thuis bewaren. Aan de ene
  kant maakt dit het aanlokkelijk om hen te overvallen of af te
  persen, maar aan de andere kant is het door dit gebruik niet zo
  eenvoudig om de omvang van de buit juist in te schatten. Het is
  waarschijnlijk dan ook hierom dat bij veel van de bekende
  overvallen en afpersingen een (ex-)werknemer van het desbetreffende
  bedrijf een rol speelt. Hij heeft op voorhand moeten bekijken welke
  omzet er wordt behaald en hoe hoog het winstpercentage ligt.

  De inzet van (ex-)werknemers brengt ons bij een twee categorie
  van illegale activiteiten: de uiteenlopende vormen van
  mensenhandel, of, beter wellicht, mensensmokkel. Hoe gaat die in
  zijn werk? Het fijne is er niet van bekend, maar de beschikbare
  gegevens wijzen uit dat het in grote lijnen als volgt gaat.
  Chinezen die illegaal naar het Westen willen, leggen in Zuid-China,
  of in Hong Kong of Bangkok, contact met mensensmokkelaars
  (snakeheads), die behoren tot een organisatie die ook in
  West-Europa, in casu Nederland, en/of Noord-Amerika over
  handlangers beschikt. Dit laatste is niet alleen belangrijk met het
  oog op de opvang en tewerkstelling van de personen die eventueel de
  grens over worden gesmokkeld, maar ook met het oog op de
  verkrijging van de nodige identiteitsbewijzen. Zo zijn in de
  voorbije jaren bij herhaling Nederlandse paspoorten die in
  Nederland van particulieren waren gestolen of die in gemeentehuizen
  alhier waren ontvreemd, opgedoken in Hong Kong en Bangkok,
  kennelijk bedoeld voor de smokkel van illegale immigranten naar ons
  land. Om een van deze paspoorten te kunnen bemachtigen en om zich
  te verzekeren van transport in de richting van Nederland, moeten de
  kandidaten een hoge prijs betalen. Er worden in politiekringen
  bedragen genoemd die gaan van 10.000 tot 50.000 duizend gulden. Wie
  dit bedrag in zijn land van herkomst kan betalen, doet dat meteen,
  wie dit niet of niet volledig kan, verplicht zich om het resterende
  bedrag in het land van bestemming terug te verdienen. Vervolgens
  wordt de immigrant per trein of per vliegtuig naar Europa vervoerd,
  dikwijls naar Oost-Europa en tegenwoordig: Rusland, Polen, maar ook
  wel Zuid-Europa, met name Itali en Spanje. Van hier gaat het dan
  per auto, autobus of vliegtuig verder. Naar Praag, Wenen, Mnchen,
  Berlijn, Keulen en Brussel. Om dan tenslotte via de trein of met
  een auto(busje) in Nederland te belanden. Gewoonlijk reizen deze
  illegale immigranten in kleine groepjes van 4,5 tot 8 man; soms
  tellen ze echter wel 10-11 personen. Ook is herhaaldelijk aan het
  licht gekomen dat zowel Chinezen als Nederlanders – allicht tegen
  betaling – als begeleider van dergelijke groepjes optreden, soms al
  vanuit Zuid-Oost-Azi. Er wordt geschat dat per jaar op deze manier
  ettelijke honderden Chinezen illegaal ons land worden
  binnengesmokkeld.

  In Nederland aangekomen moeten deze illegalen normaal direct hun
  paspoort bij de smokkelaars inleveren, zogezegd om hun papieren
  verder in orde te brengen, maar zij zien ze nooit meer terug.
  Vervolgens – zo wordt op grond van ettelijke berichten en
  ervaringen aangenomen – maken de in Nederland gevestigde Chinezen
  die als handelspartner van de smokkelaars in China, Hong Kong of
  Thailand optreden, zich meester van deze mensen. Dit wil zeggen:
  zij brengen die zo veel mogelijk via hun relatienetwerk onder bij
  Chinese bedrijven waar ze – als illegalen – tegen een habbekrats
  werken en zo maar moeten zien hoe ze de schuld
  aflossen die in het land van herkomst werd gemaakt. De immigranten
  voor wie dit niet is weggelegd of die anderszins in problemen
  komen, melden zich nogal eens ten einde raad bij de
  asielzoekerscentra. Dit is de normale gang van zaken. Op enige
  schaal gebeurt het echter ook dat Chinese mensen die illegaal
  Nederland in worden geloodst, hier in handen vallen van Chinezen
  die hen tewerkstellen bij Chinese bedrijven die daar helemaal niet
  om vragen. Integendeel! Zij krijgen n of meer van deze illegalen
  gewoon opgedrongen – als kok, als oppas, als ober. Weigeren is er
  niet bij! Noch voor het bedrijf, noch voor de illegale immigrant.
  Deze laatste moet dan niet alleen een deel van zijn karig loon
  afstaan aan de Chinese misdadiger die hem (of haar, dit komt
  sporadisch ook wel voor) heeft geplaatst, maar moet deze figuur ook
  op de hoogte brengen van de omzet van het bedrijf, van de plaatsen
  waar het geld wordt verborgen, van de sieraden die leden van het
  gezin bezitten, enzovoort. Als hij pech heeft, moet hij ook nog
  zelf meedoen aan de overval of aan de afpersing van het bedrijf
  waar hij heeft gewerkt. In het andere geval verlaat hij vlak voor
  of vlak na dit criminele ingrijpen het bedrijf, met de smoes dat de
  vreemdelingenpolitie hem op het spoor is. Overigens is in de
  voorbije jaren bij herhaling uit onderzoek gebleken dat ook
  Chinezen die in asielzoekerscentra verbleven, gericht werden
  ingezet voor het plegen van overvallen. Op de figuren die deze
  illegalen/asielzoekers het criminele pad opjagen, wordt hierna
  dieper ingegaan.

  Er ligt vanuit de overvallen en afpersingen ook een link naar
  een illegale activiteit waarbij de Chinezen in ons land van oudsher
  betrokken zijn: de drugshandel, en met name de handel in herone.
  Bij n van de overvallen waarop hiervoor werd gedoeld, werd de
  betrokken restauranthouder mogelijk ook beroofd van zowel 25 kg
  herone als een enorme som aan drugsgeld. De reden waarom hij werd
  overvallen, was vermoedelijk dan ook niet dat hij zoveel geld in
  huis had, maar dat hij de laatste tijd herone betrok van een
  andere, concurrerende Chinese organisatie. In een ander geval werd
  bij de slachtoffers thuis een enorm geldbedrag aangetroffen, dat
  volgens binnengekomen berichten mogelijk afkomstig was van
  drugshandel en/of mensensmokkel. Voorvallen als deze roepen
  natuurlijk de vraag op hoe in de voorbije jaren de Chinese
  heronehandel in het algemeen is gevolueerd. Omdat er in deze jaren
  – landelijk gezien – weinig of geen diepgaand onderzoek naar deze
  handel is gedaan, valt deze vraag in haar algemeenheid niet te
  beantwoorden. De beschikbare informatie staat alleen maar toe om
  een indruk van sommige facetten van deze illegale activiteit te
  geven.

  Om te beginnen moet worden onderstreept dat er nog altijd de
  nodige rechtstreekse verbindingen bestaan tussen criminele
  organisaties in met name Hong Kong en diverse Chinese
  drugs(groot)handelaren in Nederland, meer bepaald in de Randstad.
  Deze personen laten grote partijen herone (honderden kilo’s) vanuit
  Bangkok per schip naar Nederland overbrengen. Kleinere partijen
  (40-60 kg) sturen zij eerder per vliegtuig over, nu eens verstopt
  tussen goederen die (bij voorkeur) eerst naar Polen worden gevlogen
  en vervolgens hier met auto’s worden opgehaald, dan weer in
  kleinere hoeveelheden, verborgen in de kleding en bagage van liefst
  niet-Chinese (dus Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse, Engelse)
  koeriers die, onder toezicht van Chinese controllers, direct
  op Schiphol, Zaventem, Frankfurt vliegen. Er zijn verder berichten
  dat niet-Chinezen, en met name Nederlanders, ook wel een meer
  belangrijke rol spelen in de heronehandel vanuit Zuid-Oost-Azi.
  Meer bepaald moet hierbij worden gedacht aan de mede-financiering
  en de regeling van het transport van grotere partijen. Zo staat in
  een van de rapportages die ons door een korps in de rand van de
  Randstad is toegezonden, het verhaal van een Chinees die in
  samenwerking met een Nederlander bevroren vis importeert uit Azi
  waarin herone zit verstopt; deze herone distribueert hij
  vervolgens, samen met die Nederlander, in n van de disco’s waarvan
  hij eigenaar is. Nog opmerkelijker is de vaststelling dat Ghanese
  netwerken, die ook in Nederland, in Brabant of Amsterdam, hun
  steunpunten hebben, eigen mensen met het vliegtuig in Hong Kong en
  Bangkok flinke hoeveelheden herone laten ophalen, en deze partijen
  vervolgens, ook via Nederland, door koeriers weer laten
  transporteren naar Noord-Amerika.

  De herone die de Chinezen naar Nederland laten komen, is niet
  allemaal voor de Nederlandse markt bestemd! Een deel wel. Dit wordt
  via eigen (Chinese) kanalen (restaurants, videotheken, gokhuizen),
  maar ook via Nederlandse dealers die na langdurige contacten
  vertrouwen hebben gewonnen, gewoon gedistribueerd over heel
  Nederland – over steden zowel als dorpen. Het resterende
  (grootste?) deel wordt weer gexporteerd. Dat gaat naar andere
  Westeuropese landen: Duitsland, Frankrijk, Belgi, Spanje, Itali en
  Engeland, maar ook wel naar de Verenigde Staten en Canada. De
  Chinese heronehandel in Nederland is dus nog steeds zeer
  internationaal gerienteerd. En hierom hoeft het geen verwondering
  te wekken dat er levendige relaties bestaan tussen Chinese dealers
  in Nederland en Chinese dealers in die andere landen. Evenmin is
  het, in het licht hiervan, vreemd dat er ook sprake is van import
  van herone in Nederland door Chinese groothandelaren die in de
  omringende landen gevestigd zijn. De eenmaking van de Europese
  binnenmarkt doet zich ook in dit opzicht gevoelen.

  Overigens mag niet uit het oog worden verloren dat de Chinese
  drugshandel in Nederland – op de keper beschouwd – meer omvat dan
  de handel in herone door Chinezen met connecties in Hong Kong en
  Bangkok. Uit politie-informatie blijkt immers dat een enkele
  Chinese groep die in Nederland gevestigd is, (ook) in de
  cocanehandel zit. Deze handel verloopt dan via Nederlandse mensen,
  families, die wel van Antilliaanse of
  Surinaamse herkomst zijn, maar nog steeds beschikken over de juiste
  contacten in Suriname of de Nederlandse Antillen. Er bestaan
  evenwel ook directe relaties tussen Chinese drugsdealers in
  Nederland en leden van een Chinese criminele organisatie die op n
  van de Antilliaanse eilanden genesteld is. Tenslotte zijn er twee
  categorien van illegale activiteiten, waarvan op nationaal niveau
  in het algemeen bitter weinig bekend is. De ene activiteit heeft
  betrekking op de vervaardiging van valse credit cards.
  Gebleken is dat momenteel ook in Nederland Chinezen beschikken over
  de apparatuur om zulke cards te maken; zij zijn dus niet langer
  afhankelijk van de vervalsers in China en Hong Kong. En natuurlijk
  worden deze cards ook gebruikt, ook in Nederland. Vooral om
  sieraden en andere waardevolle goederen te bemachtigen die voor een
  deel zowel binnen de Chinese gemeenschap hier te lande als in
  Chinese kringen in het buitenland worden verhandeld. De andere
  activiteit staat in verband met het illegale en legale gokwezen.
  Chinezen staan van oudsher bekend als verwoede gokkers. Het valt
  dan ook te verwachten dat er op landelijk niveau in allerhande
  berichten wordt gesproken over het bestaan van illegale gokhuizen,
  die als het ware aan Chinezen voorbehouden zijn. Niet alleen in de
  grote steden van de Randstad, maar ook in minder en meer steedse
  gemeenten in de provincie. Een analyse van dit omvangrijke – naar
  het zich laat aanzien – illegale gokcircuit werd echter nimmer
  vervaardigd. Maar hiermee is niet alles gezegd over de rol van
  Chinezen in het gokwezen. Waar immers sprake is van illegale
  gokhuizen, daar is ook sprake van loan sharking: het lenen
  van geld tegen woekerrentes aan (gokverslaafde) spelers. Belangrijk
  nu is dat wordt gezegd dat Chinese groepen niet alleen een
  belangrijke rol spelen bij het afsluiten van woekerleningen in
  illegale gokhuizen, maar ook in en rond (sommige? alle?) legale
  gokhuizen, de huizen van Holland Casino, in dit opzicht een
  machtspositie hebben opgebouwd. En die is kennelijk zo lucratief
  dat er door groepen met geweld wordt gestreden om deze positie te
  verwerven of te verdedigen. Nader onderzoek is op zijn plaats, want
  dit laat zien dat de legalisering van bepaalde gokspelen nog niet
  het einde betekent van alle illegaliteit die voordien met deze
  spelen gepaard ging.

  V.4.2.2. De betrokken triades en bendes
  Nu de aard en, binnen grenzen, de omvang van de voornaamste
  illegale activiteiten van Chinezen in ons land is beschreven, komt
  het erop aan een beeld te geven van de groepen die zich schuldig
  maken aan de vormen van criminaliteit in kwestie. Alvorens dit
  beeld te schetsen, is het echter aangewezen -juist ook vanwege het
  gebrek aan behoorlijke gegevens over de Chinese georganiseerde
  criminaliteit – om te herinneren aan de voornaamste inzichten die
  in het buitenland zijn opgedaan met betrekking tot de organisatie
  van deze criminaliteit. Ten eerste bestond het inzicht dat er zeker
  nog wel triades bestaan maar dat deze genootschappen – ook in Hong
  Kong – geen almachtig grote, hirarchisch gestructureerde
  misdaadorganisaties meer vormen, maar eerder kleine criminele
  kerngroepen waaromheen tal van grotere en kleinere bendes, ook
  jeugdbendes, in relatieve autonomie cirkelen. Ten tweede dat er –
  zoals in de Verenigde Staten – naast nieuwerwetse triades heel goed
  andere Chinese criminele organisaties kunnen functioneren, terwijl
  hun onderlinge relaties voor buitenstanders heel ondoorzichtig
  zijn. En ten derde dat er, juist ook in West-Europa, een even
  gecompliceerde situatie is gegroeid: aan de ene kant spelen zich
  tussen de min of meer gevestigde triades gevechten om de macht op
  bepaalde markten af, aan de andere kant zijn er criminele
  organisaties in opkomst die hun oorsprong vinden in de wassende
  stroom van (il)legale Chinese immigranten. Ook in de Chinese
  georganiseerde criminaliteit zal kortom meer en meer een mix van
  buitenlandse en allochtone criminele groepen actief zijn.

  Wie met deze relatief complexe voorstelling van zaken in
  gedachten zoekt naar een antwoord op de vraag die in deze
  subparagraaf aan de orde is, mag in eerste instantie best de
  subvraag opwerpen in hoeverre de meer traditionele Chinese
  criminele organisaties in Nederland nog een rol van betekenis
  spelen. Dat deze vraag zeker niet misplaatst is, kan reeds worden
  opgemaakt uit de gesprekken die twee jaar geleden door
  vertegenwoordigers van CRI zijn gevoerd met leden van de speciale
  georganiseerde-misdaad-eenheden van de politiediensten in
  Zuid-Oost-Azi. Hierin kwam naar voren dat vanuit Hong Kong niet
  alleen subgroepen van de 14K nog in Nederland actief zijn, en
  vooral in Amsterdam, maar ook leden van de triade Shui Fong;
  bovendien was in Hong Kong vastgesteld dat – in tegenstelling tot
  vroeger – de 14K en de Wo Shing Wo tegenwoordig ook in ons land
  nauw samenwerken. Wat de Ah Kong betreft werd aangegeven dat haar
  leden zowel worden gerecruteerd in Maleisi als in Singapore, en dit
  met de aantekening dat in deze landen de handel in verdovende
  middelen lang niet zo georganiseerd is als in Europa, in casu
  Nederland. De Ah Kong als herkenbare criminele organisatie is met
  andere woorden ontstaan in Europa zelf. Zij zou haar benaming zelfs
  te danken hebben aan de Nederlandse politie.

  Dit buitenlandse beeld van de situatie stemt op bepaalde punten
  wel overeen met het inzicht dat de laatste jaren hier te lande
  stukje bij beetje wordt opgebouwd, maar is zeker niet volledig en
  ook niet helemaal bij de tijd. Op grond van de binnenlandse
  berichtgeving kan worden gesteld dat momenteel nog steeds drie
  groeperingen het strijdtoneel in Nederland beheersen: de 14K, de Ah
  Kong en Tai Huen Chai. Het heeft er
  echter veel van dat de onderlinge machtsverhoudingen toch wat
  anders zijn komen te liggen dan sommigen rond 1990 verwachtten. De
  algemene indruk is dat de Ah Kong de strijd, met name om de
  controle over de heronehandel, heeft gewonnen en dat zowel de 14K
  als de Tai Huen Chai zeker op dit vlak genoegen moeten nemen met
  een tweede plaats. Waarbij onmiddellijk moet worden aangetekend dat
  de vestiging van deze verhoudingen niet zonder slag of stoot is
  bereikt en nog altijd voor de betrokken partijen geen vaststaand en
  geaccepteerd feit vormt. Dit wordt vr alles bewezen door het
  gegeven dat van de 13 moordaanslagen (met 14 doden, 3 gewonden, en
  1 ongedeerd slachtoffer) die sinds mei 1991 in het Chinese milieu
  hebben plaatsgevonden, er diverse zijn die rechtstreeks
  voortvloeiden uit de machtsstrijd tussen de groeperingen in
  kwestie. De schietpartij die in november 1991 plaatsvond in Utrecht
  en waarbij n Chinees omkwam, wordt algemeen toegeschreven aan de Ah
  Kong; haar motief zou zijn geweest dat het slachtoffer, een van de
  leidende figuren van de Tai Huen Chai, niet bereid was om herone
  tegen gereduceerde prijs te verkopen aan de Ah Kong. De Chinees die
  in april 1995 in een restaurant te Duiven werd vermoord, was een
  man die zich bezighield met het verschaffen van woekerleningen aan
  gokkers in en rondom legale gokhuizen. Hij was gelieerd aan de Ah
  Kong en zodoende een acceptabel doelwit voor de Tai Huen Chai, die
  probeert een monopolie te verwerven ten aanzien van de activiteit
  die deze Chinees ontplooide. En dan hebben wij het hier alleen nog
  maar over de aanslagen die min of meer officieel bekend zijn. Want
  er ligt ook informatie over nog andere aanslagen. Zo werd in
  december 1990 een topman van de Tai Huen Chai tijdens een gesprek
  met een vooraanstaand lid van de Ah Kong in Amsterdam neergestoken,
  nog net niet gedood. Door de politie-autoriteiten in Hong Kong
  wordt gesteld – zoals we hebben gezien – dat de 14K in ons land
  waarschijnlijk door zo’n twee groepen wordt vertegenwoordigd. In
  Nederlandse politiekringen wordt evenwel aangenomen, dat er voor de
  14K al bij al zo’n 20 tai lo’s (bazen) actief zijn in ons
  land. Hoe deze gegevens met elkaar te rijmen zijn, valt nu niet te
  zeggen. Feit is in elk geval wel dat steevast dezelfde gemeenten
  worden genoemd als zijnde dezelfde verzamelplaatsen van de 14K, in
  het bijzonder Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Hier zijn
  restaurants, videotheken, (illegale) gokhuizen en anderszins de
  plaatsen waar haar leden elkaar frequent ontmoeten. De Tai Huen
  Chai had tot op het einde van de jaren tachtig haar hoofdkwartier
  in Amsterdam en voorts waren er cellen actief in tal van
  (middel)grote gemeenten: Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en
  Leeuwarden. Na haar nederlaag tegen de Ah Kong verplaatste deze
  groepering haar hoofdkwartier naar Utrecht. Daarenboven bestaat het
  gevoelen dat haar operationele eenheden sindsdien sterk in aantal
  zijn gedaald. Kenners menen dat er momenteel her en der in het land
  nog zo’n 7 groepen (met een sterkte van tussen de 6 en 20 man) echt
  actief zijn. De Ah Kong is – zoals te verwachten viel – momenteel
  wel helemaal vertakt over ons land. De politie meent in elk geval
  stellig te weten dat zij in Nederland wordt geleid door twee tai
  lo’s die op hun beurt zeker 70 onderbazen aansturen, die weer elk
  werken met een groepje Chinese misdadigers dat in sterkte kan
  variren van 5 tot 25-30 man. In de grote steden kan haar
  organisatie er overigens best wat anders uitzien dan in kleinere
  gemeenten of landelijke gebieden. Zo worden in Rotterdam alle
  activiteiten gecontroleerd door n enkel lid van de Ah Kong. Onder
  hem staat zeker n baas – een Surinaamse Chinees overigens – die
  speciaal verantwoordelijk is voor de drugshandel. En deze bazen
  kunnen dan weer beroep doen op een vijftal groepen om allerhande
  misdrijven uit te voeren. Bij de huidige stand van het onderzoek
  valt niet te zeggen of er territoriaal dan wel naar illegale
  activiteit niet een zekere taakverdeling is gegroeid binnen en/of
  tussen de 3 onderhavige groeperingen. Van zulk een taakverdeling
  valt echter niet veel te merken op dit moment. De beschikbare
  informatie geeft eerder aan dat hun eenheden zich, al naar gelang
  de mogelijkheden, met al de hiervoor besproken activiteiten
  inlaten. Evengoed met heronehandel als met mensensmokkel, en met
  beroving en afpersing even gemakkelijk als met de afsluiting van
  woekerleningen. Dit neemt echter niet weg dat op grond van
  onderzoek kan worden gezegd dat er in bepaalde Nederlandse steden –
  zoals Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam
  – Chinese misdadigers zitten die de scene in de streek
  domineren en overigens nauwe contacten onderhouden met
  vooraanstaande Chinese misdadigers elders in het land. Hun
  bedrijven – restaurants, gokhuizen, videotheken – functioneren echt
  als operationele uitvalsbases voor de bendes die daadwerkelijk hun
  handen vuil maken aan mensensmokkel, heronehandel, woekerleningen,
  overvallen, afpersingen en het gebruik van valse credit cards. De
  affiliatie van deze lokale bazen met deze of gene groepering is
  overigens lang niet altijd duidelijk.

  In aansluiting op het vorenstaande moet voorts naar voren worden
  gebracht dat niet, lang niet?, alle misdrijven die door of tegen
  Chinezen worden gepleegd, te maken hebben met de hiervoor besproken
  groeperingen. Deze zijn niet alln verantwoordelijk voor de
  (georganiseerde) Chinese criminaliteit in ons land. De laatste
  jaren – een beetje in het kielzog van de Tai Huen Chai – worden er
  immers in Nederland ook allerlei misdrijven gepleegd door Chinezen
  die rechtstreeks vanuit het buitenland – met name Frankrijk –
  hierheen worden gestuurd. Dit is met name het geval in de sfeer van
  de overvallen en afpersingen, maar het mag niet uitgesloten worden
  geacht dat deze ontwikkeling zich ook in andere sectoren voordoet,
  zoals het gebruik van valse credit cards of de import van herone.
  Niettemin is het voor sommigen nog wel een vraag of deze
  buitenlandse Chinese bendes werkelijk helemaal los van de meer
  gevestigde groeperingen kunnen opereren.
  Zou het toch niet zo kunnen zijn dat zij als het ware door deze
  groeperingen worden gedoogd tegen betaling van een bepaalde
  kostprijs? Of sterker nog: dat zij door deze groeperingen zelf
  hierheen worden gehaald? Het feit dat de leden van deze
  Frans-Chinese bendes tegenwoordig zeer snel worden gewisseld,
  spreekt de veronderstelling van een zeker gedoogbeleid in elk geval
  niet tegen. De snelle wisseling van mensen hoeft slechts een
  maatregel te zijn om hun arrestatie te vermijden, vooral in het
  land waar de misdrijven worden gepleegd, in casu Nederland. Naast
  het optreden van deze buitenlandse bendes is er ook, in Amsterdam,
  sprake van een Chinese bende die deels bestaat uit jongeren die in
  Nederland zijn opgegroeid en die deels wordt gevormd door
  asielzoekers. De leden van deze bende zouden zich op een uiterst
  gewelddadige manier schuldig maken aan beroving en afpersing van
  Chinese bedrijven en tevens zijn genvolveerd in de heronehandel en
  de handel in gestolen en valse cheques. Dit kan betekenen dat zich
  nu ook in Nederland een ontwikkeling zal gaan voordoen die zich
  veel eerder al in de Verenigde Staten heeft gemanifesteerd: de
  opkomst van Chinese jeugdbendes.

  Tenslotte kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat er uit
  de voorbije jaren slechts n bericht voorligt over een Chinees die
  heel gericht geprobeerd heeft via corruptie de werking van de
  Nederlandse politie en justitie te fnuiken. Dit betreft een
  belangrijk voorman van de Ah Kong die politiemensen in twee
  kleinere gemeenten omkocht. De enige andere aanwijzing die er in
  dit verband ligt, heeft betrekking op Schiphol. Hier zou de Ah Kong
  wel diverse mensen plat hebben. Tegen betaling zijn dezen bereid
  haar te helpen met de smokkel van goederen (herone en andere zaken)
  en mensen. Van andere contrastrategien – bijvoorbeeld
  contra-observatie of intimidatie – wordt niet gesproken.

  Wat trouwens ook opvalt, is dat in de informatie die voor deze
  paragraaf is gebruikt, helemaal geen advocaten of notarissen
  voorkomen, Nederlandse evenmin als buitenlandse. Kennelijk kunnen
  de Chinezen die wij hier op het oog hebben, hun illegale zaken
  prima zelf afhandelen. Of zij een belangrijk deel van hun inkomsten
  investeren in Nederland is nooit echt goed bekeken. Zoveel wordt
  bij lezing van de stukken wl duidelijk, namelijk dat er somtijds
  grote sommen geld, ook via een Chinese bank hier te lande, worden
  overgemaakt naar Hong Kong, en van daaruit naar Bangkok. Dit geld
  wordt tot op zekere hoogte beslist gebruikt om nieuwe
  herone-transporten naar Nederland te financieren. Maar er is ook
  reden om aan te nemen dat de winst van met name de heronehandel
  wordt genvesteerd in bouwprojecten en onroerend goed in Hong Kong
  en Zuid-China.

  V.4.3. Enkele voorbeelden van Chinese georganiseerde
  criminaliteit

  Om het algemene beeld dat hiervoor van de Chinese georganiseerde
  criminaliteit is geschetst, enigermate te concretiseren, kan een
  beroep worden gedaan op enkele van de veertien – met een groot
  woord – relevante rapportages die op ons verzoek door de korpsen
  aan de CRI zijn overgemaakt. Een van deze rapportages laat zien dat
  het doen van opsporingsonderzoek naar Chinese georganiseerde
  criminaliteit – anders dan overvallen – niet altijd een sinecure
  is. Het gaat hier om een onderzoek naar een Chinees in een grote
  stad die geen reguliere en/of legale inkomsten heeft, maar die wel
  een hoge status voert; zo laat hij zich altijd door twee Chinese
  chauffeurs tegelijk rijden. Het valt ook op dat hij niet alleen via
  de telefoon zeer omzichtig praat over geldtransacties, maar dat
  hij, als hij onderweg is, ook zeer nauwlettend zijn directe
  omgeving in de gaten houdt. Aannemelijk is dat hij van doen heeft
  met n of meer bekende criminele activiteiten, maar dit zou maar
  middels langdurige en constante observatie kunnen worden
  aangetoond. Hiervoor ontbraken echter de middelen en dus werd het
  project stopgezet. Een onderzoek daarentegen, dat in 1989-1990 in
  het Oosten van het land werd ingesteld naar grootschalige afpersing
  van Chinese restaurants door een Chinees die vermoedelijk was
  geaffilieerd met de 14K, toont aan dat ook onderzoek naar zulk een
  moeilijke vorm van georganiseerde criminaliteit wel mogelijk is,
  als men het vertrouwen binnen de Chinese gemeenschap weet te
  verwerven. Hier werd dit gewonnen door het vooruitzicht dat de
  hoofdverdachte in dezelfde zaak redelijk zwaar zou worden gestraft
  voor een heronehandeltje. Het geld dat betrokkene met afpersing
  verdiende, stopte hij overigens voor een deel in deze handel. Hij
  besteedde het overige aan de bevrediging van zijn onbedaarlijke
  goklust.

  Om de meest actuele ontwikkelingen concreet in beeld te brengen,
  kan in de eerste plaats een beroep worden gedaan op het onderzoek
  van het zogenaamde Asia-team naar een aantal gewelddadige
  overvallen dat in 1994 over heel Nederland plaatsvond (Wijchen,
  Groningen, Putten, Hoofddorp, Ter Aar en Udenhout). De beschikbare
  rapportages laten zien dat de groep die de overvallen uitvoerde,
  steeds betrekkelijk klein was (3-5 man) en veelvuldig van
  samenstelling wisselde. Het feit dat nogal wat van deze overvallers
  uit Frankrijk kwamen, gaf natuurlijk al vlug voedsel aan de
  gedachte dat het hier dan ook wel zou gaan om zo’n bende die door
  een Chinese organisatie uit Frankrijk naar Nederland wordt
  gestuurd. Er lagen zeker relaties naar Chinese criminele groepen in
  Parijs en elders, maar zeker zo belangrijk is dat nadere analyse
  van de gegevens laat zien dat een Chinese misdadiger die al langer
  in Nederland woonachtig is, de feitelijke leider van de bende in
  China uit de gevangenis had gehaald en hem in Nederland aan
  onderdak had geholpen, zodat deze toen
  verplicht was om wat terug te doen voor zijn beschermheer. Deze
  beschermheer stond evenwel ook niet op zichzelf, maar maakte deel
  uit van een netwerkje van Chinezen die ogenschijnlijk alleen een
  restaurant dreven en gokkasten exploiteerden, maar die – juist ook
  via de contacten die ze in de branche hadden – aan mensensmokkel
  deden en – mede op grond van de tips die de door hen geplaatste
  koks gaven – overvallen lieten uitvoeren. De overvallers kregen
  niets, of zo goed als niets, van de buit. Die moest worden
  ingeleverd bij de man die daadwerkelijk opdracht had gegeven een
  overval te gaan plegen, de zogezegde beschermheer. Maar het
  vermoeden bestaat dat deze op zijn beurt weer werd aangestuurd door
  een Chinese topfiguur die in het midden van het land een
  invloedrijke positie bezit in de criminaliteit. Wat we in dit geval
  zien is niet zozeer dat Chinese criminele groepen vanuit het
  buitenland Nederland onveilig maken, als wel dat Chinese criminele
  groepen in Nederland in samenwerking met dergelijke groepen in het
  buitenland de uitvoering van een deel van hun illegale activiteiten
  internationaliseren. Ook met het oogmerk om de opheldering ervan
  zoveel mogelijk tegen te werken.

  In de tweede plaats kan hier het voorbeeld worden aangehaald van
  het onderzoek dat het zogenaamde Master-team onlangs afrondde naar
  de smokkel van herone en andere illegale activiteiten door een
  kring van tien twintig Chinezen, vooral woonachtig in Midden- en
  Zuid-Nederland. Deze zaak kwam aan het rollen door een tip van de
  douane dat in pakketten kleding, afkomstig uit Thailand, die door
  EMS aan Chinezen in Vollenhove en Oude Tonge zouden worden bezorgd,
  herone verstopt zat. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, en wel
  in de knopen van de jassen! Nader onderzoek wees uit dat op deze
  manier regelmatig herone naar West-Europa werd verstuurd, niet
  alleen naar Nederland, maar ook naar Duitsland (Frankfurt). Verder
  werd duidelijk dat in elk geval sommige van de in Nederland
  woonachtige Chinezen hoogstwaarschijnlijk betrokken waren bij het
  plegen van winkeldiefstallen dan wel bij het kopen van duurdere
  kleding met behulp van valse credit cards. Wat de organisatorische
  context van deze activiteiten betreft, bleek uit de bewegingen en
  de telefoongesprekken van enkele verdachten al vlug dat zij in
  Nederland niet voor eigen rekening werkten, maar onder regie van
  Chinezen in Parijs die kennelijk nauwere contacten met de bazen in
  Hong Kong hadden dan zijzelf. In Parijs werd goeddeels bepaald wat
  er met de spullen moest gebeuren; soms werd hierover ook wel in
  Utrecht vergaderd. Verder waren er allerhande zakelijke contacten
  met Chinezen in Duitsland, Frankrijk en Belgi. Enkelen van de 13
  verdachten die later in Nederland werden aangehouden, bezitten de
  Nederlandse nationaliteit en hadden zich hier – op het eerste oog –
  redelijk gesetteld: de ene bezat een restaurant, de ander een
  reisbureau, de derde een handelsfirma, de vierde een modehuis en de
  rest bestond voornamelijk uit asielzoekers die via via met de
  hiervoor bedoelde Chinezen in contact waren gekomen. Of deze bende
  (ook) gelieerd is met een van de grotere criminele groeperingen in
  Nederland, kan niet worden uitgemaakt. Voorlopig kan dus eigenlijk
  ook niet anders worden geconcludeerd dan dat dit voorbeeld
  enerzijds nog weer eens onderstreept hoe moeilijk het is om
  concrete criminele activiteiten in een bepaald organisatorisch
  kader te plaatsen, en anderzijds laat het opnieuw zien hoe
  internationaal de uitvoering van deze activiteiten is opgezet. Het
  wordt steeds moeilijker om de Chinese georganiseerde criminaliteit
  in Nederland los te zien van de fenomenologie van deze
  criminaliteit in geheel West-Europa.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken