• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VI.1. De mafia in Itali

  VI.1. De mafia in Itali: een eigentijds beeld van de
  situatie

  Het tegenwoordige probleem van de georganiseerde misdaad in
  Itali is ongetwijfeld nauw verbonden met de transformatie die de
  mafia in Sicili na de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. De
  andere mafia’s staan immers niet alleen in organisatorisch opzicht
  sterk onder invloed van de Siciliaanse mafia, maar zij werken ook
  op steeds grotere schaal met deze mafia samen. Hierom wordt eerst
  deze metamorfose besproken. Vervolgens zal aan de hand van een
  recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome de
  hedendaagse fenomenologie van de georganiseerde misdaad in Itali in
  het algemeen worden uiteengezet.

  VI.1.1. De transformatie van de Siciliaanse mafia na de Tweede
  Wereldoorlog

  Traditioneel waren mafiosi mannen van eer, heren die in
  de onzekere en gevaarvolle wereld waarin ze leefden, niet alleen in
  staat waren om fier en zelfverzekerd om te gaan met de problemen
  van alledag, maar die ook bereid waren om de eer en positie van
  zichzelf en hun familie zonodig met geweld te verdedigen. Sterker
  nog: wie nooit iemand had gedood, moest geen hoop koesteren ooit
  een mafioso te worden; hij zou zijn omgeving nimmer schrik
  inboezemen en dus ook niet het nodige respect verwerven. Maar met
  deze kenschets van de mafioso is de traditionele Siciliaanse mafia
  zeker niet voldoende getypeerd. Immers, als gevolg van het feit dat
  in de loop van de negentiende eeuw in het Zuiden van Itali wel de
  feodale verhoudingen teloorgingen maar de moderne natie-staat niet
  tot ontplooiing kwam, verwierf de mafioso in dit gebied, en vooral
  in West-Sicili en Zuid-Calabri, een zr invloedrijke machtspositie.
  De verklaring hiervoor is eenvoudig deze: omdat de Italiaanse staat
  haar geweldsmonopolie niet daadwerkelijk handhaafde, kon handhaven,
  trok de mafioso dit monopolie als het ware aan zich en bouwde het
  uit tot de kern van een gewichtige functie in het hele
  maatschappelijke leven.

  Ten eerste zorgde de mafioso voor bescherming van
  gevestigde belangen – persoonlijke veiligheid, eigendommen,
  financile rijkdom; wie niet bereid was voor die bescherming te
  betalen, werd vroeg of laat geconfronteerd met diefstallen,
  overvallen en brandstichtingen. Ten tweede stond hij in voor
  repressie, in het
  bijzonder ten aanzien van diegenen die de mede door hem gevestigde
  orde in gevaar brachten, althans niet voldoende respecteerden:
  dieven, brandstichters en prostitues; op dit vlak was samenwerking
  tussen hem en de statelijke politie trouwens helemaal niet
  uitgesloten. En in de derde plaats speelde de mafioso een hele
  belangrijke bemiddelende rol, zowel ter beslechting van alle
  mogelijke conflicten tussen leden van de lokale gemeenschap, als in
  relatie tot geschillen met bovenlokale en nationale overheden.
  Waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat veel mafiosi deze
  rol uiterst geschikt konden spelen omdat zij reeds beroepsmatig
  sleutelfuncties bekleedden. Zij waren actief als tussenhandelaar in
  de landbouw, ze werkten als dokter of advocaat, ze waren voorzitter
  van kleine banken en coperatieve ondernemingen (Arlacchi, 1983 en
  1986; Hess, 1973; Blok, 1975; Matard-Bonucci, 1994).

  Onder invloed van verschillende politieke en economische
  ontwikkelingen verloor de mafioso na de Tweede Wereldoorlog zijn
  traditionele machtspositie en ontwikkelde hij zich meer en meer tot
  een gangster-mafioso. Een van de belangrijkste factoren was de
  leegloop van het platteland. Veel jongemannen verlieten in de jaren
  vijftig en zestig het platteland in het Zuiden om werk te zoeken in
  de industrie in het Noorden van Itali, in Zwitserland, in Duitsland
  en Frankrijk, in Belgi en in Nederland. Hierdoor werden de mafiosi
  haast letterlijk beroofd van hun plaatselijke achterban. Deze
  demografische uitholling van hun machtspositie op het platteland
  ging gepaard met fervente pogingen van de Italiaanse staat om haar
  geweldsmonopolie op de mafiosi te heroveren. En niet zonder succes:
  tal van mafiosi en hun handlangers werden in de jaren veertig en
  vijftig gearresteerd. Op den duur beschikten de overblijvende
  mafiosi niet eens meer over genoeg binnenlandse mankracht voor hun
  illegale praktijken: de toepassing van geweld, de smokkel van
  sigaretten, enzovoort; zij zagen zich toen zelfs gedwongen om een
  beroep te doen op Italianen die eerder al naar de Verenigde Staten
  waren gemigreerd. En vooral door dit te doen brachten zij een
  osmose tot stand tussen de traditionele mafioso en de moderne
  stedelijke gangster.

  Dat de gangster-mafioso niet helemaal – of beter, achteraf
  gezien: helemaal niet – in de marginaliteit ten onder ging, wordt
  vooral toegeschreven aan het feit dat uitgerekend in diezelfde
  jaren vijftig en zestig de Italiaanse overheid onder impuls van de
  grote politieke partijen, met name de Christen-Democratische
  Partij, reusachtige sommen geld begon te spenderen aan de
  ontwikkeling van het Zuiden. Dit beleid bracht met zich mee dat tal
  van mafiosi – vooral uit machtsoverwegingen van de kant van de
  betrokken politici – belangrijke functies verwierven in de lokale
  en regionale bestuursorganen die werden opgericht om de
  desbetreffende gelden te spenderen. Op korte termijn werden veel
  mafiosi hierdoor van de ondergang gered, maar tegelijk ook
  geneutraliseerd: ze verloren hun onafhankelijkheid en zo het
  vermogen om hun belangrijkste wapen: (dreiging met) geweld, in te
  zetten. Op langere termijn gezien verkregen zij op deze manier
  echter wel een zeer geschikte uitgangspositie om opnieuw de macht
  aan zich te trekken. Toen in de jaren zeventig, vooral door
  verdeeldheid tussen en in de politieke partijen, de Italiaanse
  staat niet langer bij machte bleek om het geweldsmonopolie overeind
  te houden, begon een belangrijk deel van de mafiosi, maar nu vanuit
  hun nieuw-verworven bestuurlijk-politieke machtsposities, weer
  gebruik te maken van intimidatie en geweld om het ook in economisch
  en sociaal opzicht voor het zeggen te krijgen. Met als een van de
  belangrijkste gevolgen, zoals de voorbije jaren overduidelijk is
  gebleken, een haast onontwarbare, verregaande verstrengeling van
  belangen tussen mafia-families en politieke partijen – zowel op
  lokaal als op nationaal niveau. Nu werden op hun beurt deze
  partijen meer en meer van die families afhankelijk om hun
  machtspositie op beide niveaus veilig te stellen, niet in het
  laatst via orkestratie van de verkiezingen. De figuur van Salvatore
  Lima (op Sicili), en meer op de achtergrond die van Giuliano
  Andreotti (als leider van heel Itali), staan symbool voor deze
  omkering van de onderlinge verhoudingen (Arlacchi, 1986; Walston,
  1988).

  De mafiosi ontpopten zich ditmaal, in de woorden van Pino
  Arlacchi, als entrepreneurs, wier ondernemingen zich weliswaar op
  drie punten onderscheiden van normale ondernemingen. In de eerste
  plaats hebben hun bedrijven weinig of geen last van concurrentie,
  omdat mafiosi, juist ook door hun gewelddadige optreden, zich
  gemakkelijk en goedkoop kunnen verzekeren van contracten, orders,
  grondstoffen, enzovoort. In de tweede plaats troeven zij de
  concurrentie af, omdat zij niet alleen de salarissen van hun
  werknemers laag houden, maar ook volop gebruik maken van
  zwartwerkers en zich zo dus onttrekken aan het betalen van
  belastingen en sociale premies; en de meeste arbeidsinspecteurs
  hebben niet zoveel zin om mafia-bedrijven te controleren. En in de
  derde plaats staan hun ondernemingen veel sterker dan gewone
  bedrijven, omdat ze volop kunnen werken met illegaal vermogen,
  opgebouwd door middel van alle mogelijke criminele activiteiten.
  Waarbij voor de jaren zestig en zeventig, en later natuurlijk, moet
  worden gedacht aan meer traditionele vormen van misdaad zoals de
  protectie-afpersing business, de smokkel van sigaretten en wapens,
  en de kidnapping van leden van vermogende families, maar vooral ook
  aan de handel in verdovende middelen op de Verenigde Staten. Juist
  deze handel leverde de mafia-ondernemingen zoveel fortuin op dat
  zij het wel moesten injecteren in het internationale geldverkeer en
  laten circuleren op de internationale financile markten. Deze
  wederopstanding van de mafia liet de organisatie van haar gelederen
  natuurlijk niet onberoerd. Traditioneel vormen mafiosi het
  middelpunt van een cosca. Met een groep van enkel 2 4 man,
  gewoonlijk broers of vaak toch familieleden, zijn zij de harde kern
  van een clique die verder bestaat uit een onbepaald
  aantal kleine informele groepjes, samengesteld uit verwanten en/of
  goede vrienden, en daar weer allerlei handlangers van die zelf
  evenwel niet tot de cosca behoren. De kernfunctie van de mafiosi
  bestaat niet alleen in het regelen van de betrekkingen en
  activiteiten binnen de groep, maar ook in het onderhouden van
  relaties met de partiti – overheidsorganen, autoriteiten,
  ambtenaren – om de belangen van hun cosca te behartigen, goedschiks
  of kwaadschiks, via corruptie of met geweld. De ontwikkelingen in
  de jaren zestig en zeventig hebben dit organisatiepatroon niet
  wezenlijk aangetast. Niettemin werkten zij twee dingen in de hand.
  Ten eerste dat er een aantal cosche ontstond die wel 70 80
  man telden, sterk genoeg dus om de alsmaar groeiende bedrijvigheden
  te runnen. Ten tweede, en in samenhang hiermee, dat het kindertal,
  en vooral het aantal mannelijke afstammelingen, van de betrokken
  families alsmaar werd opgeschroefd om over de nodige mankracht te
  kunnen blijven beschikken. Hiertoe werden zelfs, via huwelijken of
  anderszins, allianties aangegaan met andere mafia-families in de
  stad en/of in de streek (Hess, 1973 en 1986; Arlacchi, 1986;
  Jamieson, 1994; Pizzorno en Della Porta, 1994).

  Deze concentratie van macht in de handen van een beperkt aantal
  cosche en de daarbij behorende families, voedde opnieuw de gedachte
  dat de mafia, in elk geval in Sicili maar wellicht ook in Calabri,
  meer is dan de som van de individuele, in wisselende coalities
  samenwerkende cosche, en op de een of andere manier in wezen n cosa
  nostra vormt, al was het maar om onderlinge conflicten tussen en
  binnen cosche te voorkomen dan wel te beslechten. Deze gedachte
  bleek allengs meer steekhoudend dan critici van de mafia mythe
  beweerden. Sinds 1965 hebben vele vooraanstaande verdachten en
  belangrijke informanten bevestigd dat in elk geval in de meeste
  provincies van Sicili een cupola of commissione
  instaat voor de cordinatie tussen de belangrijkste betrokken cosche
  respectievelijk families: inderdaad de beslechting van conflicten,
  maar ook de afstemming van zakelijke belangen, de vervanging van
  leiders en de toepassing van (dodelijk) geweld. Ook staat vast dat
  op interprovinciaal niveau wordt samengewerkt, maar in hoeverre
  deze samenwerking ook werkelijk is gevat in een min of meer
  permanente commissione interprovinciale, is nog altijd aan
  twijfel onderhevig (Gambetta, 1993; Arlacchi, 1993).

  VI.1.2. De hedendaagse situatie van de georganiseerde misdaad
  in Itali

  Wie nu de hedendaagse situatie van de georganiseerde misdaad in
  Itali – in het algemeen betiteld als de mafia – in ogenschouw wil
  nemen, kan dit het beste doen aan de hand van het al genoemde
  omvangrijke rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit
  1994 (Ministero dell’ Interno, 1994). Wat de Siciliaanse mafia
  betreft laat dit rapport duidelijk zien dat de situatie op Sicili
  veel gecompliceerder is dan gewoonlijk wordt gedacht. De
  georganiseerde misdaad bestaat hier niet slechts uit het beperkte
  aantal – men zegt 180 – belangrijke cosche die tezamen de cosa
  nostra vormen. Naast deze cosa nostra-families zijn niet alleen ook
  nog gewone mafia-families actief, maar eveneens groepen van
  misdadigers – overwegend samengesteld uit gewezen leden van de cosa
  nostra of de mafia – die worden gerekend tot de stidda.
  Bovendien is er nog sprake van talrijke lokale misdadigersbenden.
  De verhoudingen tussen al deze segmenten van de Siciliaanse
  (georganiseerde) misdaad liggen niet zo duidelijk. Niettemin kan
  worden gesteld dat de cosa nostra-families de andere families,
  groepen en bendes, bepaald niet volkomen in de hand hebben. Op een
  aantal plaatsen zouden stidda-groepen zelfs even machtig zijn als
  de cosa nostra-families. Over het geheel genomen kan echter aan de
  suprematie van de cosa nostra niet worden getwijfeld. Enerzijds
  niet, omdat de cosa nostra – deels als gevolg van de moorddadige
  oorlogen die in de jaren zeventig en tachtig in haar schoot hebben
  gewoed, deels als gevolg van het meer intensieve en meer
  doeltreffende optreden van politie en justitie tegen een aantal
  clans – zichzelf meer en meer heeft georganiseerd als een geheim
  genootschap dat op een uiterst restrictieve manier nieuwe leden
  recruteert en er werkelijk alles aan doet om ook intern haar
  affiliaties en activiteiten af te schermen. Anderzijds niet, omdat
  de cosa nostra, meer dan welke andere geleding van de Siciliaanse
  (georganiseerde) misdaad ook, zowel zeer verweven is met alle
  denkbare bestuurlijke organen en invloedrijke beroepsgroepen op
  Sicili zelf en voor een stuk ook hierbuiten, als nog altijd een
  hele belangrijke rol speelt in allerhande illegale activiteiten,
  met name de protectie en de drugshandel. Daarenboven heeft zij een
  ijzersterke positie in ettelijke legale sectoren van de economie,
  vooral de bouwnijverheid en de dienstensector (Falcone, 1994).

  Het totale aantal criminele groepen in Calabri wordt geschat op
  150, met bij elkaar zo’n 5.500 leden. Hiervan kunnen er zo’n 85
  worden gerekend tot de Calabrese mafia, de ‘ndrangheta; de andere
  zijn gewone mafia-families en criminele bendes. Evenals bij de
  Siciliaanse cosche bestaat de harde kern van de Calabrese cosche
  gewoonlijk uit broers en/of neven. Hun algemene sterkte varieert
  van 5-10 leden tot meer dan 200 bondgenoten. Ook de ‘ndrangheta was
  in de jaren tachtig gewikkeld in een gewelddadige strijd tussen een
  aantal cosche. Zeer vermoedelijk werd deze strijd door bemiddeling
  van de cosa nostra beindigd. Bovendien werd, om herhaling te
  voorkomen, op haar aandringen eveneens in Reggio Calabria een
  provinciale cupola gevormd, belast met de toedeling van territoria,
  de beslechting van conflicten, enzovoort. Maar ook in andere
  opzichten maakte de ‘ndrangheta in de voorbije decennia eenzelfde
  ontwikkeling door als de cosa nostra.
  Traditioneel hielden haar families zich vooral bezig met
  kidnapping, afpersing en smokkel van sigaretten. Sinds de jaren
  zeventig zijn zij echter ook volop betrokken bij de handel in
  drugs, met name herone. En mede dankzij de vermogens die zij in
  deze handel wisten te vergaren, hebben zij vervolgens een
  machtspositie kunnen opbouwen in de bouwnijverheid en de
  agro-industrie. Dat de ‘ndrangheta tegelijkertijd ook helemaal
  verweven geraakte met de overheid, in al haar gedaanten, tonen de
  cijfers duidelijk aan. Sedert 1991 werden meer dan 400
  overheidsdienaren in Reggio Calabria in staat van beschuldiging
  gesteld wegens bindingen met de mafia, moord en drugshandel (Paoli,
  1994).

  In de jaren tachtig woedde er ook een hevige strijd om de macht
  binnen de camorra, de Napolitaanse georganiseerde misdaad. Hier
  ging de strijd tussen de clans van de nuova camorra organizzata
  onder leiding van Rafaele Cutolo tegen de clans die zich hadden
  gegroepeerd onder de noemer van nuova famiglia. Deze strijd bleef
  evenwel onbeslist. Dit is wellicht ook een van de redenen waarom er
  in de schoot van de camorra niet werd overgegaan tot de oprichting
  van een cupola naar Siciliaans voorbeeld. Een andere reden is
  volgens insiders mogelijk geweest dat vooraanstaande
  camorristi de vorming van zulk een commissie te riskant
  vonden en er de voorkeur aan gaven om hun activiteiten op een
  minder grijpbare manier op elkaar af te stemmen. Dat er behoefte
  bestond n bestaat aan cordinatie, valt immers niet te betwijfelen.
  De camorra wordt op dit ogenblik gevormd door ongeveer 110 clans
  die tezamen zo’n 6.700 aanhangers tellen. Hun criminele
  activiteiten lopen nogal uiteen. Voor een deel hebben zij
  betrekking op drugshandel, illegaal gokken, overvallen en
  afpersingen, voor een ander deel spelen zij zich af in legale
  sectoren van de economie ( bouwnijverheid, afvalverwerking,
  hotelwezen en toerisme). Waar een belangrijk aantal camorra-clans
  echter vooral rijkdom en macht mee heeft verworven, is de handel in
  cocane, vanuit Zuid-Amerika naar Europa; die kwam in de jaren
  tachtig voor een belangrijk deel in hun handen. Overigens ging de
  opbloei van de camorra ook gepaard met een toenemende corrumpering
  van de overheid. Tal van politici, lokale ambtenaren, politiemensen
  en rechters zijn in de voorbije jaren beticht van criminele
  contacten met (leden van) de camorra. Alleen al in 1993 werden in
  Napels en omgeving 19 gemeenteraden ontbonden op grond van hun
  connecties met de camorra (Walston, 1986).

  Volgens de laatste gegevens zijn er in Apuli zo’n 45 criminele
  groepen actief, die in totaal rond de 1.600 man tellen. Voor het
  merendeel gaat het hier om gewone gangster-bendes die slechts in
  geringe mate beantwoorden aan het beeld en de realiteit van een
  mafiose cosca. Maar een deel van de betrokken clans opereert onder
  de vlag van de sacra corona unita. En in hun midden beslist een
  cupola over de verdeling van het grondgebied, het gebruik van
  dodelijk geweld, de cordinatie van de illegale activiteiten. De
  onderlinge organisatie van deze clans gaat dus wel in de richting
  van de cosa nostra. Wat de criminele activiteiten van de Apulische
  groepen aangaat, is het zo dat zij traditioneel vooral actief waren
  in de smokkel van sigaretten. In de loop van de jaren tachtig
  raakten zij evenwel ook betrokken bij de handel in herone. Na het
  uitbreken van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavi nam hun
  aandeel in deze handel zienderogen toe, omdat de Balkan-route voor
  een deel werd verlegd naar de route van Zuidnaar Noord-Itali. Als
  gevolg van deze oorlog zijn de Apulische groepen trouwens ook een
  steeds grotere rol gaan spelen in de illegale wapenhandel, tussen
  voormalig Joegoslavi en Itali, maar gaandeweg ook in Itali
  zelf.

  Deze beknopte schets van de situatie kan niet worden afgerond
  zonder te hebben gewezen op twee belangrijke ontwikkelingen in
  Itali die de zoven besproken geledingen van de georganiseerde
  misdaad alle vier tegelijk betreffen. De eerste is dat tal van
  gegevens erop wijzen dat in de voorbije jaren de cosa nostra, de
  ‘ndrangheta, de camorra en de sacra corona unita niet alleen nauwer
  zijn gaan samenwerken, maar op allerhande manieren ook in
  organisatorisch opzicht naar elkaar zijn toegegroeid. Zo bestaan er
  tegenwoordig sterke (persoonlijke) bindingen tussen de cosa nostra
  en de ‘ndrangheta enerzijds, en de ‘ndrangheta en de camorra
  anderzijds. In het officile rapport waaruit deze gegevens zijn
  geput, wordt zelfs gesteld dat er sprake is van integratie, of
  sterker nog: unificatie, van de genoemde groepen. De tweede
  ontwikkeling sluit hier nauw op aan. Waar in de voorbije decennia
  bij herhaling werd vastgesteld dat aanvankelijk vooral de
  Siciliaanse mafia, maar later ook de ‘ndrangheta en camorra, en
  sinds kort eveneens de sacra corona unita, probeerden om ieder voor
  zich een deel van de illegale markten in Midden- en Noord-Itali te
  veroveren, daar zien oplettende waarnemers nu dat deze groepen ook
  hier elkaar steeds meer ondersteunen in hun criminele activiteiten.
  Bij tijd en wijle vormen zij heuse coalities om hun operaties
  succesvol te laten verlopen, ook door de afscherming ervan tegen
  doortastend overheidsoptreden, en als het moet met gebruikmaking
  van grof geweld tegen politiemensen, politici en rechters. Giovanni
  Falcone en Paolo Borsellino zijn wel de meest bekende en meest
  belangrijke slachtoffers van hun terreur geworden (Palmieri, 1992).
  Er is in toenemende mate inderdaad sprake van een echte Italiaanse
  mafia, in de haast letterlijke betekenis van het woord.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken