• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VI.4. De Italiaanse mafia

  VI.4. De Italiaanse mafia: ook in Nederland een
  probleem?

  De gevestigde Italiaanse gemeenschap in Nederland is
  publiekelijk nimmer uitdrukkelijk in verband gebracht met
  Italiaanse georganiseerde misdaad, laat staan met de Italiaanse
  mafia. Als er van deze misdaad, deze mafia, al een binnenlands
  probleem werd gemaakt, dan hield dit rechtstreeks verband met
  concrete, tijdelijke acties van Italiaanse misdadigers die hier van
  buiten Nederland optraden. Het bekendste voorbeeld hiervan is de
  kidnapping van mevrouw Van der Valk in 1982. Een voorbeeld dat pas
  later meer de aandacht heeft
  getrokken, betreft de poging van de Italiaans-Amerikaanse mafia om
  zich meester te maken van het gokwezen in Amsterdam (Middelburg,
  1988). En ook nog andere, onbekende, voorbeelden suggereren dat in
  elk geval tot voor kort het optreden van de Italiaanse mafia op
  Nederlandse bodem niets van doen had met de Italiaanse gemeenschap
  in ons land. In het levensverhaal dat een van de bekendste
  pentiti uit de kring van de cosa nostra, Antonino Calderone,
  onlangs opbiechtte aan Pino Arlacchi, vertelt hij dat de leider van
  een groepje camorristi in de jaren zeventig geregeld rechtstreeks
  naar Rotterdam kwam om hier grote partijen sigaretten te kopen voor
  de zwarte markt in Zuid-Itali (Arlacchi, 1993: 123).

  Dat de situatie tegenwoordig waarschijnlijk niet meer zo
  eenvoudig ligt, kon de laatste jaren al af en toe worden opgemaakt
  uit persberichten. Die lieten enerzijds doorschemeren dat leden van
  een Romeinse bende die functioneert als een verlengstuk van de
  Siciliaanse mafia, in en om Utrecht betrokken zijn bij het uitbaten
  van pizzeria’s, maar langs deze weg eigenlijk drugshandel
  bedrijven. Anderzijds lieten zij zien dat in Brabant vrij algemeen
  wordt aangenomen dat zonen van bepaalde Italiaanse immigranten
  langdurig en intensief betrokken zijn (geweest) bij criminele
  activiteiten waarin de Italiaanse mafia van oudsher sterk staat:
  het illegale gokwezen en de drugshandel. Berichten als deze geven
  in de eerste plaats voedsel aan de gedachte dat het optreden van de
  Italiaanse mafia op Nederlandse bodem niet langer een incidentele
  kwestie is, maar een meer duurzame aangelegenheid vormt. In de
  tweede plaats maken zij de these aannemelijk dat binnen de
  gevestigde Italiaanse gemeenschap alhier criminele groepen tot
  ontwikkeling kunnen komen, of zelfs zijn gekomen, die op een
  mafiose manier opereren. Bij elkaar geteld wil dit zeggen dat het
  probleem van de Italiaanse mafia heden ten dage ook een Nederlands
  probleem is. Hoe dit er volgens de beschikbare politiebronnen op
  nationaal niveau uitziet, zal hierna worden uiteengezet.

  VI.4.1. De eerste duidelijke signalen

  Eigenlijk al in de loop van de jaren zeventig werd voor insiders
  duidelijk dat Nederland niet verschoond zou blijven van de mafia.
  Maar, zoals in het rapport over de situatie in Amsterdam wordt
  uiteengezet, de eerste berichten hadden geen betrekking op de
  Italiaanse mafia maar op leden van een Amerikaanse cosa
  nostra-familie, die behoorde tot de omgeving van de roemruchte
  Meyer Lansky. Die deed in die jaren immers een duidelijke poging om
  het gokwezen in Amsterdam in handen te krijgen. De aanwezigheid van
  de Italiaanse mafia deed zich voor velen pas in de loop van de
  jaren tachtig gevoelen. De eerste duidelijke signalen werden
  afgegeven in Amsterdam. Enerzijds bleek uit de aanhouding van een
  Italiaans echtpaar (maart 1989) dat in een camper met dubbele
  wanden 45 kg cocane naar Itali wilde smokkelen, dat er vanuit
  Amsterdam een continue stroom van verdovende middelen, en dan met
  name cocane, richting Itali ging. Anderzijds wees de liquidatie van
  twee Italiaanse junks/straatdealers (maart 1990) uit dat grote
  Italiaanse drugs-dealers er niet voor terugschrikken om ook in
  Amsterdam zelf op een mafiose manier te werk te gaan. De twee
  jongens werden hoogstwaarschijnlijk doodgeschoten omdat ze een
  partijtje verdovende middelen niet hadden betaald.

  De vondst van het lijk van een in Rome woonachtige Turk in de
  bossen van Doorn (april 1990) gaf aan dat het probleem van de
  Italiaanse mafia zich ook buiten Amsterdam stelde, met name in en
  rond Utrecht. Deze Turk, die zelf in Itali bekend stond als een
  handelaar in drugs en wapens, onderhield – zo toonde het verdere
  onderzoek aan – nauwe relaties met leden van de Romeinse banda
  della Magliana
  , die reeds vanaf de jaren zeventig in Nederland,
  en meer bepaald in en rond Utrecht, waren neergestreken, op de
  vlucht voor de Italiaanse politie en justitie. Enkele maanden voor
  zijn liquidatie had de desbetreffende man in Amsterdam nog een
  drugsdeal besproken met twee leden, twee broers, van deze bende,
  die gelieerd is aan de Siciliaanse mafia. Een van deze twee hield
  zich in Rome bezig met drugshandel, afpersing en clandestiene
  lotto. De ander, die door de Italiaanse politie werd gezocht voor
  afpersing en verkrachting en die eerder in zijn geboorteland al
  gevangenisstraffen had uitgezeten voor diefstallen en illegaal
  wapenbezit, verbleef al enkele jaren in de omgeving van Utrecht en
  had hier verschillende pizzeria’s gerund. Maar hij was niet de
  grote man. Dit was/is iemand die, om aan de greep van de Italiaanse
  overheid te ontsnappen, reeds in 1973 naar het land van de
  windmolens was gevlucht en in (de buurt van) Utrecht een hele
  pizzeria-keten had opgebouwd. In de ogen van de Italiaanse politie
  deels om zwart geld wit te wassen, en deels om een legale dekmantel
  te hebben voor het bedrijven van illegale praktijken. Later, in
  1987, week er nog een vooraanstaand lid van deze bende naar
  Nederland uit, ditmaal naar Amsterdam, om aan zijn arrestatie in
  Rome te ontsnappen. En prompt werd hij hier het solide contactpunt
  voor leden en aanhangers van de bendes die zich op de Amsterdamse
  drugsmarkt kwamen bevoorraden.

  Wie de genoemde Turk heeft geliquideerd, waarom dat is gedaan,
  en waarom dit in Nederland gebeurde, is niet bekend geworden.
  Waarom leden van de bende telkens weer in Nederland onderdoken, is
  volgens de Italiaanse politie duidelijk. Zij vonden in Nederland
  een rustig klimaat, dat wil zeggen een klimaat waarin ze niet
  alleen rustig konden onderduiken, maar ook rustig zaken konden
  doen, zonder al te veel last van de politie. Dit laatste is niet
  (helemaal) waar. Want uit een intern rapport kan worden opgemaakt
  dat tussen 1989 en 1990
  in zo’n 30 opsporingsonderzoeken, uitgevoerd op allerlei plaatsen
  in het land, ook de gedragingen van Italiaanse delinquenten in
  Nederland, al dan niet gelieerd aan de bekende Italiaanse
  misdaadorganisaties, zijn bekeken. In het algemeen beweren dat de
  Italiaanse mafia in Nederland tot op de dag van vandaag met rust
  werd gelaten, is dus onjuist (Fijnaut, 1994; Ilegems en Sauviller,
  1995). Maar het is wel waar dat de eerste duidelijke signalen die
  aan het einde van de jaren tachtig werden afgegeven, niet
  onmiddellijk en zeker ook niet overal werden gehoord. Pas in 1992
  werd in het kader van de samenwerking tussen de grote
  Randstedelijke politiekorpsen beslist om een omvattend landelijk
  onderzoek naar het optreden van de Italiaanse mafia in Nederland te
  starten. Omdat dit Randstad-initiatief, dat het
  politie-organisatorische kader voor dit project vormde, in de loop
  1993 stukliep op een aantal problemen in de verhoudingen binnen de
  politie en tussen de politie en justitie, is het onderzoek echter
  niet in zijn volle omvang uitgevoerd. Het werd uiteindelijk beperkt
  tot een onderzoek (Campina) naar de drugshandel van enkele
  contactpersonen van de camorra in Zuid-Holland. Naar aanleiding van
  informatie van de carabinieri was hier in het voorjaar van 1992
  toch al een begin mee gemaakt.

  VI.4.2. Het algemene beeld van de situatie

  Juist omdat het bovenbedoelde landelijke onderzoek nooit is
  uitgevoerd, is het onmogelijk om de algemene situatie scherp te
  portretteren. Er moet worden volstaan met een schets van de huidige
  toestand. Hierin zal geen onderscheid worden gemaakt tussen de
  organisaties die op Nederlands grondgebied actief zijn en de
  criminele activiteiten waaraan zij zich hier schuldig maken. Om de
  eenvoudige reden dat het, voorzover bekend, bijna altijd gaat om
  handel in verdovende middelen. Slechts af en toe wordt er in de
  beschikbare berichtgeving ook van andere dingen gesproken: illegale
  handel (op kleine(re) schaal) in vuurwapens enerzijds en het
  verkopen en aanbieden van vals geld anderzijds; en in n geval van
  EU-fraude, samen met louche transportbedrijven uit het Rotterdamse.
  Wel wordt hier het onderscheid gentroduceerd tussen de activiteiten
  van de vier bekende Italiaanse mafia-groeperingen enerzijds en die
  van andere Italianen anderzijds. Dit onderscheid is – juist door
  het gebrek aan eerder onderzoek – in concrete gevallen natuurlijk
  niet gemakkelijk te maken. Maar het voordeel ervan is dat duidelijk
  wordt hoe gecompliceerd de relaties tussen Itali en Nederland op
  dit punt liggen.

  VI.4.2.1. De activiteiten van de mafia-groeperingen
  Het lijdt naar onze mening geen enkele twijfel dat zeker drie van
  de bekende mafia-organisaties op Nederlands grondgebied criminele
  activiteiten (laten) ontplooien. De niet (goed) te beantwoorden
  vraag is alleen: sedert hoelang?, hoe precies? met wie? waar?
  welke?

  Sprekend over de Siciliaanse mafia kan worden gezegd dat in de
  voorbije jaren meer dan eens door clans van deze cosa nostra
  rechtstreeks en onrechtstreeks – via Belgi en Duitsland –
  verdovende middelen uit Nederland zijn gemporteerd. Hiervoor werden
  contactpersonen in zowel Den Haag als Amsterdam ingeschakeld. De
  drugs werden niet alleen over de weg maar ook per vliegtuig naar
  Itali gebracht. Wat de Calabrese ‘ndrangheta betreft is n keer
  duidelijk vastgesteld dat n of meer van haar groepen cocane die zij
  in Zuid-Amerika hadden gekocht, via Rotterdam vervoerden naar
  Itali. Er zijn evenwel berichten dat het niet bij dergelijke
  transitohandel is gebleven. Met name mag niet worden uitgesloten
  dat in Enschede enkele leden van deze groepering zijn neergestreken
  en in deze grensplaats belangrijke geldwisseltransacties op touw
  hebben gezet.

  Maar het lijkt wel vast te staan dat bovenal de camorra in
  Nederland, en speciaal in Amsterdam, zeer actief is op de markt van
  de verdovende middelen, vooral die van de cocane. Uit incidentele
  onderzoeken die de Amsterdamse politie naar haar drugshandel heeft
  ingesteld, kan worden opgemaakt dat deze handel als volgt in elkaar
  zit (zie dus ook het rapport over Amsterdam). Zuidamerikaanse
  cocane-importeurs onderhouden, in Amsterdam, via enkele Italiaanse
  restaurants (in de stad en haar omgeving) nauwe contacten met
  vertegenwoordigers, makelaars haast, van n of meer camorra-clans.
  Wanneer deze personen weten wat er op de markt aan cocane te koop
  is, nemen zij in overleg met de clans bepaalde partijen af en
  regelen het vervoer ervan naar Napels en omgeving. Alle belangrijke
  clans participeren aan deze continue handelsstroom, zowel de clans
  d’Alessandro en Annuziata als de clans La Torre en Stolder. Het
  vervoer van de aankopen gebeurt op verschillende manieren. De meest
  gebruikelijke is nog steeds de inschakeling van koeriers die n – en
  soms twee- of driemaal – per week op Napels rijden. Ook is er
  sprake van dat zowel Nederlandse als Italiaanse firma’s die op het
  eerste oog alleen bloemen en planten naar Itali vervoeren, deze
  bedrijvigheid gebruiken om hun drugstransporten te camoufleren; er
  wordt zelfs gefluisterd dat sommige firma’s van het laatste rijker
  en groter zijn geworden dan van het eerste. En tenslotte zijn er
  aanwijzingen dat grote partijen ook wel per schip naar Zuid-Itali
  worden getransporteerd.
  In aansluiting op dit laatste kan de vraag worden herhaald die ook
  wel in ambtelijke stukken wordt opgeworpen: waarom voeren de
  Italiaanse mafia-groeperingen hun drugs, cocane in het bijzonder,
  niet (meer) rechtstreeks in? Het antwoord op deze vraag schijnt te
  moeten worden gezocht in de richting van: een niet te actieve
  politie, lage straffen wanneer je wordt gepakt, in Spanje zijn er
  niet teveel betrouwbare handelspartners, en heel wat van de
  geschikte Italiaanse smokkelaars zitten voor lange tijd in de
  gevangenis. In hoeverre al deze argumenten steekhoudend zijn, kan
  men zich natuurlijk afvragen. Maar ze stroken wel met de bevinding
  in ons Amsterdamse onderzoek dat de Italiaanse mafia Amsterdam tot
  nu toe alleen nog beschouwt als een marktplaats en niet als een
  plaats van vestiging. Bepaalde van haar geledingen zijn in deze
  stad wel al langer present, hebben hier in de vorm van woonhuizen
  en restaurants ook een bepaalde infrastructuur opgebouwd, maar deze
  infrastructuur heeft, voorzover bekend, alleen maar tot doel om het
  opereren op de markt mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het
  gaat hier tot nu toe om logistieke voorzieningen voor de
  drugshandel en niet om een uitvalsbasis voor de ontplooiing van
  andere criminele activiteiten, laat staan voor de heimelijke, en
  zonodig, gewelddadige inpalming van delen van de economie,
  belangrijke stukken onroerend goed, of onderdelen van het bestuur
  van de stad.

  Wat niet wil zeggen dat er in dit laatste opzicht dan ook niets
  loos zou zijn. Zo gaat immers in (Amsterdamse) politiekringen het
  verhaal dat twee leden van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  bedenkelijke contacten in het Italiaanse milieu hebben.

  VI.4.2.2. De activiteiten van andere Italianen
  Met vorenstaande schets van de activiteiten van de klassieke
  mafia-groeperingen is het beeld niet compleet. Niet alleen omdat de
  Utrechtse vertakking van de banda della Magliana in dit
  verband zeker niet uit het oog mag worden verloren, maar ook omdat
  er nog heel wat andere Italianen zijn die drugs naar Itali
  smokkelen en wellicht – zonder dat wij dat weten – ook rechtstreeks
  of zijdelings in contact staan met mafia-clans of vertakkingen
  hiervan, in Itali zelf en/of in de ons omringende landen.

  Bij deze andere Italianen moet allereerst worden gedacht aan die
  Italianen die al kortere of langere tijd in Nederland verblijven,
  hier eventueel een handelsonderneming, een pizzeria, een ijssalon,
  een caf, een transportfirma of wat dan ook, hebben opgezet, en voor
  eigen rekening of voor rekening van criminele (mafia-)groepen in
  Itali verdovende middelen naar dit land smokkelen, cocane even goed
  als hash, herone of amfetamine/XTC. De liggende, relevante,
  politie-informatie uit de voorbije jaren suggereert dat er op zijn
  minst in 13 grote(re) en kleine(re) gemeenten Italianen woonachtig
  zijn, Italiaanse bedrijven gevestigd zijn, die alleen, maar meestal
  met enkele andere(n), aan deze smokkel meedoen. De gemeenten waarom
  het hier gaat zijn: Rotterdam, Helmond, Alkmaar, Wageningen,
  Oostzaan, Arnhem, Oosterhout, Breda-Roozendaal, Kampen, Den
  Haag-Zoetermeer, en Maastricht. Niet in alle gevallen is bekend
  welke in Itali hun handelspartners zijn, zoals gezegd, en zelfs
  niet altijd waar dezen zich in Itali ophouden, maar het staat wel
  vast dat het gaat om figuren respectievelijk groepen in Milaan,
  Turijn, Florence, Genua, Rome, Napels, Bari, Calabri en Sicili.
  Hieraan dient onmiddellijk te worden toegevoegd dat deze andere
  Italianen niet altijd heel het transport in eigen beheer uitvoeren.
  Er liggen berichten dat ook bij hun smokkeloperaties Nederlandse
  transportbedrijven en im- en exportondernemingen zijn betrokken.
  Niet zoveel, maar toch wel enkele van enige importantie.

  Ook allochtone en buitenlandse inwoners blijken met de
  Italiaanse mafia van doen te kunnen hebben. Zo zou op een gegeven
  moment een Irakese groep rechtstreeks drugs hebben gedeald met
  mafia-clans in Itali. En een Marokkaanse groep in Amsterdam, zo
  luiden politieberichten, leverde een tijdlang alle soorten
  verdovende middelen aan het Italiaanse milieu in Frankfurt. En
  ….., omgekeerd, zijn er aanwijzingen dat vooraanstaande leden van
  de Italiaanse mafia in Duitsland zich ook wel over de grens met
  Nederland wagen. Hoe zou het ook anders kunnen! Zo zou een
  belangrijk Duits mafia-lid volop betrokken zijn bij vrouwenhandel
  in de Limburgse grensstreek. En het bericht dat een andere mafioso
  uit Duitsland een Limburgse stad uitkoos om te overleggen met
  belangrijke partners uit Oost-Europa, klinkt helemaal niet
  onaannemelijk. En tenslotte kan men natuurlijk ook niet om de vraag
  heen of er geen Italianen zijn, kortelings gemmigreerd of leden van
  de tweede of derde generatie, die weliswaar geen (duidelijke)
  connecties met Italiaanse (mafia-)groepen onderhouden, waar dan
  ook, maar die niettemin in ons land zelf op een mafiose manier
  criminaliteit bedrijven. Het antwoord op deze vraag valt moeilijk
  te geven. Maar enkele bouwstenen voor een nader onderzoek zijn wel
  voorhanden. Wat de eerste categorie (die van de immigranten)
  betreft, zijn er binnen en buiten Amsterdam gevallen bekend van
  Italianen die alleen en/of samen met Nederlanders in de drugshandel
  zitten (regionaal en internationaal) of in het vals-geld-circuit.
  En ook van de tweede categorie zijn er duidelijke, misschien nog
  wel duidelijker voorbeelden dan waarop zoven werd gezinspeeld,
  vooral in het Zuiden van het land. Hierbij moet worden gedacht aan
  de zoon van arme Italiaanse immigranten waarvan algemeen wordt
  aangenomen dat hij zijn fortuin vooral heeft gemaakt in de
  internationale drugshandel (en mogelijk ook wapenhandel) en in de
  organisatie en protectie van (il)legale gokspelen beneden de
  grote
  rivieren. Voorts kan worden verwezen naar een immigrantenzoon in
  het Zuiden van Limburg die in bende-verband aan drugs- en
  wapenhandel doet, afpersing, gewelddadige incasso’s en overvallen.
  In hoeverre figuren als deze zich spiegelen aan, mogelijk
  identificeren met, voorbeelden uit de Italiaanse mafia, is niet
  bekend.

  VI.4.3. Een concreet voorbeeld: Campina

  Het enige recente onderzoek dat naar activiteiten van de
  Italiaanse mafia in Nederland is ingesteld, is het zogenaamde
  Campina-onderzoek dat hiervoor ook al ter sprake werd
  gebracht. Campina staat voor Camorra-Pizzeria-Napels, omdat het
  onderzoek in kwestie dat in het voorjaar van 1992 op basis van
  informatie, geleverd door de carabinieri, werd opgestart,
  betrekking had op de rol van pizzeria’s in Zevenhuizen en
  Barendrecht in de toelevering van drugs, vooral cocane maar ook
  herone, aan diverse clans van de camorra in en rond Napels.

  Hoewel het onderzoek om interne redenen – constante wisseling
  van politiepersoneel, steeds weer andere officieren van justitie,
  gebrek aan materile en financile middelen – niet direct van een
  leien dakje ging, werd in de loop van 1992-1993 alsmaar duidelijker
  hoe de vork in de steel zat. Een zekere P, woonachtig in Den Haag,
  was duidelijk de contactman van de clans in Nederland. Drie in
  totaal, waarvan er n wordt geleid door Procolo Gianfico (Don
  Procolo), de belangrijkste man van de camorra op het gebied van de
  verdovende middelen in de voorstad Pozzuoli, en een andere, in
  Napels zelf, door Vincenzo Petroso, broer van Salvatore Petroso,
  een wapenbroeder van Rafaele Cutolo himself. Het was aan P
  om op gezette tijden ongeveer n kilo cocane (en soms herone) voor
  deze clans aan te kopen. Een van hun handlangers bracht een aantal
  keren het benodigde geld naar Den Haag. Andere keren kreeg hij het
  geld mee, wanneer hij de partij in Napels of op de weg daarheen, in
  Milaan, had afgeleverd. Volgens de Nederlandse vriendin van P
  vonden er in de jaren 1990-1993 zo’n 15 16 transacties plaats,
  althans voorzover zij daar weet van had. En zij wist er wel iets
  van, omdat de drugs in de regel door hen beiden in haar auto naar
  Itali werden gereden, verpakt in wat plastic, losjes onder de
  voorbank. De geldloper uit Napels kreeg per aankoop 10 miljoen
  lire, de Haagse P 5 miljoen plus reiskosten. Zoveel geld is dit op
  zich genomen niet, maar wel voor mensen zoals zij: werkloze
  arbeiders met betrekkelijk grote gezinnen die het normaal moeten
  doen van een geringe uitkering die ook nog onregelmatig wordt
  uitbetaald.

  De camorra-bazen zelf lieten zich natuurlijk nooit in Holland
  zien, laat staan dat zij zelf hun handen vuil maakten aan het
  vervoer van de drugs. Niettemin is het in de tijd dat het onderzoek
  liep, n keer voorgekomen dat niet alleen twee heuse camorristi in
  Rotterdam neerstreken om mee de aankoop van drugs te regelen, maar
  ook een wat duister type uit Catania. Wat misschien wil zeggen dat
  er ook hier van enig samenwerkingsverband tussen camorra en ‘n
  drangheta sprake was. Maar deze mogelijke verbinding werd niet
  verder uitgezocht. Zij was ook niet direct relevant voor het
  Campina-team. Bij de aankoop van drugs werd P bijgestaan door twee
  Italiaanse jongens, werkzaam in de bedoelde pizzeria’s in
  Zevenhuizen en Barendrecht, waarvan er tenminste n, net als
  hijzelf, ook cocane gebruikte. Met z’n drien waren zij zeer goed
  thuis op de drugsmarkt in Den Haag, en minder op die in Amsterdam
  en Rotterdam. Zij stonden in het Haagse niet alleen in contact met
  heel wat andere Italianen uit het pizzeria-circuit – waarvan n deel
  met vrij zware criminele antecedenten in Itali – maar ook met
  Turkse drugsdealers, Surinaamse en Antilliaanse handelaren in
  verdovende middelen, en last but not least met Colombiaanse
  dealers, geboren in Cali. In het algemeen gesproken was het voor
  hen dan ook geen groot probleem te achterhalen wie er wat te
  verkopen had. In concreto was het sluiten van een deal steeds weer
  een grote ellende. Zowel omdat er voortdurend meningsverschillen
  waren over de prijs/kwaliteit-verhouding en over hun eigen
  financieel belang bij een bepaalde deal (ook trouwens met de
  geldschieters in Napels die constant over de telefoon moesten
  worden bijgepraat), als omdat zij onophoudelijk op hun hoede
  moesten zijn voor hun handelspartners: waren die wel te vertrouwen?
  zouden ze echt op tijd kunnen leveren? was er geen gevaar om geript
  te worden? De angst voor dit laatste was niet misplaatst. Want toen
  in december 1992 een cocanetransactie met een Antilliaanse dealer
  in Den Haag zou worden afgerond, in het bijzijn van enkele vrienden
  die speciaal hiervoor uit Napels waren overgekomen, ontpopten de
  leveranciers in het bewuste pand zich als rippers: met pistolen in
  de hand dwongen zij de Italianen op de grond te gaan liggen, deden
  hen handboeien om en beroofden hen van meer dan f.100.000,contant.
  Dat de Antilliaanse dealer de latere dreigementen heeft overleefd
  dat een huurmoordenaar zou worden ingevlogen als hij niet op korte
  tijd ofwel het geld zou terugbezorgen ofwel de bestelde cocane
  alsnog zou leveren, mag gerust een wonder worden genoemd. P, zijn
  Hollandse vriendin, de twee helpers en de Napolitaanse geldloper,
  werden op 16 november 1993 in Den Haag aangehouden op het moment
  dat zij een deal aan het afronden waren met twee Colombianen, een
  man en een vrouw, woonachtig in Den Haag. De rechtbank was voor hen
  bepaald niet mild. P kreeg vijf jaar onvoorwaardelijke
  gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. En zijn Napolitaanse
  compaan vier jaar onvoorwaardelijk met aftrek van
  voorarrest.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken