• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VIII.2. De situatie in Nederland

  VIII.2. De situatie in Nederland

  Hoe de toestand in Nederland ligt, valt eigenlijk ook niet te
  beoordelen, gewoon door het gebrek aan gericht onderzoek, zowel op
  lokaal als op nationaal niveau. Niettemin is het voor alles van
  belang om iets te zeggen over de grootte van de Nigeriaanse en
  Ghanese gemeenschappen in Nederland. Met name ook omdat de
  uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris hierover, alweer
  enkele jaren geleden, voor veel commotie hebben gezorgd. Volgens de
  officile cijfers liepen de aantallen Nigerianen en Ghanezen in ons
  land op het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren
  negentig snel op. Het aantal Nigeriaanse asielzoekers bedroeg in
  1987 nog slechts 167, in 1990 was het 901 en in 1991.740. Dat van
  de Ghanese asielzoekers wisselde nog sterker: in 1987 was het
  2.515, in 1990.715 en in 1991.465. In totaal in de periode
  1987-1991 bedroeg het aantal Nigeriaanse en Ghanese asielzoekers
  2.356 respectievelijk 5.427. Per 1 januari 1993
  verbleven er 9.385 mensen van Ghanese herkomst in ons land, en
  2.407 van Nigeriaanse herkomst. Waarbij natuurlijk direct moet
  worden aangetekend dat hiermee nog niets is gezegd over het aantal
  Nigerianen respectievelijk Ghanezen dat toen en nu illegaal in ons
  land verbleef/verblijft. Maar enigermate betrouwbare landelijke
  schattingen van hun aantal zijn niet voorhanden. Wij onthouden ons
  dan ook van elke uitspraak op dit punt (Muus, 1994). De grootste
  concentratie van Ghanezen en Nigerianen wordt, hoe dan ook,
  aangetroffen in Amsterdam, in het bijzonder in Zuidoost
  (Bijlmermeer). Hun maatschappelijke situatie ziet er in het
  algemeen niet rooskleurig uit. Tezamen met het feit dat velen de
  Nederlandse taal niet machtig zijn en (ook hierom) hun eigen
  cultuur blijven koesteren, is hun integratie in de Nederlandse
  samenleving bepaald niet vanzelfsprekend (Nimako, 1993). Ofschoon
  deze groepen nog maar weinig aansluiting hebben gevonden bij
  Nederlanders, bestaan er wel contacten met (creoolse)
  Surinamers.

  VIII.2.1. Een beeld van de illegale activiteiten

  Het is, althans voor de jaren tachtig, niet zo moeilijk een
  beeld te schetsen van de illegale activiteiten die door Nigerianen
  en/of Ghanezen in deze periode in Nederland werden ontplooid.
  Hiervoor kan beroep worden gedaan op een samenvattend rapport dat
  in 1991 door de CRI omtrent deze activiteiten werd vervaardigd. Uit
  dit rapport kan worden opgemaakt dat in de eerste helft van de
  bedoelde jaren de criminaliteit van deze steeds maar wassende
  groepen immigranten vooral werd geassocieerd met
  schijnhuwelijken/vrouwenhandel aan de ene kant en uitkeringsfraude
  aan de andere kant. Bij het eerste moet worden gedacht aan het
  overbrengen van vrouwen – rechtstreeks vanuit de betrokken landen,
  onrechtstreeks via vooral Frankrijk en Belgi verzekerd van de steun
  van corrupte ambtenaren bij politiekorpsen en op stadhuizen, werden
  uitgehuwelijkt – naar Nederland alwaar zij via bemiddeling van
  landgenoten en Nederlanders, die zich op hun beurt hadden aan een
  fictieve echtgenoot, gewoonlijk een of andere marginale figuur. Om
  zowel de kosten van hun overkomst als die van hun huwelijk te
  kunnen betalen – kosten die gemakkelijk tot f.10.000,- f.15.000,-
  konden oplopen – zagen veel van deze vrouwen zich gedwongen om het
  aanbod aan te nemen en een tijdlang in de prostitutie te gaan
  werken. Binnen de kortste keren werden ze dan ook niet alleen
  gesignaleerd achter de ramen in Amsterdam, maar ook in seksclubs
  overal in het land. Bij de uitkeringsfraude ging het onder andere
  om Ghanezen en Nigerianen die erin slaagden om bij de
  belastingdienst een zogenaamde buitenlands fiscaal nummer te
  verkrijgen, en vervolgens, gewapend met dit nummer en nogal eens
  met verschillende van deze nummers, n of meer uitkeringen
  aanvroegen bij de sociale dienst en/of, na ergens een tijdje te
  hebben gewerkt en zich daar ziek te hebben gemeld, onrechtmatig een
  ziektewetuitkering verwierven, omdat ze ondertussen onder een
  andere naam elders weer aan het werk waren gegaan. Wat iedereen
  frappeerde die zich verdiepte in de toedracht van deze
  vrouwenhandel en deze steunfraude, was het enorme gegoochel met
  valse en/of vervalste papieren (identiteitskaarten, paspoorten,
  geboortebewijzen) door de vreemdelingen in kwestie. Tot wanhoop van
  degenen die, zoals in Amsterdam en Rotterdam, deze zaken probeerden
  uit te zoeken.

  Halverwege de jaren tachtig werd het steeds duidelijker dat met
  name Ghanezen, vooral vanuit Amsterdam, ook volop betrokken zijn
  bij andere criminele activiteiten. In de eerste plaats kan hierbij
  worden verwezen naar de export van gestolen auto’s, via de havens
  van Rotterdam en Antwerpen, naar West-Afrika. Enkele ondernemende
  Ghanezen hadden hiervoor zelfs heuse exportfirma’s opgezet; in
  Amsterdam onder de toepasselijke naam van African Express.
  In de tweede plaats werd toen steeds duidelijker dat er volop
  verdovende middelen werden gesmokkeld. Natuurlijk via Schiphol –
  door koeriers die uit heel de wereld aan- en afvlogen (alleen in
  1986 werd er 120 kg marihuana van Ghanese koeriers op Schiphol
  inbeslaggenomen). Maar later ook – althans binnen Europa – door
  koeriers die per bus, met de eigen auto of per trein op en neer
  naar Duitsland, Belgi, Zwitserland en Denemarken reisden. Welke
  wereldwijde proporties deze drugshandel gaandeweg aannam, werd rond
  1990 aangetoond door de politie te Amsterdam in het
  Goofy-onderzoek. Dit liet zien dat een clique van
  voornamelijk Ghanese mensen, woonachtig in de Bijlmermeer, op een
  formidabele schaal in drugs (vooral cocane) handelde tussen
  Zuid-Amerika, al dan niet Afrika (Ghana), Europa (met name
  Engeland, Duitsland, Frankrijk, Itali en Zwitserland) en
  Noord-Amerika (enkele metropolen aan de Oostkust en Canada).
  Overigens ging en gaat de Ghanese drugshandel nogal eens gepaard
  met autohandel; drugs worden verstopt in de voertuigen die worden
  gexporteerd. Ook kan uit het onderzoek naar deze handelsstromen
  worden opgemaakt dat een beperkt aantal Ghanezen actief was (en
  is?) in de illegale wapenhandel. Zowel in de richting van Ghana en
  andere Westafrikaanse landen als in de richting van bepaalde
  Europese landen waar politieke conflicten gewapenderhand worden
  uitgevochten. Een Europees land dat bij herhaling naar voren kwam,
  is het Verenigd Koninkrijk, en (een van) de strijdende partijen in
  Noord-Ierland.

  Wat de criminaliteit onder Nigerianen betreft, trok reeds in de
  jaren tachtig vooral hun vaardigheid in het oplichten van banken de
  aandacht. Zo wees een onderzoek in Heerhugowaard uit dat een klein
  groepje Nigerianen er bij herhaling in was geslaagd om door middel
  van vervalste paspoorten en gestolen cheques
  grote sommen geld van banken af te halen. Dit geld werd thuis
  genvesteerd in de teelt van cannabis. Wat op zichzelf minder
  onaannemelijk is dan het klinkt, want in de voorbije jaren is meer
  dan eens uit onderzoek gebleken, onder andere te Den Haag, dat er
  ook al in de jaren tachtig op vrij grote schaal zowel marihuana als
  hash vanuit Nigeria naar Nederland werd gebracht. Per schip, want
  het waren veelal grote hoeveelheden. Beziet men nu de berichten
  over de criminaliteit, gepleegd door Nigerianen en Ghanezen, in de
  voorbije vijf jaren, dan valt het op dat – waar het gaat om de
  criminaliteit van Ghanezen – dezen kennelijk nog steeds heel actief
  zijn in de handel in verdovende middelen, binnen Nederland, binnen
  Europa, tussen Azi, Afrika, Amerika en Europa. En bepaald niet
  alleen in Amsterdam. Ook in Rotterdam, Den Haag, Groningen en
  Almere zijn hiervan tekenen waargenomen. Ook de handel in gestolen
  auto’s, en vooral dan hun export naar West-Afrika, is nog niet
  stilgevallen. Er ligt in elk geval informatie dat er via de havens
  van Rotterdam en Antwerpen nog steeds zulke wagens worden
  verscheept naar de betrokken landen. Het enige mineure verschil met
  de handel in de jaren tachtig is wellicht dat tegenwoordig niet
  alleen meer gestolen auto’s – gestolen op allerlei plaatsen in
  Nederland en de omringende landen – worden uitgevoerd, maar ook
  auto’s die eerst zijn geleased en die, na een paar dagen weggezet
  te zijn geweest, naar de smokkelschepen worden overgebracht. Er is
  voorts ook nog wel sprake van pogingen om schijnhuwelijken te laten
  sluiten of vrouwenhandel en prostitutie te (laten) bedrijven, maar
  deze bedrijvigheid lijkt aan belang te hebben ingeboet. Dezelfde
  indruk dringt zich op ten aanzien van de wapenhandel. Of is deze
  indruk vals? De laatste jaren is er immers in het geheel geen
  onderzoek naar zulke illegale activiteiten ingesteld. Dit laatste
  geldt tot op zekere hoogte ook voor de drugshandel die door
  Nigerianen wordt bedreven. Uit grote onderzoeken die in Nederland
  zijn ingesteld naar de wandel van Nederlandse drugsgroothandelaren
  is onomstotelijk vast komen te staan, dat zij ook handel dreven met
  Nigeriaanse criminele organisaties die zowel in Nigeria zelf als in
  Nederland bedrijvig waren. Verder liggen er ettelijke interne
  berichten waaruit blijkt dat Nigerianen niet alleen actief zijn in
  de drugshandel tussen hun land en West-Europa, maar deze handel
  (zowel in soft drugs als in hard drugs: cocane en herone) ook
  drijven in de richting van Amerika. En onderzoek naar de gedraging
  van Nigerianen bij een belangrijk wisselkantoor in een van de grote
  steden in de Randstad, in 1993, wees eveneens uit dat een of meer
  van zulke organisaties hier te lande (ook) actief moe(s)ten zijn in
  de internationale drugshandel. Zowel de totale hoeveelheden geld
  die werden gewisseld schraagden deze conclusie als de vormen waarin
  dit geld werd aangeboden. Maar specifiek doorgedreven onderzoek
  naar deze tak van de internationale drugshandel werd (in Nederland)
  nooit ingesteld, ook al werd er door deze en gene meer dan eens
  voor een dergelijke onderzoek gepleit. Hetzelfde geldt, maar in nog
  sterkere mate, voor de betrokkenheid van Nigerianen bij de
  internationale illegale autohandel. Er zijn aanwijzingen dat zeker
  ook Nigerianen via de havens van Rotterdam en Antwerpen gestolen
  auto’s naar hun land van herkomst verschepen, maar veel
  duidelijkheid over de aard en omvang van deze illegale trafiek
  bestaat er niet. Overigens wordt ook in dit verband wel
  gesuggereerd dat in bepaalde gevallen de drugshandel en autohandel
  nauw met elkaar in verband staan. Dure auto’s die hier worden
  gestolen, worden in Nigeria voor veel geld verkocht en met dit geld
  worden vervolgens drugs gekocht, bijvoorbeeld cocane in Colombia,
  en die worden dan weer in West-Europa of Noord-Amerika
  verhandeld.

  Waar wel meer over bekend is geworden, zijn de
  oplichtingspraktijken die Nigerianen in de voorbije jaren op
  Nederlandse bedrijven hebben uitgeprobeerd. Hierbij kan natuurlijk
  worden verwezen naar pogingen van Nigerianen om een bank in Zwolle
  op te lichten via het uitwisselen van valse dollarbiljetten en het
  innen van gestolen cheques, of naar de meer succesvolle operatie
  van een clubje Nigerianen in Amsterdam-Zuid die kans zagen om via
  bevriende relaties bij banken overboekingsformulieren van bekende
  bedrijven en instellingen achterover te drukken, vervolgens met
  behulp van deze formulieren flink wat geld lieten storten op hun
  eigen rekeningen en tenslotte deze rekeningen zo snel als mogelijk
  leeg trokken. Maar waar het meeste over te doen is geweest, zijn de
  pogingen van Nigeriaanse netwerken, vanuit Nigeria zelf, om
  Nederlandse bedrijven voor veel geld op te lichten.

  Ofschoon de volgende oplichtingspraktijken eigenlijk over de
  hoofden van de hier gevestigde Westafrikaanse migranten heengaan,
  is het van belang toch stil te staan bij de volgende
  gebeurtenissen. Een analyse die de CRI in 1994 heeft gemaakt van de
  ervaringen die bedrijven met deze overzeese criminele praktijken
  hebben opgedaan, leert dat ze eigenlijk in twee hoofdsoorten kunnen
  worden onderscheiden. Aan de ene kant zijn er de zogenaamde
  miljoenen-aanbiedingen waarbij Nederlandse bedrijven worden
  uitgenodigd om mee te doen aan zeer lucratieve geldtransacties en
  na verloop van tijd het verzoek krijgen om alvast een voorschot te
  storten of om naar Nigeria te komen ter afronding van de transactie
  die beide partijen op het oog hebben. Aan de andere kant gaat het
  om bestelorders die met valse of vervalste bankcheques of andere
  bancaire documenten worden toegestuurd aan bedrijven in Nederland;
  een variant is dat Nederlandse bedrijven met officile papieren naar
  Nigeria worden uitgenodigd om eventuele orders te komen bespreken.
  In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Geld dat op voorhand
  wordt gestort of goederen die alvast naar Nigeria worden verzonden,
  verdwijnen daar spoorloos. Bedrijfsleiders die de uitnodiging om
  naar Nigeria te komen,
  aannemen of die naar dit land toe gaan om hun voorschot of
  geleverde goederen terug te halen, lopen de kans te worden
  afgeperst, te worden gegijzeld, te worden mishandeld en, mogelijks,
  te worden gedood. Hoeveel Nederlandse ondernemingen in deze
  Nigeriaanse val zijn getrapt, is niet bekend maar tot in 1994 waren
  er bedrijven die – ondanks allerhande waarschuwingen – in Nigeria
  flink wat geld hebben verspeeld. Een voorbeeld is dat van een
  metaalbedrijf uit het midden van het land dat de onderhandelingen
  over een forse transactie met zijn Nigeriaanse zakenpartners
  afrondde op een notariskantoor in Lagos met de ondertekening van
  een koopcontract. Bij die gelegenheid werd hem een bankcheque ad
  USD 1.601.074 overhandigd en betaalde hij zijn bemiddelaars Nlg
  90.000 commissie. Bij het aanbieden van de cheque bij een bank in
  Cyprus bleek deze vervalst te zijn: er waren eenvoudigweg drie
  cijfers voor het feitelijke bedrag van USD 1.074 gezet. De
  ondernemer reisde daarop terug naar Lagos, waar zijn zakenpartners
  hem doodleuk meedeelden dat hij zich bij een vestiging van hun
  bedrijf in Canada moest vervoegen. Bij de politie van Lagos deelde
  men hem mee dat er gebrek aan bewijs was om een strafvervolging te
  starten. Een ander voorbeeld betreft de directeur van een
  apparatenfabriek uit het Noorden van het land die officieel naar
  Nigeria werd uitgenodigd om de leverantie van een grote partij
  goederen te bespreken. Aangekomen in Lagos werd hij onmiddellijk
  naar een regeringshotel ver buiten Lagos gebracht. Daar eiste men
  van hem een onmiddellijke betaling van enkele tienduizenden dollars
  om de kosten van de voorbereiding van de transactie te financieren.
  Toen hij dit weigerde, werd hij op een indirecte, maar duidelijke
  manier bedreigd door de furieus reagerende
  regeringsvertegenwoordigers. Onder de toezegging dat hij in Lagos
  zelf de vooruitbetaling zou bewerkstelligen, werd hij teruggebracht
  naar de hoofdstad. Hier kon hij de Nederlandse ambassade bereiken.
  En door een bliksemactie van een lid van de ambassade en de
  medewerking van de bemanning van een Belgisch passagiersvliegtuig
  gelukte het hem te ontsnappen.

  VIII.2.2. De aard van de betrokken netwerken

  Omdat er zo weinig gerichte onderzoeken naar de illegale
  activiteiten van Nigeriaanse en Ghanese netwerken zijn verricht, is
  het moeilijk om een goed beeld van de aard van deze netwerken te
  schetsen. Hoe deze netwerken er in Nigeria zelf uitzien, werd
  nimmer op zichzelf nagegaan. Dat ze er zijn – in de vorm van
  groepen of organisaties die nogal eens kunnen rekenen op de steun
  van corrupte politici en (politie-)ambtenaren – staat evenwel vast.
  Zo wees een analyse van de duizenden uitnodigingen die
  oplichtersbendes vanuit Nigeria naar Nederland hadden gestuurd, uit
  dat voor een belangrijk deel gebruik werd gemaakt van dezelfde fax-
  en telefoonnummers in Lagos en dat de opmaak en inhoud van deze
  documenten veelvuldig sterk op elkaar geleken. Ook meenden de
  analisten dat deze grootschalige schrijfacties te kostbaar en te
  bewerkelijk zouden zijn voor n enkele persoon. Die zou alleen een
  organisatie aankunnen waar allerlei specialisten deel van uitmaken:
  kenners van bepaalde branches, vervalsers, financile deskundigen,
  enzovoort. Op de manier waarop de onderhavige netwerken aan
  Nederlandse kant zijn georganiseerd, bestaat wat meer zicht.
  Duidelijk is dat criminele Nigerianen en Ghanezen zowel binnen als
  buiten Nederland veel onderlinge contacten en wederzijdse relaties
  hebben. In een stad als Amsterdam worden deze verbindingen evenwel
  niet alleen in stand gehouden in en rond woonhuizen. In meer dan n
  onderzoek is naar voren gekomen dat het sociale en zakelijke leven
  zich voor een belangrijk deel ook afspeelt in en rond koffieshops,
  restaurants en hotels; dit zijn de pleisterplaatsen waar koeriers
  worden ondergebracht en waar samenkomsten van leidende figuren
  worden georganiseerd. Er gaan zelfs geruchten dat in Amsterdam op
  gezette tijden alle Ghanese bazen die met hun groepen in
  West-Europa actief zijn, in Amsterdam vergaderen om acties te
  organiseren, taken te verdelen en conflicten uit te praten.

  De Ghanezen en Nigerianen die in de illegale autohandel en
  drugshandel zitten, beschikken zelf vaak over n of meer importen
  exportfirma’s in Nederland en Nigeria om deze handel – frequent
  tussen legale handel in verdovende middelen aangaat, valt echter op
  dat in het nabije verleden voor echt grote deals bij herhaling –
  met zo min mogelijk risico, zo normaal mogelijk dus, te drijven.
  Wat meer bepaald de groothandel in een beroep werd gedaan op
  Nederlandse criminele organisaties die zowel over vervoersbedrijven
  als over transportmiddelen (schepen, vrachtauto’s) beschikken.
  Hiermee werden somtijds heuse samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit
  kan reeds worden opgemaakt uit het feit dat in gemeen overleg werd
  besloten om de betrokken partijen verdovende middelen niet
  rechtstreeks naar Nederland te transporteren, maar om ze – ook uit
  veiligheidsoverwegingen – via Midden-Europa naar hier te laten
  komen, via Rusland, de Baltische staten, Polen, Roemeni of
  Bulgarije. Ze werden dus eerst per schip of per vliegtuig naar deze
  landen overgebracht en hier vervolgens op (vracht)auto’s geladen om
  naar Nederland te worden vervoerd. Maar een mooiere illustratie is
  nog dat een Nederlandse groep en een Nigeriaanse groep, na enige
  tijd te hebben samengewerkt, gewoon op ruilhandel overgingen: in
  ruil voor verdovende middelen kreeg het Nigeriaanse netwerk van de
  Hollandse groep (gestolen) luxe-auto’s terug. Dat er – gelet op
  ontwikkelingen als deze – Nederlandse criminele groepen zijn die
  ook in Nigeria bedrijven hebben opgericht of opgekocht om hun
  illegale handelsactiviteiten te kanaliseren en te camoufleren, kan
  dan ook geen verbazing wekken. Er zou zelfs
  sprake zijn van een Nederlander die in Nigeria voor diverse
  Nederlandse criminele groepen als een soort makelaar optreedt in de
  richting van de plaatselijke criminele netwerken. De global
  village
  wordt ook in deze sector van de economie steeds meer
  werkelijkheid. Overigens ziet men ook in de zuivere illegale
  autohandel wel dat samenwerking wordt gezocht met mensen die in
  Nederland thuis zijn, zowel autochtone Nederlanders als Surinamers
  en Antillianen. Somtijds worden van hieruit echter ook met andere
  buitenlanders illegale activiteiten in deze branche ontplooid. Zo
  ligt er informatie dat er ook Afghanen nauw zijn betrokken bij de
  export van gestolen auto’s vanuit Rotterdam.

  Hoe het Nederlandse deel van de Nigeriaanse en Ghanese netwerken
  er precies uitziet, is vooral bekeken in het kader van onderzoek
  naar de Ghanese drugshandel. Het grootste onderzoek dat ooit in dit
  verband is gedaan, is het Amsterdamse Goofy-onderzoek. Voor
  een meer uitvoerige beschrijving van zijn resultaten moet men dan
  ook het rapport over de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam
  raadplegen. Hier kan worden volstaan met te zeggen dat het
  knooppunt in dit deel-netwerk bestond uit een groepje van vier of
  vijf personen, geleid door een Ghanees. Samen met een Surinaamse
  vrouw en twee andere Ghanezen regelde hij aan de ene kant het
  vervoer van de koeriers en verdovende middelen en aan de andere
  kant de verpakking van deze drugs, vooral cocane. Koeriers werden
  op alle mogelijke manieren gerecruteerd, maar om het risico van
  betrappen te verkleinen werd wel goed bekeken wie (blank of zwart,
  jong of oud, man of vrouw) waar in de wereld heen werd gestuurd.
  Zoals ook op tal van andere manieren werd geprobeerd dit risico te
  minimaliseren: weinig praten over de telefoon, stoppen met
  transporten op het moment dat de politie in de buurt wordt vermoed,
  koeriers niet thuis ontvangen maar altijd in hotels, altijd eerst
  controleren of een lijn vrij is of niet, enzovoort. Een onderzoek
  dat in 1993 in het midden van het land werd verricht, laat
  eenzelfde beeld zien. En figuur had duidelijk de touwtjes in
  handen. Samen met enkele anderen was hij voortdurend op zoek naar
  koeriers, tot in het Zuiden van het land toe, vooral onder
  armlastige bezoekers van discotheken. De koeriers konden in
  Amsterdam in een bepaald pand worden ondergebracht, alvorens ze
  binnen of buiten Europa werden uitgezonden. Waarbij er trouwens
  goed op werd gelet – juist ook weer om de risico’s zo klein
  mogelijk te houden afzet; elke koerier mocht maar een deel van het
  traject doen.

  – dat een bepaalde koerier nooit op zijn/haar eentje het hele
  traject afreisde van het bronland tot het land van Wat opvalt bij
  lezing van documenten over de illegale activiteiten van de
  Nigeriaanse en Ghanese netwerken in Nederland, is dat alles zo
  geweldloos verloopt. Niet dat er niet eens een keer gedreigd wordt,
  maar de toepassing van geweld, en zeker van dodelijk geweld, komt
  heel weinig voor. Zowel in eigen kring als ten opzichte van derden
  waarmee handel wordt gedreven en waarmee men anderszins in
  aanraking komt. Liquidaties die duidelijk aan deze netwerken kunnen
  worden gelieerd, komen, voorzover wij konden nagaan, niet voor.

  Iets anders is corruptie. Dat is echt een ander verhaal. De
  berichten dat leden van de onderhavige netwerken de steun genieten
  van corrupte figuren in Nigeria zelf of op Nigeriaanse ambassades,
  ook in Europa, zijn menigvuldig. Maar hier blijft het niet bij.
  Zeker in twee onderzoeken werd vastgesteld dat bendes een beroep
  konden doen op landgenoten en/of lotgenoten, werkzaam op Schiphol,
  om koeriers of althans hun tassen ongecontroleerd naar buiten te
  loodsen. En in n onderzoek werd vastgesteld dat men in een grote
  stad een ambtenaar van de burgelijke stand plat had gekregen door
  welbewust een Ghanese prostitue op hem aan te sturen en hem midden
  in de mise-en-scene zogezegd te betrappen. Van geweldgebruik
  tegen de overheid of de dreiging hiermee om haar optreden te
  dwarsbomen, is ons niet gebleken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken