• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – X.1. Joegoslavi

  X.1. Joegoslavi: permanent toneel van geweld

  Joegoslavi staat niet bekend als een land dat van oudsher
  bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit heeft gekend. En
  ook in de criminologische literatuur zijn van een dergelijke
  traditie geen sporen te ontdekken. Hierom zou men kunnen denken dat
  er geen reden is om nog langer stil te staan bij het verleden van
  het voormalige Joegoslavi. Maar dit is een misvatting. Zeker om de
  ongehoorde gewelddadigheid van de Joegoslavische bendes te kunnen
  begrijpen, is het van groot belang voortdurend te beseffen dat ook
  het Joegoslavische deel van de Balkan al eeuwen geen vreedzaam
  gebied is. Integendeel, het is een deel van Europa waar bijna
  onophoudelijk oorlog is gevoerd, was het niet tussen de
  opeenvolgende Europese grootmachten zelf, dan wel tussen de staten
  en de volkeren die hier waren gevestigd of daar waren
  neergestreken. Het valt buiten het bestek van dit rapport om de
  geschiedenis van deze haast permanente strijd in herinnering te
  roepen, maar – met het oog op een goed begrip van het optreden van
  Joegoslavische bendes in Nederland – is het wel van belang een paar
  punten aan te stippen (Detrez, 1993; Weithmann, 1993). Ten eerste
  dat deze gewelddadige geschiedenis niet zonder gevolgen is gebleven
  voor de cultuur in voormalig Joegoslavi. Recente studies geven
  immers aan dat geweld, tomeloos geweld, ja, de keuze voor de
  toepassing van zulk geweld, in brede lagen van de bevolking niet
  zonder meer als een negatieve keuze, als iets verwerpelijks, wordt
  beschouwd. Van de Port heeft in zijn onderzoek naar het gedrag van
  Servirs in zigeunercafs in Klein-Joegoslavi, laten zien hoe het
  beeld van de wilde zigeuner voor vele Serven een soort projectie is
  van hun eigen, door de geschiedenis mee-gevormde driftleven,
  waaraan in tijden van vrede slechts op bepaalde plaatsen, zoals de
  zigeunercafs, mag worden toegegeven, maar dat in tijden van oorlog
  volop mag worden botgevierd, ook voor het oog van de buitenwereld
  (Van de Port, 1994). In de tweede plaats moet worden onderstreept
  dat het gebruik van ongehoord geweld door velen in voormalig
  Joegoslavi niet enkel legitiem wordt geacht in tijd van oorlog. In
  zijn studie naar de geschiedenis van de machtsverhoudingen in een
  dorp op het Bosnische platteland, Medjugorje, heeft Bax aangetoond
  dat hier de oorlog bij wijze van spreken net zo normaal is als de
  vrede elders in Europa. Concreet beschrijft hij dat in het genoemde
  dorp, waar in 1981 een zogenaamde Maria-verschijning plaatsvond,
  enkele clans verwikkeld geraakten in een strijd op leven en dood om
  de inkomsten die op allerlei manieren konden worden gehaald uit de
  bedevaarten van vrome pelgrims. In zo’n tien jaar tijd leverde deze
  strijd 140 doden op, 60 vermisten en 600 vluchtelingen op, en dit
  op een bevolking van ongeveer 3.000 mensen! (Bax, 1995). En passant
  toonde Bax met dit voorbeeld eveneens aan dat ook onder Tito
  openbare orde en rust in Joegoslavi een zeer relatief begrip was
  (Bax, 1995).

  Ten derde mag in herinnering worden groepen dat de belangrijkste
  criticus van het Joegoslavi dat Tito met militaire vuist en geheime
  politie had geconstrueerd, Milovan Djilas, bij herhaling heeft
  beschreven hoe de nomenclatura het land ook in economisch
  opzicht tot op de bodem plunderde (Djilas, 1969). Dat het
  partij-apparaat hierbij – net als in Rusland – samenspande met
  criminele groepen, is, bij ons weten, nooit zo onderzocht. Het ligt
  evenwel voor de hand dat dit ook hier is gebeurd. Weten doen we het
  echter niet. Maar zelfs nu hieromtrent geen zekerheid bestaat, is
  het niet onbelangrijk om te onderstrepen dat het zojuist geciteerde
  onderzoek van Bax heeft laten zien dat het in voormalig Joegoslavi
  mogelijk moet zijn geweest dat criminele groepen ook zonder nauwe
  banden met de overheid hun gang konden gaan. Dat dergelijke groepen
  – in zijn voorbeeld: hele clans – in bepaalde omstandigheden wl
  politiek partij kiezen – ook uit eigen
  belang – mag desalniettemin niet uitgesloten worden geacht. De
  clans waarover Bax het heeft, kozen stuk voor stuk de kant van n
  van de strijdende partijen in de huidige burgeroorlog. Waarmee
  tevens is gezegd dat het in het geval van Joegoslavische bendes
  soms onbegonnen werk moet zijn om te zeggen waar de grens ligt
  tussen misdaad en politiek. De clans waarvan Bax spreekt, plegen
  alle mogelijke vormen van criminaliteit en onderschrijven
  tezelfdertijd bepaalde politieke programma’s.

  Het belang van het vorenstaande voor een goed begrip van de
  criminaliteit van Joegoslavische bendes in ons land, spreekt
  welhaast voor zichzelf. Men moet zich hoeden voor een interpretatie
  van deze criminaliteit als zou zij enkel een voortzetting van de
  burgeroorlog met andere middelen en in een ander operatiegebied
  zijn. Het is immers heel goed denkbaar dat waar sommige bendes
  duidelijk gelieerd zijn aan een van de partijen die in de
  burgeroorlog een prominente rol spelen, andere helemaal los hiervan
  – maar even gewelddadig! in deze hoek van Europa opereren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken