• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – X.3. Joegoslavische bendes in Nederland

  X.3. Joegoslavische bendes in Nederland

  Traditioneel is de Joegoslavische gemeenschap in Nederland een
  gemeenschap van gastarbeiders. Haar origine ligt met name in
  Zuid-Limburg, waar al vanaf het begin van deze eeuw gastarbeiders
  uit met name Sloveni werden aangetrokken om in de mijnen te werken.
  Rond 1930 zou hun totale aantal opgelopen zijn tot 4.000. Maar als
  gevolg van de economische crisis verliet een groot deel van hen
  weer het land. Men schat dat er rond 1936 nog zo’n 300 Slovenen,
  voor een deel met hun gezin, in Zuid-Limburg, in de mijnindustrie,
  werkten. Na de oorlog werden ook nog wel Joegoslavische arbeiders
  aangeworven voor de mijnindustrie, maar langzamerhand trokken de
  metaalnijverheid en de scheepsbouw in en rond Amsterdam en
  Rotterdam meer arbeiders uit Joegoslavi aan. In 1972 werd het
  aantal van deze laatsten geschat op zo’n kleine 4.000. Het totale
  aantal Joegoslaven in Nederland, mannen zowel als vrouwen, bedroeg
  in 1987 ruim 11.500, en in 1990 bijna 1.500 meer (12.824).

  Mede als gevolg van het uitbreken van de burgeroorlog in
  voormalig Joegoslavi liep dit aantal snel op. In 1991 naar 13.494
  geregistreerde personen van Joegoslavische herkomst (inclusief de
  genaturaliseerde Joegoslaven), in 1992 naar 15.173 en in 1993 naar
  21.569. Daarnaast verblijft er nog steeds een betrekkelijk groot
  aantal Joegoslavische asielzoekers in ons land. En natuurlijk is er
  ook een aantal illegale Joegoslaven (Muus, 1994; Lindo en Pennings,
  1988; Brass en Van Schelven, 1980).

  Evenals in Duitsland trokken in de jaren zeventig ook hier
  diverse Joegoslavische misdadigers de aandacht door hun zeer
  gewelddadig optreden, vooral bij overvallen. Op een gegeven moment
  waren Karate Bob en Kostovski bekende namen in politie- en
  justitie-oren. Pas in de loop van de jaren tachtig werd men er zich
  echter van bewust dat het om meer ging dan om enkelingen en dat er
  werkelijk sprake was van bendevorming.

  X.3.1. Een algemene indruk van de situatie

  De berichten van de laatste jaren, zowel in de media als in de
  politile informatiebestanden, laten er inderdaad geen misverstand
  over bestaan dat er op tal van plaatsen kleinere en grotere bendes
  Joegoslaven crimineel actief zijn (geweest). Nu eens gaat het over
  bendes in het Noorden en Oosten van het land, dan weer over groepen
  in het Zuiden en het Westen. In veel gevallen gaat het om criminele
  activiteiten die Joego’s (jargon van de politie en het criminele
  milieu) zelfstandig ontplooien, maar ettelijke keren ook misdaden
  die in opdracht van andere niet-Joegoslavische criminele groepen
  worden gepleegd, of het nu de import van verdovende middelen is of
  de liquidatie van bepaalde personen. Hoe dan ook, een adequaat
  landelijk overzicht van de Joegoslavische criminele groepen en de
  illegale activiteiten die ze op Nederlands grondgebied ondernemen,
  bestaat er niet. Neemt men evenwel de 20 tot 25 onderzoeken in
  ogenschouw die in de voorbije jaren her en der in het land zijn
  verricht, dan valt er niettemin toch wel enige lijn in de situatie
  te ontdekken.

  Om te beginnen hebben kennelijk vele grote(re) steden te kampen
  (gehad) met de activiteiten van n of meer bepaalde criminele
  groepen van Joegoslaven. Een enkele keer was/is zo’n groep min of
  meer gespecialiseerd in n vorm van criminaliteit, bijvoorbeeld
  vrouwenhandel, overvallen of autodiefstal, maar meestal maakt(e)
  zij zich schuldig aan het plegen van allerlei delicten. In
  Groningen was een tijdlang een bende actief die
  eigenlijk niets anders deed dan op bestelling – vanuit voormalig
  Joegoslavi – auto’s van bepaalde merken stelen. Die werden dan kort
  op diverse plaatsen in de omgeving weggezet en vervolgens door
  chauffeurs, die speciaal vanuit Duitsland waren overgekomen, in
  hoog tempo naar hun geboorteland gereden. Twee andere bendes die
  opereerden vanuit Drentse gemeenten, hadden ook wel hun eigen
  specialiteit, maar deden er toch nog wat andere dingen naast, zo
  werd althans vermoed. De ene zat, tezamen met de eigenaar van een
  pizzeria, vooral in de regionale distributie van verdovende
  middelen, maar was wellicht ook betrokken bij mensensmokkel en
  afpersingen. De andere had een autolijn op Joegoslavi, maar pleegde
  daarenboven de nodige woninginbraken. En dan zijn er inderdaad
  bendes die van alles en nog wat doen. Zo is de Gooi- en Vechtstreek
  een tijdlang onveilig gemaakt door een bende van Joegoslaven die in
  het asielzoekerscentrum te Crailoo haar tenten had opgeslagen. De
  leden van deze bende pleegden winkeldiefstallen en woninginbraken,
  maar zaten ook in de wapenhandel, de drugshandel en de illegale
  autohandel. Soortgelijke bendes zijn evenwel ook actief (geweest)
  in Rotterdam-Rijnmond en Friesland (Leeuwarden). Zij het ook dat de
  laatstbedoelde bendes tevens vrouwenhandel en oplichting op hun
  programma hadden staan. De omvang en samenstelling van deze bendes
  varieert aanzienlijk. Wat het eerstgenoemde punt betreft laten de
  verschillende analyse-schema’s zien dat hun sterkte varieert van 4
  5 man tot 15 20 man. Alleen in Amsterdam is er sprake van een groep
  die in normale tijden reeds ettelijke tientallen leden zou tellen,
  maar die in kwade dagen, bij conflicten met rivaliserende bendes,
  gemakkelijk zou kunnen aangroeien tot enkele honderden manschappen.
  Aangaande het laatstgenoemde punt valt uit diezelfde schema’s op te
  maken dat sommige groepen bijna volledig uit Joegoslaven bestaan,
  maar dat andere daarentegen heel heterogeen zijn bemand; ze tellen
  Turken, Nederlanders, Italianen en Roemenen in hun rangen. Dit
  verschil hangt tot op zekere hoogte waarschijnlijk samen met de
  aard van de illegale activiteiten die worden ondernomen. Voor een
  goede organisatie van een regionale kleinhandel in verdovende
  middelen is het allicht meer nodig om Nederlanders in te schakelen
  dan voor de diefstal en grensoverschrijdende smokkel van auto’s.
  Hoewel men ook in dit laatste geval ziet dat vrij veel beroep wordt
  gedaan op de medewerking van n of meer Nederlanders die
  bijvoorbeeld in de normale autosloperij actief zijn. Dat er
  overigens vooral bij vrouwenhandel en wapenhandel nauwe relaties
  worden onderhouden met Nederlandse criminele groepen, ligt voor de
  hand. Die vormen in deze gevallen immers de afnemers van de
  betrokken illegale koopwaren. Met name bij de wapenhandel valt het
  op hoe ruim – ook in georganiseerde zin – de kring van vaste
  klanten soms is. Dezen zitten zo nu en dan over het hele land
  verspreid.

  Overigens moet er in dit verband op worden gewezen dat, volgens
  de stukken die wij hebben geraadpleegd, onder de Joegoslaven die
  van de onderhavige bendes deel uitmaken of met deze bendes nauwe
  banden hebben, zo goed als geen mensen zitten die stammen uit
  families die reeds lang of tenminste reeds langere tijd in
  Nederland wonen. Integendeel! Bijna altijd gaat het om personen die
  pas sinds kort legaal in Nederland verblijven of pas onlangs
  illegaal Nederland zijn binnengekomen. Zoals uit n van de gegeven
  voorbeelden blijkt, bevinden er zich onder hen ook nogal eens
  zogenaamde asielzoekers. Het is duidelijk dat er tussen de bendes
  die in Nederland actief zijn (geweest), contacten (hebben) bestaan.
  Maar het is bepaald niet zo dat er op landelijk niveau sprake zou
  zijn van n hecht georganiseerde Joego-mafia. Dit zou alleen al niet
  kunnen vanwege het feit dat in elk geval de meer belangrijke bendes
  gelieerd zijn aan de verschillende strijdende partijen in voormalig
  Joegoslavi. Zo is er n die kennelijk nauwe contacten onderhoudt met
  n of meer Servische milities, terwijl een andere nauw samenwerkt
  met n of meer Kroatische strijdgroepen. Van onderlinge samenwerking
  en broederlijke eensgezindheid tussen deze bendes kan dus geen
  sprake zijn. De burgeroorlog in voormalig Joegoslavi plant zich tot
  in onze steden voort. Maar ook waar de tegenstellingen – op het
  eerste oog althans – niet zo uitgesproken zijn, kan niet van een
  zekere nheid van denken en handelen worden gesproken. Neem het
  voorbeeld van Amsterdam. Hier heeft de politie enige tijd geleden
  vijf verschillende groepen gedentificeerd. Wellicht is er sprake
  van een zekere rangorde tussen deze groepen: de ene is duidelijk
  van meer gewicht, ook politiek gesproken, dan de andere. Maar de
  onderlinge verhouding is bepaald zr wisselvallig: nu eens werken ze
  eendrachtig samen, dan weer bevechten ze elkaar op leven en dood,
  letterlijk: al een paar jaar achter elkaar hebben de leiders van
  twee bendes elkaar niet alleen met de dood bedreigd maar ook
  aanslagen op elkaar gepleegd. De afloop van deze strijd is bekend:
  op zaterdag 29 juli 1995 is n van hen in stadswijk De Pijp, midden
  op straat, door middel van vuurwapengeweld, geliquideerd. De
  cultuur van het geweld die deze strijdgroepen eigen is, sluit haast
  uit dat hij op een onopvallende manier uit de weg zou zijn
  geruimd.

  In aansluiting op het vorenstaande moet er nog de aandacht op
  worden gevestigd dat sommige van de Joegoslavische bendes die op
  Nederlands grondgebied actief zijn, niet alleen nauwe betrekkingen
  onderhouden met hun achterban in voormalig Joegoslavi zelf, maar
  ook voortdurend in contact staan met bevriende groepen in de
  omringende landen, in het bijzonder Belgi en Duitsland. En hierbij
  gaat het natuurlijk om meer dan het uitwisselen van
  vriendelijkheden. Men helpt elkaar bij het transport van verdovende
  middelen of het vervoer van gestolen auto’s. Als het nodig is, kan
  men zich bij leden van aanverwante bendes verschuilen voor politie
  en justitie. En natuurlijk snelt men elkaar over de grenzen heen te
  hulp wanneer er
  gevochten moet worden tegen concurrerende bendes. In deze zin
  vormen Joegoslavische bendes evenzeer internationale criminele
  netwerken als groepen van de Italiaanse mafia of geledingen van
  Chinese triades. Tenslotte valt het op dat ten aanzien van de
  Joegoslavische criminele groepen bij herhaling in de stukken wordt
  gesteld dat zij – anders dan de meeste andere buitenlandse
  criminele groepen – er niet voor terugschrikken om ook politie en
  justitie in Nederland te intimideren, in de verwachting dat zij hun
  nasporingen staken. Naar het schijnt hebben in de voorbije jaren
  vooral politiemensen deze contrastrategie aan den lijve
  ondervonden. Of het kennelijke gemak waarmee Joegoslavische bendes
  deze strategie hanteren, met meer te maken heeft dan met het
  gewelddadige karakter as such van hun optreden, bijvoorbeeld
  met de manier waarop de internationale gemeenschap via de Verenigde
  Naties in voormalig Joegoslavi opereert, durven wij niet te zeggen.
  Maar opvallend is deze harde opstelling tegen de Nederlandse
  overheid wel. In hoeverre zij in het algemeen gepaard zou gaan met
  een grote bereidheid om Nederlandse politiemensen en
  justitie-ambtenaren te corrumperen, valt uit de liggende informatie
  niet op te maken. Wel valt hier en daar in het land het geluid te
  horen dat de Joegoslaven in het algemeen goed genformeerd zijn over
  het doen en laten van politie en justitie. In hoeverre zij
  eventueel deze informatiepositie via corruptie hebben weten op te
  bouwen, is dus een open vraag.

  X.3.2. Enkele voorbeelden van hun optreden

  Om het realiteitsgehalte van al wat hiervoor te berde is
  gebracht, meer te concretiseren, is het bepaald aangewezen om de
  organisatie en het optreden van enkele bendes enigszins
  gedetailleerd uiteen te zetten op dezelfde manier als hiervoor bij
  andere buitenlandse/allochtone groepen is gebeurd. Ten eerste zal
  hier een bende ten tonele worden gevoerd die ergens in het Zuiden
  van het land breed in het criminele actief is. In de tweede plaats
  wordt nader ingegaan op een bende die vooral in het Noorden van het
  land van zich heeft doen spreken, namelijk n van de bendes die
  hebben geprobeerd met geweld in Groningen de macht in het
  prostitutiewezen te grijpen. En in de derde plaats wordt de
  vrouwenhandel besproken zoals die in de voorbije jaren werd
  bedreven door een Joegoslavische bende in Rotterdam.

  Van de eerstbedoelde bende, die in een middelgrote stad haar
  thuisbasis heeft, is het eigenlijk onbekend of zij wel n enkele
  bende vormt. Het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat zij in feite
  is samengesteld uit enkele, tamelijk los van elkaar opererende
  groepjes. Maar hoe dat ook zij, ook bij deze meer ingewikkelde
  samenstelling is het zo dat er drie hoofdfiguren kunnen worden
  aangeduid; zij organiseren kennelijk de criminele activiteiten die
  door de hele groep in kwestie worden ontplooid. Het gaat hier –
  naar alle waarschijnlijkheid – zowel om overvallen en inbraken als
  om wapenhandel en drugshandel. De inkomsten uit deze misdadige
  praktijken worden voor een belangrijk deel in Duitsland, bij
  familie en bij banken, weggezet. Deze groep heeft in de betrokken
  stad zelf zeker functionele contacten met allochtone criminele
  groepen. En meer dan dit: zij heeft in het plaatselijke milieu een
  zekere standing weten op te bouwen, niet in de laatste plaats door
  een notoire top-crimineel die zich kennelijk met haar bezigheden
  wilde bemoeien, met succes te intimideren. Zeker zo belangrijk is
  echter het gegeven dat de groep frequent overleg voert met andere
  Joegoslavische criminele groepen in de verre omgeving, zowel in het
  Westen van Nederland als in Belgi en Duitsland. Want zo kunnen
  conflicten worden voorkomen bij het bewerken van bepaalde
  territoria, kunnen gegevens worden uitgewisseld over interessante
  objecten en kunnen de inzet van manschappen en de besteding van
  materieel worden afgestemd. De bereidheid om ook in eigen kring
  geweld te gebruiken, met name tegen medestanders die de zaak
  bedonderen, is groot. Ruzies in verband met bepaalde transacties
  lopen gemakkelijk uit op schiet- en steekpartijen. En dus moet er
  ernstig rekening mee worden gehouden dat men ook geen grote
  problemen heeft met gewelddadig optreden tegen politiemensen. Dit
  is in Belgi trouwens reeds gebleken. Hier werd een politieman met
  een schroevendraaier neergestoken toen hij een lid van de bende
  probeerde aan te houden.

  Uit het vorenstaande kan reeds worden opgemaakt dat deze groep
  internationaal opereert, dus over de grenzen met Belgi en Duitsland
  heen. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat dit een bewuste
  strategie is om zo lang mogelijk uit handen van politie en justitie
  te blijven, met andere woorden dat de grens wordt gebruikt als een
  middel om zich tegen hun optreden te verweren. Zeker is evenwel dat
  ook tal van andere tactische en technische maatregelen worden
  getroffen. Zo maakt elk lid van de groep gebruik van verschillende
  personalia en beschikt hiertoe over de nodige vervalste
  legitimatiebewijzen. Auto’s staan op naam van mensen die niet tot
  de groep behoren, tot mensen in voormalig Joegoslavi toe; kentekens
  worden om de zoveel tijd op een andere naam/adres overgeschreven.
  En telefoonnummers staan meestal niet op naam van de werkelijke
  bewoners van panden. Ondanks dit alles is het doen en laten van de
  onderhavige groep tot nu toe niet verder onderzocht. Andere groepen
  kregen een hogere prioriteit, onder andere omdat hun activiteiten
  voor de plaatselijke gemeenschap meer belastend zijn dan die van
  onze Joegoslavische groep. Haar strategie – als het tenminste
  strategie is werkt dus prima.
  De andere bende was eigenlijk maar n van de drie groepen die sedert
  het einde van de jaren tachtig hebben geprobeerd de baas te worden
  in het prostitutiekwartier van Groningen. De problemen die deze
  poging tot machtsovername met zich meebracht, werden evenwel pas
  goed zichtbaar in 1992. Toen druppelden er enkele aangiften binnen
  van zowel vrouwen die met fysiek geweld werden geprest om zich te
  prostitueren als van klanten die ernstig waren mishandeld naar
  aanleiding van meningsverschillen over de prijs die voor bepaalde
  diensten moest worden betaald. Maar uit de liggende informatie kan
  worden opgemaakt dat de Joegoslaaf (A) waartegen al deze aangiften
  waren gericht, al veel langer op een uiterst gewelddadige manier te
  keer ging in het plaatselijke prostitutiemilieu. Ook was op dat
  moment al bekend dat hij een soort bondgenootschap was aangegaan
  met een gevestigde Nederlandse seksclubeigenaar (B) wiens reputatie
  evenzeer in het teken van geweld stond als die van A. Hun
  onderlinge samenwerking bestond er – zakelijk gezien – in dat A
  zijn vrouwen, veelal uit Tsjechi weggehaald, plaatste in de
  bordelen van B. Voor de rest beschikte A over enkele Joegoslavische
  handlangers. Zij stonden in voor de bewaking van de vrouwen, zij
  haalden n of twee keer per dag het verdiende geld op, zij zorgden
  voor het eten van de vrouwen. Er waren wel vermoedens dat A en B
  ook samen in de wapenhandel en de (illegale) autohandel in de
  richting van Tsjechi, Slowakije en (voormalig) Joegoslavi zaten,
  maar deze vermoedens zijn niet verder uitgezocht. In 1992-1993
  doken nog twee andere groepjes Joegoslaven in de stad op. Deels
  probeerden ook zij – met vrouwen uit het Oostblok – een stuk van de
  Groningse prostitutiemarkt in handen te krijgen. Deels maakten zij
  zich, volgens de berichten, schuldig aan kleinschalige drugshandel,
  vermogensdelicten (inbraken) en autodiefstallen. De onderlinge
  verhouding tussen de drie cliques was bij tijd en wijle uiterst
  gespannen. En de aanhouding van n van de aanvoerders, in 1994,
  maakte het er niet beter op. Omdat deze, terecht of onterecht,
  dacht dat n van de andere bendeleiders hem verlinkt had, dreigde
  hij ermee dat die onmiddellijk na zijn vrijlating, in juni 1995,
  zou worden geliquideerd. Het gevolg hiervan was niet alleen dat
  alle betrokken Joegoslaven zich tot de tanden toe bewapenden, maar
  ook dat Groningse huisbazen in de prostitutiebuurt, die voordien
  reeds bij herhaling door de Joegoslaven onder druk waren gezet om
  pandjes te verkopen of te verhuren, zich genoodzaakt voelden hun
  bewapening op te voeren. Zoiets als een oorlog leek onafwendbaar
  geworden.

  In de laatste maanden van 1994 werd door de politie een
  onderzoek opgezet om toch op zijn minst aan de
  vrouwenhandelpraktijken van de Joegoslavische bendes een einde te
  maken. Dit onderzoek werd niet gericht tegen de Joegoslaaf A, ook
  al had hij in die tijd zo’n tien – meest Tsjechische en Russische –
  vrouwen zitten die zonder meer op een verschrikkelijke manier
  werden uitgebuit. De reden hiervan was, zo lijkt het, dat er op dat
  moment geen relevante aangiften tegen hem voorhanden waren. Die
  waren er wel tegen de Joegoslaaf C. Vier meisjes uit de Oekrane en
  drie uit (voormalig) Joegoslavi hadden eind 1994 en begin 1995 zeer
  belastende verklaringen tegen hem en zijn medestanders – waaronder
  ook weer een Nederlander – afgelegd. Sommige meisjes, vooral die
  uit de Oekrane, stelden dat zij met list en bedrog uit het land
  waren weggelokt, andere, met name die uit Bosni, vertelden hoe ze
  door C – in dat gebied bekend als een uitbater van bars – praktisch
  waren weggeroofd uit hun woonplaats. Maar hoe ze ook in Groningen
  terecht waren gekomen, vrijwel unaniem brachten de meisjes naar
  voren dat C en/of zijn kameraden hen had(den) verkracht,
  mishandeld, van hun vrijheid beroofd en zo goed als alle geld
  afgeperst; ook werd gedreigd dat hun familie in Bosni zou worden
  aangepakt. In maart 1995 werd op grond van hun verklaringen
  overgegaan tot de aanhouding van de vijf verdachten. Om het gevaar
  van represailles tegen bepaalde getuigen zoveel mogelijk te keren,
  werden stukken van hun identiteit niet in het betrokken
  proces-verbaal prijsgegeven. De vrouwenhandel-zaak die in het begin
  van 1995 in Rotterdam op gang kwam, startte eigenlijk in Luxemburg.
  Hier deden vier vrouwen bij de politie aangifte van vrouwenhandel
  tegen enkele Joegoslaven in Rotterdam. Hun relaas – dat later door
  andere vrouwen in grote lijnen werd bevestigd – kwam erop neer dat
  zij in Tsjechi, Slowakije en Bulgarije door verschillende mensen
  waren geronseld voor ordentelijke baantjes in Nederland, maar,
  eenmaal hier aangekomen, door enkele Joegoslaven met geweld,
  waaronder bedreiging met vuurwapens, werden gedwongen om zich in
  Rotterdamse seksclubs en achter de ramen in Den Haag te
  prostitueren. Daarenboven werden zij geprest om seks te bedrijven
  met vrienden en bekenden van deze vrouwenhandelaren. Wie zich tegen
  n en ander durfde te verzetten, werd ongenadig mishandeld. Het geld
  dat in de clubs werd verdiend, werd de vrouwen volledig afgepakt.
  Dat zij geen enkele bewegingsvrijheid genoten, ligt in deze context
  voor de hand. In totaal kon de politie 40 vrouwen identificeren die
  door de betrokken bende van 6 7 man naar Nederland waren getroond,
  niet in het laatst als gevolg van de nasporingen van de Slowaakse
  politie naar vrouwen die in Bratislava als vermist waren opgegeven.
  Van deze vrouwen deden er in totaal 22 aangifte van
  vrouwenhandel.

  Een opmerkelijk aspect van deze zaak is dat er in het voorjaar
  van 1995 een heuse gewapende strijd ontbrandde tussen deze
  Joegoslavische bende en de Turkse eigenaar van een seksclub in
  Rotterdam omtrent het eigendom van een aantal van de betrokken
  vrouwen. Waar de Turkse bordeelhouder stelde dat hij de vrouwen in
  kwestie had gekocht en ze, om de daad bij het woord te voegen, ook
  letterlijk wegroofde uit het
  pandje waar zij verbleven, daar sprak de Joegoslavische bendeleider
  dit bij hoog en laag tegen. Het conflict liep zo hoog op dat de
  Turkse clubeigenaar enkele vechtmachines optrommelde om de
  Joegoslaven af te straffen. De expeditie die hiertoe op het getouw
  werd gezet, liep voor een paar Joegoslaven ook inderdaad heel
  slecht af. Hierop schakelden dezen een in Rotterdam wonende
  Joegoslaaf in, een man van aanzien in bepaalde kringen, om te
  bemiddelen in dit conflict. Zijn optreden had echter niet het
  gewenste effect. En omdat ondertussen duidelijk was geworden dat de
  Turken bereid waren om tot het bittere einde door te vechten, zagen
  de Joegoslaven zich in mei van dit jaar gedwongen om de wijk te
  nemen naar het buitenland. Enkelen van hen zijn momenteel op
  verzoek van de Rotterdamse politie en justitie her en der in Europa
  aangehouden met het oog op uitlevering naar Nederland.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken