• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – XI. SLOTBESCHOUWING

  XI. SLOTBESCHOUWING

  In de negen hoofdstukken die volgden op de algemene introductie
  tot het onderwerp van deze studie, hebben wij een bonte stoet van
  tien nationaliteiten in Nederland de revue laten passeren en we
  hebben ze, soms tot in kleine details, onderzocht op de vraag of er
  in hun kring sprake is van betrokkenheid bij georganiseerde
  misdaad. We hebben dit met opzet zo gedetailleerd opgeschreven om
  aan de lezer zelf zoveel als mogelijk is mee te laten kijken in het
  materiaal dat wij onder ogen hebben gehad. De gepresenteerde
  informatie is verre van compleet en vaak hebben we de verzuchting
  geslaakt dat bepaalde zaken veel beter uitgezocht hadden moeten
  worden. Onze kennis is ook ongelijk voor de verschillende groepen
  en omdat onze hoofdbron van informatie steeds bestaat uit gegevens
  van de politie, weerspiegelt ons relaas tot op zekere hoogte eerder
  haar prioriteitsstelling (en de kwaliteit van de per korps aan ons
  gezonden documentatie!) dan de ernst van het probleem per
  groep.

  Wij stellen ons voor dat het wie alle negen hoofdstukken
  nauwgezet heeft doorgelezen zal duizelen. In Nederland zijn alle
  mogelijke buitenlandse criminele groepen en groepjes actief en de
  delicten die zij plegen zijn van bonte verscheidenheid. Deze
  slotbeschouwing is de plaats om enige distantie te nemen tot het
  heel concrete materiaal en te bezien wat er in algemene zin kan
  worden gezegd over enkele van de vragen die in de inleiding van
  deze studie zijn geformuleerd. Dit is de plek om de lens waarmee we
  het schouwspel observeren, op wat grotere afstand in te
  stellen.
  Eerst dan de daders, hun groepsverbanden en de delicten die zij
  plegen. Daarna komen enkele van de vragen aan bod die expliciet in
  I.3 aan de orde zijn gesteld. Hier springt de enorme
  verscheidenheid ons negen hoofdstukken lang in het oog. Allochtone
  en buitenlandse groepen houden zich bezig met zulke uiteenlopende
  activiteiten als het organiseren van prostitutie, het witwassen van
  geld, het vervalsen van credit cards en heling. Ze worden
  gesignaleerd in het afpersingscircuit, bij autodiefstal, als
  kidnappers en als fraudeurs. De eerste relativering na alle
  empirische feitelijkheid in dit rapport, geldt de omvang waarin
  zulke delicten worden gepleegd. Er zijn Marokkanen die zich inlaten
  met autodiefstal en ook sommige Joegoslaven, Russen, Nigerianen en
  Surinamers doen dat. Zo erg omvangrijk kunnen deze activiteiten
  echter niet zijn, want uit het rapport in deze serie waarin
  verschillende economische branches worden behandeld, blijkt de
  totale omvang van autodiefstal niet buitengewoon hoog te zijn en
  zeker niet in vergelijking met het omringende buitenland. Er zijn
  Ghanezen, Surinamers, Marokkanen, Colombianen en Oosteuropeanen van
  verschillende nationaliteit, die voorkomen op de lijst als het gaat
  om de criminele uitbating van prostitutie. Het totaal aantal
  prostitues in Nederland gaat de 15 20.000 echter niet te boven en
  daarvan is de meerderheid Nederlands en zelfstandig werkzaam en van
  de buitenlandse vrouwen is het overgrote deel uit vrije wil
  werkzaam en niet omdat zij tot deze bezigheid is gedwongen. Dit
  maakt er de gevallen van uitbuiting niet minder om, maar maakt wel
  duidelijk dat deze sector van de georganiseerde misdaad in
  economische zin nu ook weer niet zo veel kan betekenen. Dezelfde
  relativering past bij ons oordeel over het niveau van geweld. Het
  aantal moorden in Nederland neemt toe en het aantal liquidaties,
  een van de duidelijkste tekenen van de opkomst van georganiseerde
  misdaad, doet dat ook. Ondanks de methodologische kanttekeningen
  die we bij een juiste interpretatie van het aantal liquidaties in
  allochtone kring in het eerste hoofdstuk hebben gemaakt, is een
  relatief aandeel van driekwart van alle bekende liquidaties toch
  wel erg hoog. Maar absoluut gaat het op dit ogenblik om niet meer
  dan ongeveer 25 gevallen van allochtone liquidatie per jaar. Voor
  het lage moordcijfer dat Nederland nog steeds kenmerkt is dit veel,
  maar vergeleken met ontwikkelde landen waar de georganiseerde
  misdaad vaste voet heeft gekregen (Itali, de Verenigde Staten,
  Rusland) en zeker ook vergeleken met het geweldsniveau in de landen
  van herkomst van sommige van de hier onderzochte etnische groepen
  (Colombia, Turkije), is dit aantal helemaal niet hoog.

  Voor de organisatorische vormen waarin deze groepen zich in
  Nederland manifesteren, geldt eenzelfde relativering. Het is wel
  zeker dat de mafia en die andere drie Zuiditaliaanse
  misdaadorganisaties (camorra, ‘n drangheta en sacra corona) op
  Nederlands grondgebied opereren, Chinese triades zijn actief en de
  kartels uit Colombia zijn hier vertegenwoordigd. Ook de minder
  formele organisatievormen die nog geen lange traditie hebben zoals
  de mafia of de triades: Nigeriaanse en Ghanese netwerken, Turkse
  mafiagroeperingen, Surinaamse en Antilliaanse smokkelorganisaties,
  de structuren van Marokkaanse drugslords, de zogenaamde Russische
  mafia en (voormalige) Joegoslavische bendes zijn in Nederland
  zonder meer waargenomen. Maar de hoofdzetels van deze organisaties
  bevinden zich nooit in Nederland en we hebben ook geen echte
  regiohoofden waargenomen. In Nederland bewegen zich commissionairs,
  makelaars, vertegenwoordigers en degenen die allerlei transporten
  in drugs organiseren. Zij zijn de uitvoerders van criminele
  organisaties, het brein bevindt zich elders. In andere ontwikkelde
  landen waar deze organisaties zijn uitgewaaierd is dat soms wel zo:
  de mafia is steviger genesteld in Duitsland en Belgi; de
  Zuidamerikaanse kartels zijn beter vertegenwoordigd in Spanje en
  Itali; de Chinese triades zijn veel belangrijker in de Verenigde
  Staten en in Engeland en uit ons materiaal blijkt dat nogal wat
  Chinese bendes in Nederland opereren vanuit Frankrijk; Nigerianen
  en Ghanezen zijn beter vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk
  (hun oude moederland) en in de Verenigde Staten; de Russische mafia
  heeft haar standplaatsen buitengaats in de Verenigde Staten, in
  Duitsland en ook meer in Belgi dan in Nederland; de gewelddadige
  bendes van de Joegoslaven hebben buiten het voormalige Joegoslavi
  in de eerste plaats domicilie gekozen in Duitsland. We moeten
  daarom wel goed begrijpen wat het precies betekent als we zeggen
  dat de mafia of de camorra in Nederland actief is. Het gaat dan
  toch grotendeels om handelaren die op de Nederlandse markt inkopen
  komen doen. Nederland speelt als plaats voor belangrijke
  nevenfilialen alleen een belangrijke rol voor criminele groepen,
  die hier kunnen terugvallen op grote aantallen emigranten:
  Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, Turkije en Marokko.

  Met deze laatste constatering is iets belangrijks gezegd over de
  vraag in hoeverre roemruchte buitenlandse criminele groepen iets
  van doen hebben met de immigrantenkolonie in Nederland, die uit hun
  land afkomstig is. De Italiaanse mafia gaat grotendeels heen over
  de hoofden van Italiaanse immigranten en deze vervullen eerder de
  rol van slachtoffers (afpersing, slechte reputatie) dan van
  bondgenoten. Hetzelfde geldt in veel sterkere mate voor de
  vreedzame Chinese gemeenschap in ons land: de mate waarin Chinese
  restaurateurs en zakenlieden worden afgeperst is schrikbarend.
  Nigeriaanse oplichting van Nederlandse bedrijven loopt voor zover
  we hebben kunnen nagaan, helemaal niet via de immigranten uit dat
  land. De Joego-scene heeft geen verbinding met de oudere
  immigrantengroepen uit Sloveni die voor de oorlog werkten in de
  Zuidlimburgse mijnen of de gastarbeiders uit de Zuidslavische
  republieken na de oorlog. Voor de Russen is deze vraag niet aan de
  orde omdat er geen noemenswaardige immigrantengemeenschap uit dit
  land in
  Nederland woont. Hier moet wel worden gezegd dat hun aantal op dit
  ogenblik toeneemt: er zijn Russen die in Nederland firma’s opzetten
  en onroerend goed kopen. Het is lang niet denkbeeldig dat binnen
  deze infrastructuur zich criminele organisaties zullen nestelen,
  maar thans is het bewijsmateriaal nog onvoldoende om van een
  connectie tussen georganiseerde misdaad en immigrantengemeenschap
  te kunnen spreken. In n voornaam opzicht is relativering niet op
  zijn plaats. Uit alle materiaal dat wij presenteren komt Nederland
  naar voren als een zeer kosmopolitisch en prominent centrum van de
  handel in allerlei soorten drugs in Europa en daarbuiten. Alle
  groepen die wij in onze parade hebben opgevoerd houden zich bezig
  met de import, de transitohandel, de export en de verkoop van
  verdovende middelen. Als we alle soorten drugs en alle kilogrammen
  en tonnen bij elkaar optellen waarbij allochtone en buitenlandse
  criminele groepen betrokken zijn en als we daarbij nog de grote
  hoeveelheden hash rekenen (maar ook andere narcotica) die worden
  verhandeld door autochtone Nederlandse groepen (in ons rapport over
  Amsterdam citeren wij bronnen volgens welke de opbrengst op
  jaarbasis van Hollandse groepen de twintig miljard gulden te boven
  gaat) dan zou dit volume, uitgespreid over heel Nederland, een
  aardige deken vormen! Dat kan niet allemaal voor de Nederlandse
  consumentenmarkt bedoeld zijn en dat is het ook niet. Een deel van
  de gemporteerde drugs wordt verkocht aan een buitenlandse
  (toeristische) klantenkring in Nederland, een groter deel wordt
  doorverkocht naar andere Europese landen (Engeland, Frankrijk,
  Duitsland, Itali, Spanje, Belgi, de Scandinavische landen) en het
  grootste gedeelte wordt wel door (Nederlandse) handelaren
  verhandeld maar ziet Nederland niet eens op zijn reis naar
  Noord-Amerika en Australi. Ook Nederland heeft de functie van
  stapelmarkt en logistiek centrum van drugshandel in de wereld
  gekregen en dat heeft waarschijnlijk in de eerste plaats te maken
  met zijn centrale transport-geografische ligging, de Hollandse
  handelsgeest en wellicht ook met het Nederlandse drugsbeleid of
  althans de reputatie die dit beleid in het buitenland geniet. Voor
  ons onderwerp: de betrokkenheid van allochtone en buitenlandse
  groepen, zijn nadere overwegingen van belang. Het aardrijkskundige
  toeval wil dat enkele grote naoorlogse immigrantengroepen afkomstig
  zijn uit de bronlanden van deze drugs of uit het buurland daarvan.
  Zuidamerikaanse cocane komt onder andere via Suriname, de Antillen
  en Aruba Europa binnen via Nederland. De herone die uit de landen
  van de Gouden Sikkel afkomt, wordt verhandeld vanuit Turkije. De
  grootste en snelst in omvang toenemende hashproduktie vindt plaats
  in Marokko. Juist uit deze landen zijn grote immigrantenbevolkingen
  in Nederland afkomstig en zij hebben alle een etnische
  infrastructuur opgezet (winkels, import-bedrijven, moskeen (met een
  sociale functie), reisbureaus en nog meer) die zich uitstekend
  leent voor smokkelen in de passagiers- en goederenstromen die
  tussen het oude en het nieuwe land op en neer blijven gaan. Om in
  die drugshandel betrokken te raken moeten deze gemeenschappen wel
  (volgens de formele vereisten van de zogenaamde gelegenheidstheorie
  in de criminologie) gemotiveerde daders opleveren. Het toeval wil
  dat alle etnische groepen in kwestie juist op het moment van de
  opkomst van de drugseconomie in hun land van herkomst, in Nederland
  met ernstige sociaal-economische problemen te kampen krijgen. Een
  groot deel van de immigrantenbevolking en hun kinderen komt wel
  goed weg, maar een onderlaag blijft buiten de arbeidsmarkt omdat
  zij op het verkeerde tijdstip arriveren (veel Surinamers,
  Antillianen en Arubanen komen vanaf de jaren zeventig als de
  werkgelegenheid terugloopt) of omdat zij in de periode van enorme
  herstructurering van de economie in de jaren tachtig uit de
  arbeidsmarkt worden gestoten (Turken, Marokkanen). Alle (gekleurde)
  etnische groepen botsen bij hun poging werk te vinden verder nog
  tegen discriminatie op. De maatschappelijke onderlaag binnen deze
  gemeenschappen, die weinig kans heeft op vooruitgang op de legale
  arbeidsmarkt, is voor een deel gemakkelijk te vinden voor een
  alternatief bestaan of een alternatieve carrire in de sfeer van de
  georganiseerde misdaad. In alle gevallen is een politiek
  aanvaardbare neutraliseringstechniek ontwikkeld die het individuen
  moreel mogelijk maakt de overstap naar deze criminaliteit te maken
  (de vraag naar drugs komt niet van ons, maar van de Westerse
  consumenten, onze jongens zijn niet zo gek om het zelf te
  gebruiken, de koloniale macht verdient niet beter). In dit
  onderzoek heeft ons het meest verbaasd hoe groot de circuits zijn
  van mensen in de kring van gevestigde etnische minderheden, die
  betrokken zijn bij de handel in drugs afkomstig uit hun
  herkomstland. De organisatie van deze circuits is weinig formeel en
  ze zijn niet erg hirarchisch opgebouwd. Zelfs Turkse organisaties
  die in de jaren tachtig nog wel enigszins in de vorm van
  mafia-achtige families in Nederland opereerden, geven in de jaren
  negentig meer initiatief in handen aan in de criminaliteit
  opklimmende drugshandelaren onder de emigranten. Organisatoren,
  drugslords, zijn er uiteraard maar weinig, maar degenen die
  enigerlei functie vervullen in de drugshandel (als koerier,
  handelaar, bewaker van een stash, runner, geld-wit-wasser,
  enforcer, kassier etcetera) zijn met velen! Dit zegt iets
  over de miserabele sociale situatie waarin substantile gedeelten
  van de Nederlandse etnische minderheden terecht zijn gekomen.

  Nu deze conclusies – ten dele relativerend, ten dele alarmerend
  – zijn getrokken, is het moment aangebroken om iets te zeggen over
  enkele van de theoretische vraagstukken die in het inleidende
  hoofdstuk zijn aangeroerd. Op die plaats hebben we een reeks
  uitspraken geformuleerd in de vorm van veronderstellingen. Zijn die
  houdbaar?

  Een eerste veronderstelling luidde dat het vraagstuk van de
  betrokkenheid van allochtonen en buitenlanders in
  Nederland niet zonder meer zou kunnen worden gereduceerd tot
  hun lage sociaal-economische positie in de Nederlandse samenleving.
  Die stelling is juist om drie redenen. Ten eerste vertonen de
  verschillende allochtone en buitenlandse groepen die in de lage
  sociale positie verkeren, uiteenlopende delictprofielen in de
  georganiseerde misdaad en die hangen samen met hun afkomst. Als het
  gaat om de prominente handel in drugs is hun specialisatie door het
  produkt uit het bronland benvloed. Het is van belang hier op te
  merken dat hun macht groeit tegenover hun Nederlandse partners: de
  Marokkaanse groepen hebben de rol van Nederlandse hashhandelaren
  die in Marokko hun waren betrekken, gereduceerd tot die van
  transporteurs. Ten tweede heeft de mate van geweld of de dreiging
  daarmee die in een bepaald etnisch milieu gebruikelijk is, met hun
  cultuur te maken. Nigerianen, Ghanezen en ook Marokkanen in dit
  milieu leggen weinig geweld aan de dag, Turkse misdadigers zijn
  naar verhouding zeer gewelddadig en de Joegoslavische bendes
  drijven daar vrijwel geheel op. Ten derde is de allochtone en
  buitenlandse georganiseerde misdaad etnisch voorzover zij zich
  beperkt tot de eigen kring. Zowel Chinezen als Turken opereren
  vrijwel uitsluitend binnen de eigen groep. Andere etnische groepen
  vertonen meer openheid. De zogenaamde Russische mafia blijkt in de
  praktijk vaak te bestaan uit Nederlandse criminele ondernemers (in
  de exploitatie van prostitutie bijvoorbeeld) die Oosteuropese
  partners hebben gezocht en gevonden (om vrouwen voor de
  seksbusiness te vinden). Ook Nigeriaanse groepen blijken vaak te
  opereren in een door Nederlandse collega’s geschapen kader. Een
  zeer interessante uitzondering op de regel van culturele invloed
  wordt geleverd door een aantal Nederlanders van Surinaamse en
  Antilliaanse afkomst dat het ver heeft geschopt binnen Nederlandse
  drugsorganisaties en die om die reden niet hier, maar in het
  rapport over autochtone groepen worden beschreven. Een tweede
  veronderstelling luidde dat met de komst van buitenlandse en
  allochtone groepen in de georganiseerde misdaad ook nieuwe delicten
  of nieuwe werkwijzen zouden worden gentroduceerd. Ook deze
  veronderstelling wordt ten volle bewaarheid. Een delict zoals
  loan sharking kennen we bijvoorbeeld in Nederland het beste
  uit Amerika. Wie zou verwachten dat de Chinezen het zouden
  introduceren bij Nederlandse casino’s? Interessanter en
  tegelijkertijd angstwekkender is de introductie van politieke
  motieven in de georganiseerde misdaad. Gewoonlijk denken we bij de
  beweegredenen voor deze vorm van criminaliteit alleen maar aan
  ongebreideld winstbejag en dat is van toepassing op de gehele
  Nederlandse, autochtone georganiseerde misdaad. Maar met de entree
  van allochtonen en buitenlanders in deze wereld, is daar een
  politieke dimensie bijgekomen. Afpersing of wat daar voor doorgaat
  van burgers en zakenlieden om politieke redenen, zoals in het geval
  van de Koerden door de PKK, Dev Sol en andere politieke
  groeperingen, is in Nederland nieuw. De Surinaamse drugshandel is
  niet te begrijpen zonder de rol van de militairen die een coup
  pleegden in 1980, op haar volle waarde te schatten. De Marokkaanse
  hashhandel valt niet te begrijpen als niet de rol van de
  Marokkaanse bureaucratie daarin wordt verdisconteerd. Hoezeer de
  Chinese georganiseerde misdaad van nu en in het Westen ook
  verschilt van die in Hong Kong, Singapore en Mainland China, haar
  optreden kan toch niet ten volle worden begrepen zonder iets te
  weten van haar politieke geschiedenis. De Italiaanse mafia, in haar
  vier geledingen, manifesteert zich als we afgaan op de documentatie
  van de politie in Nederland, op het niveau van handelaren in wapens
  en drugs. In de afgelopen vijf jaar is in Itali zelf aan het licht
  gekomen dat deze criminele organisatie nauw is verweven met de
  politiek en het zakenleven en dit tot op de allerhoogste niveaus.
  In Nederland hebben we van die hogere niveaus niets teruggevonden.
  Bestaat het hier dan ook niet of beschikt de politie niet over die
  informatie? De opkomst van de Russische mafia is niet te begrijpen
  zonder het einde van de koude oorlog, de desintegratie van de Unie
  van Sovjetrepublieken en de rechteloosheid die toen is ontstaan
  doordat de overheid haar monopolie op het gebruik van geweld niet
  af kon dwingen. De protection rackets die deze politieke leemte
  opvullen, manifesteren zich nu in West-Europa en in een enkel geval
  ook bij ons. Het optreden van Joegoslavische groepen, tenslotte, is
  volmaakt onbegrijpelijk zonder enige kennis van de langdurige
  traditie van geweld en de huidige burgeroorlog. Een derde hypothese
  houdt in dat Nederland te maken krijgt met georganiseerde misdaad
  als gevolg van toenemende vervlechtingen in politiek, economisch en
  cultureel opzicht tussen staten: globalisering, mondialisering. Ook
  deze veronderstelling blijkt juist. Nederland is de stapelmarkt
  geworden voor drugs in Europa en zelfs daarbuiten; fraudes op
  Nederlands grondgebied (bijvoorbeeld vanuit Nigeria) zijn elders
  verzonnen; crimineel verdiende vermogens worden via het
  internationale geldwissel- en bankensysteem weggesluisd (maar soms
  ook gewoon door de opbrengsten van drugstransacties in baar geld in
  de binnenzakken van dikke winterjassen mee te nemen). In het
  algemeen is het simpele feit dat internationale misdaadorganisaties
  die wij tien jaar geleden alleen nog kenden uit belletrie in de
  sectie true crime of uit suspense movies in de
  bioscoop en op de televisie, nu ook in Nederland zijn gesignaleerd
  (in welke beperkte vorm dan ook) het beste bewijs van de juistheid
  van de these van mondialisering. Het verschijnen van de
  internationale georganiseerde misdaad is de keerzijde van de
  verdergaande integratie van Nederland in de wereldeconomie.

  Een vierde veronderstelling die in de inleiding werd geponeerd,
  luidde dat de groei van een etnische onderklasse in Europa en ook
  in Nederland, de allochtone georganiseerde misdaad mogelijk zou
  maken. In verband met de opkomst van de etnische minderheden in de
  Nederlandse drugshandel hebben we de juistheid
  van deze veronderstelling reeds aangetoond. Deze notie is nauw
  verbonden met het idee dat een criminele of deviante subcultuur van
  generatie op generatie wordt overgedragen en als we het Amerikaanse
  voorbeeld van de georganiseerde misdaad volgen, zouden we
  verwachten dat hier ook (etnische) jeugdbendes ontstaan die
  territoria gaan verdelen en buurten bestuurlijk beheersen die
  ontoegankelijk zijn geworden voor de politie. Dat deze ontwikkeling
  nog niet is waargenomen komt enerzijds omdat de immigratie nog te
  vers is om overdracht van criminele organisatiepatronen tussen
  generaties mogelijk te maken. Anderzijds bestaan er in Nederland
  geen zodanige no go areas dat jeugdbendes zich onbekommerd kunnen
  ontplooien. In ieder geval hebben wij tot nu toe bij geen van de
  allochtone (en trouwens ook niet bij autochtone) groepen in
  Nederland uitgekristalliseerde jeugdbendes naar Amerikaans
  voorbeeld vastgesteld.

  Een vijfde gedachte die bij dit onderwerp opkwam, luidt dat
  allochtone en buitenlandse georganiseerde misdaad zich afspeelt in
  de beslotenheid van etnische circuits en dat daarover bij de
  politie en justitie niet zoveel bekend is, en ook dat, wanneer het
  wel bekend is, strafrechtelijk onderzoek moeizaam verloopt als
  gevolg van ontoegankelijkheid en non-coperatie. Hierboven zagen we
  dat heel veel zogenaamde etnische criminele groepen ondenkbaar
  waren zonder de aansluiting en soms ook de leiding van Nederlandse
  misdadigers. Dat neemt niet weg dat sommige allochtone
  misdaadorganisaties inderdaad in eigen kring opereren en dat het
  moeilijk is informatie daarover te verwerven. De politie in de
  landen van herkomst kan vaak niet worden geconsulteerd omdat men
  niet weet in hoeverre zij met de georganiseerde misdaad daar of met
  politieke belangengroepen die haar steunen of gedogen, gemene zaak
  maakt. Het aantal tolken of tweetalige individuen in sommige
  etnische groepen is zo buitengewoon klein, dat het moeilijk is om
  betrouwbare vertalers te vinden. Bij onderzoek naar Turkse bendes
  hebben politie en justitie zich meer dan eens moeten ontdoen van
  tolken die voor de andere kant bleken te werken. Deze relatieve
  ontoegankelijkheid maakt het ook moeilijk om het (illegale) bezit
  van (vuur)wapens te beheersen. Er zijn legio aanwijzingen
  (vuurwapenbezit onder Turken bijvoorbeeld) dat wapens in deze kring
  in ruime mate voorhanden zijn en ook dat verschillende criminele
  groepen (Nigerianen, Russen) zich bezighouden met de handel daarin.
  Een andere reden dan het toegankelijkheidsprobleem is overigens het
  teloorgaan van expertise op het gebied van wapens bij de
  Nederlandse politie. Etnische gemeenschappen zijn ook gesloten als
  het gaat om het wegbrengen van de opbrengsten van hun activiteiten.
  Ze maken gebruik van eigen informele bankierssystemen
  (Hindoestaans-Surinaamse zakenlieden bijvoorbeeld of Chinezen),
  eigen spaarsystemen (bijvoorbeeld Marokkanen) of het officile
  financile netwerk dat zijn hoofdzetel heeft in het land van
  herkomst (Turkije). Ook al omdat in veel herkomstlanden het
  verschijnsel witwassen als strafrechtelijke categorie niet eens
  bestaat en omdat wederrechtelijk verkregen voordeelsontneming er
  dus niet voorkomt, hebben de Nederlandse politie en justitie juist
  bij grootschalige en profijtelijke allochtone criminele operaties
  het nakijken als zij de opbrengsten willen confisceren. Het meest
  ergerlijke voorbeeld van etnische beslotenheid wordt misschien nog
  wel geleverd door het mislukken van expliciete pogingen van de
  Nederlandse politie om de slachtoffers van afpersing (onder
  Koerden, onder Chinezen) individueel of collectief tot aangifte te
  brengen. De intimidatie is dan te groot en het vertrouwen in de
  mogelijkheden tot bescherming door de Nederlandse autoriteiten is
  te klein. Tegenover al deze omstandigheden die de toegankelijkheid
  bemoeilijken staat wel het feit dat de delicten die in deze kring
  worden gepleegd in het algemeen, binnen de rangorde van de
  georganiseerde misdaad althans, geen erg hoog niveau van
  sophistication halen. Het gaat om activiteiten (drugshandel,
  uitbating van prostitutie enzovoort) waar de politie heel goed
  zicht op kan hebben wanneer zij in deze richting investeert. Dat de
  fut er een beetje uit is om weer nieuwe drugszaken aan te pakken in
  het Turkse milieu heeft niets te maken met de moeilijkheidsgraad
  van het politieonderzoek, maar alles met het optreden, na tien jaar
  vruchteloze strijd tegen het verschijnsel an sich, van een
  zekere Turken-moeheid.

  Met deze empirische antwoorden op theoretische vragen omtrent
  het verband tussen georganiseerde misdaad en de buitenlandse en
  allochtone afkomst van haar daders en organisaties is over de aard
  en omvang ervan – de eerste vraag die we in het kader van het
  wetenschappelijk onderzoek beantwoorden voor de Enqutecommissie –
  zoveel gezegd als thans mogelijk is. Nu dan de vraag in hoeverre
  buitenlandse en allochtone criminele groepen of de delen van
  etnische gemeenschappen die het pad van de georganiseerde misdaad
  zijn opgegaan, zich met behulp van hun uit de levering van illegale
  goederen en diensten verkregen inkomsten, innestelen in legale
  sectoren van de Nederlandse economie. Op basis van de vergelijking
  tussen de onderzochte groepen, kunnen gemakkelijk drie algemene
  constateringen worden geformuleerd. Ten eerste: ja, er wordt in de
  Nederlandse economie genvesteerd, maar alleen en voor zover dat
  noodzakelijk is voor het functioneren van de oorspronkelijke
  criminaliteit. De aankoop van winkels, horeca-gelegenheden,
  onroerend goed, transportondernemingen en firma’s voor import en
  export, staat steeds ten dienste van de illegale basisactiviteit.
  Terzijde: dit geldt in belangrijke mate ook voor autochtone
  Nederlandse groepen! Investeren van overwinsten is voor hen in het
  buitenland vaak voordeliger en safer en alleen de allergrootsten
  permitteren zich in Nederland de legale markt op te gaan. Ten
  tweede, vrijwel alle revenuen van criminele activiteiten die door
  allochtone groepen worden behaald, en dat geldt zeker de eerste
  generatie van immigranten, verdwijnen naar
  het land van herkomst. De Colombiaanse kartels eisen de opbrengst
  op en leggen geen enkel initiatief aan de dag om in Nederland hun
  kapitaal te beleggen. Chinese winsten gaan naar China, de opbrengst
  van Joegoslavische activiteit vloeit voor een deel naar de
  burgeroorlog aldaar, Surinaamse drugshandelaren leggen van de
  winsten een splinternieuw stadsdeel aan in Paramaribo, Ghanese en
  Nigeriaanse groepen maken hun gelden over naar huis.
  Drugshandelaren in de gevestigde etnische groepen die voortkomen
  uit gastarbeidersimmigratie, spenderen hun gelden op dezelfde
  manier zoals zij het steeds al deden. Zij vormen een nieuwe rijke
  klasse die haar geld belegt in grond, de bouw van huizen en in
  nieuwe toeristencentra of andere door de overheid geschapen
  aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Ten derde: in het
  algemeen leggen de leden van allochtone misdaadorganisaties in
  Nederland een sobere levensstijl aan de dag, al was het alleen maar
  om niet op te vallen. Nederland beschouwen ze als de plek waar het
  geld wordt verdiend en vaak wordt hun economische basis gevormd
  door een sociale uitkering. Het exuberante leven, de luxe, wordt
  genoten in het land van herkomst. Met het verstrijken der jaren en
  de opkomst van nieuwe generaties van migranten in de georganiseerde
  misdaad, neemt evenwel de neiging toe om de opbrengst te gebruiken
  voor de bekostiging van een uitbundige levensstijl in
  Nederland.

  Tenslotte moet de vraag aan de orde komen in hoeverre allochtone
  en buitenlandse criminele groepen zich in Nederland handhaven of
  versterken door tegen hen gericht overheidsoptreden onschadelijk te
  maken of zelfs te controleren. Volstrekt overheersend, is onze
  indruk, is nog steeds de tactiek van het ontwijken van
  overheidsingrijpen. Er is zeker van alles geprobeerd om
  overheidsfunctionarissen plat te krijgen, maar er is geen sprake
  van systematisch succes in dit opzicht. We vinden in dit verband
  ook vrijwel geen spoor van betrokkenheid van advocaten, accountants
  en andere beroepsgroepen die een essentile rol kunnen vervullen bij
  het inburgeren van criminele activiteiten. Dat betekent evenwel
  helemaal niet dat er niets aan de hand is. Er zijn gevallen waarin
  mensen van de marechaussee, de politie en gemeente-ambtenaren
  (bijvoorbeeld bij de uitgifte van paspoorten) door allochtone
  groepen wel degelijk met vrucht zijn bewerkt. De betrokkenheid van
  in het bijzonder de gevestigde minderheidsgroepen bij de
  georganiseerde misdaad blijkt eruit dat zij daartoe het best in
  staat zijn. De hoeveelheid corruptie bij de politie die we in de
  voorbije jaren aantroffen bij de best gentegreerde minderheid van
  alle onderzochte groepen: de Surinamers, is niet gering. Er zijn
  ook corruptiegevallen ten dienste van de allochtone georganiseerde
  misdaad in Turkse en Marokkaanse sfeer zijn gesignaleerd. De ironie
  wil dat maatschappelijke integratie in ons type samenleving
  kennelijk een voorwaarde vormt voor de ontwikkeling van effectieve
  contrastrategien. In het geval van de meest gewelddadige groepen
  bestaan er voorbeelden van bedreiging en intimidatie van de
  autoriteiten; de politie is de Joegoslavische bendes wel eens uit
  de weg gegaan. Al deze activiteiten contra de overheid en ter
  immunisering van criminele ondernemingen zijn echter nog niet zo
  ver voortgeschreden dat de situatie hier te lande zelfs maar in de
  verte doet denken aan Italiaanse toestanden of aan de wijze waarop
  de georganiseerde misdaad is verweven met de legale economie en het
  politieke bestel in de landen waar zij vandaan komt (Colombia,
  Marokko, het voormalige Joegoslavi). Maar iets is er wel. Wie
  twintig, tien of zelfs nog maar vijf jaar geleden zou hebben durven
  voorspellen dat de allochtone en buitenlandse criminele realiteit
  in Nederland zich zou ontwikkelen op een manier zoals wij die in
  dit rapport hebben beschreven, zou voor gek zijn versleten. De
  ontwikkelingen binnen de sfeer van de georganiseerde misdaad gaan
  razendsnel.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken