• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  INLEIDING

  1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van de
  verwijtbare betrokkenheid van advocaten, notarissen en
  accountants bij strafbare gedragingen van de georganiseerde
  misdaad. Advocaten en notarissen behoren van oudsher tot de
  klassieke professionele beroepen. De accountants zijn hiermee
  vergeleken nieuwkomers. In de afgelopen jaren zijn enkele
  beoefenaars van juist deze beroepen in verband met verwijtbare
  betrokkenheid bij georganiseerde misdaad in opspraak geraakt. In
  mei 1993 ontstond hierover beroering toen een ambtenaar van het
  ministerie van Justitie, J.J.M. van Dijk, op een besloten
  conferentie van de Jonge Balie in Amsterdam meedeelde dat de CRI
  een lijst zou bezitten waarop de namen van zeker meer dan tien
  advocaten stonden die criminele organisaties met raad en daad
  terzijde zouden staan (NRC 7-5-1993). Noot

  Van Dijk baseerde zijn opmerkingen op de landelijke
  inventarisatie criminele groeperingen 1993 waaruit het cijfer naar
  voren was gekomen. Naar aanleiding van de affaire is door de CRI
  nader onderzoek gedaan naar de relatie tussen georganiseerde
  misdaad en enkele vrije beroepsgroepen, hetgeen onder meer heeft
  geleid tot een vertrouwelijke nota van het voormalige hoofd van de
  CRI Wilzing. Dit rapport lekte onlangs uit. Blijkens de
  mededelingen in de NRC (12-8-1995) zouden 15 notarissen en
  advocaten verdacht worden van het hebben van banden met de
  georganiseerde misdaad. Van deze lijst van Wilzing, die is
  samengesteld op basis van het bij de CRI aanwezige Finpol-bestand,
  bestaan twee versies, een geanonimiseerde versie en een versie
  waarin de namen van de betrokken advocaten en notarissen voluit
  staan vermeld. Enkele weken voor het afsluiten van dit rapport
  kreeg ik de beschikking over de niet geanonimiseerde versie. In de
  beide volgende hoofdstukken over de advocatuur en het notariaat zal
  nader worden ingegaan op de verschillen tussen de inventarisatie
  van Wilzing en de door mij verzamelde gevallen.

  Het begrip verwijtbare betrokkenheid staat centraal in dit
  rapport, vandaar dat ik wil aanvangen met een omschrijving ervan.
  Van verwijtbare betrokkenheid van vrije-beroepsbeoefenaars bij
  strafbare handelingen van criminele organisaties kan in tweerlei
  zin sprake zijn. Ten eerste indien een beroepsbeoefenaar in
  strafrechtelijke zin betrokken is bij de strafbare gedragingen.
  Deze betrokkenheid kan bestaan uit het medeplegen van of
  medeplichtig zijn aan de strafbare feiten van de criminele groep,
  uit het begunstigen van de plegers van deze feiten bijvoorbeeld
  door het plegen van heling of door het belemmeren of bemoeilijken
  van de opsporing van de misdrijven en de uit misdrijf verkregen
  opbrengsten (vgl. art. 189 WvSr.). Hier is sprake van verwijtbare
  betrokkenheid in enge zin.

  Daarnaast onderscheid ik verwijtbare betrokkenheid in ruime zin.
  Hiervan is sprake als de beroepsbeoefenaar in de uitoefening van
  zijn beroep niet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt ter
  voorkoming van misbruik van zijn beroepsuitoefening voor criminele
  doeleinden. Er is dan weliswaar niet sprake van het welbewust en
  opzettelijk meewerken aan strafbare handelingen, maar wel kan hem
  worden verweten dat hij had moeten of kunnen weten dat van zijn
  diensten misbruik werd gemaakt voor criminele doeleinden.

  Het moge duidelijk zijn dat de zorgvuldigheidsnorm verder gaat
  dan de strafrechtelijke norm. Verwijtbare betrokkenheid omvat
  volgens onze definitie meer situaties dan strafrechtelijke
  verwijtbaarheid. Deze zorgvuldigheidsnorm sluit aan bij de in
  enkele recente gedragscodes geformuleerde voorschriften. In deze
  richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij
  criminele handelingen wordt onder meer gesteld dat een advocaat, zo
  lang redelijke aanwijzingen van het tegendeel ontbreken, in
  beginsel mag afgaan op de juistheid van gegevens die hem door zijn
  clint worden verstrekt. Indien er evenwel redelijke aanwijzingen
  zijn, dient de advocaat onder meer de identiteit van de clint en
  het doel van de opdracht te onderzoeken. In de richtlijnen worden
  enkele specifieke voorschriften gegeven omtrent de zorgvuldigheid
  die de advocaat onder dergelijke omstandigheden in acht dient te
  nemen.

  Laat een advocaat een dergelijke zorgvuldigheid achterwege, dan
  kan hem worden verweten dat hij welbewust het risico heeft genomen
  dat van zijn dienstverlening misbruik gemaakt werd om strafbare
  feiten te plegen of af te schermen. In een recent arrest van het
  gerechtshof te Amsterdam gewezen in een strafzaak tegen een
  advocaat, wordt deze zorgvuldigheidsnorm nader omschreven. Volgens
  het hof had de advocaat te lichtvaardig zijn diensten als advocaat
  verleend en onzorgvuldig gehandeld, omdat hij zich had behoren te
  realiseren dat er een niet te verwaarlozen kans bestond dat de
  inhoud van de notarile aktes over de herkomst van een geldsom
  waarvoor hij de concepten had gemaakt, strijdig met de waarheid
  was. In casu hadden de concrete omstandigheden de advocaat
  aanleiding moeten geven om nader onderzoek in te stellen naar de
  herkomst van het geld en de door zijn clint naar voren gebrachte
  feiten. Uit voormeld onzorgvuldig gedrag kan echter, zo vervolgt
  het hof, niet de voorwaardelijke opzet worden afgeleid. De advocaat
  wordt vrijgesproken (arrest 20 juni 1995, hof Amsterdam). Deze
  professionele normen vinden hun legitimering in het feit dat de
  advocaat, notaris en accountant op grond van de maatschappelijke
  functie van hun beroep een zekere maatschappelijke
  verantwoordelijkheid dragen. Deze maatschappelijke functie gaat
  gepaard met een aantal privileges zoals een monopoliepositie met
  betrekking tot het verlenen van bepaalde diensten en een
  verschoningsrecht voor de advocaat en notaris. De maatschappelijke
  status van deze beroepen – vooral dat van de oude professionele
  beroepsbeoefenaars als de notaris en advocaat Noot
  komt tot uitdrukking in hun uitstraling van respectabiliteit en
  betrouwbaarheid. Het fundamentele belang van deze uitstraling in
  het maatschappelijk verkeer kan moeilijk worden overschat.

  De combinatie van de financieel/juridische kennis van deze
  beroepsgroepen met de uitstraling van betrouwbaarheid maakt
  advocaten, notarissen en accountants tot aantrekkelijke partners
  voor de georganiseerde misdaad. Aan de ene kant kunnen zij de
  benodigde deskundigheid verschaffen om bijvoorbeeld illegale
  financile transacties te verrichten of kunnen zij dergelijke
  transacties autoriseren. Op deze wijze fungeren de
  vrije-beroepsbeoefenaars als een belangrijke schakel tussen de
  opbrengsten uit de criminele grondfeiten en het wegsluizen van
  misdaadgeld in de reguliere sectoren van de economie.

  Aan de andere kant bieden de vrije-beroepsbeoefenaars goede
  mogelijkheden bij afscherming. De betrokkenheid van
  vrije-beroepsbeoefenaars bij transacties kan de schijn van
  bonafiditeit wekken en de geheimhoudingsplicht biedt een
  belangrijke bescherming aan de clinten. De notaris en de advocaat
  bezitten de parafernalia van het professionele beroep
  (verschoningsrecht , status) en bieden hierdoor, vermoedelijk meer
  dan de accountant, effectieve mogelijkheden voor de afscherming van
  strafbare feiten en de uit misdrijven verkregen inkomsten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken