• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 10.3. Girale verplaatsingen

  10.3. Girale verplaatsingen

  10.3.1. Ondergronds bankieren

  Een van de mogelijkheden om geld over te maken zonder een
  papieren spoor achter te laten, wordt geboden door ondergrondse
  banken (o.a. Robinson, 1994, pp. 16-18). Sinds de officile banken
  gehouden zijn betere controle uit te oefenen op financile
  transacties, hebben deze banken de wind mee gekregen. Het
  ondergrondse bankieren heeft in verschillende culturen
  verschillende namen: Hawalla banking (India), Hundi (Midden
  Oosten), Chiti (Azi), Stash House (VS, Latijns Amerika). Hundi
  staat voor vertrouwen en vertrouwen is de pijler waarop het
  ondergrondse bankieren berust. Want het voordeel van ondergronds
  bankieren, althans voor crimineel gebruik, is voor westerlingen
  tegelijkertijd de achilleshiel: de afwezigheid van schriftelijke
  overeenkomsten en bewijsstukken die juridische geldingskracht
  hebben. Ondergronds bankieren is een systeem waarbij een persoon in
  het ene land geld of geldwaarde overbrengt naar een begunstigde in
  een ander land zonder dat de autoriteiten daarvan in beide landen
  ook maar enige kennis of bewijsmateriaal bezitten. Ondergronds
  bankieren trekt, zoals gesteld, een zware wissel op het onderlinge
  vertrouwen. Vermoedelijk om deze reden vindt ondergronds bankieren
  meestal plaats binnen familiale of langs etnische lijnen
  samengestelde netwerken. Maar hieraan moet worden toegevoegd dat
  deze centrale pijler van vertrouwen ook geschraagd wordt door angst
  voor represailles (Squires, 1987, p. 4).

  Ondergronds bankieren is van origine een normale vorm van
  bankieren in landen waarin nog geen officieel bankwezen aanwezig
  was. Van oudsher vervullen vermogende, gerespecteerde families in
  dergelijke culturen de rol van bankier. Als gevolg van de sterke
  regulering van het financile verkeer binnen de officile banken
  heeft het ondergronds bankieren weer een nieuwe impuls gekregen;
  ondergronds bankieren blijkt vooral voor criminelen met een
  bepaalde etnische achtergrond een goede mogelijkheid te zijn om de
  huidige witwas-maatregelen te ontlopen. In de kern komt het
  ondergronds bankieren hierop neer: X wil een som geld van land A
  overbrengen naar land B. Hij overhandigt de geldsom aan de
  ondergrondse bankier in land A en krijgt als bewijs een papiertje
  (bijvoorbeeld een afgescheurd tramkaartje) of enig ander symbool
  (nummer, code). X (of zijn begunstigde in het andere land) kan
  hiermee zijn geld in land B ophalen bij een correspondent (Hawalla
  is een Urdu-woord voor referentie) van de ondergrondse bankier.

  Het systeem van ondergronds bankieren vereist een uitgebreid,
  soms wereldomspannend, netwerk van contacten tussen de bankiers.
  Tussen de bankiers is het vaak passen en meten, waarbij onderlinge
  verrekeningen maanden kunnen worden uitgesteld. Dit om zo min
  mogelijk fysieke verplaatsingen van het geld te laten plaatsvinden.
  De commissie van beide bankiers tezamen kan variren van een gering
  percentage van bijvoorbeeld 2% tot een aanzienlijk deel van 20% van
  het gestorte geld; de risico’s en wensen van de clint zijn hierbij
  bepalend. Ondergronds bankieren is een te verwachten reactie op de
  toegenomen controle in het officile bankwezen. In de VS, waar de
  controle langer bestaat dan in ons land, bloeit het fenomeen dan
  ook welig. Grote sommen druggeld zouden via dit mechanisme naar
  onder meer Hong Kong worden overgebracht (Gaylord, 1990, p. 26
  e.v.). In het Verenigd Koninkrijk is een strafrechtelijk onderzoek
  naar de betrokkenheid van Hindoestaanse underground bankers bij
  drughandel voortijdig afgebroken, omdat het praktisch bijna
  onmogelijk was de afgeluisterde telefoongesprekken door tolken uit
  te laten luisteren. De bankiers belden bijna 18 uur per dag en
  spraken daarbij een Hindoestaans dialect.

  10.3.2. Rep-offices

  Rep-offices (Representative offices) zijn van oorsprong een
  soort filialen van buitenlandse banken die hier geen officile
  vestiging hebben. Rep-offices zijn als het ware vooruitgeschoven
  posten van de moederbank die op deze wijze service kan verlenen aan
  in Nederland woonachtige clinten van de bank. Vijfentwintig
  buitenlandse banken hebben in ons land een of meer rep-offices.
  Rep-offices mogen geen bancaire activiteiten verrichten. Zij maken
  gebruik van een rekening bij een in Nederland gevestigde bank.

  Deze rekening leende zich gemakkelijk voor misbruik, zoals het
  volgende voorbeeld laat zien: A haalt bij de rep-office een
  formulier voor storting op andermans bankrekening en stort
  vervolgens het contante geld op de bankrekening van de rep-office
  bij een reguliere handelsbank. Vanaf dat moment blijft de naam van
  A buiten beeld; bij de correspondent bank is immers alleen de naam
  en het bankrekeningnummer van het rep-office bekend. De bank boekt
  integraal de verschillende gestorte bedragen over naar veelal de
  moederbank in het buitenland, waar het door de begunstigden kan
  worden opgehaald.

  Uit opsporingsonderzoeken is gebleken dat drughandelaren van
  Marokkaanse en Turkse afkomst via de rep-offices geld naar Marokko
  en Turkije hebben overgemaakt. In enkele onderzoeken is naar voren
  gekomen dat ook het Marokkaanse consulaat als een rep-office
  fungeerde. Sinds kort ziet de DNB erop toe dat rep-offices geen
  eigen verzamelrekening meer bij banken hebben. Dit betekent dat de
  overboeking moet worden gesteld op naam van degene die het geld
  heeft gestort.

  In de praktijk komen tal van varianten voor op het ondergrondse
  bankieren en op de rep-offices. Bij wijze van voorbeeld volgt
  hieronder de beschrijving van een Turkse incasseerder van geld, die
  blijkens zijn modus operandi trekken van beide prototypes
  vertoonde. De Turkse incasseerder A is een in Nederland woonachtige
  Turkse man, die als het financile knooppunt fungeert tussen
  enerzijds enkele Turkse heronedealers die herone in Nederland
  importeren en deels doorvoeren naar onder meer Spanje, en
  anderzijds een belangrijke leverancier en organisator in Turkije. A
  is als het ware de representative van deze laatste persoon. Hij
  zorgt ervoor dat betalingen worden verricht vanuit Spanje en
  Nederland voor de geleverde waar; hij zamelt het geld in en zorgt
  dat het ter bestemder plaatse in Turkije terecht komt.

  Zijn werkwijze is eenvoudig: het geld wordt door hem over de
  grens vervoerd en op een buitenlandse bank gestort. Via enige
  omwegen (het geld wordt gesplitst en op verschillende rekeningen in
  diverse landen gestort) komt het geld op een rekening uit in
  Istanbul. In een periode van zes maanden zou op deze wijze 20 tot
  30 miljoen gulden zijn overgeboekt naar Turkije. Hoewel A gebruik
  maakt van officile banken is hij in een zeker opzicht ook een
  ondergrondse bankier. Immers hij beheert geld van anderen en boekt
  dit onder zijn naam door naar Turkije, zonder dat deze anderen de
  officile bewijsstukken hiervan in handen hebben.

  10.3.3. Misbruik maken van banken

  Tot voor kort boden ook de officile banken betrekkelijk veilige
  manieren om spoorloos geld over te boeken. Alle grote banken bieden
  (of boden) goede mogelijkheden aan clinten om cash to cash
  transacties uit te voeren. De clint koopt in Nederland een cheque
  aan toonder en de naamloze begunstigde verzilvert deze vervolgens
  in een ander land. Noch de koper noch de begunstigde behoeven als
  clint bij de beide banken te boek te staan. Er kan slechts worden
  volstaan met een kort eenmalig contact tussen clint en financile
  instelling. De transactie laat (of liet) bovendien niet veel sporen
  na in de administratie van de bank.

  Het beleid van de grote financile instellingen op het gebied van
  de internationale money transfers is momenteel dat bij bedragen van
  meer dan 10.000 gulden de identiteit van de aanbieder aan de hand
  van een gel- dig identiteitsbewijs wordt gecontroleerd (Akse,
  1995). De invoering van deze legitimatieplicht heeft tot daling van
  de omzet in dit soort waardepapieren geleid. Volgens een recent
  rapport van Finpol is bij Thomas Cook, die met ingang van 1993 de
  legitimatieplicht invoerde, sprake van een zeer sterke teruggang in
  de omzet van deze money transfers. Een van de belangrijkste
  bestemmingen van de money transfers was Hong Kong. Overigens werd
  in 1993 met de zogenaamde drafts en telegrafic transfers nog 30
  miljoen gulden omgezet (Akse, 1995, pp. 10-15).

  Een mogelijkheid om de legitimatieplicht te omzeilen, biedt het
  zogenaamde smurfen, waarbij het geld in kleine bedragen (minder dan
  10.000 gulden) wordt overgeboekt. Een tweede mogelijkheid die in de
  literatuur wordt beschreven, is het gebruik maken van
  tussenrekeningen bij banken en ter beschikking stellingen, waarbij
  al dan niet clinten van banken voor andere personen geldbedragen op
  willekeurig welke plaats op de wereld beschikbaar stellen. Deze
  begunstigden kunnen de bedragen na identificatie met paspoort en/of
  code contant opnemen of anderszins tot hun beschikking krijgen.
  Dankzij deze tussenrekeningen kan de relatie tussen aanbieder A en
  begunstigde B worden gemaskeerd en worden beiden niet in de
  rekening-administratie van de bank opgenomen: A stort bij een
  Nederlandse bank geld ter overboeking naar B via een bank in
  Luxemburg. A noch B heeft een bankrekening; de geldoverdracht
  verloopt dan via de tussenrekeningen van de banken; wanneer B het
  geld ophaalt in Luxemburg van de tussenrekening van de bank, is
  lastig te achterhalen dat het geld oorspronkelijk van A was.

  Tot dusverre is vooral gesproken over het storten en
  (ver)plaatsen van chartaal geld. Ook de wet MOT is hier sterk op
  georinteerd. Uit het Jaarverslag 1994 van het Meldpunt blijkt dat
  het merendeel van de meldingen (ruim 73%) door financile
  instellingen op transacties met chartaal geld betrekking heeft.
  Bijna 9% van alle meldingen betrof ongebruikelijk girale
  transacties. Overigens werden relatief veel meer girale dan
  chartale transacties als verdachte transacties doorgeleid naar
  Finpol (Jaarverslag Meldpunt, 1994, p. 20).

  Volgens een praktijkdeskundige levert het signaleren van
  witwassen in de girale sfeer voor banken grote problemen op (Van
  Altena, 1995, p. 27). Wanneer criminele organisaties giraal
  bedragen doorboeken van bijvoorbeeld de Antillen via een
  Nederlandse bank naar Liechtenstein en daarbij gebruik maken van
  bestaande rekeningen van bestaande (ogenschijnlijk bonafide)
  bedrijven, is de kans heel klein dat een bank het vermoeden kan
  krijgen dat er sprake is van het verplaatsen van misdaadgeld (id.,
  pp. 20-21). Volgens de indicatoren van de MOT dienen alleen girale
  transacties boven de 25.000 gulden gemeld te worden als zij worden
  uitgevoerd door niet-rekeninghouders. Ook Hoogenboom meent dat de
  discussie over witwassen te eenzijdig is gefixeerd op contante
  geldstortingen, waardoor de gelden die vooral via georganiseerde
  fraude door de girale corridors van het internationale financile
  stelsel lopen te weinig aandacht krijgen (1995, p. 60).

  Een bijzondere bancaire instelling die een belangrijke rol in
  het verplaatsen heeft gespeeld, was de Femisbank. De Femisbank kan
  worden gezien als een offshore bank die als een B-licensed bank
  Noot gevestigd was op het eiland Anguilla.

  Het Femisfiliaal in Nederland bood zijn ongeveer 500 clinten de
  mogelijkheid geld op nummerrekeningen en een telefooncode te
  plaatsen. De Femisbank had een vast contact met een plaatselijke
  bank die bancaire activiteiten verzorgde voor Femis (zie
  uitvoeriger over Femis: Hoogenboom, 1995). In een onderzoek tegen
  enkele grote Nederlandse hasjhandelaren is komen vast te staan dat
  via de Femisbank grote geldbedragen zijn overgeschreven naar een op
  Jersey gevestigde trust en een persoon in Singapore. Femis ging
  failliet omdat de beide aandeelhouders in strijd met de statuten
  ongeveer 60 miljoen gulden van de rekening van Femis op prive
  rekeningen in Duitsland bijschreven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken