• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – X.2. Het optreden van de Joego-mafia in Duitsland

  X.2. Het optreden van de Joego-mafia in Duitsland

  In diverse West-Europese landen vormt de criminaliteit die door
  Joegoslavische bendes wordt bedreven een niet gering probleem. Maar
  dit probleem wordt, hoe dan ook, het scherpst gevoeld in Duitsland
  – het land waar van oudsher veel Joegoslaven wonen. Zoals in de
  algemene inleiding al werd aangegeven, vormden volgens de
  Lagebilder van het Bundeskriminalamt uit 1992 en 1993
  Joegoslaven rond de 6% van alle verdachten (8.352 respectievelijk
  9.884) in de betrokken opsporingsonderzoeken. De illegale
  activiteiten waaraan dezen zich schuldig maken, liggen met name in
  de sfeer van de drugshandel en in die van de woninginbraken.
  Daarnaast zijn zij zeker ook betrokken bij
  prostitutie/vrouwenhandel, illegaal gokken, diefstal van
  (vracht)auto’s en de wapenhandel. Wat dit alles concreet zoal
  betekent, is bijna uitsluitend in de journalistieke literatuur met
  stukken en beetjes terug te vinden literatuur overigens die juist
  ook op dit punt is gebaseerd op politie-informatie (Roth en Frey,
  1992; Peters, 1994).

  Kort gezegd komt het verhaal dan hierop neer dat reeds in de
  jaren zeventig – in het kielzog van stromen gastarbeiders uit
  Joegoslavi – ook steeds meer zware misdadigers, vooral uit het
  Servische landsgedeelte en met name uit Belgrado, naar Duitsland
  kwamen en hier in alle grote steden bendes vormden die in het begin
  vooral leefden van de afpersing van landgenoten, in het bijzonder
  de houders van Joegoslavische restaurants en cafs. Al vlug legden
  zij zich echter ook toe op de afpersing van (al dan niet illegale)
  gokhuizen en bordelen, ongeacht in wiens handen zij waren,
  Joegoslaven of niet. En gaandeweg stelde men vast dat
  Joegoslavische bendes ook op heel andere vlakken actief waren.
  Inderdaad, zoals het Bundeskriminalamt ook aangeeft, vooral op het
  vlak van de woninginbraken, (vracht)autodiefstallen en drugshandel,
  maar toch ook bijvoorbeeld in de koppelbazerij in de
  bouwnijverheid. In Mnchen opereerden op een bepaald moment 10 tot
  15 Joegoslavische koppelbazen die duizenden illegale Joegoslavische
  arbeiders in het zwart te werk stelden. Op een aantal plaatsen
  kregen bendes trouwens ook bouwbedrijven zelf in handen, onder
  andere als onderpand bij de aflossing van gokschulden die door hun
  eigenaren in Joegoslavische gokhuizen waren gemaakt.

  Wat bij dit alles overal en iedereen opviel, was de meedogenloze
  bereidheid om dodelijk geweld te gebruiken, zowel tegen
  restauranthouders, clubeigenaren, etcetera, die weigerden te
  betalen, als tegen opponenten in eigen kring en tegen concurrerende
  bendes van Duitse of andere (niet-Joegoslavische) origine. En ….
  de dreiging die van dit geweldgebruik uitging, werkte: in vele
  steden verwierven de Joegoslavische bendes de macht in de
  Rotlichtviertel. Waarbij niet uit het oog mag worden
  verloren dat deze bendes er ook helemaal niet voor terugschrokken
  om politiemensen, officieren van justitie en rechters te bedreigen.
  Net zo min als zij er moeite mee hadden om mogelijke (belastende)
  getuigen, zonodig met geweld, het zwijgen op te leggen. Op den duur
  werd het alsmaar moeilijker om Joegoslavische misdadigers te
  vervolgen. In de loop van de jaren tachtig werd Frankfurt meer en
  meer het centrum van de zogenaamde Joego-mafia in Duitsland. Niet
  alleen omdat hier onder leiding van een zekere Magas een van de
  grootste, zoniet de grootste, Joegoslavische bende van Duitsland
  opereerde – in totaal zo’n 250 man sterk, waarvan er 80 tot de
  inner circle werden gerekend -, maar ook omdat die Magas een
  van die leidende figuren was van de Ravna Gora (Servische
  volksverdediging), een van origine monarchistische vereniging die
  door zijn toedoen echter meer en meer begon te functioneren als een
  (dekmantel voor zijn) criminele organisatie. Veel bendes, en in elk
  geval hun leiders, tot diep in het Ruhrgebied toe, erkenden in
  Magas hun meerdere. En nadat hij in 1986 was neergeschoten door een
  voormalige medestander, nam in 1988 een zekere Caldovic de leiding
  over. De indruk bestaat dat deze Caldovic, meer nog dan Magas,
  heeft gepoogd om heel het Joegoslavische bendewezen in Duitsland
  naar zijn hand te zetten. Dit had natuurlijk tal van gewelddadige
  conflicten met allerlei bendes tot gevolg en vooral met bendes die
  niet uit het Servische deel van voormalig Joegoslavi stamden; in
  Frankfurt vielen er alleen al in 1990 in deze strijd 18 doden en
  tal van gewonden. Maar gaandeweg, zo is de indruk, lukte het
  Caldovic niettemin om greep te krijgen op het doen en laten van
  veel bendes. Hoever hun onderlinge cordinatie op dat moment ging,
  is evenwel niet duidelijk. Later is naar voren
  gekomen dat reeds op het einde van de jaren tachtig wellicht niet
  Caldovic maar Asanin, alias Arcan, de sterke man was geworden van
  het Joegoslavische bendewezen in Duitsland. Deze Arcan had rond
  1980 in het Westfaalse stadje Ahlen al naam gemaakt als portier en
  lijfwacht van het hoofd van de plaatselijke Joegoslavische bende.
  Via de Ravna Gora belandde hij kort daarop in Frankfurt en
  werd hier na de dood van Magas de grote kompaan van Caldovic. Maar
  anders dan deze, zo lijkt het tenminste, verwierf Arcan in Belgrado
  niet alleen een sterke positie in het criminele milieu aldaar, maar
  ontwikkelde hij er ook nauwe relaties met de geheime dienst. Met
  als gevolg dat hij op den duur Caldovic in Duitsland overvleugelde.
  En sindsdien wordt door velen gedacht dat de Joego-mafia in
  Duitsland – mede onder invloed van het uitbreken van de
  burgeroorlog in voormalig Joegoslavi en van de daaropvolgende
  afkondiging van de VN-sancties tegen Klein-Joegoslavi – in feite
  wordt controleerd vanuit Belgrado waar Arcan zich heeft ontpopt als
  de leider van een van de meest beruchte Servische milities.
  Sommigen stellen zelfs dat Belgrado eigenlijk staat voor de
  Servische geheime dienst. In hoeverre dit waar is, valt aan de hand
  van de beschikbare literatuur moeilijk te bepalen. Uitgesloten is
  het niet.

  Ook in de Duitse literatuur wordt bij herhaling melding gemaakt
  van de vertakkingen van het Joegslavische bendewezen naar Nederland
  (en Belgi). Enerzijds betreft het hier berichten over Joegoslaven
  die op last van Frankfurt hier werden geliquideerd, anderzijds gaat
  het om berichten over de illegale activiteiten die Arcan en anderen
  in de Benelux hebben bedreven. Om er meer van te weten, is het
  echter nodig Nederlandse bronnen te exploreren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken