• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 10.4. De rol van de wisselkantoren

  10.4. De rol van de wisselkantoren

  Wisselkantoren konden tot voor kort gemakkelijk worden
  opgericht. Men behoeft er geen speciale opleiding voor te hebben
  genoten. Het was dus ook mogelijk dat criminele organisaties hun
  eigen wisselkantoortjes stichtten. Wisselkantoren mogen – uiteraard
  – geen bancaire activiteiten verrichten; ze mogen bijvoorbeeld geen
  kredieten verstrekken en rekeningen aanhouden. In het kader van
  witwassen van misdaadgeld blijken wisselkantoortjes een belangrijke
  rol te spelen. Het is, zoals eerder gesteld, voor criminele
  organisaties van groot belang dat zij de kleine coupures die met
  straathandel in drugs worden verdiend, in grotere kunnen omzetten
  of in vreemde valuta kunnen omwisselen. De bijdrage van
  wisselkantoren wordt ook wel eens de voorwas genoemd: de
  noodzakelijke eerste schoning van soms letterlijk vuil straatgeld,
  alvorens de hoofdwas begint.

  Overigens fungeren ook gewone banken als wisselplaatsen. In een
  recent onderzoek tegen een Marokkaanse organisatie die zich met de
  handel in hasj bezighield, kwam naar voren dat door gewone
  bankinstellingen voor enkele tientallen miljoenen buitenlandse
  valuta (francs, dollars, ponden) in guldens werden gewisseld.

  Twee jaar geleden is door de Amsterdamse politie onder de naam
  het Gouden Kalf een onderzoek gestart naar het functioneren van
  vijf wisselkantoortjes in het centrum van Amsterdam. Dit onderzoek
  heeft enig licht geworpen op de omzet en het functioneren van
  dergelijke kantoortjes. Eind 1992 werd door de Amsterdamse politie
  vastgesteld dat ruim honderd wisselkantoren in het centrum van
  Amsterdam waren gevestigd. De wisselkantoren zijn – voor het oog –
  bedoeld voor buitenlandse toeristen die buitenlandse valuta willen
  wisselen in Nederlands geld. Zij worden gelokt met teksten als no
  commission of official bankrate. Maar achter dit front zouden
  vermoedelijk ook andere activiteiten schuilgaan. De toeristische
  markt zou namelijk niet in verhouding staan tot het grote aantal
  wisselkantoren en bovendien was uit enkele onderzoeken vast komen
  te staan dat geld wisselen bij wisselkantoren een vast onderdeel
  vormde van witwastrajecten.

  Op basis van enkele eerdere verdenkingen spitste het
  opsporingsonderzoek zich toe op vijf wisselkantoren die in handen
  waren van een uit Isral afkomstige familie. De huiszoekingen en de
  aanhoudingen van een twintigtal verdachten, die met veel
  publicitair vertoon gepaard gingen, gaven goed zicht op de omvang
  van de illegale transacties die in de wisselkantoren plaatsvonden.
  Buitenlands geld (Engelse en Schotse ponden vertegenwoordigden
  bijna 50% van het totale valuta-aanbod) dat ter omwisseling werd
  aangeboden, werd via een waardetransportbedrijf naar Belgi
  vervoerd, waar het in Nederlands geld en US dollars werd
  omgewisseld en weer naar Amsterdam werd getransporteerd. Het ging
  hierbij doorgaans om circa 3 miljoen gulden per week. De totale
  omzet bedroeg in de onderzoekperiode (10 maanden) bijna 170 miljoen
  gulden. Ongeveer 10% van de omzet zou zijn verkregen door
  wisseltransacties met toeristen. De overige 90% die gevormd werd
  door grote valutatransacties, werd vermoedelijk verkregen door
  valuta-aanbod van drughandelaren. Aangezien hierover geen gegevens
  werden geregistreerd door de wisselkantoren, is het bij het
  ernstige vermoeden gebleven dat het meeste geld afkomstig was van
  misdaad. Uit het ingestelde strafrechtelijk financile onderzoek
  valt op te maken dat met deze grote transacties 3,5 miljoen gulden
  werd verdiend door de wisselkantoren.

  Als gevolg van een tweetal maatregelen is de aantrekkelijkheid
  van wisselkantoortjes voor criminele organisaties afgenomen. In de
  eerste plaats vallen deze kantoren sedert 1 februari 1994 evenals
  overige financile instellingen onder de Wet Ongebruikelijke
  Transacties, in de tweede plaats is per 1 januari 1995 de Wet
  inzake de Wisselkantoren in werking getreden. Deze tweede wet
  verplicht De Nederlandse Bank om te toetsen of ondernemers geschikt
  en bekwaam zijn voor het uitvoeren van het wisselbedrijf. Inmiddels
  (augustus 1995) heeft DNB van 79 wisselkantoren
  registratieaanvragen ontvangen. Tot dusverre hebben 21
  wisselkantoren een positieve reactie ontvangen; van 22 kantoren
  zijn de aanvragen in behandeling. De overige aanvragen zijn ofwel
  afgewezen ofwel niet in behandeling genomen vanwege onvolledige
  gegevensverstrekking. Blijkens mededelingen van DNB bedroeg het
  aantal wisselkantoren in het land tussen de 120 tot 140, het
  overgrote deel hiervan was in Amsterdam gevestigd. Er is derhalve
  na de invoering van de wet een drastische daling in het aantal
  wisselkantoren opgetreden.

  Enkele wisselkantoren zijn tegen de weigering tot inschrijving
  door DNB in beroep gegaan. Blijkens een in juli 1995 voor het
  College van Beroep voor het Bedrijfsleven gevoerd kort geding, mag
  DNB bij de vaststelling van de geschiktheid niet louter afgaan op
  de informatie die de landelijk MOT-officier van justitie over de
  betrokkene verstrekt. DNB dient volgens het oordeel van de rechter
  zelf de doopceel van de aanvrager te lichten, maar een probleem
  hierbij is dat DNB de databestanden van de CRI, waaronder Finpol,
  en de CID niet zelfstandig kan raadplegen. Het is derhalve
  voorlopig nog onduidelijk hoe effectief de toetsing van DNB kan
  zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken