• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VI.2. De uitwaaiering van de Italiaanse mafia over Europa

  VI.2. De uitwaaiering van de Italiaanse mafia over
  Europa

  Maar de Italiaanse mafia is niet binnen de grenzen van Itali
  gebleven. Heden ten dage opereren in elk geval de cosa nostra, de
  ‘ndrangheta en de camorra wereldwijd. Deze internationalisering, om
  niet te zeggen:
  globalisering, van de Italiaanse mafia kan niet in haar geheel met
  een paar woorden worden verklaard. Vrij algemeen wordt aangenomen
  dat dit proces als het ware op gang is gebracht door de massale
  emigratie van Italianen uit het Zuiden van hun land naar
  Noord-Amerika, Australi en, ook niet onbelangrijk, West-Europa. Hun
  emigratie bracht niet alleen met zich mee dat zich in een aantal
  Italiaanse gemeenschappen in het buitenland al vlug dezelfde
  mafiose praktijken ontwikkelden als in het vaderland, althans in
  Sicili en Calabri, maar impliceerde ook dat de mafia-families die
  in Itali zo goed en zo kwaad als het ging, trachtten te overleven,
  in die buitenlandse gemeenschappen als vanzelf de nodige
  natuurlijke bondgenoten vonden voor internationale criminele
  activiteiten. En hiermee wordt geraakt aan de tweede factor die de
  internationalisering van de Italiaanse mafia zo heeft bevorderd: de
  illegale handel in de verboden verdovende middelen en dus, op de
  achtergrond, de strafbaarstelling van het gebruik van deze middelen
  (Rey en Savona, 1993). Hoe dit proces in zijn werk is gegaan, werd
  met name onderzocht in de Verenigde Staten. Waarom dit onderzoek
  juist hier, en niet in Australi, Canada of West-Europa, plaatsvond,
  behoeft geen ingewikkelde verklaring. Precies in dit land heeft de
  mafia zich vanaf het einde van de 19e eeuw in hoog tempo ontwikkeld
  tot een cosa nostra die in macht en rijkdom niet onderdoet voor
  haar Siciliaanse tegenhanger (Nelli, 1976; Rimanelli, 1992).
  Aanvankelijk, op het einde van de vorige eeuw, manifesteerde de
  Italiaans-Amerikaanse mafia zich vooral in de vorm van criminele
  bendes immigranten, waaronder gewezen leden van de Siciliaanse
  mafia en de Napolitaanse camorra, die zich binnen de Italiaanse
  gemeenschappen zelf, vooral die in New Orleans en New York,
  schuldig maakten aan allerhande criminaliteit, maar zeker ook aan
  afpersing. In de kring van de tweede generatie-immigranten uit
  Itali deed zich in het begin van deze eeuw evenwel een nieuwe
  ontwikkeling voor. Ondernemende figuren in hun midden probeerden
  zich toen meester te maken van de klassieke zwarte markten in de
  grote steden: illegaal gokken, prostitutie en verdovende middelen.
  En niet zonder succes. Dit bleek zonneklaar op het moment dat de
  Drooglegging werd afgekondigd in 1920: samen met vooral Joodse en
  Ierse groepen werkten zij zich al snel op tot grootmeesters in de
  illegale produktie en distributie van alcohol. Na de Drooglegging
  (1920-1932) investeerden zij grote delen van hun fortuin niet
  alleen in het (il)legale gokwezen en de prostitutie, maar ook in
  legale sectoren van de economie, zoals de bouw- en
  textielnijverheid. In de jaren vijftig en zestig tenslotte begaven
  de Italiaans-Amerikaanse mafia-families zich volop in de illegale
  drugshandel. De zogenaamde Pizza Connection liet onverbloemd zien
  hoe eendrachtig zij hierbij samenwerkten met de Siciliaanse cosa
  nostra (Alexander, 1988; Jacobs, 1994; Jamieson, 1992).

  In West-Europa heeft zich niet een soortgelijke ontwikkeling
  voorgedaan als in de Verenigde Staten. Dit is een feit. In dit deel
  van Europa is in de voorbije honderd jaar niet zoiets als een cosa
  nostra tot wasdom gekomen. Waarom dit niet zo is, werd tot nu toe
  nimmer onderzocht. Maar gelet op de geschiedenis van de Amerikaanse
  cosa nostra ligt het voor de hand dat wie zulks wil onderzoeken, op
  verschillende vragen een antwoord moet zien te geven. Punt n: uit
  welke streken kwamen de emigranten die naar Duitsland, Frankrijk,
  het Verenigd Koninkrijk, Belgi en Nederland trokken? En punt twee:
  de vraag naar het beleid dat in de onderscheiden landen werd
  gevoerd rond twijfelachtige diensten en goederen als illegaal
  gokspel, seks, alcohol en drugs. Werkte dat hier ook – of juist
  niet! – het ontstaan van zwarte markten in de hand waarin
  Italiaanse mafiosi en andere gangsters zich als vissen in het water
  voelen? Hoe het antwoord op deze vragen ook luidt, het kan niet
  verhullen dat er sedert een aantal jaren wl sprake is van een
  zekere uitwaaiering van de Italiaanse mafia over Europa. Voor wat
  West-Europa betreft, werd deze ontwikkeling voor het eerst goed
  zichtbaar in Duitsland. Na de val van De Muur in 1989 bleek al vlug
  dat mafia-groepen ook in Midden- en Oost-Europa actief werden. Voor
  de hedendaagse overkomst van de Italiaanse mafia naar West-,
  Midden- en Oost-Europa worden heel verschillende, maar wel elkaar
  aanvullende verklaringen gegeven. Wanneer men deze verklaringen
  beziet vanuit Itali, in het bijzonder ook vanuit de positie van de
  Italiaanse mafia zelf, dan kunnen ze als volgt worden gerangschikt.
  In de eerste plaats bewerkstelligden enerzijds de interne
  mafia-oorlogen en anderzijds de steeds doeltreffender acties van
  politie en justitie, dat heel wat leden en aanhangers van
  mafia-clans hun heil zochten in de omringende landen, en vooral in
  die landen waar zich eerder al grote Italiaanse gemeenschappen
  hadden gevormd, zoals in Duitsland, Frankrijk en Belgi. Deze
  landen, deze gemeenschappen, boden hen immers ruime kansen om zich
  te onttrekken aan de wraak van vroegere bondgenoten en aan de greep
  van de Italiaanse overheid. In de tweede plaats bracht de
  toenemende betrokkenheid van de drie voornaamste mafia-geledingen
  bij de internationale drugshandel haast als vanzelf met zich mee
  dat zij zich over de grenzen van Itali waagden, zowel om de in- en
  uitvoer, en voor een stuk ook de distributie, van de desbetreffende
  drugs (herone en cocane) in Europa te kunnen regelen, als om de
  gigantische winsten die met deze handel werden behaald, via
  witwasoperaties veilig te stellen. En in de derde plaats mag
  natuurlijk niet uit het oog worden verloren dat het voor de mafia
  ook heel aantrekkelijk was om in West-Europa en wat later ook in
  Midden- en Oost-Europa haar criminele activiteiten te ontplooien.
  Hier floreren allerhande grote zwarte markten, terwijl in veel van
  de betrokken landen de overheid in het geheel niet berekend is op
  de bestrijding van mafia-groepen (Falcone, 1992).

  Het zou te ver voeren om hier land voor land na te gaan hoe de
  overkomst van de Italiaanse mafia zich heeft
  voltrokken. Noodgedwongen moet deze ontwikkeling dus in enkele
  algemene lijnen worden geschetst. Op grond van het al eerder
  genoemde rapport van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse
  Zaken over de georganiseerde misdaad in Itali kan allereerst worden
  gesteld dat de mafia tegenwoordig nog volop in de internationale
  drugshandel zit. Nog steeds verhandelt zij herone en hash uit Azi
  naar Europa en Amerika, en cocane van Zuid-Amerika, soms via
  Noord-Amerika, naar Europa. Opmerkelijk hierbij is dat de camorra
  in hoog tempo een even belangrijke rol in deze handel is gaan
  spelen als de cosa nostra en de ‘ndrangheta, vooral dan in de
  cocanehandel. Verder bedrijven alle drie deze geledingen van de
  Italiaanse mafia binnen Europa een zeer levendige wapenhandel, in
  het bijzonder in en rondom de burgeroorlog in voormalig Joegoslavi.
  De wapens in kwestie worden niet alleen betrokken uit Oost-Europa,
  maar ook uit Duitsland en Belgi. Typisch voor de Apulische
  mafia-groepen is de grootschalige illegale handel in
  tabaksprodukten (vooral sigaretten), voor een stuk samen met
  Russische criminele bendes, zowel in Itali als buiten Itali. Dat de
  Italiaanse mafia tot op de dag van vandaag haar zwarte geld nog
  steeds voor een deel witwast in Zwitserland klinkt misschien wat
  ongeloofwaardig, maar is toch nog steeds waar. Zij zet evenwel ook
  belangrijke witwasoperaties op via banken en bedrijven in
  Middeneuropese staten (Ministry of the Interior, 1994; Violante,
  1994). Dit zeker incomplete Italiaanse beeld van de uitwaaiering
  van de mafia over Europa sluit goed aan op het beeld dat het BKA
  van haar penetratie in Duitsland heeft gegeven. In 1992 kwam deze
  centrale recherche informatiedienst tot de vaststelling dat de
  Siciliaanse mafia actief is in de meeste (West-)Duitse staten (7),
  de camorra in 5, de ‘ndrangheta in 4, de sacra corona unita in 3,
  en de stidda ook in 3. Hun medestanders en handlangers opereren
  vooral in steden als Mannheim, Stuttgart, Heidelberg, Mnchen,
  Hamburg, Frankfurt en Keulen. De delicten waaraan zij zich het
  meest schuldig maken, zijn drugs- en wapenhandel, afpersing en
  oplichting. Hoe gewelddadig het hierbij tot op de dag van vandaag
  toegaat, is in de Duitse journalistieke literatuur uitvoerig
  gedocumenteerd (Leyendecker et al., 1992; Scherer, 1993;
  Raith, 1989). Een serieuze analyse van de tegenwoordige manoeuvres
  van de Italiaanse mafia in Frankrijk is nimmer gepubliceerd. Veel
  verhalen hieromtrent komen niet veel verder dan het wapenfeit van
  de cosa nostra in de jaren zeventig: de onttroning van Marseille
  als draaischijf van de heronehandel op Amerika (Galante en Sapin,
  1979). De aanhoudende berichten over vrstrekkende penetratie van de
  mafia in Frankrijk brachten niettemin het Franse Parlement in 1992
  tot het besluit om een onderzoek in te stellen. De desbetreffende
  onderzoekscommissie bracht in januari 1993 verslag uit in het
  Rapport sur les moyens de lutter contre les tentatives de
  pntration de la mafia en France
  . Ofschoon de conclusies van dit
  rapport niet onomstreden zijn, bieden zij toch voldoende houvast
  voor de stelling dat het actieterrein van de Italiaanse mafia
  tegenwoordig niet meer is beperkt tot het Zuiden van Frankrijk maar
  zich ook uitstrekt tot andere delen van het land, in het bijzonder
  Grenoble en omgeving. Wat de activiteiten van de mafia zelf
  aangaat, zijn er duidelijke aanwijzingen dat zij nog steeds is
  betrokkken bij de handel in verdovende middelen en bij al dan niet
  legale kansspelen, maar ook dat zij ondertussen een zekere positie
  heeft opgebouwd in de bouwindustrie. Dat er verder ook in Frankrijk
  allerhande mafiose witwasoperaties plaatsgrijpen, ligt voor de
  hand. Een aantal van deze bevindingen worden overigens
  onderschreven door bekende journalisten (Calvi, 1993). Wat Belgi
  betreft, blijkt uit allerhande nieuwsberichten dat mafia-groepen,
  of toch in elk geval leden hiervan, zich niet alleen al sinds de
  jaren zeventig in dit land schuilhouden, maar hier ook
  daadwerkelijk activiteiten ontplooien. Deze gegevens verwijzen
  nogal eens naar de grote Italiaanse gemeenschappen in Walloni en in
  Brussel. De activiteiten welke die groepen en personen er
  ontplooien, hebben vooral betrekking op de handel in verdovende
  middelen, maar ook op illegale wapenhandel, koppelbazerij en
  systematische afpersing. Recentelijk (20 januari 1994) heeft vooral
  de uitlevering aan Itali van P. Di Mora, op het eerste gezicht een
  ijverige restauranthouder in Charleroi, aangetoond dat deze
  berichten echt serieus moeten worden genomen; hij vertegenwoordigde
  de Siciliaanse Cuntrera-clan in Belgi. Eerder al had de aanhouding
  van een aantal Italianen in het Brusselse, op 7 januari 1993,
  overduidelijk laten zien dat al die berichten duidelijk een kern
  van waarheid bevatten. Bij deze actie (Braccio genoemd,
  ofwel: arm) ging het vooral om Italianen die zijn verbonden met de
  mafia-clan van Madonia uit het Siciliaanse Caltanissetta, en die
  volop zijn betrokken bij de handel en distibutie in verdovende
  middelen, zowel herone als cocane. Maar langer geleden hadden
  Belgische kranten ook reeds diverse keren onheilspellende dingen
  bericht. Hierbij kan worden verwezen naar de aanhouding van F.
  Ferrera te Brussel, berucht mafia-leider in Catania, bedreven in de
  smokkel van verdovende middelen en diamanten (14-9-1991), en de
  aanhouding van vier mafiosi, in de periode van 27 april tot 3 mei
  1992, in het Luikse, die deel uitmaken van de Siciliaanse
  Russo-clan, betrokken bij overvallen, afpersingen, wapenhandel en
  handel in verdovende middelen. Het heeft er, kortom, alles van dat
  ook Belgi inderdaad op diverse vlakken een operatie-gebied van de
  Italiaanse mafia is geworden (Fijnaut, 1993; De Pauw, 1993; Ilegems
  en Sauviller, 1995).

  Bovenstaande schetsen van de situatie in enkele omringende
  landen laten er geen misverstand over bestaan dat de uitwaaiering
  van de Italiaanse mafia over Europa momenteel een feit is.
  Natuurlijk kan nog worden getwist over de vraag welke mafia’s en
  welke mafia-families op welke manieren precies waar bij welke
  vormen
  van georganiseerde misdaad zijn betrokken, maar dat het zover is,
  staat vast. Hiermee is vanzelfsprekend niet gezegd dat nu ook in al
  die landen Italiaanse toestanden heersen. Zowel waar het gaat om de
  verwevenheid van mafia-families en overheden, als op het punt van
  de controle over legale nijverheden, zijn de verschillen tussen de
  situatie in Itali en die in andere (West-)Europese landen nog heel
  groot. Of zij zo groot zullen blijven wanneer de Italiaanse mafia
  in dit deel van West-Europa meer en meer ingeburgerd raakt, is
  overigens een vraag die in dit verband voor de hand ligt. Zij kan
  met de hulp van het Amerikaanse voorbeeld evenwel niet goed worden
  beantwoord, omdat er op een aantal belangrijke punten grote
  verschillen tussen de Verenigde Staten en West-Europa bestaan,
  bijvoorbeeld waar het gaat om de organisatie van het lokale
  politieke systeem en de institutionele positie van de vakbonden.
  Maar dit voorbeeld maant wel tot behoedzaamheid. Want, zoals
  rechter Falcone bij herhaling heeft onderstreept, de mafia is
  wonderwel in staat zich aan te passen aan nieuwe, andere en
  veranderende omstandigheden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken